آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1370

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1370

1- مشخص کنید کدام‌یک از کنترلهای زیر کنترل پایه است؟
الف- تهیه صورت مغایرت بانکی توسط فردی مستقل از نگاهدارنده حسابهای بانکی
ب- عدم دریافت وجه صورتحساب فروش توسط ثبت کننده دفاتر معین بدهکاران
ج- نظارت بر استفاده از شمارش تسلسل فاکتورهای فروش
د- تهیه صورت ریز بدهکاران و بستانکاران
2- بهترین روش کشف میزان موجودیهای صدمه دیده در موجودی جنسی پایان سال عبارت است از:
الف- اخذ تاییدیه از مدیریت برای سالم بودن موجودیها
ب- حضور در انبارگردانی و مشاهده عینی کالا در پایان سال
ج- مقایسه تعداد با تعداد کالای کم گردش سال جاری و سال قبل
د- مقایسه گردش موجودیهای شرکت با گردش موجودیهای سال قبل
3- مواردی که در بند حدود رسیدگی در گزارش حسابرسی می‌باید مستثنی شوند عبارتست از:
الف- موارد عدم رعایت اصول حسابداری
ب- مواردی که به هر دلیل حسابرس موفق به اجرای روشهای حسابرسی مورد نظر خویش نشده است.
ج- مواردی که حسابرس به دلیل مبهم بودن نتایج نهایی قادر به تعیین تأثیر مورد بر صورتهای مالی نمی‌باشد.
د- عدم توافق در مورد صدور سند اصلاحی برای ایجاد کسری ذخیره مالیات
4- مسئلیت هر یک از مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل در تهیه صورتهای مالی و ارائه اظهارنظر حرفه‌ای به شرح زیر است:
الف- مدیریت شرکت مسئولیت صحبت صورتهای مالی و گزارش حسابرس را عهده‌دار است.
ب- مسئولیت تهیه صورتهای مالی با مدیریت شرکت بوده و حسابرس تنها مسئولیت ارائه اظهارنظر حرفه‌ای نسبت به صورتهای مالی ارائه شده را دارد.
ج- مسئولیت هر یک از طرفین در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی ارائه می‌شود.
د- هیچ‌یک از طرفین مسئولیتی به شرح فوق ندارد.
5- منظور از تهیه پرسشنامه کنترلهای داخلی یکی از موارد زیر است:
الف- ارزیابی صحت ثبت سیستم کنترلهای داخلی
ب- ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی
ج- ارزیابی نحوه اجرای کنترلهای داخلی
د- ارزیابی نحوه عملکرد مدیریت شرکت
6- چنانچه مدیران شرکت، در مواردی با انجام روشهای حسابرسی مورد نظر حسابرس موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام دارای اهمیت، برای حسابرسی امکان‌پذیر نگردد. این قبیل موارد می‌بایست: (فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی بر صورتهای مالی نباشند)
الف- به عنوان محدودیت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شوند.
ب- به عنوان عدم توافق در گزارش حسابرسی مشروط شوند.
ج- مورد به عنوان نقاط ضعف مدیریت، درنامه مدیریت درج می‌گردد.
د- حسابرس باید گزارش عدم اظهارنظر ارائه نماید.
7- یکی از بدهکاران شرکت نمونه که مبلغ بدهی او نسبت به ارقام صورتهای مالی در پایان سال 1369 قابل ملاحظه و چشمگیر می‌باشد، بر اثر عوامل غیرقابل پیش‌بینی در سال 1370 ورشکست گردید، و انتظار نمی‌رود که توان پرداخت بدهی خود را به شرکت داشته باشد. در صورتی‌که مطلب در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشاء شده باشد، چه اظهارنظری نسبت به صورتهای مالی خواهید نمود؟
الف- مقبول ب- مشروط ج- مردود د- عدم اظهارنظر
8- موجودی کالای شرکت الف در پایان سال 1368 به دلیل حجم زیاد یا رقم قابل ملاحظه قابل شمارش نبوده و حسابرس در خرداد ماه 1369 مشغول رسیدگی به حسابهای سال قبل می‌باشد. به نظر شما حسابرس شرکت الف کدام‌یک از اقدامات زیر را باید در مورد موجودیهای مذکور انجام دهد؟
الف- مانده دفتری موجودیها را مورد قبول قرار داده، و موضوع عدم شمارش را با اهمیت تلقی ننماید.
