مبانی اندازه‌گیری ارزش‌های جاری

اندازه‌گیری سود

مبانی اندازه‌گیری ارزش‌های جاری

روش‌های مختلف برای اندازه‌گیری اطلاعات مربوط به ارزش‌های جاری طبق نظر هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) پیش‌بینی شده که نحوه بکارگیری آن به شرح زیر می‌باشد.

الف – اندازه‌گیری کالا و خدمات با استفاده از شاخص قیمت‌های خاص، که ممکن است در داخل یا خارج از واحد تجاری تهیه شود.

ب – قیمت‌‌گذاری مستقیم:

 1. تعیین قیمت جاری بر مبنای صورت حساب فروشندگان، یا سایر مبناهای قیمت‌گذاری (بر اساس مظنه رسمی بازار یا برآورد …)

 2. تعیین قیمت بر اساس قیمت‌های سیاهه جاری (فهرست قیمت کالا و خدمات)

 3. تعیین قیمت جاری بر اساس هزینه‌های تولید استاندارد.

در تبدیل و اندازه‌گیری اقلام در سیستم حسابداری ارزش‌های جاری مبتنی بر واحد پول دارای قدرت خرید ثابت (CC/CD)، می‌توان از شاخص قیمت‌های خاص و شاخص سطح عمومی قیمت‌ها، استفاده نمود. شاخص‌های خاص مربوط به کالا و خدمات خاص یا یک گروه از کالا و خدمات محدود کاربرد دارد. در مقابل، شاخص عمومی قیمت‌ها برای میانگین کلیه کالا و خدمات مصرفی مشترک عمومی به استثناء موارد جزئی بکار گرفته می‌شود.

l اندازه‌گیری اثرات ارزش‌های جاری مبتنی بر تغییرات قیمت‌ها

در الگوی حسابداری مبتنی بر ارزش‌های جاری بر اساس واحد پول، دارای قدرت خرید ثابت، اثرات از تغییر قیمت‌ها به صورت زیر اندازه‌گیری و در طی دوره جاری گزارش می‌شود:

 1. محاسبه و اندازه‌گیری سود (زیان) قدرت خرید اقلام غیرپولی با استفاده از شاخص سطح عمومی قیمت‌ها.

 2. اندازه‌گیری تغییرات در ارزش جاری هر یک از اقلام غیرپولی طی دوره، که نحوه محاسبه آن، معادل تفاوت بین ارزش جاری اول و پایان دوره می‌باشد، تابع روش خاصی است. در مورد دارایی‌هایی که در طی دوره تحصیل می‌شوند، ارزش جاری اول دوره همان ارزش‌های جاری در زمان مبادله (تاریخ تحصیل) می‌باشد، و در مورد دارایی‌هایی که طی دوره مصرف و یا فروخته شوند، ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری، همان ارزش‌های جاری در زمان فروش یا مصرف دارایی می‌باشد، مجموع تغییرات در ارزش‌های جاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

الف. تغییر در ارزش جاری اقلام غیرپولی ناشی از تورم بر مبنای سطح عمومی قیمت‌ها:

به منظور اندازه‌گیری مجموع تغییر در ارزش جاری اقلام غیرپولی ضرورت دارد که، ارزش جاری اقلام غیرپولی اول دوره را از مبلغ تبدیل شده به واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت پایان دوره با استفاده از شاخص عمومی قیمت‌ها کسر نمود. در دوره تورم، تغییرات در ارزش جاری اقلام غیرپولی ناشی از تورم مثبت بوده و در حالت رکود منفی می‌باشد.

