آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1371

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1371

1- حسابرسان مستقل در رسیدگی به حسابهای شرکت موردنظر به منظور صدور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

الف- با بررسی و رسیدگی به ترازنامه پایان سال و صورت سود و زیان، اقدام به صدور گزارش حسابرسی می‌نمایند.

ب- با توجه به نتیجه رسیدگی به عملیات جاری، رسیدگی نهایی را در برنامه‌ریزی و پس از تکمیل رسیدگی، اقدام به صدور گزارش حسابرسی می‌نمایند.

ج- براساس رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر شرکت گزارش حسابرسی می‌نمایند.

د- از کارشناس حساب استفاده نموده و براساس نتیجه کار ایشان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می‌نمایند.

2- رسیدگی به صورتهای مالی شرکتهای سهامی عام، طبق قوانین تجاری ایران توسط کدام‌یک از اشخاص زیر است؟

الف- بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام

ب- حسابرس منتخب هیأت‌مدیره

ج- حسابرس داخلی شرکت

د- کارشناس رسمی دادگستری

3- در فرم گزارش حسابرسی که اخیرا به عنوان استاندارد جدید حسابرسی مطرح است:

الف- مجموعه رسیدگی حسابرسی و نتیجه رسیدگی در یک پاراگراف مطرح می‌شود.

ب- موضوع رسیدگی به صورتهای مالی و مسئولیت هر یک از مدیران شرکت و حسابرس به ترتیب در امر تهیه صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به آنها، حدود رسیدگی حسابرسان و نتیجه رسیدگی و اظهارنظر در پاراگرافهای جداگانه مطرح می‌شود.

ج- حدود رسیدگی حسابرسان و صورتهای مالی مورد رسیدگی در یک پاراگراف و سپس نتیجه رسیدگی و اظهارنظر در پاراگراف دیگر مطرح می‌شود.

د- هیچ‌یک از موارد فوق

4- حسابرسان مستل مدارک رسیدگی به حسابهای هر سال را در کدام‌یک از پرونده‌های حسابرسی قرار می‌دهند؟

الف- پرونده مکاتباتی هر سال

ب- پرونده جاری هر سال

ج- پرونده جاری هر سال و دائمی در صورت لزوم

د- در پرونده دائمی مشتریان

5- هدف از رسیدگی به عملیات طی سال یک شرکت (رسیدگی ضمنی) توسط حسابرسان مستقل عبارت است از:

الف- رسیدگی به منظور ارزیابی کنترلهای داخلی

ب- بررسی عملیات شرکت و سوددهی آن

ج- ارزیابی کنترلهای داخلی، بررسی عملیات طی دوره و نتیجه‌گیری به منظور اطلاع از کنترلهای داخلی جهت تعیین حدود رسیدگی در رسیدگی نهایی

د- مطابقت وضعیت موجود با پاسخ دریافتی مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی، و تعیین حدود رسیدگی نهایی

6- شرکت الف در صورتهای مالی خود رویه‌های حسابداری را تشرح و افشاء ننموده است. در چنین صورتی اظهارنظر در گزارش حسابرسی صادره، یکی از موارد زیر خواهد بود:

الف- مشروط یا عدم اظهارنظر خواهد بود.    ب- مشروط یا مردود خواهد بود.

ج- مردود یا عدم اظهارنظر خواهد بود.      د- غیرمشروط خواهد بود.

7- پس از انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی سال 1369 شرکت ب و ترک محل کار و اماده شدن گزارش، صاحب کار اطلاع داده است که آخرین اطلاعات در مورد وضعیت مالیاتی شرکت آماده ارائه نمی‌باشد. در چنین صورتی تاریخ گزارش عبارت خواهد بود از:

الف- 29/12/1369

ب- تاریخ آخرین اطلاعات مالیاتی دریافت شده

ج- تاریخی که تاییدیه مدیران از شرکت دریافت شده است.

د- تاریخ ترک محل کار و با اشاره به تاریخ دریافت اطلاعات راجع به وضعیت مدیران

8- موسسه حسابرسی آلفا به عنوان حسابرس مستقل شرکت سهامی عام تولید روغن انتخاب شده است. شرکت تولید روغن دارای شرکت فرعی پخش محصول بوده که حسابرسان این شرکت موسسه حسابرسی بتا می‌باشد. موسسه حسابرسی آلفا در موقع صدور گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی شرکت تولیدی روغن، موضوع رسیدگی به حسابهای شرکت فرعی توسط موسسه دیگر را به یکی از طرق زیر عنوان می‌کند:

الف- به درج موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی اکتفا می‌نماید.

