آيين نامه مرخصي كاركنان استحقاقي – استعلاجي – بدون حقوق – اضطراري

استحقاقي

 

 

 

 • آيين نامه مرخصي كاركنان

 • استحقاقي استعلاجي بدون حقوق – اضطراري

 

 

 

 • ماده 1: به منظور ايجاد هماهنگي و تنظيم برنامه هاي لازم ، در نحوه استفاده كاركنان از مرخصيهاي پيش بيني شده در قانون كار مقررات زير به مورد اجرا گذارده مي شود.

 

 • ماده 2: كليه كاركنان شركت پس از قطعيت استخدام ، ميتوانند از مرخصي استحقاقي خود با توافق و طبق برنامه تنظيمي و مقررات مربوطه استفاده كنند.

 • تبصره:

  • دوره آموزشي جزء ، مدت كار براي احتساب مرخصي منظور خواهد شد.

 • ماده 3: مرخصي استحقاقي

 • 1/3 مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان با احتساب 4روز جمعه جمعاً30روز ميباشد براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود.    

 • تبصره:

  • روزهاي تعطيل جزء ، ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.

 • 2/3 كاركنان نميتوانند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايند .اتخاذ تصميم نسبت به مانده مرخصي سالانه با توافق و عرف جاري شركت خواهد بود.

 • 3/3 در مواقع اضطراري يا در صورت تعميرات يا بمنظور فراهم نمودن امكان استفاده از تعطيلات دسته جمعي ،مديريت ميتوانند با توافق ، تمام يا قسمتي از شركت را تعطيل اعلام نموده و مدت آن را به حساب مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان منظور نمايد.

 • 1

 • 4/3 مرخصي كمتر از يك روز كار كاركنان (مرخصي ساعتي) جزء ، مرخصي استحقاقي سالانه محسوب ميگردد.

 • 5/3 در مواقعي نظير  استعفا ، اخراج ، فوت ، بازنشستگي و از كار افتادگي كلي  يا خاتمه قرار داد يا تعطيل كار گاه مطالبات مربوطه به مدت مرخصي استحقاقي به او در صورت فوت ، به ورثه قانوني آنها پرداخت ميشود.

 • 6/3 مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان ميتواند با توافق به صورت كوتاه مدت ( يك تا سه روز ) و يا بلند مدت (بيش از سه روز)  بدفعات و يا يك جا مورد استفاده قرار گيرد.

 • 7/3 هريك از كاركنان ميتوانند به منظور اداي فريضه حج تمتع در تمام مدت كار خويش فقط يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي سالانه خود استفاده نمايد.

 • تبصره :

  • چنانچه مدت مرخصي استحقاقي براي اداي اين فريضه كافي نباشد باقيمانده آن جزء مرخصي بدون حقوق منظور خواهد شد.

 • ماده 4: مرخصي استحقاقي در موارد اضطراري:

 • 1/4 كليه كاركنان در موارد ذيل حق برخوداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند.

  • الف- ازدواج دائم

  • ب – فوت همسر ، پدر ، مادر، خواهر و برادر و فرزندان

 • 2/4 ايام تعطيل رسمي به غير از روز جمعه جزء ايام مرخصي اتفاقي محسوب مي گردد.

 • 3/4 مرخصي اتفاقي بايد در موقع خود استفاه شود و قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

 • 2

 • ماده 5 : مرخصي استعلاجي :

  • مرخصي استعلاجي كاركنان تابع مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود و مدت آن جزء سوابق كار آنان محسوب خواهد شد.

 • 1/5 حداكثر مرخصي استعلاجي با استفاده از حقوق در طول سال به مدت 6 روز مي باشد.

 • 2/5 مرخصي استعلاجي در هر نوبت نبايد از سه روز تجاوز كند.

 • 3/5 مرخصي استعلاجي با ارائه گواهي پزشك و تائيد قسمت مورد قبول واقع خواهد شد.

 • 4/5 تعطيلات رسمي و جمعه جزء مرخصي استعلاجي محسوب مي گردد.

 • ماده 6: مرخصي بدون حقوق :

  • در صورت عدم مرخصي استحقاقي با داشتن عذر موجه ، مرخصي بدون حقوق با شرايط ذيل قابل استفاده مي باشد.

  • تا 10 روز با موافقت قسمت .

  • تا 20 روز با موافقت قسمت و مدير امور اداري.

  • مرخصي بيش از 20 روز با موافقت مدير عامل .

 • 1/6 مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمي گردد.

 • 2/6 روزهاي جمعه و تعطيل رسمي جزء مرخصي بدون حقوق محسوب خواهد شد.

 • ماده 7 : مرخصي تشويقي :

  • در صورت عملكرد خوب كارمند يا كارگر با درخواست مدير قسمت وتصويب مديرعامل ، پرسنل مي توانند از مرخصي تشويقي استفاده نمايند ودر صورت نياز به كار آنها معادل آن پاداش در نظر گرفته مي شود كه در پايان ماه قابل پرداخت مي باشد .

 • 3

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...