حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

نکات کلیدی در تاییدیه سهام تائيديه

حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌

حسابداری تامین مالی در استانداره 13بیان میکند که قسمتی از نقدینگی که از محل تسهیلات وسایر منابع تامین میشود هزینه بهره آن به عنوان هزینه شناسایی می گرددهزینه های مالی به بهای تمام شده دارایی منظور می گرددقسمتی از حسابداری مخرج تامین مالی به شرح زیر می باشد  هزینه ثبت هزینه تسهیلان هزینه تمبر کارمزد جرایم وتفاوت تسعیر ارز وغیره می باشد

http://www.tax.gov.ir
نکات مهم وکلیدی واساسی استاندارد شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی
این استاندارد دارای 28 بند است که نکات کار بردی آن به شرح زیر است:
بند 1-مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود به استثنای موارد ی که این مخارج به
حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد.
بند 6-موجودیهایی که رساندن آن به وضعیت قابل فروش مستلزم صرف دوره زمانی قابل ملاحظه ای است ونیز ماشین آلات
تولیدی وتاسیسات تولید نیرو و ساختمانها نمونه هایی از دارایی واجد شرایط هستند.
بند 8-آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است باید به عنوان بخشی از
بهای تمام شده دارایی محسوب شود.
بند 9-مخارج تامین مالی در صورتی که دارای منافع اقتصادی آتی برای واحد تجارتی باشد و به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه
گیری قابل اندازه گیری باشد قابل احتساب در داراییها است.
بند 12-در مواردی که تسهیلات مالی مشخصا به منظور تحصیل یک دارایی واجد شرایط اخذ گردد مبلغ مخارج تامین مالی
قابل احتساب در بهای تمام شده آن دارایی باید شامل مخارج تسهیلات طی دوره پس از کسر هر گونه در آمد حاصل از سرمایه
گذاری موقت وجوه حاصل از تسهیلات مالی دریافتی باشد.
بند 14-چناچه فعالیت تامین مالی واحد تجاری به صورت متمرکز انجام شود و بخشی از وجوه مربوط جهت تحصیل یک
دارایی واجد شرایط مصرف شود مخارج قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی را باید با اعمال نرخ جذب نسبت به مخارج
انجام شده جهت آن دارایی تعیین کرد. نرخ جذب مورد نظر باید برابر با میانگین موزون مخارج تامین مالی تسهیلات مالی طی
دوره به استنثنا ی تسهیلا تی باشد که مشخصا به منظور تحصیل یک دارایی واجد شرایط اخذ گردیده است. مبالغ مخارج تامین
مالی که طی دوره به بهای تمام شده دارایی منظور می شود نباید از مبلغ مخارج تامین مال تحمل شده طی آن دوره بیشتر
باشد.
بند17- احتساب مخارج تامین مالی در بهای تمام شده دارایی باید زمانی انجام شود که:
الف- برای دارایی مربوط مخارجی در حال انجام باشد.
ب-مخارج تامین مالی در حال وقوع باشد.
ج- فعالیتهای لازم برای آماده سازی دارای مربوط جهت استفاده مرد نظر یا فروش در جریان باشد.
بند 20- چنانچه عملیات ساخت فعالانه دارایی برای مدت طولا نی متوقف شود باید از احتساب مخارج تامین مالی طی مدت
مزبور در بهای تمام شده دارایی خودداری گردد.

استاندارد حسابداری مخارج تامین مالی از سال 1380لازم الاجرا بوده وبا استاندارد شماره 23بین المللی تطابق دارد

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13
حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
حسابداری مخارج تامین مالی

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند
* مقدمـه‌
1
* دامنه‌ كاربرد
3 – 2
* تعاريف‌
6 – 4
* شناخت‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
25 – 7
– مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 15 – 10
– مازاد مبلغ‌ دفتري‌ نسبت‌ به مبلغ‌ بازيافتني‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ 16
– زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 19 – 17
– توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ 25 – 20
* افشا
26
* تاريخ‌ اجرا
27
* مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 28

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13
حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“
مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.
مقدمـه‌
1 . هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود، به استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اين‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ منظور مي‌گردد.
دامنه‌ كاربرد
2 . اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ بكار گرفته‌ شود.
3 . مخارج‌ واقعي‌ يا انتسابي‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.
تعاريف‌
4 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:
* مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ : عبارت‌ است‌ از سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و ساير مخارجي‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ متحمل‌ مي‌شود.
* دارايي‌ واجد شرايط‌ : يك‌ دارايي‌ است‌ كه‌ آماده‌ سازي‌ آن‌ جهت‌ استفاده‌ مورد انتظار يا فروش‌ الزاماً مدت‌ زيادي‌ طول‌ مي‌كشد.

