آزمون کارشناسی ارشد- رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1376

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد- رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1376

1- کدام مورد بهترین تعریف کاربرگ است؟

الف- تمام شواهد و مدارک پشتوانه اظهارنظر حسابرس

ب- فرمهای خاص چهار، هشت و شانزده ستونی

ج- فرمهای خاص چاپی شامل جدولهای مختلف

د- فرمهای خاص چاپی و شواهد مربوط به تاییدیه‌های ارسالی حسابرس

2- در کدام‌یک از موارد زیر، معیار حسابرسی کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی می‌باشد؟

الف- حسابرسی عملکرد مدیریت و کارایی      ب- حسابرسی رعایت و اثربخشی

ج- حسابرسی مالی                          د- حسابرسی عملیاتی

3- شرکت سینا در سال جاری ساختمانی را با وام راهی خریداری کرده است. بازبینی و اثبات هزینه‌های خرید رهنی، به احتمال خیلی کم شامل رسیدگی به کدام مورد زیر خواهد بود؟

الف- اسناد پرداخت وجوه     ب- سند مالکیت

ج- صورتحساب اقساط بانک     د- هزینه بهره

4- دریافت تاییدیه از بدهکاران به صورت تاییدیه منفی، در کدام‌یک از موارد زیر امکان‌پذیر بوده و توصیه شده است؟

الف- حسابس معتقد باشد که اشخاص بدهکار به تاییدیه‌ها توجه خواهند کرد.

ب- کنترل داخلی در رابطه با حساب بدهکاران رضایت‌بخش باشد.

ج- مانده بدهی بدهکاران از اقلام قابل ملاحظه‌ای تشکیل نشده باشد و تعداد آنها زیاد باشد.

د- مانده بدهی بدهکاران از اقلام قابل ملاحظه‌ای تشکیل شده باشد و تعداد آنها محدود باشد.

5- هنگامی‌که حسابرسان مستقل فکر می‌کند کار انجام شده توسط حسابرسان داخلی بر نوع، زمان‌بندی و حدود رسیدگی آنها اثر دارد، حسابرسان مستقل باید لیاقت و بی‌طرفی حسابرسان داخلی را ارزیابی کنند. حسابرسان مستقل از لحاظ بی‌طرفی، به کدام جنبه زیر باید عمل کنند؟

الف- برنامه آموزش حسابرسان داخلی را بررسی کنند.

ب- سطحی از مدیریت را مورد توجه قرار دهند که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌دهند.

ج- کار حسابرسان داخلی را بررسی کنند.

د- میزان تحصیلات و تجربیات حسابرسان داخلی را مدنظر قرار دهند.

6- برای اعمال کنترلهای داخلی مناسب بر خرید مواد اولیه یک واحد تولیدی، کدام دسته از روشهای زیر را به عنوان روشهای مناسب پیشنهاد می‌کنید؟ 1- گزارش سیستماتیک تغییرات نوع محصول که بر مواد اولیه تأثیر خواهد گذاشت. 2- تعیین نیاز مواد اولیه توسط دایره برنامه‌ریزی تولید قبل از تنظیم سفارش خرید. 3- تهیه صورتحساب تحویل و اخذ گزارش کنترلهای کمی و کیفی قبل از تسویه با فروشنده مواد اولیه 4- اخذ تاییدیه مالی قبل از قبول یک تعهد.

الف- 1 و 2و 3 ب- 2 و 3 و 4  ج- 3 و 4 و 1  د- 4 و 2و 1

7- رسیدگی‌های حسابرسان دیوان محاسبات به حسابهای دستگاه‌های دولتی، مشابه کدام یک از حسابرسی‌های زیر است؟

الف- حسابرسی عملیاتی       ب- حسابرسی برنامه

ج- حسابرسی صورتهای مالی    د- حسابرسی رعایت

8- کدام مرود مرتبط با ساختار کنترلهای داخلی نمی‌باشد؟

الف- احتمال خطر کنترل      ب- روشهای کنترل

ج- سیستم حسابداری                        د- محیط کنترل

9- برای دستیابی به سطح اطمینان قابل قبول احتمال خطر عدم کشف، کدام مورد توسط حسابرس انجام خواهد شد؟

الف- تغییر زمان‌بندی آزمونهای کنترل و اجرای آن در طول عملیات حسابرسی

ب- تغییر زمان‌بندی آزمونهای محتوایی و اجرای آن قبل از سال مالی

ج- تغییر ماهیت و حجم آزمونهای محتوایی

د- تغییر ارزیابی سطح اطمینان قابل قبول احتمال خطر عدم کشف برای مبالغ عمده

10- اسناد و مدارک و اطلاعات مورد لزوم در مورد فروشهای نقدی که مبلغ آن نسبت به اقلام صورتهای مالی مورد رسیدگی، قابل توجه و اساسی است در اختیار حسابرس قرار نگرفته است. در این حالت حسابرس باید در بند حدود رسیدگی مورد مذکور را استثناء ……… ارائه نماید.