ب- از شرکت بخواهد که تنها موضوع را در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاء نمایند.
ج- از مسئولین شرکت بخواهد که موجودیها در خرداد ماه شمارش، و ضمن مطابقت آن با سوابق مربوطه و در نظر گرفتن اقلام وارده و صادره اول فروردین لغایت تاریخ شمارش، میزان صحیح موجودیها در پایان سال قبل تعیین گردد.
9- مواردی که به طور قطع می‌باید در گزارش حسابرسی ضمن سال (نامه مدیریت حاوی نقاط ضعف کنترلهای داخلی) مطرح شود عبارت است از:
الف- تنها اشکالات در صدور اسناد، فاکتورهای فروش
ب- تنها نداشتن کارت (دفتر) اموال
ج- تنها نقاط ضعف کنترهای داخلی در مورد دریافتها و پرداختها، بانضمام پیشنهاد جهت رفع آنها
د- کلیه نقاط ضعف کنترلهای داخلی مشاهده شده بانضمام پیشنهاد جهت رفع آنها
10- اصل رازداری در حسابداری به معنی آن است که حسابرس (که منتخب مجمع عمومی می‌باشد) می‌باید اسراسر کاری شرکت را:
الف- تنها در اختیار هیئت‌مدیره شرکت قرار دهد.
ب- تنها در اختیار کحسانی قرار دهد که دارای مبادلات بازرگانی با شرکت می‌باشند.
ج- تنها در اختیار قرار دهد که به نوعی در شرکت مورد رسیدگی ذینفع هستند.
د- تنها در اختیار صاحبان سهام و یا مراجع ذیصلاح قانونی قرار دهد.
11- اقسام وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت سهامی آلفا از بانکها به موقع باز پرداخت نشده و بانک وام دهنده مطابق با مفاد قرارداد قصد دارد که حکم توقیف و ضبط اموال مورد رهن وام (زمین، ساختمان و ماشین‌آلات کارخانه) را به مورد اجرا در آورد. حسابرس در ارائه گزارش حسابرسی نهایی سال مورد نظر در این مورد:
الف- موضوع را قابل توجه و اهمیت ندانسته، و لذا در گزارش خود عنوان نمی‌نماید.
ب- اطمینان حاصل می‌نماید که شرح واقعه و تاثیر موضوع مرتبط با رعایت اصل تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی افشاء شده است.
ج- حسابرس اظهارنظر مردود ارائه می‌نماید.
د- با توجه به افشای موضوع در یادداشتهای پیوست، موضوع مربتط با اصل تداوم فعالیت به صورت پاراگراف میانی در گزارش مطرح، و با توجه به تاثیر نتایج حاصل از اقدامات بانک، اظهارنظر حسابرس ارائه می‌شود.
12- هیچگونه تعدیلی بابت تسعیر ارز نسبت به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت (اقلام پولی) در پایان سال که رقم آن عمده بوده و از جمله دارایی‌ها و بدهی‌های چاری تلفنی شده، انجام نگرفته است. حسابرس کدام‌یک از اقدامات زیر را انجام می‌دهد؟
الف- از شرکت می‌خواهد که موضوع را در یادداشتهای پیوست افشاء نمایند.
ب- از شرکت می‌خواهد که دارایی و بدهی ارزی فوق را به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر، و ضمنا به کارگیری این روش را در یادداشتهای پیوست افشاء نمایند.
ج- از نظر حسابرس ایرادی به کار شرکت وارد نیست.
د- بدون ارائه نظر و سند اصلاحی پیشنهادی، تنها به این موضوع در گزارش خود و به صورت اظهارنظر مشروط اشاره می‌نماید.
13- کدام‌یک از عبارت ذیل صحیح است؟
الف- حسابرس اگر اشتباهاتی در ارقام مندرج در صورتهای مالی مورد رسیدگی مشاهده نماید، موظف است رأسا اصلاحات را در دفاتر اعمال نماید و مدیران حق پذیرش یا عدم پذیرش اسناد اصلاحی حسابرس را ندارند.
ب- اصل افشای حقایق با اصل رازداری در تضاد است.
