آزمون کنترل وجوه نقد

نمودگر سيستم
پرسشنامه ارزيابي سيستم كنترل داخلي از دو بخش به شرح زير تشكيل شده است :
سپتامبر 30, 2017
درمورد رسيدگي آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 1394/12/29و انجام وظائف بازرسي قانوني اين شركت ، بدينوسيله اطلاعات اظهارشده زير را مطابق بهترين اطلاعات اولياء شركت تائيد
آزمون کنترل حقوق ودستمزد
سپتامبر 30, 2017
آزمون کنترل

آزمون کنترل وجوه نقد

آزمون کنترل وجوه نقد

حصول اطمينان از اينكه :
الف ) چكها و حواله هاي بانكي تنها در مقابل معاملات مستند و بر اساس مجوز هاي لازم صادر شده و به موقع در حسابهاي صحيح ثبت شده است .
ب) پرداختهاي نقد تنها در مقابل معاملات مستند و براساس آئين نامه هاي شركت انجام شده است .
ج) اينكه در مورد هريك از پرداختها مدارك مثبته به صورت مستقل رسيدگي شده است و قبل از پرداخت مقام ارشدي آن را تاييد كرده است .
د) اينكه پرداخت واقعا در وجه ذينفع صورت مي گيرد و احتمال هرگونه سوء استفاده از ميان برداشته شده است .

برای شناسایی یک شرکت حسابداری خوب عوامل مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن تسلط کامل به تمام روش های حسابداری، جدیدترین به روز رسانی ها و تغییران آن، روش های حل اختلاف های مالی و غیره است.علم حسابداری زبان تجارت است و از زیر شاخه های رشته مهندسی میباشد.تهیه گزارش های مالی اطلاعات کاملی در اختیار طرفین مالی قرار میدهد…

ارایه خدمات مشاوره ای در شرکت حسابداری

ادامه مقاله

 

آزمون کنترل وجوه نقد برنامه ريزي:
با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلها در برآوردهاي اوليه چه ميزان مي باشد:

ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه
زياد ۰
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست ازآزمون محتوا استفاده كرد.
متوسط ۰
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي ۱۰% ( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.
كم ۰
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي ۵%( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.

برنامه ريزي نتيجه گيري
منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي
(صفت) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL
<
TDR نامه مديريت
تعداد درصدد
چك هاي صادره مشاهده مجوز پرداخت
مشاهده فاكتور وساير مدارك مربوط
ابطال اسناد
ثبت در صورتحساب بانك
مشاهده رسيد دريافت كننده
رسيد پرداخت وجه و اسناد مشاهده مجوز پرداخت
مشاهده فاكتور و ساير مدارك مربوطه
ابطال اسناد
ثبت در صورتحساب بانك
مشاهده رسيد دريافت كننده

نتيجه گيري:
آيا كنترلهاي داخلي قابل اتكاء است ؟ زياد ۰ متوسط ۰ كم ۰

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخلي عطف ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

آزمون کنترل وجوه نقد نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
حسابهاي بانك :
الف – تعدادي از پرداختهاي بانكي و تعدادي از پرداختهاي نقدي طي هر دوره سه ماهه را انتخاب نموده و رسيدگي هاي ذيل را نسبت به آنها بعمل آوريد :
وت ۱- مدارك مثبته دال بر انجام خدمات و يا رسيد كالا را مشاهده نمائيد .
اش ۲- محاسبات صورتحساب و ساير مدارك مثبته را كنترل نمائيد .
اش ۳- مبالغ قابل پرداخت را با صورتحساب و يا ساير مدارك مثبته مطابقت دهيد .
( در مورد پرداختهاي نقد با توجه به سقف پيش بيني شده )
وت ۴- امضاء مجاز در مورد دستور پرداخت را كنترل نمائيد .
۵- رسيد دريافت كننده را مشاهده نمائيد .
وت ۶- ابطال مدارك مربوطه را ، بمنظور جلوگيري از استفاده مجدد ، كنترل نمائيد .
وت ب – اطمينان حاصل كنيد كه چكهاي نوشته نشده در محل امن و تحت كنترل شخص مسئولي نگهداري مي شود .
پ – چكهاي صادر شده توسط شركت را مشاهده كنيد و مطمئن شويد جهت جلوگيري از تغيير مندرجات از ماشين پرفراژ ، نوار چسب و غيره استفاده شده است .
وت ت – دسته چكهاي شركت را اخذ و مطمئن شويدكه چك سفيد امضاء صادر نشده است .
وت ث – تسلسل چكهاي پرداختي را براي مدت زمان مناسبي بررسي نموده و
– لاشه چكهاي باطل شده را مشاهده كنيد .
– ثبت چكها در صورتحسابهاي بانك را پي گيري كنيد .
كا
ج-در خصوص وجوه انتقالي بين بانكها ضمن رديابي وجوه انتقال يافته كنترل نماييدكه اين جابجايي ها جنبه عادي داشته باشد .
ه – كنترل نمائيد كه حسابهاي بانكي طي دوره بستانكار نشده باشد .
تنخواه گردانها :
الف – كنترل نمائيد كه براي تنخواه گردانها سقف تعيين شده باشد و سقف مزبور طي دوره رعايت شده باشد .
ب – كنترل نمائيد كه در قبال وجوه در اختيار تنخواه داران تضمين هاي كافي اخذ شده باشد .
ج – كنترل نمائيد كه سقف تنخواه با گردش عمليات آن متناسب بوده و هرگونه موارد غيرعادي راكنترل نمائيد .
د – كنترل نمائيد حسابهاي تنخواه گردان و صندوق طي دوره بستانكار نشده باشد.

نوع ادعا وت = وجود و تحقق / كا = كامل بودن / اش = ارزشيابي / مح = مالكيت و حقوق / اف = افشا و طبقه بندي


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است