آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1385

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1385

1- رعایت اصل استقلال در مورد کدام‌یک از خدماتی که حسابرسان انجام می‌دهند، الزامی است؟
الف- تمام خدمات اعتباردهی
ب- تمام خدماتی که حسابرسان ارائه می‌دهند.
ج- فقط خدمات حسابرسی صورتهای مالی
د- خدمات مشاوره مالی و بررسی صورتهای مالی
2- معاملات با اشخاص وابسته کدام‌یک از ادعاهای مدیریت را همواره با ابهام روبرو می‌سازد؟
الف- ارائه و افشاء ب- ارزشیابی یا اندازه‌گیری
ج- کامل بودن د- وجود یا وقوع
3- اخذ تاییدیه جزء کدام‌یک از آزمون‌های حسابرسی است؟
الف- آزمون مانده حسابها ب- آزمون معاملات
ج- آزمون کنترل د- آزمون رویه‌های تحلیلی
4- پس از شناخت و ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی، حسابرس به ضعف‌های بسیار زیادی در این سیستم‌ها پی برده و همچنین در مواردی که کنترل‌ها وجود داشتند، حسابرس دریافته که این‌گونه کنترل‌ها اعمال نمی‌شوند. در این رابطه، حسابرس باید چه اقدامی نماید؟
الف- گزارش عدم اظهارنظر ارائه دهد.
ب- با مدیریت مذاکره کرده و حسابرسی را به آینده موکول نماید.
ج- گزارش نقاط ضعف کنترل‌های داخلی ارائه داده و حسابرسی را پایان دهد.
د- رسیدگی‌های محتوای تفصیلی انجام دهد و برمبنای یافته‌های خود گزارش حسابرسی ارائه دهد.
5- در مقام مقایسه تاییدیه حسابهای دریافتنی با تاییدیه حسابهای پرداختنی، کدام گزینه صحیح است؟
الف- ارسال تاییدیه حسابهای دریافتنی، روش پذیرفته‌تر حسابرسی نسبت به تاییدیه حسابهای پرداختنی است.
ب- در تاییدیه حسابهای دریافتنی مبلغ طلب درج می گردد در حالیکه در تاییدیه حسابهای پرداختنی مبلغ بدهی درج نمی‌شود.
ج- از روشهای نمونه‌گیری آماری برای تاییدیه حسابهای پرداختنی بیشتر استفاده می‌شود و استفاده از این روشها برای حسابهای دریافتنی رایج نیست.
د- برای حسابهای پرداختنی با مانده صفر در تاریخ ترازنامه نیز ممکن است تاییدیه ارسال شود، در حالی که در مورد حسابهای دریافتنی این‌طور نیست.
6- یکی از بدهکاران در پاسخ به تاییدیه ارسالی ضمن تایید مبلغ بدهی خود که با اهمیت است اظهار نموده که قادر به پرداخت بخش با اهمیتی از بدهی خود نیست. این موضوع بر کدام‌یک از اهداف کلی حسابرسی، تاثیر می‌گذارد؟
الف- اثبات کامل بودن ب- اثبات ارزش
ج- اثبات وجود و وقوع د- اثبات افشاء مناسب
7- مسئولیت تهیه و اظهارنظر حسابرسی نسبت به صورتهای مالی سالیانه شرکت الف به ترتیب با:
الف- فقط هیئت‌مدیره شرکت است.
ب- مدیرعامل شرکت و کمیته حسابرسی است.
ج- هیئت‌مدیره شرکت و حسابرس داخلی است.
د- هیئت‌مدیره شرکت و حسابرس مستقل است.
