ارتباطات با مديريت

بودجه
اجراي روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي
آبان ۱, ۱۳۹۶
ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي
ارزيابي تحريفهاي شناسايي شده در حسابرسي
آبان ۱, ۱۳۹۶
ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت

ارتباطات با مديريت

ارتباط با مدیریت هدف اين استاندارد، ارائه راهنماييهاي لازم درباره ارتباطات و روابط حسابرس با مديريت
واحد اقتصادي است که ارتباط قوی وموثر در روند رسیدگی حسابرسی ودر اظهار نظر مقبول حسابرس موثر باشد
۲ . برخي جنبه هاي روابط حسابرس با مديريت را الزامات قانوني وحرفه اي تعيين مي كند و
برخي ديگر تحت تاثير روشهاي اجرايي حسابرس است . ارتباط حسابرس با مديريت همواره
با توجه به اين الزامات و روشها برقرار مي شود.
۳ . مديريت در اين بخش ، هيات مديره و مديران ارشد اجرايي يا ساير كساني كه به نيابت از
طرف آنان ، مسئوليت اداره امور واحد مورد رسيدگي را به عهده دارند، شامل مي شود.
الزامات قانوني وحرفه اي
آيين رفتار حرفه اي
۴ . حسابرس در جريان حسابرسي صورتهاي مالي بايد چنان ارتباطي را با مديريت واحد مورد
رسيدگي برقرار كند كه بتواند حسابرسي را به گونه اي اثربخش و كارامد انجام دهد . اين
ارتباط بايد با رعايت اصول رفتار حرفه اي ايجاد شود.
۵ . حسابرس براي اجراي هر كار حرفه اي بايد از منافعي كه احتمال مي رود با اصول رفتار
حرفه اي ناسازگار باشد، دوري كند.
قرارداد حسابرسي
۶ . تنظيم قرارداد حسابرسي توسط حسابرس كه در آن پذيرش كار حسابرسي و شرايط اجراي
آن مستند و تاييد شده هم به نفع حسابرس و هم به نفع صاحبكار است . راهنماييهاي لازم
دراين باره ، در استاندارد ۱۲۱۰ ، ارائه شده است .
۱٫ استاندارد حسابرسي ۲۱۰ ، ” قرارداد حسابرسي “
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۲
۷ . قرارداد حسابرسي از برداشت نادرست درباره چگونگي انجام كار حسابرسي پيشگيري
مي كند و مبناي ارتباط بين حسابرس و صاحبكار است . شكل و محتواي قرارداد حسابرسي
ممكن است براي صاحبكاران مختلف متفاوت باشد، اما مواردي كه معمولا در هر قرارداد
حسابرسي درج مي شود در استاندارد ۲۱۰ ، ارائه شده است .
۸ . از آنجا كه توافق درباره حدود مسئوليتهاي حسابرس و چگونگي انجام كار حسابرسي حايز
اهميت است ، حسابرس قاعدتا بايد از صاحبكار بخواهد با امضاي نسخه دوم قرارداد و
ارسال آن براي حسابرس ، شرايط انجام كار را تاييد كند.
تاييديه مديران
۹ . تاييديه مديران مي تواند موارد زير را تامين كند:
شواهدي حاكي از اينكه مديريت مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي طبق

هدف اين استاندارد، ارائه راهنماييهاي لازم درباره ارتباطات و روابط حسابرس با مديريت
واحد اقتصادي است .
۲ . برخي جنبه هاي روابط حسابرس با مديريت را الزامات قانوني وحرفه اي تعيين مي كند و
برخي ديگر تحت تاثير روشهاي اجرايي حسابرس است . ارتباط حسابرس با مديريت همواره
با توجه به اين الزامات و روشها برقرار مي شود.
۳ . مديريت در اين بخش ، هيات مديره و مديران ارشد اجرايي يا ساير كساني كه به نيابت از
طرف آنان ، مسئوليت اداره امور واحد مورد رسيدگي را به عهده دارند، شامل مي شود.
الزامات قانوني وحرفه اي
آيين رفتار حرفه اي
۴ . حسابرس در جريان حسابرسي صورتهاي مالي بايد چنان ارتباطي را با مديريت واحد مورد
رسيدگي برقرار كند كه بتواند حسابرسي را به گونه اي اثربخش و كارامد انجام دهد . اين
ارتباط بايد با رعايت اصول رفتار حرفه اي ايجاد شود.