ج- حسابرس مستقل با توجه به رسیدگی‌های انجام شده مسئول اصلی صحت صورتهای مالی می‌باشد.
د- هدف از نامه مدیریت توسط حسابرس، انعکاس نقاط ضعف مشاهده شده در سیستم کنترلهای داخلی به مدیریت شرکت می‌باشد.
14- یکی از اهداف آزمون «میان‌بر» یا «انقطاع زمانی» (cut off) خرید چیست؟
الف- حصول اطمینان از اینکه خریدهای انجام شده دارای مستندات کافی باشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه مجوز لازم جهت خریدهای انجام شده صادر شده باشد.
ج- حصول اطمینان از اینکه کالای منعکس در لیست موجودی پایان سال در حساب خرید سال مربوطه ثبت شده باشد.
د- حصول اطمینان از اینکه کالای خریداری شده در حساب فروش انعکاس یافته باشد.
15- سند رسی یعنی آنکه حسابرس:
الف- صحت اقلام مندرج در اسناد و مدارک شرکت را کنترل نماید.
ب- از وجود و صحت اسناد و مدارک مثبته برای معاملات واحد مورد رسیدگی، اطمینان حاصل نماید.
ج- اسناد مالکیت دارایی‌های شرکت را مشاهده نماید.
د- صحت مانده‌های مندرج در حسابهرا را کتبا از اشخاص ثابت سئوال نماید.
16- هدف از رسیدگی به عملیات طی سال (رسیدگی ضمن سال) توسط حسابرسان مستقل عبارت است از:
الف- ارزیابی کنترلهای داخلی
ب- بررسی وضعیت عملیاتی شرکت، سوددهی و کنترلهای داخلی شرکت
ج- ارزیابی کنترلهای داخلی، بررسی عملیات طی دوره و نتیجه‌گیری به منظور اطلاع از کنترلهای داخلی، و تعیین حدود رسیدگی در حسابرسی نهایی
د- مطابقت وضعیت موجود با پاسخ دریافتی در پرسشنامه کنترلهای داخلی
17- برای اثبات نهایی مانده حساب بدهکاران یک شرکت توسط حسابرسان مستقل:
الف- مانده بدهکاران طبق دفاتر با اسناد و مدارک موجود مطابقت داده می‌شود.
ب- صورت ریز اقلام متشکله حساب بدهکاران با دفاتر مطابقت داده می‌شود.
ج- تنها برای اشخاص طرف حساب قوم تاییدیه ارسال و پاسخ دریافتی ملاک قرار می‌گیرد.
د- ضمن کنترل کلیه اسناد و مدارک مرتبط با حساب بدهکاران نسبت به ارسال تاییدیه برای اشخاص مربوطه و مقابله پاسخ دریافتی با مانده دفتری اقدام می‌شود.
18- با تصویب هیئت مدیره شرکت سهامی آلفا، یکی از مدیران از بانک مبلغ 10 میلیون ریال وام دریافت نموده (این مبلغ در مقایسه با دارایی‌ها رقم عمده‌ای نمی‌باشد) و در مقابل اسناد تضمینی توسط شرکت در اختیار بانک قرار گرفته است. موضوع به چه ترتیب در گزارش حسابرس مستقل و یا بازرس قانونی مطرح می‌شود؟
الف- موضوع به صورت اطلاع (تاکید مطلب) در گزارش حسابرس درج می‌گردد.
ب- در قسمت میانی گزارش، به عنوان یک مورد اشکال ذکر شده، و در قسمت اظهار نظر با تاثیر احتمالی عنوان می‌شود.
ج- موضوع به عنوان انحراف از اصول حسابداری در گزارش حسابرسی مطرح می‌شود.
د- این مورد با توجه به اینکه در یادداشتهای پیوست افشاء شده، تنها در گزارش بازرس قانونی (موضوع مرتبط با ماده 132 قانون تجارت اصلاحیه اسفند 1347) عنوان می‌شد.
19- اسناد و مدارک و اطلاعات لازم در مورد بهای تمام شده دارایی‌های ثابت شرکت الف که مبلغ آن نسبت به ارقام صورتهای مالی شرکت مذکور قابل توجه و اساسی است در اختیار شما (به عنوان حسابرس شرکت) گذاشته نشده، و اثبات بهای تمام شده دارایی‌های مذکور از طریق اعمال سایر روشهای حسابرسی نیز مقدور نبوده است. چگونه نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر خواهید نمود؟
الف- اظهارنظر مشروط بدون اشاره در بند حدود رسیدگی.
