اطلاعات پشتوانه معیار حقوق استانداردهای بین المللی حسابداری

حسابداری

اطلاعات  پشتوانه معیار حقوق استانداردهای بین المللی حسابداری

در خصوص هر نوع تعهد بالقوه ثبت زیر سودمند است:

الف-قوانین و مقرارت مربوط یا نمونه هایی از چنین پرداختهایی

ب-معیار حقوق در صورت لزوم

پ-معیار حقوق در صورت لزوم

ت- سیستم های ارزیابی برای درخواست ها و شیوه های اطلاع رسانی

ث-مکانیسمهای پرداخت

ص-اطلاعات در دسترس پرداختهای فعلی  و میزان ارتباط  آنها  با تعهدات گذشته یا آتی

غ-برآوردهای اکچوئری تعهدات آتی و

ص-روش فعلی حسابداری و موارد افشا

سپس این اطلاعات میتواند برای توجیه طبقه بندی تعهدات به گروههای مشابه و نحوه حسابداری آنها استفاده شود.

اطلاعات بخشی از زنجیره عطف حسابرسی را تشکیل میدهند.

اطلاعات  پشتوانه معیار حقوق استانداردهای بین المللی حسابداری

در خصوص هر نوع تعهد بالقوه ثبت زیر سودمند است:

الف-قوانین و مقرارت مربوط یا نمونه هایی از چنین پرداختهایی

ب-معیار حقوق در صورت لزوم

پ-معیار حقوق در صورت لزوم

ت- سیستم های ارزیابی برای درخواست ها و شیوه های اطلاع رسانی

ث-مکانیسمهای پرداخت

ص-اطلاعات در دسترس پرداختهای فعلی  و میزان ارتباط  آنها  با تعهدات گذشته یا آتی

غ-برآوردهای اکچوئری تعهدات آتی و

ص-روش فعلی حسابداری و موارد افشا

سپس این اطلاعات میتواند برای توجیه طبقه بندی تعهدات به گروههای مشابه و نحوه حسابداری آنها استفاده شود.

اطلاعات بخشی از زنجیره عطف حسابرسی را تشکیل میدهند.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...