5 . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زير باشد:
الف. سود تضمين‌ شده‌، كارمزد و جرايم‌ ديركرد تسهيلات‌ مالي‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.
ب . مخارج‌ جنبي‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ از قبيل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبـر اسنـاد تضميني‌ واگذاري‌ در رابطه‌ با قراردادهاي‌ مربوط‌.
ج . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ و خريد اقساطي‌ كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ شناسايي‌ مي‌شود.
د . تفاوت‌ تسعير ارز ناشي از تسهيلات‌ ارزي‌ دريافتي‌ تا حدي‌ كه‌ به عنوان‌ تعديل‌ سود تضمين‌ شده‌ و كارمزد تسهيلات‌ مذكور محسوب‌ مي‌شود.

6 . موجوديهايي‌ كه‌ رساندن‌ آن‌ به‌ وضعيت‌ قابل‌ فروش‌ مستلزم‌ صرف‌ دوره‌ زماني‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ است‌ و نيز ماشين‌آلات‌ توليدي‌، تأسيسات‌ توليد نيرو و ساختمانها، نمونه‌هايي‌ از دارايي‌ واجد شرايط‌ مي‌باشد. ساير سرمايه‌گذاريها و موجوديهايي‌ كه‌ مرتباً يا به‌ شيوه‌هاي‌ ديگر به‌ مقادير زياد و به طور مستمر در كوتاه‌مدت‌ توليد مي‌شود، دارايي‌ واجد شرايط‌ نيست‌. داراييهايي‌ كه‌ به‌هنگام‌ تحصيل‌ براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ آماده‌ است‌، به عنوان‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ تلقي‌ نمي‌شود.
شناخت‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
7 . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ بايد در دوره‌ وقوع‌ به عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود به‌ استثناي‌ مواردي‌ كه‌ براساس‌ بند 8 به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌ منظور مي‌شود.
8 . آن‌ بخش‌ از مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ مستقيماً قابل‌ انتساب‌ به‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ است‌ بايد به عنوان‌ بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ محسوب‌ شود. مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌، بايد طبق‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ شود.
9 . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در صورتي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ است‌ كه‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ براي‌ واحد تجاري‌ بوده‌ و به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد.
مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌
10 . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ مستقيماً قابل‌ انتساب‌ به‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ است‌، آن‌دسته‌ از مخارجي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عدم‌ تحصيل‌ آن‌ دارايي‌، بايد از آن‌ اجتناب‌ مي‌شد. چنانچه‌ يك‌ واحد تجاري‌ مشخصاً به‌ منظور تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ خاص‌، اقدام‌ به‌ اخذ تسهيلات‌ مالي‌ كند، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ را كه‌ مستقيماً به‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ مربوط‌ است‌، به‌ راحتي‌ مي‌توان‌ تشخيص‌ داد.
11 . ممكن‌ است‌ تشخيص‌ رابطه‌ مستقيم‌ بين‌ تسهيلات‌ مالي‌ خاص‌ و يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ و همچنين‌ تعيين‌ تسهيلات‌ مالي‌ قابل‌ اجتناب‌ (در صورت‌ عدم‌ تحصيل‌ دارايي‌) مشكل‌ باشد. براي‌ مثال‌، چنانچه‌ فعاليت‌ تأمين‌ مالي‌ واحد تجاري‌ به‌ صورت‌ متمركز انجام‌ شود چنين‌ مشكلي‌ پيش‌ مي‌آيد. درچنين‌ شرايطي‌، تعيين‌ مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ مستقيماً قابل‌ انتساب‌ به‌ تحصيل‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ است‌ مشكل‌ و اعمال‌ قضاوت‌ ضروري‌ مي‌شود.