۵ . حسابرس براي اجراي هر كار حرفه اي بايد از منافعي كه احتمال مي رود با اصول رفتار
حرفه اي ناسازگار باشد، دوري كند.
قرارداد حسابرسي
۶ . تنظيم قرارداد حسابرسي توسط حسابرس كه در آن پذيرش كار حسابرسي و شرايط اجراي
آن مستند و تاييد شده هم به نفع حسابرس و هم به نفع صاحبكار است . راهنماييهاي لازم
دراين باره ، در استاندارد ۱۲۱۰ ، ارائه شده است .
۱٫ استاندارد حسابرسي ۲۱۰ ، ” قرارداد حسابرسي “
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۲
۷ . قرارداد حسابرسي از برداشت نادرست درباره چگونگي انجام كار حسابرسي پيشگيري
مي كند و مبناي ارتباط بين حسابرس و صاحبكار است . شكل و محتواي قرارداد حسابرسي
ممكن است براي صاحبكاران مختلف متفاوت باشد، اما مواردي كه معمولا در هر قرارداد
حسابرسي درج مي شود در استاندارد ۲۱۰ ، ارائه شده است .
۸ . از آنجا كه توافق درباره حدود مسئوليتهاي حسابرس و چگونگي انجام كار حسابرسي حايز
اهميت است ، حسابرس قاعدتا بايد از صاحبكار بخواهد با امضاي نسخه دوم قرارداد و
ارسال آن براي حسابرس ، شرايط انجام كار را تاييد كند.
تاييديه مديران
۹ . تاييديه مديران مي تواند موارد زير را تامين كند:
شواهدي حاكي از اينكه مديريت مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي طبق

۵۲۹
فهرست
بند
۱ – كليات ۳
۴ – الزامات قانوني و حرفه اي ۹
۱۰ – ارتباط با مديريت در طول عمليات حسابرسي ۱۲
۱۳ – ارتباط با مديريت در پايان كار حسابرسي ۱۵
۱۶ – گزارش درباره سيستم كنترل داخلي ۲۰
تاريخ اجرا ۲۱
اين استاندارد بايد همراه با ”مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمينان بخشي و
خدمات مرتبط“ مطالعه شود.
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۱
كليات
۱٫ هدف اين استاندارد، ارائه راهنماييهاي لازم درباره ارتباطات و روابط حسابرس با مديريت
واحد اقتصادي است .
۲ . برخي جنبه هاي روابط حسابرس با مديريت را الزامات قانوني وحرفه اي تعيين مي كند و
برخي ديگر تحت تاثير روشهاي اجرايي حسابرس است . ارتباط حسابرس با مديريت همواره
با توجه به اين الزامات و روشها برقرار مي شود.
۳ . مديريت در اين بخش ، هيات مديره و مديران ارشد اجرايي يا ساير كساني كه به نيابت از
طرف آنان ، مسئوليت اداره امور واحد مورد رسيدگي را به عهده دارند، شامل مي شود.
الزامات قانوني وحرفه اي
آيين رفتار حرفه اي
۴ . حسابرس در جريان حسابرسي صورتهاي مالي بايد چنان ارتباطي را با مديريت واحد مورد
رسيدگي برقرار كند كه بتواند حسابرسي را به گونه اي اثربخش و كارامد انجام دهد . اين
ارتباط بايد با رعايت اصول رفتار حرفه اي ايجاد شود.
۵ . حسابرس براي اجراي هر كار حرفه اي بايد از منافعي كه احتمال مي رود با اصول رفتار
حرفه اي ناسازگار باشد، دوري كند.
قرارداد حسابرسي
۶ . تنظيم قرارداد حسابرسي توسط حسابرس كه در آن پذيرش كار حسابرسي و شرايط اجراي
آن مستند و تاييد شده هم به نفع حسابرس و هم به نفع صاحبكار است . راهنماييهاي لازم
دراين باره ، در استاندارد ۱۲۱۰ ، ارائه شده است .