الف- کرده و نظر مشروط      ب- کرده و عدم اظهارنظر

ج- نکرده و نظر مشروط       د- نکرده و عدم اظهارنظر

11- کدام‌یک از ریسکهای (احتمال خطرهای) زیر تحت کنترل است؟

الف- حسابرسی ب- ذاتی       ج- عدم کشف    د- کنترلی

12- افزایش نیاز به استفاده از خدمات حسابرسان مستقل دُر هر واحد اقتصادی تابعی است از:

الف- افزایش فاصله بین مالکیت؛ مدیریت واحد اقتصادی

ب- توسعه دامنه فعالیت واحد اقتصادی

ج- فرض تفکیک شخصیت در حسابداری

د- میزان برخورداری واحد اقتصادی از کنترلهای داخلی مطلوب

13- کدام هدف ذیل با آزمایش مقطع‌گیری زمانی (CUT-OFF, TEST) برای حسابداری برآورده می‌گردد؟

الف- حصول اطمینان از انعکاس صحیح رویدادهای واقع شده در صورتهای مالی

ب- حصول اطمینان از صحت تفکیک رویدادها؛ ثبتهای حسابداری در دو سال متوالی و رعایت کامل بودن

ج- حصول اطمینان نسبت به تداوم فعالیت جاری شرکت پس از تاریخ ترازنامه

د- کشف رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که دارای اثر تعدیلی بر صورتهای مالی شرکت می‌باشند.

14- عدم ارسال تاییدیه برای بدهکارانی که جمع بدهی آنها حدود 80% کل دارایی‌های شرکت را تشکیل می‌دهد موجب می‌شود که حسابرس به شرح زیر عمل نماید:

الف- با کنترل حساب فروش از صحت حساب بدهکاران مطمئن شود.

ب- موضوع فاقد اهمیت است.

ج- موضوع محدودیت رسیدگی است و گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر ارائه می‌شود.

د- نقطه ضعف‌ کنترل داخلی است که در نامه مدیریت مطرح می‌شود.

15- مسئولیت تهیه صورتهای مالی و ارائه اظهارنظر حرفه‌ای:

الف- با حسرس است که تهیه و نسبت به آن اظهارنظر نماید.

ب- با مدیریت شرکت است.

ج- با بازرس قانونی است.

د- به ترتیب مدیران و حسابرسان است.

16- تاریخ امضاء گزارش حسابسی مستقل عبارت است از:

الف- خاتمه کار عملیات حسابرسی

ب- تاریخ دریافت صورتهای مالی

ج- تاریخ قطعی شدن پیش‌نویس گزارش حسابرسی

د- 10 روز قبل از تشکیل محمع عمومی صاحبان سهام

17- کدام‌یک از اطلاعات زیر جزء محتویات پرونده دائمی نیست؟

الف- اساسنامه شرکت                       ب- آیین‌نامه انضباطی کارکنان

ج- صورت مغایرت بانکی       د- نقشه کارخانه

18- عبارت «مسئولیت تهیه صورتهای مالی به عهده هیأت‌مدیره است» در کدام بند گزارش حسابرس مستقل درج می‌گردد؟

الف- اظهارنظر ب- توضیحی     ج- حدود رسیدگی  د- مقدمه

19- برای اثبت وجود دارایی‌هایی از قبیل 1- بدهکاران 2- اسناد دریافتنی 3- ماشین‌آلات 4- موجودی‌های جنسی به ترتیب کدام پاسخ صحیح است؟

الف- اخذ تاییدیه- مشاهده عینی- مشاهده عینی- اخذ تاییدیه

ب-  اخذ تاییدیه- اخذ تاییدیه-مشاهده عینی- مشاهده عینی

ج- مشاهده عینی- اخذ تاییدیه- اخذ تاییدیه- مشاهده عینی

د- مشاهده عینی- اخذ تاییدیه- مشاهده عینی- اخذ تاییدیه

20- حسابرس به منظور اطمینان از ثبت کلیه فروش در دفاتر شرکت طی سال مالی مورد گزارش از روش میان‌بر CUT OFF استفاده می‌‌نماید کدام پاسخ این روش را به نحو مناسب بیان می‌نماید؟

الف- اخذ تاییدیه مدیریت که در آن صحت رقم فروش تضمین شده باشد.

ب- تجزیه و تحلیل و بررسی عملیات مربوط به فروش در طی سال مورد رسیدگی

ج- تجزیه و تحلیل و بررسی عملیات مربوط به فروش و حساب بدهکاران تجاری در طی سال مورد رسیدگی

د- تجزیه و تحلیل بررسی معاملات طی چند روز آخر سال مورد رسیدگی و چند روز بعد از سال مورد رسیدگی

21- شرکت روش ثبت درآمد را از تعهدی به نقدی تغییر داد و موضوع را در یادداشت پیوست صورتهای مالی افشاء نموده است:

الف- اگر توجیه شرکت قابل قبول باشد، موضوع قابل درج در گزارش نیست.

