ارزش گذاری سهام عادی

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرس

ارزش گذاری سهام عادی

هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایهگذاری و مدیریت داراییها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارایی است. تمام داراییها را میتوان ارزشیابی کرد اما ارزشیابی بعضی داراییها سادهتر و بعضی پیچیدهتر است.

مفهوم ارزش به این سادگی نیست که گروهی از افراد تصور میکنند. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزشگذاری برای او صورت میگیرد، نوع ارزشی که باید اندازهگیری شود، زمانی که براورد ارزش صورت میگیرد و هدف     ارزشگذاری بستگی دارد. ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمانهای مختلف ممکن است تغییر کنند.

 افراد اغلب ارزش را “آن چیزی که میارزد” تعریف میکنند و در زمانی که میشنوند ارزش چیزی فراتر از این است  زمانبندی و مجموعهای از عوامل دیگر بستگی دارد. ، شگفتزده میشوند. ارزش، به شخصی که ارزیابی آن را انجام میدهد، هدف در نتیجه مفاهیم مختلفی برای ارزش وجود دارد و بیان مفاهیم مختلف آن از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از مفاهیم ارزش (در بازار سهام) به شرح زیر هستند:

 – ارزش اسمی 1

 – ارزش دفتری یا ارزش ویژه 2

 – ارزش انحلال (جایگزینی) 3

 – ارزش بازار 4

ارزشگذاری سهام عادی

 – ارزش ذاتی 5  ارزش اسمی •

ارزش اسمی هر سهم، قیمتی است که روی برگه آن سهم نوشته میشود و هنگامی که شرکت برای اولین بار سهام عرضه مینماید به آن قیمت سهم خود را میفروشد و پس از آن این سهم در بازار معامله میگردد، ارزش اسمی برابر است با سرمایه شرکت (که یکی از اقلام حقوق صاحبان سهام در ترازنامه است) تقسیم بر تعداد سهام منتشره توسط شرکت. ارزش اسمی هر سهم   ریال است.1،111در ایران غالباً معادل   ارزش دفتری •

ارزش دفتری هر سهم در واقع ارزش حسابداری آن سهم میباشد که از طریق اقلام موجود در ترازنامه شرکت میتواند محاسبه گردد. ارزش دفتری هر سهم عادی شرکت معادل است با حقوق صاحبان سهام عادی تقسیم بر تعداد سهام عادی شرکت. در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه، حقوق صاحبان سهام عادی برابر است با حقوق صاحبان سهام منهای حقوق صاحبان سهام ممتاز (اگر شرکت سهام ممتاز داشته باشد).   ارزش انحلال •

بدان مفهوم است که در صورتی که شرکت منحل شود به هر سهم چقدر میرسد و از رابطه زیر محاسبه میگردد:

در صورت انحلال شرکت، داراییها تجدید ارزیابی شده، ارزش روز بدهیها از آن کسر میگردد، این مبلغ برابر ارزش روز حقوق صاحبان سهام خواهد بود، حال اگر آن را بر تعداد سهام تقسیم نماییم، ارزش انحلال هر سهم به دست میآید.

البته باید دقت نمود که اگر شرکت دارای سهام ممتاز باشد، ارزش حقوق صاحبان سهام ممتاز از ارزش روز حقوق صاحبان سهم کسر میگردد، سپس آن مبلغ بر تعداد سهام عادی تقسیم میگردد و ارزش انحلال هر سهم عادی به دست میآید.   ارزش بازار •

ارزش بازار هر سهم برابر است با آن قیمتی که سهم در بازار معامله میشود و به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود، یعنی   ریال باشد.1،211 ریال و ارزش بازار آن 1،121 ریال، ارزش دفتری آن 1،111ممکن است ارزش اسمی سهم

