اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

آزمون محتوا
آزمون محتوا هزینه ها حسابرسی
آذر ۲, ۱۳۹۶
تسهیلات بیمه کارفرمایان
تسهیلات بیمه کارفرمایان
آذر ۲, ۱۳۹۶
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی

اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی طبق دستوالعمل جامعه حساداران رسمی کشور ومطابق قانون تجارت وقانون مدنی وسایر قوانین مربوطه دراساسنامه نمونه موسسات حسابرسی تنظیم شده در اساسناسنامه نمونه موسسات حسابرسی در ۳۳ماده تنظیم شده

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

ادامه مقاله

 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
(٢)
بسمه تعالی
اساسنامه مؤسسه — – — — — (حسابداران رسمی )
فصل اول
نام، نوع، مدت، مرکز، تابعیت، موضوع
ماده ۱- نام مؤسسه: مؤسسه حسابرسی – – – – – – – – – – – – (حسابداران رسمی).
ماده ۲- نوع مؤسسه: مؤسسه غیر تجاری انتفاعی.
ماده ۳- مدت: مؤسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود.
ماده ۴- مرکز اصلی مؤسس ه : مرکز اصلی مؤسسه – – – – – – – – – (نام شه ر ) – – – – – – – –
است. تغییر مرکز اصلی، تأسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور با تصویب
مجمع شرکا امکان پذیر است، اما تعیین و تغییر نشانی در اختیار هیأت مدیره
می باشد.
ماده ۵- تابعیت مؤسسه: مؤسسه دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۶- موضوع مؤسسه: موضوع مؤسسه محدود به ارائه خدمات زیر است :
-۶-۱ خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی
-۶-۲ بازرسی قانونی
-۶-۳ مشاوره مدیریت مالی
-۶-۴ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی
-۶-۵ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی
-۶-۶ نظارت بر امور تصفیه
-۶-۷ خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و
توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود.
-۶-۸ سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و
تأیید می شود.
(٣)
فصل دوم
سرمایه، شرکا، ورود و خروج شریک، تعهدات شرکا
ماده ۷- سرمایه مؤسسه : سرمایه مؤسسه – – – – – – – – – ریال است که تماماً توسط شرکا
پرداخت شده است.
ماده ۸- شرکا و سهم الشرکه آنها: شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است:
نام مبلغ سهم الشرکه- ریال اقامتگاه
ماده ۹- شرایط و تعداد شرک ا : شرکای مؤسسه باید حسابدار رسمی شاغل، عض و جامعه
حسابداران رسمی ایران باشند و تعداد آنان در هر زمان حداقل سه نفر باشد.
تبصره ۱: در هر زمان که تعداد شرکا از حداقل مقرر در فوق کمتر شود یا شرایط هر
یک از شرکا از وضعیت حسابدار رسمی شاغل تغییر یابد، انطباق وضعیت
مؤسسه با مقررات این ماده باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه صورت گیرد.
تبصره ۲: هیچ یک از شرکای مؤسسه ح ق ندارد مادام که شریک مؤسسه است،
مؤسسه یا دفتر دیگری برای انجام خدمات مشابه داشته باشد و یا کارهای
موضوع مؤسسه را خارج از مؤسسه بپذیرد یا در مؤسسه حسابرسی
دیگری شریک شود.
تبصره ۳: شرکای مؤسسه با توجه به مقررات مربوط به حسابداران رسمی شاغل، حق
اشتغال به ه یچ شغلی اعم از موظف یا غیر موظف را ندارند، مگر ت د ریس
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و عضویت در ارکان و تشکیلات
جامعه حسابداران رسمی ایران به صورت پاره وقت.
