خدمات حسابداری

توسعه  استراتژیک شرکت حسابداری چیست؟

همچنین به شرکت حسابداری عنوان برنامه ریزی استراتژیک شناخته شده است، برای ایجاد و اجرای یک کسب و کار اساسی است و به طور گسترده و غیر رسمی و رسمی به کار گرفته می شود. آن را قادر به تغییر در پاسخ به تغییر دینامیک بازار است.