ارزشگذاری سهام عادی

  ارزش ذاتی •

ارزش ذاتی هر سهم قیمت واقعی آن سهم است، بدان معنی که سهام مذکور در اصل به قیمت ذاتی خود میارزد، قیمت ذاتی هر سهم معادل است با ارزش فعلی جریانات نقدی که در آینده ایجاد مینماید که ممکن است ارزش بازار سهم که در بازارهای مالی مورد معامله قرار میگیرد، از ارزش ذاتی آن کمتر، بیشتر یا برابر با آن باشد، حال هرچه ارزش بازار یک سهم به ارزش ذاتیاش نزدیکتر باشد، بدان معنی است که آن سهم درست قیمتگذاری شده است. اگر ارزش ذاتی سهم از ارزش بازار آن بیشتر باشد بدان مفهوم است که این سهم در بازار به قیمت پایینتر از آنچه میارزد معامله میشود، پس خرید آن با بازده همراه است، برعکس زمانی که ارزش ذاتی سهم از ارزش بازار آن کمتر باشد یعنی سهام در بازار بیش از آنچه ارزش دارد قیمتگذاری شده است پس اگر آن سهم را داریم باید بفروشیم و اگر نداریم، نباید آن را بخریم.

برخی از تحلیلگران مالی همواره به دنبال یافتن اوراق بهادار ارزنده، برای خرید و در پی آن بهدست آوردن سود و همچنین در پی یافتن اوراقبهاداری که دیگر نمیارزد و فروش آنها هستند.

تحلیلگران از دو روش عمده برای این منظور استفاده مینمایند:

 – تحلیل بنیادی 1

 – تحلیل تکنیکی 2

تحلیلگران تکنیکی یا چارتیستها با استفاده از تحلیل نموداری و بررسی شاخصهای موجود در فن تحلیل تکنیکی و همچنین مشاهده روند قیمتی و حجم معاملات که دو شاخص عمده به شمار میروند، به تحلیل اوراقبهادار مبادرت میورزند در حالیکه تحلیلگران بنیادی، با تحلیلهای شاخصهای کلان اقتصادی، شناخت صنعت و در نهایت شناخت و بررسی عوامل تأثیرگذار شرکت، اوراقبهادار مورد نظر خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند. به عنوان مثال تحلیلگران تکنیکی از الگوهای  استفاده میکنند و در مقابل تحلیلگران بنیادی از MACD و RSI روند قیمتی و شاخصهایی مانند تحلیل فیبوناچی یا شاخص شاخصهایی مانند: نرخ تورم، تولید ناخالص، نرخ رشد صنعت، کیفیت سود شرکت و … در تحلیل خود بهره میبرد.

  تکنیکهای بنیادی • (top الف) تحلیل از بالا به پایین -down):

در این رویکرد، تحلیلگران به بررسی محیط اقتصادی، شاخصها و عوامل مؤثر و تائیرگذار در اقتصاد میپردازند و از طریق آن عوامل مؤثر روی ارزشگذاری شرکت را مییابند و با تحلیل به ارزش شرکت دست پیدا میکنند.

ارزشگذاری سهام عادی

(bottom ب) تحلیل از پائین به بالا -up):

در این رویکرد، از طریق تحلیل صنعت به پیشبینی عوامل بنیادی میپردازند و از طریق آن به ارزشگذاری شرکت مبادرت      میورزند.

سه روش اصلی در ارزشگذاری شرکتها وجود دارد:

Income ـ روشهای مبتنی بر درآمد (روشهای درآمدی یا 1 -Base)

Market ـ روشهای مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار (روشهای نسبتی یا 2 -Base)

Asset ـ روشهای دارایی محور (روشهای مبتنی بر دارایی یا 3 -Base)

روشهای درآمدی (یا همان روشهای تنزیل عایدی)، روشهایی هستند که اساس آنها بر مدلهای تنزیل جریانات نقدی دارایی استوار است و از طریق بدست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، ارزش ذاتی آن دارایی را بدست میآوریم. انواع روشهای درآمدی به شرح ذیل میباشند:

 )FCFF – مدل جریان نقد آزاد شرکت ( 1

 )FCFE – مدل جریان نقد آزاد حقوق صاحبان سهام ( 2

 )DDM – مدل تنزیل سود نقدی ( 3

 )EVA – مدل ارزش افزوده اقتصادی ( 4

 )RI – مدل درآمد پسماند ( 5

 )APV – مدل ارزش فعلی تعدیل شده ( 6

 – نسبت قیمت به سود یا ارزش بازار به سود خالص 1

 – نسبت قیمت به فروش 2

ارزشگذاری سهام عادی

 – نسبت قیمت به ارزش دفتری 3

 – نسبت قیمت به جریان نقد 4

 – نسبت قیمت به سود عملیاتی 5

در روش ارزشگذاری مبتنی بر دارایی، ارزش ذاتی سهام شرکت، از طریق ارزش روز داراییهای شرکت منهای ارزش روز بدهیها و حقوق صاحبان سهام ممتاز شرکت بدست میآید.

 )NAV – روش ارزش خالص دارایی ( 1

 – روش ارزش دفتری تعدیل شده 2

هنگامیکه یک سرمایهگذار سهامی را خریداری مینماید، دو نوع جریان نقدی عاید سهامداری میشود:

 )dividend ) سودهایی که طی دورهی نگهداری سهام تقسیم میگردد ( 1 ) قیمت مورد انتظار در پایان نگهداری که سهامداران میتوانند سهم را به آن قیمت به فروش رسانند. 2

  سود تقسیمی مورد انتظار هر سهم :DPSt

  هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام :ke

منطق مدل فوق بر اساس قواعد ارزش فعلی میباشد. در واقع ارزش هر دارایی با ارزش فعلی جریانات نقدی آتی مورد انتظار آن برابر است که بر اساس نرخ متناسب با ریسک، آن جریانات نقدی تنزیل میشود.

 پارامتر ورودی دارد، یکی سودهای تقسیمی و دیگری نرخ تنزیل مناسبی که باید سودهای تقسیمی را با آن 2مدل فوق تنزیل نمود. برای برآورد سودهای تقسیمی باید از مفروضات مربوط به نرخ رشد سود در آینده و نسبت پرداخت (تقسیم سود) استفاده کرد.

ارزشگذاری سهام عادی

 نرخ بازده مورد انتظار سهام را نیز میتوان بر اساس مدلهای مختلفی برآورد نمود که از جمله این مدلها میتوان به • یا مدلهای چند عاملی (مثل مدل (APT) یا مدل قیمتگذاری آربیتراژ (CAPM) مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای سه عاملی فاما و فرنچ) اشاره کرد.

 مدل تنزیل سود تقسیمی به میزان زیادی در مقابل تغییرات نرخ بازده مورد انتظار سهام انعطافپذیر است چون هر ساله • میتوان نرخ بازده مورد انتظار را تغییر داد و سودهای تقسیمی را با نرخ جدیدتری تنزیل نمود. به دلیل تغییرات زمانی و در طول زمانهای مختلف عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار میتواند متغیر باشد پس خود نرخ نیز تغییر مینماید، پس یکی از نقاط قوت مدل تنزیل سود تقسیمی این است که این تغییر در نرخ بازده مورد انتظار را میتوان در مدل پیاده نمود و مدل به اندازه کافی در این زمینه انعطاف لازم را دارد.

 مرحله محاسبه نماییم. در مرحله اول نرخ رشد 2 مرحلهای این امکان وجود دارد که رشد را برای 2در مدل تنزیل سود تقسیمی بی ثبات است و در مرحله دوم نرخ رشد بلندمدت دارای ثبات میشود. به طور معمول دوره اول نرخ رشد برای شرکت نسبت به دوران ثبات زیاد است و در دوره دوم نرخ رشد برای بلندمدت ثابت فرض میگردد.

مدل گردون برای ارزشگذاری شرکتهایی که به ثبات رسیدهاند و میتوان نرخ رشد سودهای آنها را ثابت فرض نمود مناسب میباشد.