۱٫ استاندارد حسابرسي ۲۱۰ ، ” قرارداد حسابرسي “
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۲
۷ . قرارداد حسابرسي از برداشت نادرست درباره چگونگي انجام كار حسابرسي پيشگيري
مي كند و مبناي ارتباط بين حسابرس و صاحبكار است . شكل و محتواي قرارداد حسابرسي
ممكن است براي صاحبكاران مختلف متفاوت باشد، اما مواردي كه معمولا در هر قرارداد
حسابرسي درج مي شود در استاندارد ۲۱۰ ، ارائه شده است .
۸ . از آنجا كه توافق درباره حدود مسئوليتهاي حسابرس و چگونگي انجام كار حسابرسي حايز
اهميت است ، حسابرس قاعدتا بايد از صاحبكار بخواهد با امضاي نسخه دوم قرارداد و
ارسال آن براي حسابرس ، شرايط انجام كار را تاييد كند.
تاييديه مديران
۹ . تاييديه مديران مي تواند موارد زير را تامين كند:
شواهدي حاكي از اينكه مديريت مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي طبق •
استانداردهاي حسابداري را پذيرفته و آن را تاييد كرده است .
تاييد كتبي مطالب مهمي كه در جريان حسابرسي ، توسط مديريت اظهار شده است . اي ن •
امر احتمال برداشت نادرست حسابرس از اظهارات شفاهي مديريت را كاهش مي دهد.
شواهدي كتبي براي مواردي كه تاييديه مديران تنها مدركي است كه حسابرس مي تواند •
بطور منطقي انتظار دريافت آن را داشته باشد؛ براي مثال ، مي توان به تاييد قصد مديريت
در نگهداري يك سرمايه گذار ي خاص بطور بلند مدت اشاره كرد.
راهنماييهاي لازم درباره تاييديه مديران در استاندارد ۲۵۸۰ ، ارائه شده است .
ارتباط با مديريت در طول عمليات حسابرسي
۱۰ . حسابرس در جريان حسابرسي ، درباره موضوعات گوناگوني چون موارد زير با مديريت
مذاكره مي كند:
شناخت موضوع فعاليت واحد مورد رسيدگي . •
۲٫ استاندارد حسابرسي ۵۸۰ ، ”تاييديه مديران“
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۳
طرح كلي حسابرسي . •
تاثير قوانين يا استانداردهاي حرفه اي جديد بر كار حسابرسي . •
اطلاعات لازم براي براورد خطر حسابرسي . •
توضيحات ، شواهد حسابرسي و اظهارات مديريت . •
موارد مشاهده شده در جريان حسابرسيِ موضوعاتي چون كارايي عملياتي يا اداري ، •
سياستهاي تجاري و ساير موضوعات مورد علاقه و هرگونه پيشنهاد در اين زمينه .
۱۱ . در مواردي كه مذاكرات با هدف كسب شواهد حسابرسي انجام مي شود ، حسابرس بايد
مناسبترين فرد را براي كسب شواهد حسابرسي شناسايي كند.
۱۲ . حسابرس بايد كليه مذاكرات با اهميت انجام شده با مديريت را در كاربرگهاي حسابرسي
مستند كند. چنين مستنداتي بايد توضيحات و اظهارات مديريت درباره معاملات و ساير
رويدادهاي مالي با اهميت را دربر گيرد.
ارتباط با مديريت در پايان كار حسابرسي
۱۳ . در پايان عمليات حسابرسي ، مذاكره حسابرس و مديريت درباره موضوعاتي چون موارد
زير، ضروري است :
هرگونه مشكل اجرايي در انجام عمليات حسابرسي از جمله محدوديت در رسيدگي . •
هرگونه عدم توافق با مديريت در ارتباط با صورتهاي مالي . •
تعديلات با اهميتي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است . •
مسايل و مشكلات قابل توجه مربوط به رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده وافشاي •
اقلام در صورتهاي مالي كه عدم رفع آنها مي تواند به تعديل گزارش حسابرس بيانجامد.
هرگونه تخلف يا ترديد در رعايت قوانين و مقررات كه نظر حسابرس را جلب كرده •
است .
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۴
خطرهاي با اهميتي كه واحد مورد رسيدگي بطور بالقوه يا بالفعل با آن روبرو است ؛ •
مانند موضوعاتي كه مي تواند توانايي واحد مورد رسيدگي را در ادامه فعاليت خود به
خطر اندازد.