ماده ۱۰ – هیچ یک از شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود و حقوق
ناشیه از آن را مقید س ازد، یا به وثیقه بگذارد یا به غیر واگذار کند، مگر با
تصویب مجمع شرکا . سهم الشرکه در هر صورت تنها به سایر حسابداران
رسمی شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل انتقال است.
(۴)
ماده ۱۱ – اگر عضویت هر یک از شرکا در جامعه حسابداران رسمی ایران به هر دلیل لغو ی ا بیش
از یکسال به حالت تعلیق درآید و یا وضعیت آن از شاغل به غیر شاغل تغییر یابد،
خروج وی از مؤسسه الزامی اس ت . ضمناً چنانچه ادامه همکاری هر یک از شرکا با رأی
اکثریت عددی شرکا که حداقل دو سوم سرمایه مؤسسه را دارا باشند با توجه به موارد
پیش بینی شده در این اساسنامه به مصلحت نباشد، شریک مزبور ملزم به خروج از
مؤسسه است . کلیه شرکای مؤسسه با قبول این اساسنامه ضمن عقد خارج لازم، متعهد
به اجرای این ماده اند و هیچ شریکی که مشمول مقررات این ماده باشد حتی به دلیل
اختلافات مالی با مؤسسه نمی تواند از خروج از مؤسسه خودداری کند.
ماده ۱۲ – در صورت خروج قهری یا اختیاری هر یک از شرکا، سایر شرکا باید نسبت
به پرداخت کلیه حقوق و مطالبات مربوط به وی یا به افراد ذینفع اقدام
کنند. تعیین تکلیف سهم الشرکه که شریک مزبور با تصویب مجمع شرکا از
طریق کاهش سرمایه یا انتقال سهم الشرکه به سایر شرکا یا شریک جدید
صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳ – حقوق مربوط به شریک خارج شده به نسبت سهم الشرکه از خالص ارزش
روز داراییها شامل کارهای در جریان با توجه به درصد پیشرفت کار به اضافه
مبلغی بابت سهم سرقفلی مؤسسه (در صورت وجود) با توافق طرفین ذینفع
قابل مح اسبه و پرداخت است . پرداخت حقوق فوق به اضافه سایر مطالبات و
کسر بدهیهای شریک خارج شده حداکثر ظرف —- ماه انجام م یگیرد.
ماده ۱۴ – مجمع شرکا باید حداکثر ظرف —- ماه از تاریخ اعلام کتبی قصد کناره
گیری هر یک از شرکا نسبت به آن تصمیم گیری کند . در صورت تحقق
کناره گیری، شریک مستعفی موظف است نسبت به انجام تعهدات مربوط به
خود تا هر زمان که لازم باشد اقدام کند.
ماده ۱۵ – اختلاف بین شرکا در هر زمان از طریق مراجعه به داور مرضی الطرفین حل و فصل
خواهد شد . در صورت عدم توافق شرکا برای تعیین داور مرضی الطرفین، موضوع
اختلاف از طریق ارجاع به هیأت داوری تعیین شده از طرف شورای عالی جامعه
حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد ش د . شرکای مؤسسه با قبول شرایط این
ماده مکلفند از رأی صادره تبعیت کنند.
ماده ۱۶ – ورود شریک جدید با موافقت اکثریت عددی شرکا که حداقل سرمایه
مؤسسه را داشته باشند صورت خواهد گرفت.
٣
۴
(۵)
ماده ۱۷ – گزارشهایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای به صاحبکار ارائه می شود،
باید توسط حداقل ۲ نفر از شرکاء یا دو نفر از شرکاء و یکی از حسابداران
رسمی که تمام وقت در استخدام موسسه بوده و مسئولیت انجام کار را بر
عهده داشت هاند، امضاء و ممهور به مهر موسسه انتشار یابد
ماده ۱۸ – مسئولیت جبران هرگونه خسارتی که از ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای
به اشخاص ثالث وارد می شود بر عهده شریک (شرکای) مسئول کار خواهد
بود. این موضوع تنها از نظر روابط بین شرکا نافذ است، اما از نظر اشخاص ثالث
کلیه شرکای مؤسسه متضامناً مسئول جبران خسارت هستند.
فصل سوم
ارکان مؤسسه، وظایف و اختیارات،
نحوه دعوت، تشکیل و اتخاذ تصمیم