 : نرخ رشد ثابت •

 درصد برآورد میشود باید در نظر داشت که بقیه عوامل اندازهگیری 5 هنگامی که نرخ رشد سودهای تقسیمی درصد خاصی مثلاً  درصد رشد نماید. حال اگر اینگونه نباشد 5 عملکرد شرکت مثل سود خالص نیز باید در طول دورههای مختلف نیز با همین نرخ چه اتفاقی میافتد؟ اگر نرخ رشد سودهای تقسیمی از نرخ رشد سود خالص بیشتر باشد، اتفاقی که میافتد آن است که در

tn

tn tn t e,hg e,hg DPS P

P

( k ) ( k )

  0 1 11

n

n

e,st n

DPS

P

(k g )   1

t

e

DPS

V

kg

 

ارزشگذاری سهام عادی

بلندمدت مقدار سودهای تقسیمی که جزیی از سود خالص است از آن بیشتر میشود که این امر غیرممکن است (البته باید توجه داشت که ممکن است در سال خاصی مقدار سود تقسیمی از سود خالص بیشتر شود و شرکت از سود انباشته نیز سود تقسیمی پرداخت کند، اما این امر در بلندمدت و برای دوره های طولانی غیرممکن است).

در مقابل اگر نرخ رشد سودهای تقسیمی کمتر از نرخ رشد سود خالص باشد، شرایطی پیش میآید که در بلندمدت نسبت پرداخت سود به عدد صفر میل میکند و در واقع مؤید این مطلب است که شرکت در آینده هیچ مبلغی از سود خالص خود را تقسیم نمی کند که این با مفروضات اصلی مدل تنزیل سود تقسیمی در ارزشگذاری سهام (برای بلند مدت) در تناقض است.

% خوب است یا 11 مسئله دوم در نرخ رشد دوران ثبات آن است که این نرخ رشد را باید چه میزان در نظر بگیریم، آیا • % و یا … پاسخ به این سؤال آن است که نرخ رشد مورد نظر باید کوچکتر یا مساوی با نرخ رشد اقتصادی است که 5% یا 7 شرکت در آن فعالیت می کند.

 با این وجود، هیچ دلیل و لزومی وجود ندارد که تمام تحلیلگران مالی در مورد نرخ رشد دوران ثبات به یک نرخ واحد •  علت زیر است:2دست یابند و آن به

 به دلیل آنکه یک عدم اطمینان برای برآورد تورم مورد انتظار و همچنین نرخ رشد اقتصادی وجود دارد، میتواند بین • نرخهایی که تحلیلگران مختلف برای نرخ رشد در دوران ثبات به دست میآورند تفاوت وجود داشته باشد. (به عنوان مثال، تحلیلگرانی که انتظار تورم بالایی را در بلند مدت دارند ممکن است نرخ رشد اسمی اقتصاد را بالاتر پیشبینی نمایند.)

 نرخ رشد شرکت از نرخ رشد اقتصادی نمیتواند بیشتر باشد اما میتواند کمتر از آن باشد. شرکتها رفته رفته و به مرور • زمان ممکن است در اقتصاد کوچکتر شوند و جایگاه و رشدشان کمتر از گذشته باشد. (با ورود شرکتهای رقیب، پیشرفت تکنولوژی، گسترده شدن اندازه اقتصاد و …)

e

D

VP

kg   1

e

D P E E k g  

e

Pb E k g  

e f m f f m f

g ROE( b) Pb k R (R R ) E R (R R ) (ROE( b))          1 1

ارزشگذاری سهام عادی

در این مدل جریان نقد، سودهای تقسیمی هستند که از طرف سهامداران دریافت می شوند. مزایا:

– در نظر گرفتن سودهای تقسیمی به عنوان جریان نقد دریافتی سهامداران توجیه تئوریک دارد. هر زمانی که سرمایهگذاران 1 سهام خود را قبل از انحلال شرکت به فروش رسانند (قبل از آن که تمامی سودهای نقدی پرداخت شده باشد، در واقع آنها از خریدار سهامشان ارزش فعلی سودهای نقدی مورد انتظار را دریافت میکنند.