ب- موضوع را به صورت پاراگراف خبری در متن گزارش درج می‌نماید.

ج- موضوع رسیدگی به صورتهای مالی شرکت فرعی توسط موسسه دیگر در پاراگراف حدود رسیدگی، و مضافاً در بخش اظهارنظر موسسه دیگر اظهارنظر نهایی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌گردد.

د- تنها در پاراگراف حدود رسیدگی به این موضوع که صورتهای مالی شرکت فرعی توسط موسسه دیگر مورد رسیدگی و گزارش قرار گرفته، اشاره می‌شود.

9- موجودیهای شرکت کارخانجات چوب ایران در پایان سال 1369 قابل شمارش نبوده است، و نتیجتاً سوابق دفتری این موجودیها ملاک ارزیابی و انعکاس ارزش موجودیها در صورتهای مالی سال 1369 قرار گرفت، حسابرس در گزارش خود کدام‌یک از اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- موضوع عدم شمارش موجودیها را محدودیت رسیدگی دانسته، و گزارش حسابرسی را به صورت عدم اظهارنظر ارسال می‌دارد.

ب- با توجه به اهمیت موضوع، عدم شمارش موجودیها را محدودیت رسیدگی دانسته، و به دلیل نامشخص بودن تعدیلات احتمالی ناشی از عدم شمارش موجودیها، موضوعات را به صورت بند مشروط با تأثیر احتمالی بر صورتهای مالی در گزارش حسابرسی درج می‌نماید.

ج- از مسئولین شرکت درخواست می‌نماید که موضوع عدم شمارش موجودیها را به صورت یادداشت در پیوست صورتهای مالی مطرح نماید، و حسابرس در گزارش خود تنها به عدم شمارش موجودیها اشاره می‌نماید.

د- موضوع دارای اهمیت نبوده، و قابل درج در گزارش حسابرسی نمی‌باشد.

10- مدیریت شرکت از ارسال درخواست تاییدیه برای حسابهای بدهکاران و حسابهای بانکی جلوگیری نموده است. حسابرس در گزارش خود این موضوع را به چه ترتیب عنوان می‌نماید؟

الف- به موضوع رسیدگی به اسناد و مدارک موجود که حاکی از اشکال عمده نبوده اکتفا می‌نماید و گزارش خود را ارائه می‌دهد.

ب- با بررسی سوابق وصول مطالبات در سال بعد و اسناد و مدارک و صورتحساب‌های بانکی در سال جاری و سال آتی، اگر به اشکال عمده برخورد نماید، موضوع را در گزارش حسابرسی خود عنوان می‌نماید.

ج- موضوع دارای اهمیت بوده و موجب صدور گزارش با اظهارنظر منفی (مردود) می‌گردد.

د- موضوع دارای اهمیت بوده و به دلیل محدودیت رسیدگی موجب صدور گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر خواهد شد.

11- هیأت‌مدیره شرکت آلفا تنها صورتهای مالی استخراجی از دفاتر را به حسابرس تحویل داده ولیکن از ارائه گواهینامه مدیران (یا تاییدیه مدیران) به حسابرس خودداری نموده است. در چنین حالتی حسابرس اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- از انجام عملیات حسابرسی خودداری خواهد کرد.

ب- محدودیت ناشی از موضوع فوق را در گزارش خود مطرح و اظهارنظر مشروط می‌نماید.

ج- محدودیت رسیدگی ناشی از موضوع فوق را در گزارش حسابرسی مطرح و گزارش حاوی عدم اظهارنظر ارائه می‌دهد.

د- از طرق دیگر روشهای معمول حسابرسی، عملیات رسیدگی به حسابها را انجام می‌دهد و اگر نتیجه رضایت‌بخش باشد، اظهارنظر غیرمشروط می‌نماید.

