آزمون کارشناسی ارشد، رشه حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1382

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشه حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1382

a
1- کدام‌یک از موارد ذیل کمترین تاثیر را در تعیین سطح اهمیت دارد؟
الف- منافع صاحبکار از نتایج حسابرسی
ب- افشاء مناسب در صورتهای مالی
ج- معاملاتی که در مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.
د- دامنه حسابرسی هر یک از اقلام صورتهای مالی
2- یکی از بدهکاران در پاسخ به تاییدیه ارسالی ضمن تایید مبلغ بدهی، اظهار نموده که قادر به پرداخت بخش با اهمیتی از بدهی خود به علت ورشکستگی نیست. این موضوع بر کدام یک از اهداف کلی حسابرسی تأثیر می‌گذارد؟
الف- اثبات وجود ب- اثبات مالکیت
ج- اثبات کامل بودن د- اثبات ارزشیابی
3- کدام یک از شواهد حاصل از روشهای حسابرسی ذیل، کمترین کاربرد را در آزمونهای کنترل خریدهای نسبه دارد؟
الف- مشاهده حسابرس ب- تاییدیه حسابهای پرداختی
ج- پرس‌وجو از کارکنان فروش د- مدارک با شماره‌های از پیش چاپ شده
4- کدام‌یک از روشهای حسابرسی ذیل برای کشف وسائط نقلیه واگذار شده ثبت نشده، کمترین کاربرد را دارد؟
الف- رسیدگی به مدارک مالیاتی مربوط
ب- رسیدگی به بیمه‌نامه‌های مربوط
ج- رسیدگی به مدارک بهای تمام شده خرید یا تحصیل
د- رسیدگی به هزینه‌های تعمیر و نگهداری
5- رسیدگی حسابرس به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ ……… ادامه می‌یابد.
الف- گزارش حسابرسی ب- انتشار صورتهای مالی
ج- بررسی کلی و تجزیه و تحلیل نتایج د- تحویل و گزارش حسابرسی به صاحبکار
6- تعیین سطح اهمیت کمی در کدام‌یک از موارد ذیل اهمیت چندانی ندارد؟
الف- دامنه حسابرسی هر حساب
ب- قابلیت اعتماد مدارک
ج- حدود روشهای حسابرسی که باید اجرا شود.
د- ارزیابی موارد قابل درح در گزارش حسابی
7- صورتهای مالی در مورد با اهمیتی با استانداردهای حسابداری منطبق نیست، گزارش حسابرس چگونه ارائه خواهد شد؟
ردیف عدم اظهارنظر مشروط
1 خیر بلی
2 بلی خیر
3 بلی بلی
4 خیر خیر
الف- 1 ب- 2 ج- 3 د- 4
8- کدام‌یک از موارد ذیل، هدف اولیه کسب شناخت از کنترلهای داخلی نیست؟
الف- کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی
ب- توجه به نکات ضعف سیستم‌ حسابداری و کنترلهای داخلی
ج- یافتن شواهد برای کاهش ریسک کنترل به حد پایین‌تر
د- برای طراحی حجم نمونه، نوع و ماهیت و زمان‌بندی آزمون‌های محتوایی
9- کدام‌یک از موارد ذیل بهترین دلیل برای ضعف استفاده از تاییدیه منفی حسابهای دریافتنی است؟
الف- بهای امام دشه این نوع تاییدیه‌ها بسیار بالا است.
ب- از رسیدن تاییدیه‌ها به بدهکاران اطمینان وجود ندارد.
ج- دریافت کننده تاییدیه منفی به فکر پرداخت نخواهد افتاد
د- استنتاج از تاییدیه‌های مذکور و تعمیم به کل حسابهای دریافتنی امکان‌پذیر است.
10- در حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک، در بسیاری از موارد برآورد از ترکیب دو نوع ریسک برای تعیین ریسک حسابرسی، مناسبت‌تر است؟
الف- ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی ب- ریسک ذاتی و ریسک عدم کشف
ج- ریسک ذاتی و ریسک کنترل د- ریسک عدم کشف و ریسک کنترل
11- در مواردی که حسابرس مستقل، سقف اعتبار تصویب شده مشتری را با مانده بدهی وی مقایسه می‌کند، شواهدی در مورد کدام‌یک از ادعاهای مدیریت تهیه می‌کند؟
الف- وجود ب- کامل بودن ج- ارزشیابی د- افشاء مناسب
12- شرکت «سپهر» دستورالعمل مناسبی برای حذف و برکناری دارایی‌های ثابت مشهود نداشته و حسابرسی شما نشان می‌دهد که ایراد دیگری در مورد حساب مذکور وجود ندارد، این موضوع ………
الف- بی‌اهمیت است و تأثیری در نامه مدیریت و گزارش شما ندارد.
