ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

اوراق مشارکت

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

ارائه حسابهای اوراق مشارکت در صورتهای مالی ناشر

طبق بندهای 2 و 41 متن پیشنهادی کلیه معاملات و عملیات مالی مربوط به اوراق مشارکت و طرح باید با رعایت استاندارهای عممی حسابداری در حسابهای ناشر به نحوی نگهداری و تجمیع شود که صورتهای مالی اساسی ناشر، وضیعیت مالی و نتایج عملیات ناشر را توام با اوراق مشارکت به نحو مطلوب نشان دهد. نحوه حسابداری انواع معاملات و عملیات و رویدادها و نقل و انتقالات مربوط به اوراق مشارکت و طرح مربوط در حسابهای ناشر در مطالب پیشین با ذکر مثالهایی توضیح داده شد.

نحوه ارائه اوراق مشارکت در ترازنامه

طبق 1-41 متن پیشنهادی چنانچه مبلغ اسمی اوراق مشارکت صادره از لحاظ استاندارهای عمومی  حسابداری  بااهمیت باشد.باید بطور جداگانه حسب مورد در شماربدهیهای بلندمدت یا جاری در ترازنامه ارائه شود. مادام که تاریخ سررسید اوراق  صادره بیش از یک سال تاریخ ترازنلمه است جزء بدهیهای بلندمدت طبقه بندی و زمانی که کمتر از یک سال به سررسید اوراق باقیمانده است . در شمار بدهیهای جاری محسوب میشود. در مورد ارائه جداگانه یا تجمیع اوراق مشارکت با سایر بدهیها ،  دو نکته را باید در نظر داشت . اول این که مبلغ اوراق مشارکت صادره چه درصدی از کل بدهیهای ناشر را تشکیل میدهد اگر این در صد ناچیز باشد ارائه جداگانه توجیهی ندارد. دوم این که اثر ارائه جداگانه اوراق مشارکت در ترازنامه بویژه از لحاظ تضامینی که ناشر به بانک  عامل میدهد میتواند بر تصمیمات استفاده کنندگان از صورتهای مالی تاثیر جدی بگذارد یا خیر.

مثال :»بافرض این که درصد اوراق مشارکت صادره توسط شرکت الفبا نسبت به کل بدهیهای این شرکت  رقم قابل توجهی را تشکیل دهد مبلغ اوراق مشارکت در ترازنامه سالهای 1377 1378 به عنوان بدهی بلندمدت  و در سال 1379 به عنوان بدهی جاری بطور جداگانه ارائه شود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...