آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1379

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1379

1- بهترین روش برای رسیدگی به «حسابهای دریافتنی» کدام است؟

الف- مطابقت اسناد و مدارک حسابداری با یکدیگر

ب- مطابقت مانده حسابهای دریافتنی با دفتر کل و معین

ج- مطابقت مانده حسابهای دریافتنی با تاییدیه‌های دریافت شده از بدهکاران

د- مطابقت مانده حسابهای دریافتنی با تاییدیه‌های دریافت شده از بدهکاران و بررسی اسناد و مدارک

2- معمولاً پرسشنامه کنترل داخلی چه زمانی تکمیل می‌شود؟

الف- هنگام حسابرسی نهایی

ب- قبل از شمارش موجودیها

ج- قبل از شروع حسابرسی ضمنی

د- بعد از حسابرسی نهایی و قبل از ارائه گزارش حسابرسی

3- حسابرس، ذیل گزارش حسابرسی خود چه تاریخی را قید می‌کند؟

الف- پایان دوره مالی       ب- شروع عملیات حسابرسی

ج- اتمام عملیات حسابرسی  د- روزی که گزارش را ارائه کرده است.

4- حسابرس برای اطمینان از ثبت تمامی فروش‌ها در دفتر شرکت از روش «میان‌بر» استفاده می‌کند. کدام تعریف برای روش میان‌بر مناسب‌تر است؟

الف- اخذ تاییدیه از بدهکاران

ب- اخذ تاییدیه از مدیریت مبنی بر صحت تمامی فروش‌ها

ج- بررسی تمام معاملات مبنی بر صحت تمامی فروشها

د- بررسی معاملات فروش چند روز قبل از آخر سال و چند رز بعد از اول سال

5- برای کاهش ریسک عدم کشف تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، کدام اقدام توسط حسابرس مستقل انجام می‌شود؟

الف- افزایش آزمونهای محتوایی             ب- افزایش آزمونهای کنترل

ج- دریافت تاییدیه مدیریت د- ارزیابی ساختار کنترل داخلی

6- شواهد حسابرسی می‌توانند در شکل‌های مختلف و درجات گوناگونی از تأثیر باشند. کم تأثیرترین نوع شواهد حسابرسی کدام است؟

الف- صورتحساب‌های فروشندگان نسیه

ب- کاربرگهای محاسبات و رسیدگی‌های حسابرس

ج- صورتحساب‌های از پیش شماره شده فروشهای نسیه

د- صورتحساب بانک که از صاحبکار دریافت شده است.

7- عدم احتساب ذخیره مالیات (با اهمیت) نسبت به سود ابرازی در پایان سال موجب می‌شود که حسابرس:

الف- موضوع در گزارش نامه مدیریت درج شود.

ب- عدم محاسبه ذخیره مالیات باعث می‌شود که اظهارنظر مردود ارائه شود.

ج- با محاسبه مبلغ برآوردی، موضوع را طی یک بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان نماید.

د- عدم محاسبه ذخیره مالیات را به صورت محدودیت رسیدگی با گزارش به صورت عدم اظهارنظر مطرح نماید.

8- عدم دریافت پاسخ تاییدیه ارسالی از بدهکاران (با اهمیت) موجب می‌شود که حسابرس:

الف- در گزارش کنترلهای داخلی (نامه مدیریت) موضوع را درج نماید.

ب- با عنوان نمودن محدودیت رسیدگی، اظهارنظر مشروط ارائه دهد.

ج- با عنوان نمودن محدودیت رسیدگی، اظهارنظر مردود ارائه دهد.

د- با عنوان نمودن محدودیت رسیدگی، پاراگراف توضیحی بعد از اظهارنظر مقبول ارائه دهد.

9- در موارد انحراف از استانداردهای حسابداری (که اساسی باشد)، حسابرس:

الف- اظهارنظر مردود نسبت به صورتهای مالی ارائه می‌دهد.

ب- موضوع را در پاراگراف مشروط درج و اظهارنظر مشروط می‌کند.

ج- موضوع را در پاراگراف توضیحی درج و اظهارنظر مقبول می‌نماید.

د- موضوع را دارای محدودیت رسیدگی می‌داند و عدم اظهارنظر ارائه می‌شود.

10- هدف حسابرس مستقل از برآورد ریسک کنترل، کدام است؟

الف- ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی صاحبکار

ب- تعیین سطح اهمیت برای طراحی برنامه حسابرسی

ج- برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورتهای مالی

د- شناسایی رویدادهای مالی و مانده حسابهای که ریسک ذاتی بالایی دارند.

11- هیأت‌مدیره در هنگام تهیه صورتهای مالی سال 1378، روش ثبت عملیات پیمانکاری را که «تکمیل پیمان بوده» به روش درصد تکمیل تغییر داده است. حسابرس در این‌خصوص:

الف- به درج موضوع در نامه مدیریت اکتفا می‌نماید.