ب- موجب می‌شود تا گزارش حسابرسی مشروط صادر گردد.
ج- در نامه مدیریت به عنوان ضعف کنترلی درج می‌گردد.
د- در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشاء می‌گردد.
13- حسابرسان مستقل در 5 تیرماه 1381 عملیات حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1380 شرکت «سهیل» را به پایان رساندند. در 9 تیرماه و قبل از انتشار گزارش حسابرسان، واقعه‌ای روی داد که با موافقت هیأت‌مدیره شرکت و حسابرسان، موضوع در یادداشت شماره 18 همراه صورتهای مالی افشاء شد. حسابرس رویداد دیگری بعد از پایان عملیات حسابرسی را بررسی نکرده‌اند. تاریخ گزارش حسابرسان چگونه خواهد بود؟
الف- 5 تیرماه 1381 به استثنا 18 همراه صورتهای مالی که باید 29 اسفندماه 1380 باشد.
ب- 29 اسفندماه 1380 به استثناء یادداشت 18 همراه صورتهای مالی که باید 9 تیرماه 1381 باشد.
ج- 29 اسفندماه 1380 به استثناء یادداشت 18 همراه صورتهای مالی که باید 5 تیرماه 1381 باشد.
د- 5 اسفندماه 1381 به استثناء یادداشت 18 همراه صورتهای مالی که باید 9 تیرماه 1381 باشد.
14- در مورد حسابرسی موجودی مواد و کالا، حسابرسان مستقل به کمترین احتمال در صدد اثبات این موضوع هستند که ………
الف- برای کالا و مواد معیوب و ناباب، ذخیره کاهش ارزش مناسب در حسابهای درج شده است.
ب- در تاریخ ترازنامه، تمام موجودی‌های مذکور در دسترس صاحبکار می‌باشد.
ج- صاحبکار روش ارزش‌گذاری مناسبی را به کار برده است.
د- موجودی‌های مذکور به نحو مناسبی در دفاتر انعکاس دارد.
15- دستورالعمل انبارگردانی معمولاً توسط کدام‌یک از اشخاص ذیل تهیه می‌گردد؟
الف- حسابرس ارشد مستقل ب- مدیر حسابداری مستقل
ج- حسابرس مستقل د- مدیریت صاحبکار
16- حسابرس مستقل برای جلب توجه استفاده کنندگان به یک معامله مهم با اشخاص وابسته که در یکی از یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشاء شده است، ممکن است نسبت به ارائه ……… اقدام نماید.
الف- گزارش مقبول ب- گزارش مشروط
ج- گزارش مشروط با درج بند توضیحی د- گزارش مقبول با درج بند توضیحی
17- کدام‌یک از جملات زیر درباره «تاییدیه مدیریت» صحیح می‌باشد؟
الف- تاییدیه مدیریت یکی از شواهد کم‌اهمیت حسابرسی است.
ب- تاییدیه مدیریت می‌تواند جایگزین اجرای سایر روشهای حسابرسی شود.
ج- تاییدیه مدیریت توسط بالاترین مقام امور مالی صاحبکار امضاء می‌شود.
د- تاییدیه مدیریت مؤید این است که استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی رعایت شده است.
18- بررسی هم‌پیشگان برای حصول ……… انجام می‌شود.