12 . در مواردي‌ كه‌ تسهيلات‌ مالي‌ مشخصاً به‌ منظور تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ اخذ مي‌گردد، مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ دارايي‌ بايد شامل‌ مخارج‌ واقعي‌ تسهيلات‌ طي‌ دوره‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ موقت‌ وجوه‌ حاصل از تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ باشد.
13 . واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ براساس‌ قراردادهاي‌ تأمين‌ مالي‌، وجوهي‌ را در ارتباط‌ با يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ دريافت‌ كند و قبل‌ از مصرف‌ تمام‌ يا بخشي‌ از اين‌ وجوه‌ براي‌ دارايي‌ مورد نظر، متحمل‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ شود. در چنين‌ شرايطي‌، اغلب‌ اين‌ وجوه‌ به طور موقت‌ تا زماني‌ كه‌ براي‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ مصرف‌ شود، سرمايه‌گذاري‌ مي‌گردد. براي‌ تعيين‌ مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ موقت‌ اين‌ وجوه‌ از مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ تحمل‌شده‌، كسر مي‌شود.
14 . چنانچه‌ فعاليت‌ تأمين‌ مالي‌ واحد تجاري‌ به‌ صورت‌ متمركز انجام‌ شود و بخشي‌ از وجوه‌ مربوط‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ به‌ مصرف‌ برسد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ را بايد با اعمال‌ نرخ‌ جذب‌ نسبت‌ به‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ جهت‌ آن‌ دارايي‌، تعيين‌ كرد. نرخ‌ جذب‌ مورد نظر بايد برابر با ميانگين‌ موزون‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ براي‌ تسهيلات‌ مالي‌ طي‌ دوره‌، به استثناي‌ تسهيلاتي‌ باشد كه‌ مشخصاً به‌ منظور تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ اخذ گرديده‌ است‌. مبلغ‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ كه‌ طي‌ دوره‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌ منظور مي‌شود نبايد از مبلغ‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ تحمل‌شده‌ طي‌ آن‌ دوره‌ بيشتر باشد.
15 . در برخي‌ موارد، براي‌ محاسبه‌ ميانگين‌ موزون‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌، درنظرگرفتن‌ كليه‌ تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ آن‌ مناسب‌ است‌. در ساير موارد، براي‌ محاسبه‌ ميانگين‌ موزون‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌، تنها تسهيلات‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ همان‌ واحد درنظر گرفته‌ مي‌شود.
مازاد مبلغ‌ دفتري‌ نسبت‌ به مبلغ‌ بازيافتني‌ دارايي‌ واجد شرايط‌
16 . چنانچه‌ مبلغ‌ دفتري‌ يا بهاي‌ تمام‌ شده‌ نهايي‌ مورد انتظار دارايي‌ واجد شرايط‌ بيشتر از مبلغ‌ بازيافتني‌ آن‌ باشد، مبلغ‌ دفتري‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود كاهش‌ مي‌يابد. در شرايطي‌ خاص‌، طبق‌ الزامات‌ استاندارد مذكور مبلغ‌ كاهش‌ مجدداً برگشت‌ داده‌ مي‌شود.

زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌
17 . احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ بايد زماني‌ شروع‌ شود كه‌:
الف ‌. براي‌ دارايي‌ مربوط‌ مخارجي‌ در حال‌ انجام‌ باشد،
ب . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در حال‌ وقوع‌ باشد، و
ج‌ . فعاليتهاي‌ لازم‌ براي‌ آماده‌ سازي‌ دارايي‌ مربوط‌ جهت‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ در جريان‌ باشد.