8- بازرسی (مشاهده عینی) اوراق بهادار چه چیزی را، اثبات می‌کند؟
الف- وجود ب- مالکیت ج- وجود و مالکیت د- نوع اوراق بهادار
9- هنگامی که حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن توسط بیش از یک موسسه حسابرسی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی انجام می‌شود. این موضوع چگونه در گزارش حسابرسی بیان می‌شود؟
الف- بند مقدمه و اظهارنظر ب- بند مقدمه و حدود رسیدگی
ج- بند حدود رسیدگی و اظهارنظر د- هر سه بند گزارش حسابرسی
10- در آزمونهای محتوایی مربوط به حسابهای بانکی، کدام روش مطلوب است؟
الف- سندرسی ب- دریافت تاییدیه بانکی
ج- آزمون انقطاع زمانی د- کنترل صورت مغایرت بانکی
11- گزارش حسابرسان باید به کدام‌یک از موارد زیر تاریخ‌گذاری شود؟
الف- تحویل گزارش به صاحبکار ب- تکمیل مرور کاربرگهای حسابرسی
ج- پایان عملیات حسابرسی د- پایان سال مالی مورد رسیدگی
12- اجرای آزمون انقطاع زمانی برای خرید کالا و مواد اولیه، تکمیل کننده کار رسیدگی و اثبات کدام حساب یا حسابها می‌باشد؟
الف- خرید کالا ب- موجودی کالا
ج- مواد اولیه مصرفی د- موجودی کالا و بستانکاران
13- محیط کسب و کار بر کدام ریسک اثر دارد؟
الف- ریسک ذاتی ب- ریسک کنترل
ج- ریسک عدم کشف د- ریسک قابل قبول حسابرسی
14- اگر ابهام درباره تداوم فعالیت در صورتهای مالی افشاء شده باشد و آثار آن به نظر حسابرس با اهمیت ولی غیراساسی باشد در این‌صورت:
الف- قبل از بند اظهارنظر در یک پاراگراف توضیحی بیان می‌شود ولی در بند اظهارنظر به آن اشاره‌ای نمی‌شود.
ب- به تشخیص حسابرس می‌تواند گزارش مشروط یا مردود صادر گردد.
ج- به عنوان بند شرط مطرح و گزارش به صورت مشروط صادر می‌گردد.
د- در گزارش حسابرس نیازی به افشاء نیست.
15- بررسی تحلیلی که در برنامه‌ریزی حسابرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به کدام مورد تاکید دارد؟
الف- کاهش حدود آزمونهای کنترل
ب- شناسایی اعمال غیرقانونی صاحبکار
ج- شناخت ویژگی‌های مالی فعالیت واحد تجاری
د- اطمینان از شناسایی اشتاباهات با اهمیت احتمالی
16- حسابرسان برای جبران اثر منفی یک نارسایی سیستم کنترل داخلی که در مرحله برنامه‌ریزی اولیه مورد توجه قرار نگرفته، چه اقدامی خواهند کرد؟
الف- میزان آزمونهای کنترل را افزایش می‌دهند.
ب- سطح خطر عدم کشف را افزایش می‌دهند.
ج- میزان روشهای تحلیلی را افزایش می‌دهند.
د- برآورد اولیه خود را از خطر حسابرسی افزایش می‌دهند.
17- احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورتهای مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت نظر حرفه‌ای نامناسب اظهار کند، خطر ……… نامیده می‌شود.
الف- حسابرسی ب- کنترلی ج- ذاتی د- عدم کشف
18- معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت، کدام مورد است؟
الف- عرف ب- قوانین و بخشنامه‌ها
ج- استانداردهای حسابداری د- استانداردهای حسابرسی
19- حسابرسان مستقل جهت اثبات مانده حسابهای دریافتنی اقدام به:
الف- بررسی پاسخ تاییدیه‌های ارسالی به بدهکاران می‌نماید.
ب- تطبیق مانده حساب به فاکتور فروش می‌نماید.
ج- کنترل ثبت مانده حساب در دفتر معین می‌نماید.
د- تطبیق مانده حساب با سوابق اسناد و مدارک موجود در شرکت می‌نماید.
20- شواهد و مستندات رسیدگی به حساب هزینه حقوق و دستمزد، کدام است؟
الف- پرونده پرسنلی کارکنان شامل اسناد و مدارک و کپی مدارک تحصیلی
ب- لیست حقوق محاسباتی آخر ماه که مستند صدور سند حسابداری قرار گرفته است.
ج- کارت ثبت و ضبط اوقات و ایام کارکرد که در هر یک از واحدها استقرار دارد.
د- لیست حقوق همراه با سوابق پرونده استخدامی و سوابق ثبت و ضبط اوقات کار کارکنان
21- مستندات مربوط به ایجاد ذخیره مالیات بردرآمد در حسابداری شرکت سهامی آلفا کدام است؟
الف- برآورد مدیریت براساس نقطه‌نظرات مشاور مالیاتی
ب- اوراق تشخیص مالیات صادره برای سالهای قبل
ج- سوابق مالیاتی سالهای قبل طبق مدارک موجود در شرکت.
د- اوراق قطعی مالیات و یا مدارک و مستندات قوی مبتنی بر وجود بدهی مالیاتی
22- مستند رسیدگی به حساب افزایش سرمایه به صورت نقدی و تبدیل مطالبات نقدی حال شده (اشخاص ثالث) به سرمایه عبارت است از:
الف- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام همراه با مستندات مربوط به واریز وجوه افزایش سرمایه (نقدی) و حصول اطمینان از ثبت طلب اشخاص ثالث در دفاتر و انتقال به حساب افزایش سرمایه
ب- کنترل صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام که در آن افزایش سرمایه تصویب شده است.
