آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1378

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1378

1- استفاده از روشهای تحلیلی در مورد کدام‌یک از مانده حسابهای زیر کاربرد بیشتری دارد؟

الف- هزینه حقوق و دستمزد

ب- سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

ج- سود و زیان فروش دارایی‌های ثابت

د- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها

2- رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه به کدام شکل ارائه می‌شود؟

الف- در ترازنامه یا صورت سود و زیان حسب مورد

ب- در یادداشتهای همراه صورتهای مالی حسب مورد

ج- در گزارش حسابرسی و به عنوان بند شرط

د- در گزارش حسابرسی به عنوان بند شرط و در صورتهای مالی

3- همانگونه که اطلاع دارید یکی از روشهای مورد استفاده حسابرسان روش «پرسش» یا «پرس و جو» است. در کدام‌یک از موارد ذیل استفاده از روش مذکور مناسب و قابل استفاده می‌باشد؟

الف- آزمایش صحت ثبت سیستم‌های شرکت (توسط حسابرس)

ب- در مورد اثبات صحت مانده‌های مطالبات شرکت

ج- در هنگام بررسی نحوه اجرای کنترلهای داخلی موجود

د- کسب اطلاع در مورد جزئیات سیستم‌های مورد عمل شرکت مورد رسیدگی در هنگام ثبت سیستم از طریق رسم نمودار

4- حسابرسان مستقل مدارک رسیدگی به حسابهای هر سال را در کدام‌یک از پرونده‌های حسابرسی قرار می‌دهند؟

الف- دائمی صاحبکار                       ب- جاری هر سال

ج- جاری هر سال و دائمی در صورت لزوم      د- مکاتباتی هر سال

5- شرکتی بازپرداخت وام دریافتی کارکنان خود را از بانک تضمین کرده است. در قبال اخذ وام 000/000/5 ریالی، تا پایان سال مبلغ 000/000/2 ریال هنوز مسترد نشده و جزء بدهی کارکنان به بانک مطرح است (اقساط بازپرداخت نشده). حسابرس انتظار دارد که شرکت در یادداشتهای همراه صورتهای مالی مبلغ:

الف- اصل وام را به عنوان جزء بدهی‌های احتمالی ثبت نماید.

ب- 000/000/2 ریال به عنوان جزء بدهی‌های احتمالی ثبت کند.

ج- 000/000/3 ریال به عنوان طلب شرکت از کارکنان بابت مازاد بدهی و تضمین بانکی، منظور نماید.

د- 000/000/2 ریال به عنوان بدهی شرکت در حسابها منظور نماید.

6- با تصویب هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، یک دستگاه از اتومبیل‌های شرکت به مبلغ پنجاه میلیون ریال به یکی از اعضاء هیأت‌مدیره فروخته شده و طبق مندرجات ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت به اطلاع بازرس قانونی شرکت نیز رسیده است. در این رابطه مدارک مورد نظر حسابرس در اختیارش قرار نگرفت. کدام جمله در این راستا صحیح می‌باشد؟

الف- به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد در گزارش بازرس درج می‌شود.

ب-  به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد هم در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی در گزارش بازرس درج می‌شود.

ج- به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت می‌باشد در گزارش هیأت‌مدیره و گزارش بازرس درج می‌شود.

د- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی درج و مضافاً بازرس نسبت به معامله انجام شده اظهارنظر می‌نماید.

7- کدام‌یک از موارد زیر، حاکی از اجرای یک آزمون کنترل (رعایت) وجوه نقد می‌باشد؟

الف- ارسال تاییدیه بانک

ب- رسیدگی به نحو امضاء چکها

ج- شمارش وجوه نقد

د- مقایسه صورت مغایرت بانکی تهیه شده با مانده حساب بانک در دفاتر شرکت

8- سهم حسابرس مستقل در پیشگیری از تقلب کارکنان کدام است؟

الف- ارزیای سیستم کنترل داخلی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود آن

ب- ارزیابی کنترلهای داخلی برای ارزیابی ریسک کنترل

ج- رسیدگی به معاملات و رویدادهای مالی به نحوی که تمام تقلب‌های ممکن را کشف کند.

د- رسیدگی به معاملات به نحوی که اکثر تقلب‌های ممکن را کشف کند.