ب- فقط از درج موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی اطمینان حاصل می‌نماید.

ج- با حصول اطمینان از افشاء موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، اظهارنظر مشروط می‌نمایند.

د- با حصول اطمینان از افشاء موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، در بند توضیحی آن را اعلام می‌دارد.

12- عدم رعایت شرایط قرارداد وام دریافتی و تاخیر در پرداخت اقساط وام در موارد با اهمیت که موجب می‌شود بانک اقدام به تملک تمامی ماشین‌آلات رهینه نماید، باعث می‌شود که حسابرس در گزارش خود:

الف- با حصول اطمینان از درج موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، به درج موضوع در گزارش نامه مدیریت اکتفا کند.

ب- با حصول اطمینان از درج موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، گزارش عدم اظهارنظر ارائه کند.

ج- با حصول اطمینان از درج موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، نیازی به درج موضوع در گزارش حسابرسی نمی‌بیند.

د- با حصول اطمینان از درج موضوع در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی، موضوع رعایت اصل تداوم فعالیت در این ارتباط در گزارش اعلام می‌کند.

13- صدور گزارش حسابرسی مقبول (استاندارد)، دلالت بر چیست؟

الف- احتمال تقلب در حداقل ممکن است.

ب- افزایش قابلیت اعتماد صورتهای مالی

ج- صاحبکار، قانون تجارت را رعایت کرده است.

د- کنترل‌های داخلی صاحبکار، طبق روشهای تدوین شده رعایت می‌شود.

14- نظارت بر امر شمارش موجودیهای جنسی (در مواردی‌که از لحاظ صورتهای مالی با اهمیت باشد)، یک‌نوع ……… است.

الف- آزمون کنترل داخلی   ب- کسب شواهد حسابرسی

ج- کنترل رعایت اصول حسابداری             د- کنترل رعایت اصول حسابرسی

15- قابل اعتمادترین شواهد حسابرسی، کدام است؟

الف- مشاهده عینی           ب- انجام محاسبات توسط حسابرس

ج- تمام شواهد برون سازمان  د- تاییدیه مستقیم دریافتی از اشخاص ثالث

16- نشانه‌های مالی را که حسابرس از موضوع رعایت اصل تداوم فعالیت به آن توجه می‌کند، کدام‌اند؟

الف- نامساعد بودن نسبت‌های مالی

ب- عدم ارائه گواهینامه (تاییدیه) مدیران

ج- ضعف مدیریت و نداشتن دفاتر معین

د- نامساعد بودن نسبتهای مالی و کاهش توانایی پرداخت بدهی‌ها

17- کدام‌یک از روشهای حسابرسی، احتمال را برای انجام قبل از تاریخ ترازنامه دارد؟

الف- پی‌جویی بدهی‌های ثبت نشده

ب- ارزیابی ریسک کنترل پرداخت‌های نقدی

ج- مشاهده و اثبات ارزش موجودیهای جنسی

د- دریافت تاییدیه برای حسابهای دریافتنی

18- در مواردی که حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت فرعی توسط حسابرس معتمد دیگری رسیدگی شود، حسابرس شرکت اصلی با این موضوع چگونه برخورد خواهد کرد؟

الف- به درج موضوع در یادداشت‌های پیوست اکتفا می‌کند.

ب- به عنوان یک بند شرط در گزارش حسابرسی مطرح می‌شود.

ج- در هرس ه بند اصلی گزارش (حسب مورد) به رسیدگی و اظهارنظر حسابرس دیگر اشاره می‌شود.

د- در گزارش اصلی، پس از خاتمه اظهارنظر، نظرات حسابرس دیگر را به صورت بند توضیحی ارائه می‌دهد.

19- ریسک کنترل و ریسک ذاتی به کدام دلیل با ریسک عدم کشف تفاوت دارند؟

الف- مستقل از حسابرسی صورتهای مالی وجود دارند.

ب- از استفاده نادرست روشهای حسابرسی حاصل می‌شوند.

ج- براساس افزایش حجم رسیدگی‌های حسابرس، تغییر می‌کنند.

د- هم برای اطلاعات کمی و هم برای اطلاعات کیفی وجود دارند.

20- در کدام‌یک از موارد زیر، مفهوم «اهمیت» کمترین ارزش را برای حسابرس مستقل دارد؟

الف- تعیین دامنه رسیدگی یک حساب خاص.

ب- تعیین رویدادهای مالی خاص مورد رسیدگی

ج- تعیین تاثیر منافع حسابرس مستقل از حسابرسی

د- تعیین نتایج یافته‌های حسابرسی که منجر به گزارش غیرمعقول می‌شود.