12- موسسه حسابرسی آلفا در تاریخ 15/2/1370 به منظور رسیدگی به صورتهای مالی سال 1369 شرکت چین لاک انتخاب شده است. نتیجتا در انبارگردانی پایان سال قبل حضور نداشته و مضافا در محدوده رسیدگی و ارائه گزارش حسابرسی، پاسخ تاییدیه ارسالی به بدهکاران به طور کامل دریافت نشده است، ولیکن از طریق اعمال سایر روشهای حسابرسی نسبت به مانده حساب موجودی کالا و حساب بدهکاران متقاعد شده است. گزارش حسابرسی موسسه در پایان سال به صورت کدام‌یک از موارد زیر خواهد بود؟

الف- اظهارنظر مشروط                      ب- عدم اظهارنظر

ج- اظهارنظر مقبول          د- اظهارنظر مقبول با یک بند توضیحی

13- آقای الف مدیر امور مالی شرکت در تاریخ 15/3/1369 اقدام به دریافت وام بانکی بلندمدت به مبلغ ……… ریال از بانک آلفا می‌نماید. هیأت‌مدیره شرکت تضمین وام مذکور را نزد بانک نموده است. آقای الف در شهریور 1369 به سمت عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب شده است. موضوع به چه ترتیب در گزارشات نهایی حسابرسان و یا بازرسان شرکت فوق برای عملیات سال 1369 مطرح می‌شود؟

الف- به دلیل آنکه موضوع وام و تضمین آن قبل از انتخاب ایشان به سمت عضو هیأت مدیره بوده چنین مطلبی قابل طرح در گزارشات نخواهد بود.

ب- موضوع تضمین وام مدیران به عنوان تخلف از قانون تجارت در گزارش حسابرسان مطرح می‌شود.

ج- موضوع تضمین وام مدیران به عنوان تخلف از قانون تجارت در گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام عنوان می‌شود.

د- موضوع در گزارش جداگانه‌ای به اطلاع مدیران رسانده و از آنها خواسته می‌شود که نسبت به رفع آن اقدام گردد.

14- یکی از طرق اثبات حسابهای دریافتنی عبارت است از:

الف- مطابقت مانده حساب با اسناد و مدارک موجود

ب- مطابقت مانده حساب با اسناد و مدارک موجود، و همچنین پاسخ تاییدیه دریافتی از بدهکاران

ج- ارسال درخواست تاییدیه برای بدهکاران و اخذ پاسخ آنها

د- مراجعه به محل کار اشخاص طرف حساب و مطابقت اسناد و مدارک شرکت با سوابق حسابداری این‌گونه اشخاص.

15- یکی از اهداف آزمون میان‌بر یا انقطاع زمانی (cut off) فروش چیست؟

الف- حصول اطمینان از آنکه کلیه فروشها دارای مستندات کافی می‌باشد.

ب- حصول اطمینان از اینکه مجوز فروش صادر شده است.

ج- حصول اطمینان از اینکه نرخ فروش مصوبه لازم را داشته باشد.

د- حصول اطمینان از اینکه بهای کالای فروش رفته در حساب فروش ثبت شده، و موجودی مزبور در لیست موجودیهای پایان سال منظور نشده باشد.

16- حسابرس باید تنها هنگامی‌که شرایط معینی وجود دارد اظهارنظر غیرمشروط بنماید. کدام‌یک از موارد زیر یکی از آن شرایط نمی‌باشد:

الف- حسابرسی بر طبق استانداردهای متداول حسابرسی انجام شده باشد.

ب- استانداردهای حسابداری به طور یکنواخت اجراء شده باشد.

ج- صورتهای مالی مطابق با اصول متداول حسابداری است.

د- همه موارد فوق شرایط لازم برای ارائه اظهارنظر غیرمشروط می‌باشد.

17- اگر صورتهای مالی ارائه شده در انطباق با اصول حسابداری نباشد، حسب مورد با در نظر گرفتن اهمیت موارد، گزارش صادره یکی از موارد زیر است:

 

اظهارنظر مشروط با استفاده از عبارت به استثناء

اظهارنظر مردود

الف-

بلی

خیر

ب-

خیر

بلی

ج-

بلی

بلی

د-

خیر

خیر

18- در گزارش حسابرسی باید ذکر شود که صورتهای مالی بر طبق اصول حسابداری تهیه شده است، مگر در مواردی‌که:

الف- شرکت در حال توسعه و در مرحله قبل از بهره‌برداری باشد.

ب- شرکت در حال تصفیه باشد.

ج- شرکت سهامی باشد.

