09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

  عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی ویژگی صنعت ویژگیهای مدیریت  باعث میشود که گزارشهای مالی غیر واقعی باشد یکی از از عوامل موثر بر ارایه گزارشهای مالی غیر واقعی ویژگیهای مدریت که علایق مدیریت ویا وابستگی مدیریت به اشخلص ثالت پداش مدیریت به واسطه سود زیاد وپرداخت نکردن مالیات از عوامل موثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی می باشد

هدف: برآورد عوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی √: بله ×: خیر م/ن: مورد نداردعوامل مؤثر بر ارائه گزارشهای مالی غیر واقعی

شــــــــــــرح سالهــای توضیحات
۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
۱- ویژگیهای مدیریت در رابطه با تاثیر در محیط کنترلی
۱-۱- انگیزه های مدیریت در ارائه صورتهای مالی غیر واقعی
۱-۱-۱- پاداش مدیریت وابستگی زیادی به سود آوری و رسیدن به هدفهای جاه طلبانه دارد.
۲-۱-۱- علایق مدیریت در افزایش قیمت سهام.
۳-۱-۱- وابستگی مدیریت به اشخاص ثالث و بستانکاران در رسیدن به اهداف جاه طلبانه
۴-۱-۱- انگیزه های مدیریت در نشان دادن سود کم به منظور پرداخت مالیات کمتر.
۵-۱-۱- انگیزه های مدیریت جهت اخذ تسهیلات مالی
۶-۱-۱- انگیزه های مدیریت جهت فروش شرکت
۲-۱- نارسائیها در برقراری سیستم های کنترل داخلی
۱-۲-۱- نارسائی در برقراری اخلاق سازمانی
۲-۲-۱- نفوذ مدیر عامل یا شخص دیگر و یا گروهی خاص در نبود هیات مدیره فعال یا کمیته حسابرسی.
۳-۲-۱- نبود نظارت کافی بر اجرای کنترلهای داخلی
۴-۲-۱- نارسائی در برطرف کردن به موقع ضعف های کنترلهای داخلی.
۵-۲-۱- تعیین اهداف بلند پروازانه برای مدیران و کارکنان.
۶-۲-۱- پایبند نبودن مدیریت به قوانین و مقررات.
۷-۲-۱- استفاده مداوم از مسئولین مالی، تکنولوژی ارتباطات و حسابرسی داخلی با کارائی پائین.
۳-۱- مشارکت زیاد مدیران غیر مالی در انتخاب روشهای حسابداری و برآوردهای مهم.
۴-۱- تغییرات زیاد در اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد
۵-۱- ارتباط مدیریت با حسابرسان مستقل
۱-۵-۱- بحث های مداوم با حسابرسان در رابطه با حسابداری، حسابرسی و بندهای مشروط گزارش حسابرسی
۲-۵-۱- فشارهای غیر عادی بر حسابرسان از نظر فاصله زمانی بین تهیه صورتهای مالی و گزارش حسابرسی.
۳-۵-۱- ایجاد محدودیت برای حسابرسان در رابطه با حدود رسیدگی ها و همچنین ار تباط ایشان با هیات مدیره و کمیته حسابرسی.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)

شــــــــــــرح سالهــای توضیحات
۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳
۶-۱- سوابق نادیده گرفتن قوانین و مقررات.
۲- ویژگیهای صنعت – شامل محیط اقتصادی و مقررات مؤثر بر فعالیتهای شرکت.
۱-۲- استانداردهای حسابداری و مقررات جدید که سود آوری شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد
۲-۲- رقابت شدید یا اشباع بازار همزمان با کاهش سود.
۳-۲- کاهش تقاضا برای کالا و خدمات
۴-۲- تغییرات عمده در صنعت از قبیل تغییر تکنولوژی و یا کاهش مرغوبیت کالا.
۳- ویژگیهای عملیاتی و پایداری مالی
۱-۳- ناتوانی در ایجاد وجه نقد حاصل از عملیات و در عین حال نشان دادن سود و رشد آن
۲-۳- نیازهای مالی قابل ملاحظه در رابطه با امکان وجود بازار رقابتی مثلاً تحمل هزینه های تحقیق و توسعه
۳-۳- امکان شناسایی دارائیها، بدهیها، درآمدها و هزینه ها براساس برآوردهای مبتنی بر قضاوت و شرایط عدم اطمینان.
۴-۳- معاملات مهم با اشخاص وابسته و یا سایرین که از حسابرسی آنها اطلاعی در دست نیست.
۵-۳- معاملات غیر عادی، مخصوصاً در آخر سال
۶-۳- مشکلات در رابطه با شناسائی کنترل کنندگان شرکت.
۷-۳- رشد غیر عادی فروش و یا سود در مقایسه با رقبا
۸-۳- نسبت بالای بدهی به دارائیها
۹-۳- برنامه های جاه طلبانه افزایش فروش و سود
۱۰-۳- تهدید جدی در رابطه با ورشکستگی
۱۱-۳- وضعیت مالی نابسامان و یا رو به (افول) در صورتیکه مدیران بدهیها را تضمین کرده باشند.

تهیه کننده: ……………………………………………………………. بررسی کننده: …………………………………………………………..

تاریخ و امضاء: ……………………………………………………….. تاریخ و امضاء: …………………………………………………………..

با ما در ارتباط باشید