18 . مخارج‌ مربوط‌ به‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ كه‌ در تعيين‌ مبلغ‌ قابل‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ مد نظر قرار مي‌گيرد، تنها شامل‌ آن‌ دسته‌ از مخارجي‌ است‌ كه‌ در نتيجه ‌پرداخت‌ وجه‌ نقد، انتقال‌ ساير داراييها يا تقبل‌ بدهيهاي‌ متضمن‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌، ايجاد شده‌ است‌. مخارج‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ مبالغ‌ دريافتي‌ بابت‌ پيشرفت‌ كار (درخصوص‌ داراييهايي‌ كه‌ براي‌ فروش‌ ساخته‌ مي‌شود) و نيز كمكهاي‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ درارتباط‌ با دارايي‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ مراجعه‌ شود) به عنوان‌ بخشي‌ از مخارج‌ قابل‌ احتساب‌ مربوط‌ به‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ محسوب‌ نمي‌شود. ميانگين‌ موزون‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ طي‌ دوره‌ شامل‌ آن‌ بخش‌ از مخارج‌ تامين‌ مالي‌ كه‌ قبلاً به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ دارايي‌ منظور شده‌ است‌، معمولاً تقريبي‌ منطقي‌ از مخارجي‌ است‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ براي‌ محاسبه‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌ بكار مي‌رود.
19 . فعاليتهاي‌ لازم‌ جهت‌ آماده‌سازي‌ دارايي‌ براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌، دربرگيرنده‌ عملياتي‌ فراتر از ساخت‌ فيزيكي‌ آن‌ دارايي‌ است‌. اين‌ فعاليتها شامل‌ كارهاي‌ فني‌ و اداري‌ لازم قبل‌ از شروع‌ساخت‌ فيزيكي‌ دارايي‌، از قبيل‌ فعاليتهاي‌ مرتبط‌ با دريافت‌ پروانه‌ ساخت‌ است‌. ليكن‌ در زماني‌ كه‌ عمليات‌ توليد يا توسعه‌ كه‌ منجر به‌ تغيير وضعيت‌ دارايي‌ مي‌شود درجريان‌ نباشد، نگهداري‌ دارايي‌ جزء اين‌ فعاليتها محسوب‌ نمي‌شود. براي‌ مثال‌، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ تحمل‌شده‌ در دوره‌اي‌ كه‌ عمليات‌ ساختماني‌ بر روي‌ زمين‌ درحال‌ انجام‌ است‌، قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ است‌، اما چنانچه‌ زمين‌ براي‌ ايجاد ساختمان‌ تحصيل‌ شود، ليكن‌ عمليات‌ ساختماني‌ روي‌ آن‌ انجام‌ نگيرد، مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ طي‌ دوره‌ نگهداري‌ زمين‌ واقع‌ مي‌شود، قابل‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ نيست‌.
توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌
20 . چنانچه‌ عمليات‌ ساخت‌ فعالانه‌دارايي‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ متوقف‌ شود، بايد از احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ طي‌ مدت‌ مزبور در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ خودداري‌ كرد.
21 . مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ در دوره‌اي‌ طولاني‌ كه‌ طي‌ آن‌ فعاليتهاي‌ لازم‌ جهت‌ آماده‌ سازي‌ دارايي‌ براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ متوقف‌ شده‌ است‌، واقع‌ شود. اين‌ مخارج‌، واجد شرايط‌ لازم‌ براي‌ احتساب‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ نيست‌، اما در دوره‌اي‌ كه‌ كارهاي‌ اداري‌ و فني‌ قابل‌ توجهي‌ در حـال‌ انجـام‌ باشـد و يا براي‌ آماده‌ سـازي‌ دارايي‌ جهت‌ استفـاده‌ مورد نظر يا فروش‌، تأخير موقت‌ در عمليات‌ اجتناب‌ ناپذير باشد، احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ معمولاً متوقف‌ نمي‌شود. براي‌ مثال‌ چنانچه‌ به‌ دليل‌ شرايط‌ جوي‌ معمول‌ منطقه‌، اجراي‌ عمليات‌ ساختماني‌ در مقاطعي‌ از سال‌ امكان‌پذير نباشد، در اين‌صورت‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ ادامه‌ مي‌يابد.
22 . از زماني‌ كه‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ لازم‌ براي‌ آماده‌ سازي‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ به طور اساسي‌ تكميل‌ شود، بايد احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ را در بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ دارايي‌ متوقف‌ كرد.
23 . هرگاه‌ ساخت‌ فيزيكي‌ يك‌ دارايي‌ تكميل‌ شود، آن‌ دارايي‌ معمولاً براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ آماده‌ است‌ حتي‌ درصورتي‌ كه‌ كارهاي‌ اداري‌ معمول‌ آن‌ همچنان‌ ادامه‌ داشته‌ باشد يا تنها اصلاحات‌ جزئي‌ از قبيل‌ تزئين‌ داخلي‌ دارايي‌ مطابق‌ با مشخصات‌ مورد نظر خريدار يا استفاده‌كننده‌ باقي‌ مانده‌ باشد.
24 . چنانچه‌ ساخت‌ بخشهايي‌ از يك‌ دارايي‌ واجد شرايط‌ به طور اساسي‌ تكميل‌ شده‌ باشد و هريك‌ از بخشهاي‌ تكميل‌ شده‌ همزمان‌ با ادامه‌ ساخت‌ ساير بخشها قابل‌ استفاده‌ مورد نظر يا فروش‌ باشد، بايد احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ بخشهاي‌ تكميل‌ شده‌ را متوقف‌ كرد.
25 . يك‌ مركز تجاري‌ متشكل‌ از چندين‌ ساختمان‌ كه‌ هريك‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ قابل‌ استفاده‌ باشد، نمونه‌اي‌ از دارايي‌ واجد شرايطي‌ است‌ كه‌ هريك‌ از بخشهاي‌ آن‌ همزمان‌ با ادامه‌ ساخت‌ ساير بخشها قابليت‌ استفاده‌ دارد. بالعكس‌، يك‌ واحد صنعتي‌ مشتمل‌ بر چندين‌ مرحله‌ توليدي‌ كه‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ در بخشهاي‌ مختلف‌ واقع‌ در محوطـه‌ كارخانـه‌ صورت‌ مي‌گيرد (از قبيل‌ كارخانه‌ ذوب‌ فلزات‌)، از جمله‌ داراييهاي‌ واجد شرايطي‌ است‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از بخشهـاي‌ آن‌ قبـل‌ از تكميل‌ كليه‌ بخشها قابليت‌ استفاده‌ ندارد.
افشا
26 . موارد زير بايد برحسب‌ مورد در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود:
الف‌ . مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ كه‌ طي‌ دوره‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌ منظور شده‌ است‌، و
ب‌ . نرخ‌ جذب‌ استفاده‌ شده‌ براي‌ تعيين‌ مبلغ‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ قابل‌ احتساب‌ در بهاي تمام‌ شده‌ دارايي‌ واجد شرايط‌.
تاريخ اجرا
27 . الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.
مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌
28 . با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 23 با عنوان‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.

