آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1380

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1380

1- بهترین دلیل برای ضعف استفاده از تاییدیه منفی حسابهای دریافتنی، کدام است؟

الف- عدم اطمینان از رسیدن تاییدیه‌ها به بدهکاران

ب- عدم اطمینان به دریافت کننده تاییدیه منفی

ج- بالا بودن بهای تمام شده این نوع تاییدیه‌ها

د- عدم امکان استنتاج از تاییدیه‌های منفی و تعمیم آن به کلیه حسابهای دریافتنی

2- در یک کنترل داخلی مناسب، کالای معیوب برگشت شده توسط مشتری، به کدام‌یک از دوایر باید تحویل شود؟

الف- انبار                 ب- فروش

ج- دریافت کالا              د- حسابهای دریافتنی

3- بهترین روش کشف موجودیهای کالای ناباب (صدمه دیده) در انبار، کدام است؟

الف- حضور حسابرس در انبارگردانی پایان سال.

ب- تجزیه و تحلیل و بررسی اسناد مربوط به موجودی کالا

ج- اخذ تاییدیه از انباردار مبنی بر سالم بودن موجودی کالا

د- دریافت تاییدیه از مدیریت مبنی بر سالم بودن موجودی کالا

4- اتخاذ کدام اقدام، کمترین اثر را بر کنترلهای داخلی دارد؟

الف- اخذ تضمین از مسئول تنخواه گردان

ب- تعیین حیطه وظایف و مسئولیت کارکنان

ج- بیمه کردن دارایی‌ها در مقابل سرقت و آتش‌سوزی

د- مجزا کردن وظایف قسمت حسابداری از سایر قسمت‌های شرکت

5- هدف اصلی حسابرس از رسیدگی به حساب حقوق و دستمزد کارکنان، کدام است؟

الف- هزینه حقوق و دستمزد در حساب مربوطه ثبت شده باشد.

ب- در محاسبات حقوق و دستمزد، اشتباهی انجام نشده باشد.

ج- کسورات قانونی، کمتر از حد لازم از حقوق آنان کسر نشده باشد.

د- پرداخت حقوق، خارج از ضوابط اداری و بدون مجوز انجام نشده باشد.

6- آغاز و پایان فرآیند برنامه‌ریزی حسابرسی به ترتیب، کدام است؟

الف- قبول صاحبکار- پایان کار حسابرسی

ب- امضاء موافقتنامه حسابرسی- امضاء گزارش حسابرسی

ج- بازدید از محل کار صاحبکار- ارائه گزارش حسابرسی

د- تصمیم به قبول صاحبکار جدید- امضاء و تحویل گزارش حسابرسی

7- در استانداردهای حسابرسی، از عباراتی نظیر: «برنامه‌ریزی کافی»، «شناخت کافی» و «شواهد کافی» استفاده شده است. تصمیم‌گیری در مورد «کفایت» مستلزم ……… است.

الف- بررسی و مشاهده                      ب- صلاحیت و دانش

ج- مشاوره با صاحب‌نظران     د- قضاوت حرفه‌ای حسابرس

8- معیار مورد استفاده در حسابرسی صورتهای مالی، کدام است؟

الف- عرف                 ب- قانون موضوعه

ج- اصول پذیرفته شده حسابداری             د- اصول پذیرفته شده حسابرسی

9- در یک سیستم مؤثر کنترلهای داخلی، صورتحساب ماهیانه بانک توسط کدام مام دریافت و بررسی می‌شود؟

الف- مدیرمالی            ب- حسابرس داخلی

ج- مسئول دریافتهای نقدی  د- مسئول پرداخت‌های نقدی

10- دلیل و ضرورت تماس با حسابرس قبلی، چیست؟

الف- کمک به تهیه برنامه حسابرسی

ب- پذیرفتن یا نپذیرفتن کار

ج- استفاده از کاربرگهای حسابرس قبلی

د- به دست آوردن شناخت بهتر از سیستم کنترلهای داخلی

11- کدام رویداد، که بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از انتشار گزارش حسابرسان روی می‌دهد، نباید در صورتهای مالی افشا شود؟

الف- انتشار سهام

ب- تخریب کارخانه در اثر آتش‌سوزی

ج- کاهش عمده در قیمت روز سهام شرکت

د- پایان گرفتن یک دعوای حقوقی که قبل از تاریخ ترازنامه در دادگاه مطرح بوده است.

12- از جمله دلایل اجرای روشهای تحلیلی، شناسایی احتمال وجود ……… است.

الف- معاملات غیرعادی

ب- ضعف‌های با اهمیت در کنترل‌های داخلی

ج- عدم رعایت با اهمیت در کنترل‌های داخلی

د- تفکیک نامناسب وظایف حسابداری از سایر وظایف مالی

13- منظور از سهل‌انگاری حسابرس، چیست؟

الف- تحریف حقایق با اهمیت

ب- اعمال نکردن مراقبت‌های حرفه‌ای

ج- عدم توجه عمده به استانداردهای پذیرفته شده «حسابرسی»

د- عدم توجه عمده به استانداردهای پذیرفته شده «حسابدرای»

14- از دید حسابرسی صورتهای مالی، ویژگی‌های سیستم کنترل داخلی، کدامند؟

الف- محیط کنترلی، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی

ب- محیط کنترلی، سیستم حسابداری، روشهای کنترل

ج- طرح سازمان، محیط کنترلی، حسابرسی داخلی

د- محیط کنترلی، فهرست حسابها، روشهای کنترل

15- حسابرسان در بررسی برآوردهای حسابداری، تعیین می‌کنند که «تمام برآوردهای لازم به عمل آمده» و «به نحو مناسب ثبت و افشا شده» است. حسابرسان در انجام این دو کار، از چه مواردی باید شناخت به دست آورند؟