ب- اظهارنظر مشروط با اشاره در بند حدود رسیدگی.
ج- عدم اظهارنظر با اشاره در بند حدود رسیدگی.
د- عدم اظهارنظر بدون اشاره در بند حدود رسیدگی.
20- هریک از مدارک ذیل:
الف- کاربرگ رسیدگی به خرید دارایی‌های ثابت.
ب- نمودار سازمانی شرکت
ج- قرارداد اخذ وام بلندمدت
د- تاییدیه دریافتی از بدهکاران
هـ- روش حسابداری شرکت در مورد تسیعیر ارز.
در کدام‌یک از پرونده‌های جاری یا دائمی حسابرسی بایگانی می‌شوند:
الف- الف، ب، ج و هـ در پرونده دائمی و د در پرونده جاری
ب- ب، ج و هـ در پرونده دائمی و الف در پرونده جاری
ج- الف الی د در پرونده دائمی و هـ در پرونده جاری
د- ب، ج و د در پرونده جاری و الف و هـ در پرونده دائمی
21- حسابرس در کدام‌یک از شرایط زیر به احتمال زیاد اظهارنظر مردود ارائه می‌نماید:
الف- صورتهای مالی برخلاف اصول متداول حسابداری تهیه شده باشد.
ب- مدیرعامل شرکت صاحبکار، صورتجلسات هیأت‌مدیره را در اختیار حسابرس قرار ندهد.
ج- صورتهای مالی براساس اصول متداول حسابرسی تهیه نشده باشد.
د- آزمونهای رعایت روشهای نشان دهد که سیستم کنترل داخلی حسابداری صاحبکار به حدی ضعیف است که نمی‌توان به آن اتکاء نمود.
22- کدام‌یک از عبارات ذیل صحیح است؟
الف- آزمونهای رعایت، مشتمل بر بررسی‌ جزئیات فعالیتهای مالی و مانده حسابها و همچنین تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای عمده حسابداری می‌باشد.
ب- در حسابرسی موسسات کوچک که زمینه محدودی از نظر کنترلهای داخلی موثر دارند، حسبارسان نیازی به درک کاملی از چرخه‌های معاملاتی و سیستم‌های حسابداری صاحبکار ندارند.
ج- در حسابرسی موسسات کوچک که زمینه محدودی از نظر کنترلهای داخلی موثر دارند. پرس‌وجوهای تفضیلی درباره کنترلهای داخلی همواره ضروریست.
د- در غیاب کنترلهای داخلی قابل اتکاء برای اثبات «قابل اعتماد بودن سوابق حسابداری واحد تجاری به عنوان مبنای تهیه صورتهای مالی» لازم خواهد بود که آزمونهای محتوای معاملات به طور گسترده‌ای انجام پذیرد.
23- در رسیدگی حسابرسان مستل به حسابهای سال 1369 شرکت آلفا موجودیهای جنسی پایان سال قابل شمارش نبوده و مانده دفتری ملاک محاسبات قرار گرفته است. مضافا موجودی‌های ضمن پایان سال قبل نیز مورد شمارش قرار نگرفته و از جمله موارد مشروط در گزارش حسابرسی سال قبل بوده است. با توجه به اینکه ارزش موجودیها در ترازنامه در مقایسه با سایر اقلام ترازنامه قابل ملاظه نبوده و لیکن ارزش موجودیهای اول و آخر سال در حساب سود و زیان قابل توجه می‌باشد، حسابرس در گزارش خود:
الف- نسبت به صورتهای مالی شرکت اظهارنظر مردود می‌نماید.
ب- نسبت به صورت سود و زیان اظهارنظر نمی‌نماید و تنها ترازنامه شرکت را با توجه به موضوع عدم شمارش موجودیها مورد اظهارنظر مشروط قرار می‌دهد.
ج- موضوع را در پارگراف میانی به صورت بند مشروط ذکر نموده، و نسبت به کل صورتهای مالی اظهارنظر مشروط می‌نماید.
د- موضوع را محدودیت رسیدگی تلقی، و نسبت به صورتهای مالی اظهارنظر نمی‌نماید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...