    خلاصه استاندارد شماره 13 حسابداري ايران

بنام خدا اين خلاصه با نظر شخصي بنده تهيه شده و فاقد ايراد نمي باشد دوستان توجه كنند كه مطالب به صورتي خلاصه شده كه اهم موارد ذكر بشه لذا براي كساني كه مي خواهند عميقتر ياد بگيرند لازم است به راهنماي به كار گيري استانداردهاي حسابداري و ساير جزوات مراجعه كنند با احترام
حسابداري مخارج تامين مالي:
مخارج* تأمين* مالي* : عبارت* است* از سود تضمين* شده*، كارمزد و ساير مخارجي* كه* واحد تجاري* براي* تأمين* منابع* مالي* متحمل* مي*شود.
دارايي* واجد شرايط* : يك* دارايي* است* كه* آماده* سازي* آن* جهت* استفاده* مورد انتظار يا فروش* الزاماً مدت* زيادي* طول* مي*كشد.
5 . مخارج* تأمين* مالي* ممكن* است* شامل* موارد زير باشد:
الف. سود تضمين* شده*، كارمزد و جرايم* ديركرد تسهيلات* مالي* كوتاه*مدت* و بلندمدت*.
ب . مخارج* جنبي* تسهيلات* مالي* دريافتي* از قبيل* حق* ثبت* و حق* تمبـر اسنـاد تضميني* واگذاري* در رابطه* با قراردادهاي* مربوط*.
ج . مخارج* تأمين* مالي* مربوط* به* قراردادهاي* اجاره* به* شرط* تمليك* و خريد اقساطي* كه* براساس* استانداردهاي* حسابداري* مربوط* شناسايي* مي*شود.
د . تفاوت* تسعير ارز ناشي از تسهيلات* ارزي* دريافتي* تا حدي* كه* به عنوان* تعديل* سود تضمين* شده* و كارمزد تسهيلات* مذكور محسوب* مي*شود.