پيشنهادهايي كه حسابرس در نتيجه انجام حسابرسي مي خواهد ارائه كند ؛ مانند •
موضوعات مرتبط با كنترلهاي داخلي .
۱۴ . حسابرس بايد چنين موضوعاتي را با رده مناسبي از مديريت مطرح كند. اين امر مي تواند به
صورت شفاهي و يا كتبي انجام شود. درصورت تماس شفاهي ، حسابرس بايد موضوعات
مورد بحث و نتايج آن را در كاربرگهاي حسابرسي مستند كند.
۱۵ . معمولا در پايان عمليات حسابرسي و به منظور مذاكره درباره نتايج نهايي حسابرسي ،
نشستي خاص با حضور حسابرس ، هيات مديره ، كميته حسابرسي يا ديگر مديران ذيربط ،
برگزار مي شود.
گزارش درباره سيستم كنترل داخلي
۱۶ . ارائه پيشنهادهاي اصلاحي درباره سيستم كنترل داخلي ، محصول فرعي حسابرسي
صورتهاي مالي است نه هدف اصلي آن ؛ با اين حال ، اين پيشنهادها براي صاحبكار با ارزش
است . حسابرس بايد مديريت را از نقاط ضعف با اهميتي كه در طراحي يا اجراي
سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي مي يابد، بموقع آگاه كند.
۱۷ . حسابرس هنگام تهيه گزارش درباره سيستم كنترل داخلي به نكات زير توجه مي كند:
مندرجات اين گزارش نبايد به گونه اي باشد كه نظر ارائه شده در گزارش حسابرس را •
نقض كند.
تصريح اين كه سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ، تنها به ميزاني مورد توجه قرار •
گرفته است كه براي تعيين حدود روشهاي حسابرسي لازم به منظور ارائه گزارش نسبت
به صورتهاي مالي ، ضروري تشخيص داده شده است نه براي تعيين كفايت سيستم
ملاحظات خاص در بكارگيري استانداردهاي حسابرسي ۱۰۰۷
ارتباطات با مديريت
۵۳۵
كنترل داخلي از لحاظ مقاصد مديريت با فراهم كردن اطمينان نسبت به سيستمهاي
حسابداري و كنترل داخلي .
تصريح اين موضوع كه تنها نقاط ضعفي گزارش مي شود كه حسابرس در جريان •
رسيدگيهاي خود با آنها برخورد كرده است و احتمال مي رود نقاط ضعف ديگري نيز در
كنترلهاي داخلي وجود داشته باشد.
تصريح اين موضوع كه اين گزارش صرفا براي استفاده مديريت ( يا اشخاص ديگري •
كه به نام مشخص شده اند) تهيه شده است .
۱۸ . حسابرس پس از ارائه گزارش درباره سيستم كنترل داخلي و پيشنهادهاي لازم براي انجام
اقدامات اصلاحي به مديريت ، معمولا اقدامات انجام شده توسط مديريت و دلايل رد برخي
پيشنهادها را ارزيابي مي كند . حسابرس مي تواند با توصيف اقدامات اصلاحي مديريت در
گزارش بعدي سيستم كنترل داخلي ، مديريت را به ادامه اين روند ترغي ب كند.
۱۹ . اهميت يافته هاي حسابرس درباره سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي ممكن است با
گذشت زمان تغيير كند . هرگونه پيشنهاد ارائه شده در حسابرسي سالهاي گذشته كه اقدام
اصلاحي مربوط به آن انجام نشده و نارسايي مربوط در سال مورد رسيدگي همچنان وجود
دارد، عموما در گزارش سيستم كنترل داخلي سال مالي مورد گزارش ، تكرار يا به گزارشهاي
قبلي عطف داده مي شود.
۲۰ . ارائه گزارش درباره سيستم كنترل داخلي يا هر مطلب ديگري به مديريت ، ضرورت ارزيابي
هرگونه اثر آن را بر صورتهاي مالي يا حسابرسي نفي نمي كند و جايگزين مناسبي براي
تاكيد بر يك مطلب خاص يا درج بند شرط در گزارش حسابرسي محسوب نمي شود.
تاريخ اجرا
۲۱ . اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آن از اول فروردين ۱۳۷۸ و
پس از آن مي باشد، لازم الاجراست .__

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *