آيين نامه مرخصي كاركنان استحقاقي – استعلاجي – بدون حقوق – اضطراري

مرخصي

 

 

 

آيين نامه مرخصي كاركنان

استحقاقي استعلاجي بدون حقوق – اضطراري

 

 

 

ماده 1:  به منظور ايجاد هماهنگي و تنظيم برنامه هاي لازم ، در نحوه استفاده كاركنان از مرخصيهاي پيش بيني شده در قانون كار مقررات زير به مورد اجرا گذارده مي شود.

 

ماده 2: كليه كاركنان شركت پس از قطعيت استخدام ، ميتوانند از مرخصي استحقاقي خود با توافق و طبق برنامه تنظيمي و مقررات مربوطه استفاده كنند.

تبصره:

     دوره آموزشي جزء ، مدت كار براي احتساب مرخصي منظور خواهد شد.

ماده 3: مرخصي استحقاقي

1/3  مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان با احتساب 4روز جمعه جمعاً30روز ميباشد براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود.    

تبصره:

روزهاي تعطيل جزء ، ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.

2/3  كاركنان نميتوانند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايند .اتخاذ تصميم نسبت به مانده مرخصي سالانه با توافق و عرف جاري شركت خواهد بود.

3/3       در مواقع اضطراري يا در صورت تعميرات يا بمنظور فراهم نمودن امكان استفاده از تعطيلات دسته جمعي ،مديريت ميتوانند با توافق ، تمام يا قسمتي از شركت را تعطيل اعلام نموده و مدت آن را به حساب مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان منظور نمايد.

1

4/3  مرخصي كمتر از يك روز كار كاركنان (مرخصي ساعتي) جزء ، مرخصي استحقاقي سالانه محسوب ميگردد.

5/3  در مواقعي نظير  استعفا ، اخراج ، فوت ، بازنشستگي و از كار افتادگي كلي  يا خاتمه قرار داد يا تعطيل كار گاه مطالبات مربوطه به مدت مرخصي استحقاقي به او در صورت فوت ، به ورثه قانوني آنها پرداخت ميشود.

6/3  مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان ميتواند با توافق به صورت كوتاه مدت ( يك تا سه روز ) و يا بلند مدت (بيش از سه روز)  بدفعات و يا يك جا مورد استفاده قرار گيرد.

 

7/3  هريك از كاركنان ميتوانند به منظور اداي فريضه حج تمتع در تمام مدت كار خويش فقط يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي سالانه خود استفاده نمايد.

تبصره :

چنانچه مدت مرخصي استحقاقي براي اداي اين فريضه كافي نباشد باقيمانده آن جزء مرخصي بدون حقوق منظور خواهد شد.

ماده 4: مرخصي استحقاقي در موارد اضطراري:

1/4  كليه كاركنان در موارد ذيل حق برخوداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند.

الف- ازدواج دائم

ب  – فوت همسر ، پدر ، مادر، خواهر و برادر و فرزندان

2/4  ايام تعطيل رسمي به غير از روز جمعه جزء ايام مرخصي اتفاقي محسوب مي گردد.

3/4  مرخصي اتفاقي بايد در موقع خود استفاه شود و قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

2

ماده 5 : مرخصي استعلاجي :

مرخصي استعلاجي كاركنان تابع مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود و مدت        آن جزء سوابق كار آنان محسوب خواهد شد.

 

1/5  حداكثر مرخصي استعلاجي با استفاده از حقوق در طول سال به مدت 6 روز مي باشد.

2/5  مرخصي استعلاجي در هر نوبت نبايد از سه روز تجاوز كند.

3/5  مرخصي استعلاجي با ارائه گواهي پزشك و تائيد قسمت مورد قبول واقع خواهد شد.

4/5  تعطيلات رسمي و جمعه جزء مرخصي استعلاجي محسوب مي گردد.

ماده 6: مرخصي بدون حقوق :

در صورت عدم مرخصي استحقاقي با داشتن عذر موجه ، مرخصي بدون حقوق با شرايط ذيل قابل استفاده مي باشد.

تا 10 روز با موافقت قسمت .

تا 20 روز با موافقت قسمت و مدير امور اداري.

مرخصي بيش از 20 روز با موافقت مدير عامل .

 

1/6 مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمي گردد.

2/6  روزهاي جمعه و تعطيل رسمي جزء مرخصي بدون حقوق محسوب خواهد شد.

ماده 7 : مرخصي تشويقي :

در صورت عملكرد خوب كارمند يا كارگر با درخواست مدير قسمت وتصويب مديرعامل ، پرسنل مي توانند از مرخصي تشويقي استفاده نمايند ودر صورت نياز به كار آنها معادل آن پاداش در نظر گرفته مي شود كه در پايان ماه قابل پرداخت مي باشد .

آيين نامه مرخصي كاركنان

استحقاقي  استعلاجي  بدون حقوق – اضطراري

 

 

 

ماده 1:  به منظور ايجاد هماهنگي و تنظيم برنامه هاي لازم ، در نحوه استفاده كاركنان از مرخصيهاي پيش بيني شده در قانون كار مقررات زير به مورد اجرا گذارده مي شود.

 

ماده 2: كليه كاركنان شركت پس از قطعيت استخدام ، ميتوانند از مرخصي استحقاقي خود با توافق و طبق برنامه تنظيمي و مقررات مربوطه استفاده كنند.

تبصره:

     دوره آموزشي جزء ، مدت كار براي احتساب مرخصي منظور خواهد شد.

ماده 3: مرخصي استحقاقي

1/3  مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان با احتساب 4روز جمعه جمعاً30روز ميباشد براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه ميشود.    

تبصره:

روزهاي تعطيل جزء ، ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.

2/3  كاركنان نميتوانند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايند .اتخاذ تصميم نسبت به مانده مرخصي سالانه با توافق و عرف جاري شركت خواهد بود.

3/3       در مواقع اضطراري يا در صورت تعميرات يا بمنظور فراهم نمودن امكان استفاده از تعطيلات دسته جمعي ،مديريت ميتوانند با توافق ، تمام يا قسمتي از شركت را تعطيل اعلام نموده و مدت آن را به حساب مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان منظور نمايد.

1

4/3  مرخصي كمتر از يك روز كار كاركنان (مرخصي ساعتي) جزء ، مرخصي استحقاقي سالانه محسوب ميگردد.

5/3  در مواقعي نظير  استعفا ، اخراج ، فوت ، بازنشستگي و از كار افتادگي كلي  يا خاتمه قرار داد يا تعطيل كار گاه مطالبات مربوطه به مدت مرخصي استحقاقي به او در صورت فوت ، به ورثه قانوني آنها پرداخت ميشود.

6/3  مرخصي استحقاقي سالانه كاركنان ميتواند با توافق به صورت كوتاه مدت ( يك تا سه روز ) و يا بلند مدت (بيش از سه روز)  بدفعات و يا يك جا مورد استفاده قرار گيرد.

 

7/3  هريك از كاركنان ميتوانند به منظور اداي فريضه حج تمتع در تمام مدت كار خويش فقط يك نوبت به مدت حداكثر يك ماه از مرخصي استحقاقي سالانه خود استفاده نمايد.

تبصره :

چنانچه مدت مرخصي استحقاقي براي اداي اين فريضه كافي نباشد باقيمانده آن جزء مرخصي بدون حقوق منظور خواهد شد.

ماده 4: مرخصي استحقاقي در موارد اضطراري:

1/4  كليه كاركنان در موارد ذيل حق برخوداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند.

الف- ازدواج دائم

ب  – فوت همسر ، پدر ، مادر، خواهر و برادر و فرزندان

2/4  ايام تعطيل رسمي به غير از روز جمعه جزء ايام مرخصي اتفاقي محسوب مي گردد.

3/4  مرخصي اتفاقي بايد در موقع خود استفاه شود و قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد.

2

ماده 5 : مرخصي استعلاجي :

مرخصي استعلاجي كاركنان تابع مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود و مدت        آن جزء سوابق كار آنان محسوب خواهد شد.

 

1/5  حداكثر مرخصي استعلاجي با استفاده از حقوق در طول سال به مدت 6 روز مي باشد.

2/5  مرخصي استعلاجي در هر نوبت نبايد از سه روز تجاوز كند.

3/5  مرخصي استعلاجي با ارائه گواهي پزشك و تائيد قسمت مورد قبول واقع خواهد شد.

4/5  تعطيلات رسمي و جمعه جزء مرخصي استعلاجي محسوب مي گردد.

ماده 6: مرخصي بدون حقوق :

در صورت عدم مرخصي استحقاقي با داشتن عذر موجه ، مرخصي بدون حقوق با شرايط ذيل قابل استفاده مي باشد.

تا 10 روز با موافقت قسمت .

تا 20 روز با موافقت قسمت و مدير امور اداري.

مرخصي بيش از 20 روز با موافقت مدير عامل .

 

1/6 مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت محسوب نمي گردد.

2/6  روزهاي جمعه و تعطيل رسمي جزء مرخصي بدون حقوق محسوب خواهد شد.

ماده 7 : مرخصي تشويقي :

در صورت عملكرد خوب كارمند يا كارگر با درخواست مدير قسمت وتصويب مديرعامل ، پرسنل مي توانند از مرخصي تشويقي استفاده نمايند ودر صورت نياز به كار آنها معادل آن پاداش در نظر گرفته مي شود كه در پايان ماه قابل پرداخت مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...