9- اجرای کدام روشهای حسابرسی در تمام حسابرسی‌های مالی، توصیه شده است؟

الف- ارسال تاییدیه برای حسابهای پرداختنی ب- تحلیلی

ج- تنظیم پرسشنامه کنترلهای داخلی         د- مشاهده تمام دارایی‌های ثابت

10- حسابرسان مستقل برای پیشگیری از «حساب آرایی و زیاد نشان دادن سود» بایستی پس از تاریخ ترازنامه کدام مورد را به دقت رسیدگی کنند؟

الف- برگشت از فروشهای عمده ب- برگشت از خریدهای عمده

ج- فروشهای عمده                          د- خریدهای عمده

11- کدام‌یک از دو نوع تاییدیه (و یا گواهینامه) در آخرین روز اجرای عملیات و یا نزدیک به آن دریافت می‌شود؟

الف- مدیران، حسابهای پرداختنی            ب- مدیران، بانکی

ج- وکیل حقوقی، مدیران      د- وکیل حقوقی، حسابهای دریافتنی

12- ریسک ذاتی کدام‌یک از اقلام زیر کمتر است؟

الف- ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول           ب- ذخیره کاهش ارزش موجودی‌های جنسی

ج- وجه نقد                 د- وسائط نقلیه

13- در حسابرسی صورتهای مالی براساس اصول پذیرفته شده حسابرسی، تهیه کدام‌یک از شواهد زیر در تمام سالهای مورد رسیدگی الزامی است؟

الف- تاییدیه (گواهینامه) مدیریت

ب- پرسشنامه کنترل‌های داخلی

ج- موافقت‌نامه برای ارزیابی کنترل‌های داخلی

د- نامه مدیریت

14- در شرکت (آلفا) حساب سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها شامل بهای خرید 60% از سهام شرکت فرعی (ب) می‌باشد و صورتهای مالی شرکت (ب) توسط حسابرس دیگری مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار گرفته است. عملیات شرکت فرعی عمده و قابل توجه است. شما به عنوان حسابرس شرکت اصلی (آلفا) این موضوع را چگونه در گزارش خود عنوان می‌نمایید. (هر دو حسابرس در فهرست حسابرسان معتمد قرار دارند.)

الف- این موضوع موجب می‌شود که حسابرس شرکت اصلی گزارش را با اظهارنظر منفی ارائه دهد.

ب- در هیچ‌یک از صورتهای مالی شرکت اصلی و گزارش حسابرسی شرکت اصلی درج نمی‌شود.

ج- در هر سه پاراگراف اصلی گزارش حسابرسی (شرکت اصلی) به موضوع رسیدگی و اظهارنظر توسط حسابرس دیگر اشاره می‌شود.

د- فقط در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت صالی درج می‌شود.

15- تاریخ گزارش حسابرسان مستقل نسبت به صورتهای مالی سال 1376 شرکت نگار، کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه

ب- تاریخ ترک محل شرکت نگار

ج- تاریخ دریافت گواهینامه (تاییدیه) مدیران

د- تاریخ 29 اسفند 1376

16- حسابرس مستقل در رسیدگی به حسابهای سال 1376 شرکت بتا متوجه می‌شود که کالای خریداری شرکت از آقای احمدی (متعلق به یکی از مدیران) به قیمتی حدود دو برابر ارزش متعارف خریدای شده است. با این موضوع به صورت زیر برخورد می‌شود:

الف- اضافه بهای خرید کالا و یا اضافه بهای موجودیها به عنوان بند شرط در گزارش حسابرسی درج می‌شود.

ب- اضافه بهای خرید کالا و یا اضافه بهای موجودیها به عنوان یادداشت همراه صورتهای مالی اشاره می‌شود.

ج- موضوع به بازرس قانونی مرتبط است و در محدوده گزارش حسابرس نیست.

د- موضوع به صورت ایراد در سیستم خرید در نامه مدیریت مطرح می‌شود.

17- شرکت ایران برای رسیدگی به حسابهای سال 1376 خود، موسسه حسابرسی آلفا را انتخاب کرده در حالی‌که در سنوات قبل حسابرس مستقل دیگری این وظیفه را عهده‌دار بوده است. حسابرس قبلی نسبت به حسابهای سال 1375 گزارش مشروط ارائه داده است. حسابرس آلفا در رسیدگی به حسابهای سال 1376 متوجه می‌شود که موارد مشروط سالهای قبل کلاً رفع شده است. در شرایطی که اظهارنظر حسابرس نسبت به حسابهای دو ساله ارائه شود:

الف- چون موضوع در سال 1376 رفع شده است در گزارش جدید عنوان نمی‌شود.

ب- در پاراگراف حدود رسیدگی به موارد مشروط سال قبل که در سال 1376 رفع شده است باید اشاره کرد.

ج- در گزارش حسابرس سال 1376 موضوع مجدداً عنوان می‌شود.

د- موضوع در یادداشتهای همراه صوتهای مالی درج می‌شود.

18- طبق استانداردهای متداول حسابرسی، حسابرس در تصمیم‌گیری نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی که ضمن رسیدگی‌های وی کشف می‌گردد، ناگزیر از سنجش اهمیت موارد اشکال می‌باشد. در سنجش اهمیت کدام‌یک از موارد زیر بیش از سایر موارد تاثیرگذار خواهد بود؟

الف- اهداف موردنظر مراجع تصمیم‌گیرنده در انتخاب حسابرس

ب- ریسک ذاتی مرتبط با سرفصلی از صورتهای مالی مورد رسیدگی که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس به آن سرفصل مربوط می‌شود.