ب- اگر توجیه شرکت قابل قبول نباشد، بند شرط گزارش حسابرسی است.

ج- اگر توجیه شرکت قابل قبول باشد، موضوع در نامه مدیریت مطرح می‌شود.

د- عدم رعایت اصول حسابداری بوده که به صورت بند شرط اظهارنظر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

12- نتایج حاصل از رسیدگی‌های عملیاتی حسابرس در مورد سیستم دریافت وجوه (نقدی و از طریق بانک)، در تعیین ماهیت و میزان رسیدگی‌های نهایی حسابرس در مورد کدام‌یک از مانده‌های ذیل تاثیرگذار می‌باشد؟

الف- بدهکاران تجاری، پیش‌پرداختها، وامهای دریافتی

ب- بستانکاران متفرقه، پیش‌پرداختها، بستانکاران تجاری

ج- بدهکاران تجاری، پیش‌دریافتها، وجوه نقد و بانک

د- وجوه نقد و بانک، درآمد فروش، پیش‌پرداختها

23- استفاده از آزمون انقطاع زمانی (cut-off) در مورد خرید کالا و مواد اولیه، تکمیل کننده کار رسیدگی و اثبات کدام حسابها می‌باشد؟

الف- خرید کالا              ب- موجودی کالا و بستانکاران

ج- موجودی کالا              د- مواد اولیه مصرفی و کالای فروش رفته

24- حسابرس و بازرس قانونی شرکت تولید موتور با بررسی پاسخ تاییدیه دریافتی از بانک مشاهده می‌نماید که یک که یک فقره سپرده سرمایه‌گذای شرکت در وثیقه وام شخصی مدیرعامل است. برای این موضوع مصوبه هیئت‌مدیره کدام است؟

الف- به دلیل تصویب موضوع توسط هیئت‌مدیره موضوع فوق اشکالی ندارد.

ب- موضوع یک نقطه ضعف کنترل داخلی است و در نامه مدیران مطرح می‌شود.

ج- موضوع بند شرط گزارش حسابرسی است.

د- در اجرای مفاد ماده 132 در گزارش بازرس مطرح می‌شود.

25- اثبات مالکیت در کدام مورد زیر اهمیت ندارد؟

الف- زمین     ب- سهام سرمایه              ج- صندوق   د- وسائط نقلیه

26- شرکت مورد رسیدگی، از ارائه صورت گردش وجوه نقد خودداری نموده است. در صورتی که مورد دیگری مطرح نباشد، گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟

الف- عدم امکان‌ اظهارنظر    ب- مقبول

ج- مشروط                   د- مردود

27- وقتی یک موسسه حسابرسی مدارکی، مبنی بر اینکه شرکاء مؤسسه یا کارمندانش قبلاً در استخدام صاحبکار مؤسسه حسابرسی مذکور بوده‌اند، ارائه می‌کند. کدام استاندادر کنترل کیفیت رعایت شده است؟

الف- استقلال   ب- ارتباطات حرفه‌ای          ج- پیشرفت و ترقی    د- سرپرستی

28- هرگاه گفته شود، بررسی هم‌پیشگان توسط یک موسسه برون سازمان انجام پذیرفته، منظور کدام‌یک از مراجع زیر است؟

الف- کارمندان قسمت بررسی حسابرسی وابسته به کمیسیون بورس اوراق بهادار.

ب- کارمندان و شرکاء مؤسسه حسابرسی که در جریان کار حسابرسی دخالتی نداشته‌اند.

ج- کارمندان قسمت بررسی حسابرسی وابسته به انجمن حسابداران مستقل.

د- کارمندان و شرکاء یک مؤسسه حسابرسی دیگر.

29- کدام‌یک از موارد زیر متداول‌ترین روشهای جمع‌آوری شواهد حسابرسی در مورد اضافات دارایی‌های ثابت می‌باشد؟

الف- اثبات مالکیت و همچنین استعلام از پرسنل شرکت

ب- بازرسی مدارک و بررسی فیزیکی دارایی‌های ثابت

ج- کنترل محاسبات و کسب تاییدیه از مدیران

د- مشاهده فعالیت‌های شرکت و مقایسه مانده‌های دارایی‌های ثابت با مانده‌های پایان دوره قبل

30- شرکتی در مورد دارایی‌هایی که جدیداً خریداری می‌نمیاد، روش استهلاک را از خط مستقیم به نزولی تغییر داده است. این تغییر تأثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی سال جاری ندارد ولی بر صورتهای مالی سالهای بعد تأثیر خواهد داشت. اگر این تغییر روش در یادداشت‌های همراه صورتهای مالی افشاء شده باشد، گزارش حسابرسی به صورت زیر خواهد بود:

الف- اظهارنظر مقبول                      ب- اظهارنظر مشروط با عبارت «با توجه به»

ج- اظهارنظر مشروط با عبارت «باستثناء»    د- یک بند توضیحی بعد از بند اظهارنظر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...