ج- کنترل اسناد و مدارک مربوط به تبدیل بدهی (مطالبات نقدی حال شده) به سرمایه
د- کنترل اسناد و مدارک مربوط به پرداخت وجه نقد به حساب بانکی شرکت
23- در کدام‌یک از مرحله (مراحل) زیر، اجرای روشهای تحلیلی پیشنهاد می‌شود؟
الف- آزمون‌های محتوا
ب- برنامه‌ریزی و آزمون‌های محتوا
ج- آزمون‌های محتوا و تهیه گزارش
د- برنامه‌ریزی و آزمون‌های محتوا و نتیجه‌گیری نهایی
24- در اجرای روش‌های توافقی، گزارش یافته‌های عینی
الف- به شخص (اشخاصی) که حسابرسان را برای انجام روش‌های توافقی دعوت نموده‌اند ارائه می‌گردد و در آن هیچ‌گونه اظهارنظری نسبت به صورتهای مالی نمی‌شود.
ب- به هیئت مدیره ارائه می‌گردد و شامل نقاط ضعف و کنترل‌های داخلی است که باید پیگیری شود.
ج- به سهامداران ارائه می‌گردد و شامل اظهارنظر در مورد صورتهای مالی سال مورد رسیدگی است.
د- مشابه گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی تهیه می‌شود.
25- از نقطه‌نظر آیین رفتار حرفه‌ای، کدام‌یک از موارد زیر تخلف می‌باشد؟
الف- عدم درج حق‌الزحمه ثابت در قرارداد حسابرسی و تعیین حق‌الزحمه برمبنای هزینه انجام شده
ب- تعیین حق‌الزحمه برمبنای نوع گزارش حسابرسی
ج- اخذ پیش‌پرداخت در زمان آغاز انجام عملیات حسابرسی
د- عدم پیش‌بینی کسورات از مبلغ قرارداد
26- شرکت مبانی محاسبه استهلاک دارایی ثابت را در سال جاری تغییر داده است، مبلغ استهلاک جدید و تاثیر تغییر روش بر سود و زیان سالهای قبل قابل توجه است. موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی افشا نشده است:
الف- عدم افشای موضوع در یادداشت‌های صورتهای مالی به صورت بند شرط در گزارش با نوع اظهارنظر مشروط درج می‌شود.
ب- عدم افشای موضوع در یادداشتهای صورتهای مالی موجب ارائه گزارش با اظهارنظر منفی خواهد بود.
ج- عدم افشای موضوع در یادداشتهای صورتهای مالی موجب ارائه گزارش با نوع عدم اظهارنظر است.
د- موضوع صرفاً در نامه مدیریت ذکر می‌شود.
27- موجودی‌های پایان دوره قابل شمارش نبوده و سوابق دفتری این موجودیها ملاک قیمت‌گذاری موجودیها و انعکاس ارزش ریالی آن در حسابهای نهایی بوده است (حدود 20% کل اقلام دارایی‌ها و 10% بهای تمام شده کالای فروش رفته) اظهارنظر حسابرس چگونه است؟
الف- بند شرط بعد از پاراگراف اظهارنظر
ب- بند شرط محدودیت رسیدگی با اظهارنظر منفی
ج- محدودیت اساسی است و گزارش حاوی عدم اظهارنظر است.
د- بند شرط با اشاره به محدودیت رسیدگی در پاراگراف دوم اظهارنظر مشروط
29- عدم ارائه گواهینامه مدیران (Representation Letter) به حسابرس مستقل موجب می‌شود که نسبت به صورتهای مالی سال مورد نظر گزارش حسابرس حاوی ……… باشد.
الف- اظهارنظر مقبول ب- عدم اظهارنظر
ج- اظهارنظر مشروط د- اظهارنظر منفی (مردود)
30- در شرکت سهامی عام که بازرس علی‌البدل شخص حقیقی و حسابرس نقش بازرس اصلی را دارد:
الف- بازرس علی‌البدل گزارش جداگانه ارائه می‌دهد.
ب- نیازی به درج نکات بازرسی در گزارش حسابرسی نمی‌باشد.
ج- موارد مرتبط با نکات بازرسی در گزارش حسابرسی درج می‌گردد.
د- بازرس علی‌البدل مسئولیت صدور گزارش حسابرسی را هم عهده‌دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...