21- کدام‌یک از روشهای حسابرسی، کمتر احتمال دارد که یک بدهی ثبت نشده را کشف کند؟

الف- تجزیه و تحلیل هزینه استهلاک

ب- بررسی صورتجلسات هیأت‌مدیره

ج- ارسال تاییدیه استاندارد بانکی

د- تجزیه و تحلیل و محاسبه مجدد هزینه بهره

22- رویدادهای بین تاریخ ترازنامه و تاریخ گزارش حسابرسی به کدام دلیل مورد بررسی حسابرس قرار می‌گیرد؟

الف- جهت درج در نامه مدیریت

ب- جهت مطلع شدن حسابرس از موضوع و طرح آن با مدیریت

ج- جهت کنترل اسناد حسابداری آن در دوره مالی بعد

د- امکان دارد مستلزم تعدیل صورتهای مالی و یا افشا در آن باشد.

23- بهترین شواهدی که حسابرسان می‌توانند درباره قابلیت وصول حسابها و اسناد دریافتنی کسب کنند، کدام است؟

الف- رسیدگی به مطالبات سوخت شده          ب- دریافت پس از تاریخ ترازنامه

ج- ارزشیابی حسابها و اسناد دریافتنی      د- تاییدیه حسابها و اسناد دریافتنی

24- عدم رعایت قوانین و مقررات توسط صاحبکار چگونه بایستی مورد توجه حسابرسان مستقل قرار گیرد؟

الف- موضوع فو فقط در محدوده کار بازرسان قانونی است.

ب- حسابرس به این موضوع جهت درج در گزارش توجه می‌نماید.

ج- موضوع فوق ربطی به حسابرسی صورتهای مای حسابرس مستقل ندارد.

د- حسابرس فقط اگر عهده‌دار حسابرسی رعایت باشد به این موضوع توجه می‌کند.

25- سیاست‌های کنترل کیفیت لازم برای هر موسسه حسابرسی شامل کدام مورد است؟

الف- رعایت اصول حسابرسی در امور تقسیم کار و نظارت

ب- رعایت اصول حسابرسی در امور الزامات حرفه‌ای و نظارت

ج- الزامات حرفه‌ای، صلاحیت حرفه‌ای، کنترل، بازبینی و سندرسی

د- الزامات حرفه‌ای، مهارت، صلاحیت حرفه‌ای، تقسیم کار، نظارت، پذیرش، کنترل صاحب کار، کنترل بازبینی و آموزش

26- کدام‌یک از روشهای حسابرسی در آخرین روزهای اجرای عملیات حسابرسی عمدتاً در ارتباط با مطلع شدن از بدهی‌های احتمالی انجام می‌شود؟

الف- دریافت تاییدیه وکیل حقوقی صاحبکار   ب- دریافت تاییدیه مدیر مالی صاحبکار

ج- دریافت تاییدیه حسابها و اسناد دریافتنی د- دریافت تاییدیه حسابها و اسناد پرداختنی

27- کدام عبارت تبیین مناسبی برای روشهای تحلیلی است؟

الف- آزمونهای آماری اطلاعات مالی برای تعیین حجم رسیدگی‌ها

ب- نوعی از آزمونهای اطلاعات مالی و تحلیل آنها توسط رایانه

ج- آزمونهای محتوایی اطلاعات مالی از طریق مطالعه و مقایسه ارتباط بین داده‌ها.

د- آزمونهای خاصی که به کمک آن اشکالات طبقه‌بندی در صورتهای مالی، مشخص می‌شود.

28- عدم ارائه تاییدیه (گواهینامه) مدیران در موارد اهمیت اساسی توسط مدیریت شرکت موجب می‌شود که حسابرس:

الف- محدودیت رسیدگی را با بیان  یک بند شرط و گزارش حسابرسی مردود ارائه دهد.

ب- محدودیت رسیدگی را با بیان  یک بند شرط و گزارش حسابرسی مشروط ارائه دهد.

ج- محدودیت رسیدگی را در گزارش با اظهارنظر مطلوب به صورت بند توضیحی ارائه دهد.

د- در حسابرسی با محدودیت رسیدگی روبرو شود و گزارش حاوی عدم اظهارنظر ارائه دهد.

29- حق‌الزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تعیین می‌شود؟

الف- درصدی از فروش

ب- درصدی از سود خالص

ج- مبلغ مقطوع یا درصد از سود خالص هر کدام بیشتر باشد.

د- مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعریفه مشخص نرخ ساعت کار

30- قابلیت اطمینان و اتکای بیشتر به تاییدیه مثبت نسبت به تاییدیه منفی، به کدام دلیل است؟

الف- در صورت دریافت نکردن پاسخ، حسابرسان نسبت به ضرورت پی‌جویی بیشتر، هشیار می‌شوند.

ب- در صورت دریافت نکردن پاسخ، حسابرسان نسبت به عدم صداقت مدیریت، هشیار می‌شوند.

ج- در صورت دریافت نکردن پاسخ، حسابرسان نسبت به ضرورت پی‌جویی بیشتر، هشیار نمی‌شوند.

د- در صورت دریافت نکردن پاسخ، حسابرسان نسبت به اثبات صداقت مدیریت، هشیار نمی‌شوند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...