الف- سیستم کنترلهای داخلی

ب- ذفاتر و مدارک حسابداری

ج- نحوه عمل حسابداری صاحبکار

د- کار صاحبکار و اصول پذیرفته شده حسابداری به کار گرفته شده

16- محدودیت ذاتی «سیستم کنترل داخلی» کدام است؟

الف- ارزیابی کارآیی        ب- تفکیک مسئولیت‌ها

ج- بی‌دقتی یا سهل‌انگاری   د- نگهداری و حفاظت دارایی‌ها

17- «کاربرگ حسابرسی» عبارتست از شواهد جمع‌آوری شده:

الف- از طریق مشاهدات       ب- توسط حسابرسان

ج- در قالب جداول و فهرست‌ها د- از دفاتر و مدارک حسابداری صاحبکار

18- «حسابرسی رعایت»توسط حسابرسان مستقل، چگونه انجام می‌شود؟

الف- به همراه حسابرسی عملیات

ب- به صورت یک پروژه جداگانه

ج- به همراه حسابرسی صورتهای مالی

د- به صورت پروژه‌ای جداگانه یا همراه با حسابرسی صورتهای مالی

19- احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب، شامل کدام موارد است؟

الف- تفکیک نکردن مسئولیت‌ها

ب- نقص مدارک و دفاتر حسابداری

ج- عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری

د- احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل، احتمال خطر عدم کشف

20- «شواهد حسابرسی» عبارتست از اطلاعات جمع‌آوری شده:

الف- در فرآیند حسابرسی

ب- از دفاتر و مدارک

ج- از طریق بازرسی و مشاهده

د- که فرض حسابرس را تایید یا رد می‌کند.

21- فرض کنید نایجه گزارش حسابرسی شامل بندهای: (1) حدود رسیدگی، (2) مقدمه، (3) اظهارنظر، (4) بند توضیحی و (5) تاکید بر مطلب خاص باشد. ترتیب ارائه بندهای فوق در گزارش حسابرسی چگونه است؟

الف- (2)، (1)، (4)، (3) و (5)            ب- (2)، (1)، (4)، (5) و (3)

ج- (2)، (1)، (3)، (4) و (5)               د- (2)، (1)، (5)، (4) و (2)

22- کدام یک از موارد زیر می‌تواند مصداق بند (تأکید بر مطلب خاص) در گزارش حسابرسی باشد؟

الف- عدم ارسال تاییده بانکی

ب- عدم ارائه صورت ریز دارایی‌های ثابت

ج- مبلغ درآمد، کمتر از واقع ثبت شده باشد.

د- وجود یک معامله مهم با اشخاص وابسته (معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت)

23- هدف اصلی از بررسی کیفیت و وضعیت موجودی‌ها، اثبات ……… است.

الف- ارزشیابی ب- وجود     ج- مالکیت    د- کفایت افشاء

24- عدم صدور مجوز از طرف شرکت برای دریافت تاییده بانک، موجب ……… می‌شود.

الف- محدودیت در رسیدگی     ب- عدم توافق

ج- ابهام ذاتی              د- تاکید بر مطلب خاص

25- کدام‌یک از موارد زیر قبل از تاریخ ترازنامه قابل انجام نیست؟

الف- برآورد خطر کنترل      ب- اثبات مانده نقد و بانک

ج- ارزیابی سیستم کنترل داخلی                د- تهیه نامه مدیریت

26- در صورتی که خطر حسابرسی برابر 3 درصد، احتمال خطر کنترل در سطح 70 درصد و احتمال خطر ذاتی در سطح 60 درصد برآورد شود، سطح قابل قبول خطر عدم کشف چند درصد است؟

الف- 25/1     ب- 5/2     ج- 5/3           د- 1/7

27- ترتیب و تقدم مراحل «ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی» (شامل 4 بند زیر)، کدام است؟

الف- اجرای آزمونهای اضافی

ب- برآورد خطر کنترلی و طراحی آزمونهای اضافی

ج- برآورد مجدد خطر کنترلی و طراحی آزمونهای محتوا

د- کسب شناخت کافی از سیستم کنترلهای داخلی برای طراحی آزمونهای کنترل

الف- (د)، (ب)، (الف)، (ج)  ب- (د)، (1ب)، (ج)، (الف)

ج- (د)، (الف)، (ب)، (ج)                   د- (د)، (الف)، (ج)، (ب)

28- برای شناخت ساختار کنترلهای داخلی، شواهدی که از طریق ……… به دست می‌آیند، مناسب نیست.

الف- پرسش     ب- آزمایش     ج- قضاوت      د- مشاهده

29- کدام مزیت در ردیف محاسین «حسابرسی ضمنی» قرار نمی‌گیرد؟

الف- ارزیابی کنترل داخلی شرکت

ب- کشف به موقع تخلفات و اشتباهات

ج- کاهش اضطراب و نگرانی کارمندان صاحبکار

د- کم کردن فشار کار حسابرسی نهایی

30- در صورتی که صورتهای مالی براساس روش حسابداری نقدی تهیه شود، حسابرس چه نوع گزارشی ارائه می‌کند؟

الف- مشروط    ب- مردود   ج- عدم اظهارنظر  د- استعفا می‌دهد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...