6 . موجوديهايي* كه* رساندن* آن* به* وضعيت* قابل* فروش* مستلزم* صرف* دوره* زماني* قابل* ملاحظه*اي* است* و نيز ماشين*آلات* توليدي*، تأسيسات* توليد نيرو و ساختمانها، نمونه*هايي* از دارايي* واجد شرايط* مي*باشد. ساير سرمايه*گذاريها و موجوديهايي* كه* مرتباً يا به* شيوه*هاي* ديگر به* مقادير زياد و به طور مستمر در كوتاه*مدت* توليد مي*شود، دارايي* واجد شرايط* نيست*. داراييهايي* كه* به*هنگام* تحصيل* براي* استفاده* مورد نظر يا فروش* آماده* است*، به عنوان* دارايي* واجد شرايط* تلقي* نمي*شود.
شناخت* مخارج* تأمين* مالي*
7 . مخارج* تأمين* مالي* بايد در دوره* وقوع* به عنوان* هزينه* شناسايي* شود به* استثناي* آن* بخش* از مخارج* تأمين* مالي* كه* مستقيماً قابل* انتساب* به* تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* است* بايد به عنوان* بخشي* از بهاي* تمام* شده* دارايي* محسوب* شود.
9 . مخارج* تأمين* مالي* در صورتي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام* شده* دارايي* است* كه* داراي* منافع* اقتصادي* آتي* براي* واحد تجاري* بوده* و به*گونه*اي* اتكاپذير قابل* اندازه*گيري* باشد.
مخارج* تأمين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام* شده* دارايي*
10 . مخارج* تأمين* مالي* كه* مستقيماً قابل* انتساب* به* تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* است*، آن*دسته* از مخارجي* است* كه* درصورت* عدم* تحصيل* آن* دارايي*، بايد از آن* اجتناب* مي*شد. چنانچه* يك* واحد تجاري* مشخصاً به* منظور تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* خاص*، اقدام* به* اخذ تسهيلات* مالي* كند، مخارج* تأمين* مالي* را كه* مستقيماً به* دارايي* واجد شرايط* مربوط* است*، به* راحتي* مي*توان* تشخيص* داد.
12 . در مواردي* كه* تسهيلات* مالي* مشخصاً به* منظور تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* اخذ مي*گردد، مبلغ* مخارج* تأمين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام* شده* آن* دارايي* بايد شامل* مخارج* واقعي* تسهيلات* طي* دوره* پس* از كسر هرگونه* درآمد حاصل از سرمايه*گذاري* موقت* وجوه* حاصل از تسهيلات* مالي* دريافتي* باشد.
13 . واحد تجاري* ممكن* است* براساس* قراردادهاي* تأمين* مالي*، وجوهي* را در ارتباط* با يك* دارايي* واجد شرايط* دريافت* كند و قبل* از مصرف* تمام* يا بخشي* از اين* وجوه* براي* دارايي* مورد نظر، متحمل* مخارج* تأمين* مالي* شود. در چنين* شرايطي*، اغلب* اين* وجوه* به طور موقت* تا زماني* كه* براي* دارايي* واجد شرايط* مصرف* شود، سرمايه*گذاري* مي*گردد. براي* تعيين* مبلغ* مخارج* تأمين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام* شده* دارايي*، درآمد حاصل از سرمايه*گذاري* موقت* اين* وجوه* از مبلغ* مخارج* تأمين* مالي* تحمل*شده*، كسر مي*شود.
14 . چنانچه* فعاليت* تأمين* مالي* واحد تجاري* به* صورت* متمركز انجام* شود و بخشي* از وجوه* مربوط* جهت* تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* به* مصرف* برسد، مخارج* تأمين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام* شده* دارايي* را بايد با اعمال* نرخ* جذب* نسبت* به* مخارج* انجام* شده* جهت* آن* دارايي*، تعيين* كرد. نرخ* جذب* مورد نظر بايد برابر با ميانگين* موزون* مخارج* تأمين* مالي* براي* تسهيلات* مالي* طي* دوره*، به استثناي* تسهيلاتي* باشد كه* مشخصاً به* منظور تحصيل* يك* دارايي* واجد شرايط* اخذ گرديده* است*. مبلغ* مخارج* تامين* مالي* كه* طي* دوره* به* بهاي* تمام*شده* دارايي* منظور مي*شود نبايد از مبلغ* مخارج* تامين* مالي* تحمل*شده* طي* آن* دوره* بيشتر باشد.