 – سودهای نقدی نوسان کمتری نسبت به دیگر معیارها (جریان نقد آزاد و …) دارد. 2 معایب:

 – مدل تنزیل سود نقدی برای شرکتهایی که سود نقدی نمیپردازند با مشکل مواجه میشود. 1 •

 – در عمل عدم اطمینان نسبت به متغیرهای بنیادی پیشبینی کننده سود زیاد میباشد. 2 •

– مدل تنزیل سود نقدی دیدگاه سهامداران خرد (اقلیت) را در نظر میگیرد که کنترلی روی سیاست تقسیم سود 3 • شرکت ندارند.

سود تقسیمی در شرایط زیر می تواند معیار مناسبی برای جریان نقد و ارزش گذاری باشد:

 – شرکت دارای تاریخچه ای از پرداخت سود تقسیمی باشد. 1

 – سیاست تقسیم سود شرکت واضح بوده و با سودآوری شرکت مرتبط باشد. 2

 – دیدگاه براساس سهامداران خرد شرکت باشد. 3

  شرکتهایی که در دوران بلوغ چرخه عمر خود به سر میبرند، اغلب دارای دو شرط اول هستند. •

در واقع جریان نقد حاصل از عملیات شرکت است که مازاد بر مخارج سرمایهای مورد نیاز شرکت  ،)FCFFجریان نقد آزاد شرکت ( برای انجام عملیات جاری یا افزایش ظرفیت تولیدمی باشد.

ارزشگذاری سهام عادی

)، جریان نقد در دسترس سهامداران بعد از مخارج سرمایه ای مورد نیاز و هزیتههای مربوط FCFEجریان نقد آزاد ساحبان سهام ( به تأمین مالی از بدهی می باشد. مزایا:

 – بدلیل آنکه فارغ از سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه شرکت است برای بسیاری از شرکت ها قابل استفاده می باشد. 1

 – هم برای سهامدارن خرد و هم برای سهامداران کنترلی مناسب است. 2 معایب:

– شرکت هایی که به مخارج سرمایهای زیادی در یک دوره نیاز دارند، ممکن است جریان نقد آزاد برای چندین سال منفی شود، 1 که این امر پیش بینی جریانات نقد را با پیچیدگی مواجه میکند. مدل جریان نقد در شرایط زیر مناسب است:

 – برای شرکتهایی که تاریخچهای از سودهای تقسیمی ندارند یا سیاست تقسیم سود آنها واضح نیست. 1

 – برای شرکتهایی که جریان نقد آزاد آنها با سودآوری ارتباط دارد. 2

 – زمانی که دیدگاه ارزشگذاری بر اساس دیدگاه سهامداران کنترلی است. 3

مقداری از سود یک دوره است که مازاد بر بازده مورد انتظار سهامداران میباشد. تئوری اساس این رویکرد آن است که بازده مورد انتظار در واقع هزینه فرصت عرضهکنندگان سرمایه میباشد و درآمد پسماند مقداری است که شرکت قادر است مازاد بر این بازدهی ایجاد نماید. مدل درآمد پسماند در شرایط زیر مناسب است:

 – شرکت دارای تاریخچه سود تقسیمی نباشد. 1

 – شرکت دارای جریان نقد آزاد منفی برای دوره آتی 2

 – شرکتهای با گزارشات مالی شفاف و کیفیت سود بالا 3

ارزشگذاری سهام عادی

  تای آنها مشخص باشند، متغیر چهارم را میتوان محاسبه نمود. 2 متغیر است که در صورتی که 4مدل گردون شامل

حال در صورتی که سود نقدی، بازده مورد انتظار و قیمت جاری سهم ( با فرش اینکه برابر با ارزش ذاتی میباشد) مشخص باشد، نرخ رشد سود تقسیمی را میتوان محاسبه کرد.

شرکتهایی که فرصتهای زیادی برای کسب بازده بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار دارند میتوانند از انباشته کردن سود خود و سرمایهگذاری در فرصتهای دارای رشد، بیشتر از پرداخت سود تقسیمی منفعت کسب نمایند.

