ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده

ارزش فعلی

 

ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده

 درمواردی که یک پرتفوی از قراردادهای بیمه و یا قراردادهای سرمایه گذاری با ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،یا مستقیما از یک شرکت بیمه دیگر و یا به عنوان بخشی از یک ترکیب تجاری تحصیل میشود  تفاوت میان ارزش منصفانه بدهی بیمه ای و ارزش بدهیهای بیمه ای که با استفاده از رویه های فعلی گروه اندازه گیری شده است ، به عنوان یک دارایی ارزش فعلی فعالیت تجاری  تحصیل شده در نظر گرفنه میشود.

متعاقب با شناخت اولیه نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و زیان کاهش متعاقب با شناخت اولیه ،دارایی نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش  انباشته در دفاتر ثبت میشود. دارایی نامشهود طی عمر مفید بیمه نامه ای تحصیل شده به روش خط مستقیم مستهلک میشود. استهلاک مربوطه در صورت  سود یا زیان ثبت میشود.

تغییرات رخ داده در عمر مفید مورد انتظار یا الگوی مصرف مورد انتظار از منافع اقتصادی تعبیه شده در دارایی،از طریق تغییر دادن دوره یا روش استهلاک ثبت میشود و به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نظر گرفته میشود.

قابلیت بازیافت ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده ،به عنوان بخشی از آزمون کفایت بدهی که در هر یک از دوره های  گزارشگری انجام میشود،در نظر گرفته میشود.

هنگامی از ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده قطع شناخت میشود که قراردادهای مرتبط با آن تسویه یا واگذار شده باشد.

 

 

ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده

 درمواردی که یک پرتفوی از قراردادهای بیمه و یا قراردادهای سرمایه گذاری با ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،یا مستقیما از یک شرکت بیمه دیگر و یا به عنوان بخشی از یک ترکیب تجاری تحصیل میشود  تفاوت میان ارزش منصفانه بدهی بیمه ای و ارزش بدهیهای بیمه ای که با استفاده از رویه های فعلی گروه اندازه گیری شده است ، به عنوان یک دارایی ارزش فعلی فعالیت تجاری  تحصیل شده در نظر گرفنه میشود.

متعاقب با شناخت اولیه نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و زیان کاهش متعاقب با شناخت اولیه ،دارایی نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و زیان کاهش ارزش  انباشته در دفاتر ثبت میشود. دارایی نامشهود طی عمر مفید بیمه نامه ای تحصیل شده به روش خط مستقیم مستهلک میشود. استهلاک مربوطه در صورت  سود یا زیان ثبت میشود.

تغییرات رخ داده در عمر مفید مورد انتظار یا الگوی مصرف مورد انتظار از منافع اقتصادی تعبیه شده در دارایی،از طریق تغییر دادن دوره یا روش استهلاک ثبت میشود و به عنوان تغییر در برآورد حسابداری در نظر گرفته میشود.

قابلیت بازیافت ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده ،به عنوان بخشی از آزمون کفایت بدهی که در هر یک از دوره های  گزارشگری انجام میشود،در نظر گرفته میشود.

هنگامی از ارزش فعلی فعالیت تجاری تحصیل شده قطع شناخت میشود که قراردادهای مرتبط با آن تسویه یا واگذار شده باشد.

 

 

 

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...