آزمون کنترل خرید

آزمون

آزمون کنترل خرید

حصول اطمينان از اينكه :
الف)خريد كالا و خدمات براساس مجوزهاي لازم و با در نظر گرفتن منافع واحد مورد رسيدگي انجام شده .ب ) كليه كالا و خدمات خريداري شده به نحو صحيح ارزشيابي شده و به موقع و بطور صحيح در حسابها ثبت شده است .ج ) برگشت از خريد براساس مجوزهاي لازم صورت گرفته و براي آنها اعلاميه بدهكار صادر شده است .

برنامه ريزي آزمون کنترل خرید:

با توجه به اطلاعات بدست آمده از تكميل پرسشنامه كنترلهاي داخلي ارزيابي نماييد كه خطر قابل قبول اتكاي بيش از واقع به سيستم كنترلهاي داخلي در برآوردهاي اوليه چه ميزان مي باشد:

 

ميزان خطر توضيح پيشنهاد چگونگي انتخاب نمونه
زياد 0

خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد بالايي مي باشد. نيازي به آزمون كنترلها نمي باشد و مي بايست از آزمون محتوا استفاده كرد.
متوسط 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حدمتوسط مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 10% ( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.
كم 0
خطر اتكاء به سيستم كنترلهاي داخلي در حد كم مي باشد. جهت انتخاب نمونه درآزمون كنترلها مي توان از جدول انتخاب نمونه هاي 5%( خطر اتكاي بيش از واقع به كنترل هاي داخلي ) استفاده نمود.

برنامه ريزي نتيجه گيري آزمون کنترل خرید

منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي
(صفت ) تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت
تعداد درصد
رسيد هاي انبار مطابقت رسيد انبار با فاكتور خريد
مطابقت رسيد با سند حسابداري
ثبت در كارت حسابداري انبار
ثبت در كاردكس انبار

آزمون کنترل خرید

درخواست خريد مطابقت با سفارش خريد
مطابقت با رسيد كالا
سفارش خريد مطابقت با درخواست خريد
مطابقت با رسيد كالا
اعلاميه بدهكار مطابقت با برگ خروج كالا
مطابقت با فاكتور خريد
مطابقت با سند حسابداري

برنامه ريزي نتيجه گيري

منبع انتخاب نمونه موارد كنترلي تعداد اقلام جامعه
خطر اتكاء بيش از واقع ARO ضريب اشتباه قابل تحمل TDR ضريب اشتباه مورد
انتظار EDR نمونه تعداد نمونه طبق جدول تعداد انحرافات ضريب انحرافات نمونه حد بالاي انحراف UDL نتيجه گيري
UDL < TDR نامه مديريت.

تعداد درصد
برگه هاي خروج كالا مطابقت با فاكتور خريد
مطابقت با سند حسابداري
ثبت در كارت حسابداري انبار
ثبت در كاردكس انبار

نتيجه گيري:
آيا كنترلهاي داخلي قابل اتكاء است ؟ زياد 0 متوسط 0 كم 0

 

خلاصه نكات ضعف كنترلهاي داخلي عطفآزمون کنترل خرید .

…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
كا الف – پروندة فرم هاي زير را اخذ و شماره مسلسل آنها را كنترل كنيد .

– درخواست خريد
– سفارش خريد
– رسيد كالا
-حواله انبار مرجوعي

 

– اعلاميه بدهكار
ب – پرونده مربوط به برگهاي رسيد كالا را كه صورتحسابهاي آنها دريافت نگرديده اخذ نـموده و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد :
وت 1- اطمينان حاصل نمائيد كه پرونده مذكور بطور دوره اي توسط مشتري مورد رسيدگي قرار گرفته و علت معوق ماندن اقلام به مدت طولاني مشخص گرديده است .

وت 2- دلائل مربوط به تاخير در دريافت صورتحساب مربوط را مورد بررسي قرار داده و اطمينان حاصل نمائيد كه دلائل مزبور قابل قبول ميباشد .
پ – تعدادي برگ رسيد كالا يا ساير اسناد و مدارك ورود كالا را در هر دوره سه ماهه انتخاب نموده و رسيدگيهاي زير را انجام دهيد :
وت 1- مداركي دال بر كنترل مقادير رسيده با سفارش خريد و توجيه كسر / اضافه تحويلي احتمالي توسط مشتري را مشاهده نمائيد .
وت 2- برگ رسيد كالا را با سفارش خريد مطابقت دهيد .

وت 3- امضاء مجاز در مورد سفارش خريد را كنترل نمائيد .

وت 4- امضاء انباردار مبني بر رسيد اجناس را كنترل نمائيد .
اش 5- مداركي دال بر ثبت اقلام وارده در كارت حسابداري انبار و كارت انبار را مشاهده نمائيد .
اش 6- ثبت اقلام رسيده در كارت حسابداري انبار را كنترل نمائيد .
وت 7- ثبت اقلام رسيده دركارت انبار را كنترل نمائيد .
وت 8- مداركي دال بر دريافت صورتحساب فروشنده را مشاهده نمائيد .
وت 9- صورتحساب فروشنده را مشاهده نموده و مهر و امضاء فروشنده را كنترل نمائيد .
وت 10- مداركي كه دال بر كنترل مقادير مندرج در صورتحساب با برگ رسيد كالا توسط مشتري باشد، مشاهده نمائيد .
اش 11- مقادير مندرج در صورتحساب را با برگ رسيد كالا كنترل نمائيد .

اش 12- مداركي كه دال بر كنترل نرخهاي مندرج در صورتحساب با قرارداد ، برگ مناقصه يا ساير مدارك موجود توسط مشتري باشد ، مشاهده نمائيد .
اش 13- نرخهاي مندرج در صورتحساب را با مدارك مربوط مطابقت دهيد .

اش 14- مداركي كه دال بر كنترل محاسبات صورتحساب توسط مشتري باشد ، مشاهده نمائيد .
اش 15- محاسبات صورتحساب را كنترل نمائيد .
وت 16- امضاءهاي مجاز دال بر تصويب صورتحساب را كنترل نمائيد .
وت 17- مداركي كه دال بر صدور سند حسابداري برروي صورتحساب باشد ، مشاهده نمائيد .
اش 18- سند حسابداري مربوط را كنترل نمائيد .
ت – تعدادي برگ درخواست خريد را انتخاب نموده و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد:
وت 1- مطابقت با سفارش خريد
وت 2- مطابقت با رسيد كالا

نوع ادعا شرح رسيدگي عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
ث- تعدادي سفارش خريد را انتخاب نموده و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد:

وت 1- مطابقت با درخواست خريد
وت 2- مطابقت با رسيد كالا

ج – تعدادي حواله انبار مرجوعي (برگ خروج كالا) را انتخاب نموده و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد:
اش 1- مطابقت با فاكتور خريد
اش 2- مطابقت با سند حسابداري
وت 3- ثبت در كارت انبار
اش 4- ثبت در كارت ريالي انبار
چ- تعدادي اعلاميه بدهكار را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد :
وت 1- مطابقت با برگ خروج كالا
اش 2- مطابقت با فاكتور خريد
اش 3- مطابقت با سند حسابداري.

نوع ادعا وت = وجود و تحقق / كا = كامل بودن / اش = ارزشيابي / مح = مالكيت و حقوق / اف = افشا و طبقه بندي

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...