د- هیچ‌کدام از موارد فوق

19- اخذ تاییدیه از مدیران توسط حسابرس کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- کاهش در میزان مسئولیت تضامنی حسابرس

ب- کسب مجوز لازم جهت دسترسی به اسناد و مدارک شرکت

ج- یادآوری مسئولیت نهایی مدیریت در تهیه صورتهای مالی

د- داشتن مدارک کتبی دال بر محدودیت‌های ایجاد شده برای او توسط شرکت در جریان رسیدگی به حسابها

20- در حسابرسی دوره مالی اخیر در مقایسه با گذشته، به کدام‌یک از موارد زیر تاکید کمتری می‌‌شود؟

الف- اخذ تاییدیه از اشخاص ثالث           ب- رسیدگی به اسناد (سندرسی)

ج- تجزیه و تحلیل ثبت‌ها و روندها          د- مشاهده عینی دارایی‌های ثابت

21- حسابرسان مستقل می‌بایستی اطمینان حاصل نمایند که در تهیه صورتهای مالی شرکت مورد حسابرسی، اصول حسابداری به شرح زیر رعایت شده باشد:

الف- صورتهای مالی از دفاتر شرکت استخراج شده باشد.

ب- اساس تهیه صورتهای مالی یکنواخت با سال قبل بوده باشد.

ج- صورتهای مالی به امضء مدیریت مالی شرکت رسیده باشد.

د- ریز اقلام دارایی ثابت و اطلاعات مرتبط با کارت اموالی در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی درج شده‌ باشد.

22- شرکت تجاری «آلفا» (بخش خصوصی) به کار واردات و فروش داروی ساخته شده اشتغال داشته است. در اسفندماه 1360 طبق تصمیم دولت، واردات داروی ساخته شده توسط بخش خصوصی ممنوع اعلام می‌گردد. به فرض آنکه این موضوع و پیش‌بینی تغییر در اساسنامه شرکت در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مورخ پایان اسفند 1360 درج شده، حسابرس مستقل شرکت در موقع صدور گزارش حسابرسی با این موضوع به شرح زیر برخورد می‌نماید:

  الف- با توجه به اینکه هیأت‌مدیره شرکت موضوع را در یادداشت حسابرسی درج نموده، این مطلب هیچ‌گونه انعکاسی در گزارش حسابرس ندارد.

ب- موضوع یک نوع محدودیت رسیدگی است، و گزارش عدم اظهارنظر داده می‌شود.

ج- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعایت بوده و به صورت بند مشروط در گزارش، موجب صدور اظهارنظر مردود خواهد بود.

د- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت بوده، و با توجه به اهمیت موضوع ضمن درج در بند مشروط در گزارش، اظهارنظر حسابرس یا به صورت مشروط و یا اینکه به صورت عدم اظهارنظر خواهد بود.

23- جهت اثبات اقلام ترازنامه شرکت مورد رسیدگی، حسابرسان یکی از اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

الف- اقلام مندرج در ترازنامه را با دفاتر شرکت مطابقت می‌دهند.

ب- در مورد اموال منقول و غیرمنقول از طریق مشاهده عینی و در مورد سایر اقلام از جمله حسابهای دریافتنی، بانکها و ……… به پاسخ تاییدیه دریافتی از این‌گونه افراد اکتفا می‌نمایند.

ج- اقلام دارایی ثابت را مورد سندرسی قرار خواهند داد.

د- به گواهینامه دریافتی از مدیران اکتفا می‌نمایند.

24- در طی سال 1369 هیأت مدیره شرکت «آلفا» اقدام به فروش مقادیر قابل توجه محصولات شرکت را به شرکت «بتا» نموده‌اند. با توجه به اینکه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت «آلفا» از جمله سهامداران عمده شرکت «بتا» و عضو هیأت‌مدیره آن بوده، و با فرض آنکه معاملات فوق در شرایط عادی تجاری انجام شده باشد، این موضوع به چه ترتیب در گزارشات حسابرسان مستقل شرکت و یا بازرس قانونی شرکت برای سال مذکور درج می‌شود؟

الف- حسابرس معامله با مدیران را همانند سایر عملیات مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهد، و این موضوع تنها در گزارش بازرس قانونی با توجه به مفاد قانون تجارت درج خواهد شد.

ب- موضوع از نظر حسابرس و بازرس محدودیت رسیدگی است، و در گزارشات خود به عنوان بند مشروط دج خواهند نمود.

ج- حسابرس به درج این موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی اکتفا می‌نماید.

د- این موضوع از نظر حسابرس و بازرس بلامانع بوده، و در گزارشات خود به آن اشاره نمی‌نمایند.

25- کدام‌یک از موارد زیر از جمله اصول حسابرسی تلقی می‌شود؟

الف- اصل ثبات رویه در تهیه صورتهای مالی

ب- اصل استقلال و حفظ اسرار

ج- اصل تداوم فعالیت در امر تهیه صورتهای مالی

د- رعایت اصل دانش و معلومات در تهیه صورتهای مالی سال مورد گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...