زمان* شروع* احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي*
17 . احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي* واجد شرايط* بايد زماني* شروع* شود كه*:
الف *. براي* دارايي* مربوط* مخارجي* در حال* انجام* باشد،
ب . مخارج* تأمين* مالي* در حال* وقوع* باشد، و
ج* . فعاليتهاي* لازم* براي* آماده* سازي* دارايي* مربوط* جهت* استفاده* مورد نظر يا فروش* در جريان* باشد.

18 . مخارج* مربوط* به* دارايي* واجد شرايط* كه* در تعيين* مبلغ* قابل* احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي* مد نظر قرار مي*گيرد، تنها شامل* آن* دسته* از مخارجي* است* كه* در نتيجه *پرداخت* وجه* نقد، انتقال* ساير داراييها يا تقبل* بدهيهاي* متضمن* مخارج* تأمين* مالي*، ايجاد شده* است*. مخارج* انجام* شده* از محل* مبالغ* دريافتي* بابت* پيشرفت* كار (درخصوص* داراييهايي* كه* براي* فروش* ساخته* مي*شود) و نيز كمكهاي* بلاعوض* دريافتي* درارتباط* با دارايي* (به* استاندارد حسابداري* شماره* 10 با عنوان* حسابداري* كمكهاي* بلاعوض* دولت* مراجعه* شود) به عنوان* بخشي* از مخارج* قابل* احتساب* مربوط* به* دارايي* واجد شرايط* محسوب* نمي*شود. ميانگين* موزون* مبلغ* دفتري* دارايي* واجد شرايط* طي* دوره* شامل* آن* بخش* از مخارج* تامين* مالي* كه* قبلاً به* بهاي* تمام* شده* آن* دارايي* منظور شده* است*، معمولاً تقريبي* منطقي* از مخارجي* است* كه* در آن* دوره* براي* محاسبه* مخارج* تامين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي* تمام*شده* دارايي* بكار مي*رود.
توقف* احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي*
20 . چنانچه* عمليات* ساخت* فعالانه*دارايي* براي* مدت* طولاني* متوقف* شود، بايد از احتساب* مخارج* تأمين* مالي* طي* مدت* مزبور در بهاي* تمام* شده* دارايي* خودداري* كرد.
21 . در دوره*اي* كه* كارهاي* اداري* و فني* قابل* توجهي* در حـال* انجـام* باشـد و يا براي* آماده* سـازي* دارايي* جهت* استفـاده* مورد نظر يا فروش*، تأخير موقت* در عمليات* اجتناب* ناپذير باشد، احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي* معمولاً متوقف* نمي*شود. براي* مثال* چنانچه* به* دليل* شرايط* جوي* معمول* منطقه*، اجراي* عمليات* ساختماني* در مقاطعي* از سال* امكان*پذير نباشد، در اين *صورت* احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* دارايي* ادامه* مي*يابد.
22 . از زماني* كه* كليه* فعاليتهاي* لازم* براي* آماده* سازي* دارايي* واجد شرايط* براي* استفاده* مورد نظر يا فروش* به طور اساسي* تكميل* شود، بايد احتساب* مخارج* تأمين* مالي* را در بهاي* تمام* شده* آن* دارايي* متوقف* كرد.
24 . چنانچه* ساخت* بخشهايي* از يك* دارايي* واجد شرايط* به طور اساسي* تكميل* شده* باشد و هريك* از بخشهاي* تكميل* شده* همزمان* با ادامه* ساخت* ساير بخشها قابل* استفاده* مورد نظر يا فروش* باشد، بايد احتساب* مخارج* تأمين* مالي* در بهاي* تمام* شده* بخشهاي* تكميل* شده* را متوقف* كرد.
افشا
26 . موارد زير بايد برحسب* مورد در صورتهاي* مالي* افشا شود:
الف* . مبلغ* مخارج* تأمين* مالي* كه* طي* دوره* به* بهاي* تمام*شده* دارايي* منظور شده* است*، و
ب* . نرخ* جذب* استفاده* شده* براي* تعيين* مبلغ* مخارج* تأمين* مالي* قابل* احتساب* در بهاي تمام* شده* دارايي* واجد شرايط*.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...