ماده ۱۹ – ارکان مؤسسه عبارت است از:
-۱ مجمع شرکا
-۲ هیأت مدیره
-۳ حسابرس
ماده ۲۰ – مجمع شرکا لااقل یکبار در سال، ظرف مدت چها ر ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه
تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع شرکا به شرح زیر است:
-۱ انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره و حسابرس.
-۲ تصویب صورتهای مالی مؤسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود و
اندوخته ها پس از استماع گزارش حسابرس.
-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار مؤسسه.
-۴ تعیین خط مشی مؤسسه.
-۵ تصویب بودجه سالانه.
-۶ تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیر ه و حق الزحمه
حسابرس.
-۷ اتخاذ تصمیم نسبت به ورود و خروج شرکا.
-۸ تصویب نقل و انتقال سهم الشرکه بین شرکا.
-۹ تغییر مرکز اصلی، تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
-۱۰ تغییر مواد اساسنامه.
-۱۱ انحلال مؤسسه.
(۶)
تبصره: تغییر در مواد اساسنامه از نظر مطابقت با مقررات جامعه حسابداران رسمی
ایران قبلاً باید به تأیید رئیس هیأت مدیره و دبیرکل جامعه مزبور رسیده باشد.
ماده ۲۱ – نصاب لازم برای تشکیل جلسه مجمع شرکا و اتخاذ رأی، در مواردی که در
سایر مواد این اساسنامه تعیین نشده، به شرح زیر است:
-۲۱-۱ نصاب لازم برای تشکیل جلسه، در موارد تصمیمگیری پیرامون
بندهای ۹،۱۰ و ۱۱ ماده ۲۰ بالا اکثریت عددی شرکایی است که
لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند . تصمیمات مجمع با رأی موافق
حداقل دوسوم اعضای حاضر که بیش از نصف سرمایه را دارا باشند
معتبر خواهد بود .
-۲۱-۲ نصاب لازم برای تشکیل سایر جلسات مجمع، برای بار اول، اکثریت
عددی شرکا که لااقل دوسوم سرمایه را دارا باشند، برا ی بار دوم، هر
تعداد از شرکا که بیش از نصف سرمایه را دارا باشند و برای بار سوم،
هر تعداد از شرکا با هر میزان سرمایه است . تصمیمات مجمع همواره
با رأی موافق حداقل نصف اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ – دعوت برای تشکیل مجمع شرکا از طریق پست سفارشی و روزنامه کثیر
الانتشار صورت خواهد گرفت . در صورت حضور تمامی شرکا، رعایت تشریفات
فوق الزامی نخواهد بود.
ماده ۲۳ – دعوت برای تشکیل مجمع شرکا توسط رئیس هیأت مدیره و در غیاب یا
استنکاف ایشان توسط حداقل یک سوم از شرکا یا دارندگان حداقل یک سوم
سرمایه مؤسسه (اصالتاً و وکالتاً) به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۴ – فاصله تاریخ دعوت تا تاریخ تشکیل مجامع شرکای مؤسسه حداقل ۱۰ روز و
حداکثر ۴۰ روز است.
ماده ۲۵ – شرکا می توانند برای حضور و اتخاذ رأی در مجمع شرکا به شرکای دیگر
مؤسسه کتباً وکالت بدهند.
ماده ۲۶ – مؤسسه توسط هیأت مدیره ای مرکب از – – – – نفر از شرکا مجمع شرکا برای مدت – – – –
سال انتخاب می شوند، اداره خواهد ش د . تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع اس ت .
هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت مدیره، یک رئیس، یک
نایب رئیس و یک مدیر عامل تعیین می کند . وظایف و اختیارات رئیس ، نایب
رئیس و مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین می شود.
(٧)
ماده ۲۷ – هیأت مدیره برای اداره کلیه امور مؤسسه بجز مواردی که طبق این اساسنامه
در صلاحیت مجمع شرکاست، دارای اختیارات کامل می باشد . اهم اختیارات