 = سطح سود بدون رشد E

 = نرخ بازده روی ح ص سR

  مولفه دارد:2 در واقع ارزش ح ص س شرکت

 )E/R – ارزش فعلی جریانات نقد مادام العمر ( 1

 )PVGO – ارزش فعلی فرصتهای سرمایه گذاری آتی ( 2

  پیشرو و دنباله رو PE محاسبه  ضریبهای

0

E V PVGO r 

 

    Dg bgPP E Trailing E E r g r g       1 1

D P P b ELeading E E r g r g     1 1 1

ارزشگذاری سهام عادی

که در آن:

   =ارزش هر حق تقدم ناشی از هر سهم R

  =ارزش بازار هر سهم عادی قبل از افزایش سرمایه M

 = مبلغ پذیرهنویسی سهم جدید S

  تعداد سهامی که یک فرد باید داشته باشد تا بتواند یک سهم جدید بخرد (تعداد گواهی حق تقدم) =N

و ارزش هر گواهی حق تقدم برابر است با:

N=

100%

?′ =

? − ? ?

:                                  =R’                        =T                   =S                                   =N  :

MS

R

N 

1

V R.N 

ارزشگذاری سهام عادی

ریسک سهام ممتاز:

 – ریسک عدم سودآوری شرکت 1

  – ریسک تغییر بازده مورد انتظار 2 ارزش دفتری: ارزش دفتری سهام ممتاز، مبلغی از حقوق صاحبان سهام در دفاتر شرکت است که به هر سهم از سهام ممتاز پرداخته میشود. اگر سهام ممتاز از نوع انباشت سود و سود سهام معوق باشد، حقوق سهامداران ممتاز به علاوه سود سهام معوق به تعداد سهام ممتاز منتشر شده تقسیم می شود و ارزش دفتری هر سهم ممتاز بدست میآید.

در واقع ارزش دفتری سهام ممتاز برابراست با ارزش اسمی سهام ممتاز (همراه با صرف سهام ممتاز) به علاوه سود سهام معوق.  ارزش تصفیه: مبلغی است که شرکت میپذیرد در صورت تصفیهی شرکت بابت هر سهم ممتاز بپردازد و این مبلغ در هنگام فروش سهام ممتاز تعیین شده است، ذکر این نکته ضروری است که در زمان تصفیه شرکت برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به سهامداران ممتاز، باید سود سهام معوق به ارزش تصفیه اضافه شود. ارزش ذاتی: ارزش ذاتی سهام ممتاز نیز مانند تمام اوراق بهادار دیگر برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن؛ که جریانات نقد حاصل از سهام ممتاز سودی است که به سهام ممتاز تعلق میگیرد.

ارزشگذاری سهام عادی

– فرمول بدست می3 دسته تقسیم گردیده و با 3 بطورکلی قیمت هر سهم پس از افزایش سرمایه بر اساس نوع افزایش سرمایه به آید:

اگر:

 : درصد افزایش سرمایهx

 : قیمت سهم قبل از مجمعA

 : قیمت سهم بعد از مجمع B

در حالتیکه آن افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد، آنگاه:

B=A/(1+x)

اگر:

 : درصد افزایش سرمایه x

 : قیمت سهم قبل از مجمعA

 : قیمت سهم بعد از مجمعB

  ریال میباشد.) 1،111 : قیمت پذیرهنویسی هر سهم جدید (در ایران قیمت اسمی سهام پذیرفته شده در بورس C

در حالتیکه آن افزایش سرمایه از محل آورده باشد، آنگاه:

B=(A+x*C)/(1+x)

ارزشگذاری سهام عادی

اگر:

 : درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشتهx1

 : درصد افزایش سرمایه از محل آوردهx2

 : قیمت سهم قبل از مجمعA

 : قیمت سهم بعد از مجمعB

  ریال میباشد.) 1،111 : قیمت پذیرهنویسی هر سهم جدید (در ایران قیمت اسمی سهام پذیرفته شده در بورس C

در حالتیکه افزایش سرمایه از محل سود انباشته باشد، آنگاه:

 )B=(A+ x 2*C)/(1+ x1+ x2

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...