الف- اطمینان به استقلال حسابرس
ب- اطمینان به تخصص و دانش حسابرس
ج- اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرس
د- اطمینان به صحت تعیین حق‌الزحمه حسابرس
19- کدام مورد، در بند دامنه رسیدگی (حسابرسی) گزارش حسابرس، درج نمی‌شود؟
الف- رسیدگی به صورت نمونه‌ای
ب- مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری
ج- اجرای حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی
د- اطمینان معقول از نبود اشتباه یا تحریف با اهمیت
20- هدف از ارسال تأییدیه برای اوراق بهادار نزد دیگران و محاسبه درآمد اوراق بهادار، اثبات کدام یک از ادعاهای مدیریت است؟
الف- وجود- مالکیت- افشاء ب- وجود- کامل بودن- ارزشیابی
ج- وجود- کامل بودن- صحت محاسبات د- وجود- کامل بودن- مالکیت
21- در حسابرسی وام بلندمدت، کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟
الف- دریافت تاییدیه
ب- کنترل محاسبه هزینه بهره
ج- ثبت صحیح وام بلندمدت در دفاتر
د- مصوبه هیئت‌مدیره در خصوص مجوز دریافت وام
22- کدام‌یک از روشهای زیر از جمله روشهای کسب شناخت از کنترل داخلی نیست؟
الف- تاییدیه ب- پرس‌وجو ج- مشاهده د- آزمون
23- پرسشنامه کنترلهای داخلی، ابزاری است برای ………
الف- نمودگر سیستم کنترلهای داخلی یک واحد اقتصادی
ب- مستندسازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی
ج- ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی یک واحد اقتصادی
د- سنجش نقاط ضعف سیستم کنترلهای داخلی یک واحد اقتصادی
24- مسئولیت آگاه کردن حسابرس از حقایق مؤثر بر صورتهای مالی که در فاصله بین تاریخ گزارش حسابرس و تاریخ انتشار صورتهای مالی رخ می‌دهد برعهده چه کسی است؟
الف- بازرس قانونی
ب- حسابرس داخلی
ج- مدیر واحد مورد رسیدگی (حسابرسی)
د- ضرورتی به آگاه کردن حسابرس مستقل در این مورد نیست.
25- ارزشیابی وجه نقد به مراتب ……… از ارزشیابی سایر دارایی‌ها، و احتمال خطر ذاتی آن به مراتب ……… از سایر دارایی‌هاست.
الف- آسان تر- کمتر ب- آسان‌تر- بالاتر
ج- سخت‌تر- کمتر د- سخت تر- بالاتر
26- در کدام‌یک از بندهای گزارش حسابرسان مستقل به ترتیب به، استانداردهای حسابرسی- استانداردهای حسابداری اشاره می‌شود؟
الف- مقدمه- اظهارنظر ب- مقدمه- دامنه رسیدگی (حسابرسی)
ج- اظهارنظر- دامنه رسیدگی (حسابرسی) د- دامنه رسیدگی (حسابرسی)- اظهارنظر
27- کدام‌یک از جملات زیر صحیح نیست؟
الف- خطر نمونه‌گیری مورد پذیرش حسابرس با اندازه نمونه نسبت به معکوس دارد؟
ب- خطر عدم کشف با ترکیب دو خطر ذاتی و کنترل رابطه مستقیم دارد.
ج- احتمال خطر رد کردن نادرست به کارایی حسابرس و نه به مؤثر بودن رسیدگیها مربوط می‌شود.
د- احتمال خطر آلفا عبارتست از اینکه نتایج نمونه نشانگر تحریف عمده در جامعه است در حالیکه در واقع چنین نباشد.
28- برای کاهش ریسک عدم کشف مربوط به ادعای کامل بودن بدهی‌ها، انتخاب نمونه برای ارسال تاییدیه به کدام روش مناسب‌تر است؟
الف- از حسابهای پرداختنی با مانده‌های با اهمیت.
ب- از حسابهای پرداختنی با مانده‌های با اهمیت و کم‌گردش
ج- از حسابهای پرداختنی با مانده‌ صفر و حسابهای پرداختنی پر گردش
د- از حسابهای پرداختنی که نزدیک تاریخ ترازنامه و در پایان سال ایجاد شده‌اند.
29- در یک گردش حسابرسی مقبول، کدام یک از موارد ذیل به طور صریح و کدام‌یک به طرو ضمنی ارائه می‌شود؟

ردیف افشاء مناسب مطابقت با استانداردهای حسابداری
1 صریح صریح
2 ضمنی صریح
3 صریح ضمنی
4 صریح صریح

الف- 1 ب- 2 ج- 3 د-4
30- در بند مقدمه گزارشات حسابرسان مستقل، کدام مورد ذیل درج نمی‌گردد؟
الف- تصریح مسئولیت حسابرس در مورد حسابرس صورتهای مالی
ب- تاکید بر مسئولیت تهیه کنندگان صورتهای مالی
ج- مشخصا تصورتهای مالی حسابرسی شده
د- اشاره به استانداردهای حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...