هیأت مدیره به شرح زیر است:
-۱ اداره امور مؤسسه و تصوی ب و اجرای آئین نامه ها و دستور العملهای
لازم.
-۲ افتتاح حساب و استفاده از آن به نام مؤسسه نزد بانکها یا مؤسسات
اعتباری.
-۳ امضا و ظهرنویسی و پذیر ش اوراق تجاری.
-۴ نمایندگی مؤسسه در برابر اشخاص ثالث.
-۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون مؤسسه.
-۶ انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن.
-۷ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض.
-۸ ترهین اموال مؤسسه اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.
-۹ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا فیصله به دعوی یا
انصراف از آن.
-۱۰ تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با و یا بدون حق توکیل و توکیل در
توکیل ولو کراراً.
-۱۱ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای مؤسسه و ارائه آن به
حسابرس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پایان سال مالی.
-۱۲ تهیه و تنظیم بودجه سالانه.
-۱۳ اجرای تصمیمات مجمع شرکا
-۱۴ تصویب و اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقاتی لازم.
-۱۵ ارائه یک نسخه گزارش حسابرس منضم به صورتهای مالی به جامعه
حسابداران رسمی ایران حداکثر ظرف مدت یکهفته پس از صدور.
تبصره: اعضای هیأت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیا ر ات و نیز حق امضای
خود را به مسئولیت خود به یکدیگر و یا به یک یا چند نفر از شرکا تفویض
کنند. این تفویض اختیار باید کتبی باشد و به اطلاع سایر شرکا برسد.
ماده ۲۷ مکرر مجمع شرکاء در هرسال ، یک موسسه حسابرسی از موسسات حسابرسی عضو جامعه
حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس انتخاب می کند.حسابرس منتخب طبق
استانداردهای حسابرسی ایران وظایف خود را انجام داده و گزارش خود را ظرف مدت
۲۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی در اختیار مجمع شرکا خواهد گذاشت اتخاذ
تصمیم نسبت به صورتهای مالی بدون استماع گزارش حسابرس فاقد اعتبار است.
حسابرسی موسسات حسابرسی توسط یکدیگر به صورت متقابل مجاز نخواهد بود.
(٨)
فصل چهارم
صاحبان امضای مجاز، سال مالی، حسابهای مؤسسه و تقسیم سود،
انحلال، تصفیه و سایر موارد
ماده ۲۸ – به استثنای گزارشهای موضوع مادۀ ۱۷ ، کل یه اسناد و اوراق تعهد آور مؤسسه از قبیل
قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای – – – – – – نفر از اعضای هیأت
مدیره و مهر مؤسسه معتبر است.
ماده ۲۹ – سال مالی مؤسسه از روز – – – – ماه هر سال آغاز و در روز – – – – ماه – – – –
( همان سال / سال بعد ) به پایان می رسد، در سال اول تأسیس، آغاز سال مالی، تاریخ
تشکیل مؤسسه است.
ماده ۳۰ – تصویب صورتهای مالی توسط مجمع شرکا در حکم مفاصا حساب هیأت مدیره
است.
ماده ۳۱ – در صورت تصویب انحلال مؤسسه توسط مجمع شرکا، یک نفر از بین شرکا یا
خارج از شرکا ب ه سمت مدیر تصفیه انتخاب می شود و امور تصفیه را بر اساس
مقرارت فصل سوم قانون تجارت انجام می دهد.
ماده ۳۲ – موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه تابع قانون تجارت و مقررات جامعه حسابداران
رسمی ایران است.
ماده ۳۳ – این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل، —- ماده و —- تبصره در
تاریخ ——— به تصویب مجمع شرکا رسیده است.

 

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.