ب – تغییر در ارزش جاری اقلام غیرپولی، پس از احتساب آثار خالص تورم:

به منظور اندازه‌گیری مجموع تغییرات در ارزش جاری ضرورت دارد که، مجموع تغییر در ارزش جاری را از تغییرات ناشی از تورم کسر نمود. تغییر در ارزش جاری اقلام غیرپولی پس از احتساب آثار تورم می‌تواند مثبت یا منفی باشد، اندازه‌گیری اثرات تغییر قیمت در ارزش جاری دارایی غیرپولی در مثال زیر تشریح شده است:

فرض کنید که ارزش جاری زمین در اول فروردین ماه سال 1×13 بالغ بر 100000 ریال، و ارزش جاری آن در 29 اسفند همان سال بالغ بر 112000 ریال، شاخص عمومی قیمت در اول دوره معادل 150 و پایان دوره معادل 165 بوده است. مجموع تغییرات در ارزش جاری بر مبنای واحد اسمی پول دوره (قبل از تعدیل) بالغ بر 12000 ریال (10000 – 11200) بوده، که این مبلغ متشکل از دو جزء به شرح زیر می‌باشد:

 1. تغییر در ارزش جاری ناشی از تورم، که با ضرب کردن، ارزش جاری زمین در اول

دوره در کسر: شاخص قیمت در پایان دوره محاسبه می‌شود:

شاخص قیمت در اول دوره

= ارزش جاری زمین اول دوره به واحد پول جاری پایان دوره

 1. تغییر در ارزش جاری پس از حذف آثار تورم به عنوان سود نگهداری ناشی از تورم[1] تلقی شده، که این مبلغ از تفاوت بین ارزش جاری زمین اول دوره بر مبنای واحد پول جاری پایان دوره بالغ بر 110000 ریال و ارزش جاری زمین در پایان دوره به مبلغ 112000 ریال بدست می‌آید:

2000 = 110000 – 112000 = سود نگهداری ناشی از تورم þ

در این مثال، قیمت‌های خاص زمین سریع‌تر از نرخ تورم بوده، در نتیجه افزایش در ارزش جاری بعد از حذف آثار تورم به عنوان سود (زیان) تحقق نیافته، در صورت سود و زیان به ارزش‌های جاری واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت گزارش می‌گردد.

نمودار تغییرات در ارزش جاری با توجه به مثال فوق به شرح زیر است:

l ویژگی‌های مهم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری شامل موارد زیر است:

 1. انعکاس اثرات تغییر قیمت‌های خاص در صورت‌های مالی

 2. ارزشیابی دارایی‌ها و بدهی‌ها به ارزش جاری در تاریخ گزارشگری

 3. گزارش سود یا زیان ناشی از نگهداری با توجه به تغییر قیمت دارایی و بدهی واحد تجاری از طریق اندازه‌گیری قیمت‌های خاص. بدیهی است، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌های خاص معمولاً از طریق قیمت‌گذاری مستقیم یا قیمت‌گذاری بر مبنای شاخص‌های خاص انجام می‌گیرد.

 4. اندازه‌گیری دارایی معادل وجه نقدی (معادل نقد) که واحد تجاری برای تحصیل همان دارایی (دارای مشابه) در شرایط موجود مجبور به پرداخت آن می‌باشد، در گزارشگری مورد توجه قرار می‌گیرد.

 5. کمک و مساعدت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی برای پیش‌بینی دقیق‌تر جریان‌های نقدی آتی.

 6. ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروخته شده طی دوره مالی به ارزش جاری (از طریق جایگزینی) و گزارش آن در صورت سود و زیان مبتنی بر ارزش جاری. بدیهی است سود حاصل از عملیات مستمر مبتنی بر ارزش جاری از تفاوت بین درآمد حاصل از فروش و بهای تمام شده کالای فروخته شده و سایر هزینه‌ها که بر مبنای ارزش جاری محاسبه شده، بدست می‌آید در این سیستم سود خالص واحد تجاری به دو بخش تقسیم شده، بخشی از آن مربوط به عملیات مستمر و بخش دیگر آن مربوط به سود یا زیان ناشی از نگهداشت دارایی در تاریخ گزارشگری می‌باشد.

[1] . Hoding Gain due to Inflation

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...