ج- ضرائب و حد نصابهایی که توسط انجمن‌های حرفه‌ای تعیین و در اختیار حسابرسان قرار می‌گیرد.

د- قضاوت حرفه‌ای حسابرس در مورد میزان تاثیر ناشی از مطلع شدن استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از مورد اشکال مشاهده شده، بر تصمیمات ایشان.

19- حسابهای دریافتنی شرکت مورد رسیدگی، شامل مطالبات ارزی بوده که برخلاف رویه سنواتی، در پایان سال براساس نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه، مورد تعدیل قرار نگرفته است. حسابرس با این موضوع در واقع صدور گزارش حسابرسی چگونه برخورد می‌نماید؟

الف- به عنوان تغییر رویه مورد قبول حسابرس تلقی و در گزارش به آن اشاره نمی‌نماید.

ب- به صورت تاکید مطلب در متن گزارش، عنوان می‌شود.

ج- مبلغ ناشی از عدم تعدیل دارایی انرژی را محاسبه و موضوع را با ذکر مبلغ در پاراگراف جداگانه بند شرط گزارش، عنوان می کند.

د- فاقد اهمیت است، در گزارش درج نمی‌شود.

20- حسبرس مستقل، ضمن بررسی حسابهای پرداختنی متوجه می‌شود که سود بانکی با اهمیت مربوط به تسهیلات فاینانس به مبلغ صحیح در حسابهای شرکت منظور نشده است. و شرکت مدعی است که پس از دریافت اعلامیه بانکی تعهدات مذکور را ثبت می‌نماید. حسابرس:

الف- «اظهارنظر منفی» می‌نماید زیرا موضوع دارای اهمیت است.

ب- به صورت «عدم اظهارنظر» گزارش می‌کند، زیرا محدودیت رسیدگی است.

ج- رویه شرکت را قبول نموده و گزارش حسابرسی مقبول ارائه می‌دهد.

د- مبلغ تعهدات ثبت نشده مذکور را محاسبه و ضمن بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان می‌نماید.

21- براساس مندرجات پاسخ تاییدیه دریافتی از بانک حسابرس متوجه می‌شود که اطلاعات مربوط به یکی از حسابهای بانکی بسیار با اهمیت متعلق به شرکت در حسابهای شرکت انعکاس ندارد و هیأت‌مدیره توضیح قانع‌کننده‌ای در این خصوص ارائه نمی‌دهد و بدین‌لحاظ احتمال کتمان درآمد توسط شرکت متصور می‌باشد. از نظر حسابرس موضوع:

الف- به صورت یک بند شرط در گزارش حسابرس به صورت «اظهارنظر مشروط» مطرح می‌شود.

ب- در گزاش حسابرسی درج نمی‌شود.

ج- مهم است، موجب صدور گزارش حسابرسی با اظهارنظر منفی می‌شود.

د- یک نوع محدودیت رسیدگی است و گزارش حسابرسی را به صورت «عدم اظهارنظر» ارائه می‌دهد.

22- حسابرس مستقل وقتی اظهارنظر منفی (نظر رد) نسبت به صورتهای مالی ارائه می‌نماید که:

الف- براساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به صورت غیرواقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.

ب- پاسخ تاییدیه بدهکاران دریافت نشده باشد.

ج- حسابرس در شمارش موجودیهای جنسی در پایان سال حضور نداشته باشد.

د- هیأت‌مدیره از ارائه تاییدیه (گواهینامه) مدیران خودداری کند.

23- حسابرس مستقل شرکت سهامی سیمان درود در رسیدگی به حسابهای سال 1375، شرکت متوجه می‌شود که زیان سنواتی از سرمایه فزونی یافته و دارایی‌های شرکت نیز از ارزش اضافی برای جبران زیان مذکور برخوردار نمی‌باشد و مدیریت طرحی برای رفع این مشکل ندارد. حسابرسان با این موضوع به چه صورت برخورد می‌نمایند؟

الف- موضوع تنها به بازرس قانونی ارتباط دارد و تاثیری در گزارش حسابرسان مستقل ندارد.

ب- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت است و گزارش حسابرس به صورت «عدم اظهارنظر» مطرح می‌شود.

ج- به دلیل اهمیت موضوع حسابرسی اقدام به ارائه اظهارنظر منفی «نسبت به صورتهای مالی» می‌نماید.

د- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت است و به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان می‌شود.

24- کدام‌یک از موارد ذیل می‌تواند به عنوان یک مورد تاکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرسی درج گردد؟

الف- اتکاء به گزارش یک حسابرس دیگر که فعالیت‌های یکی از شعبات شرکت مورد رسیدگی را حسابرسی کرده است.

ب- یک انحراف قابل توجیه از اصول پذیرفته شده حسابداری

ج- یک مورد عدم دستیابی به شواهد و مدارک حسابرسی جهت اثبات یک مطللب خاص.

د- یک مورد قابل توجیه از عدم رعایت یکنواختی در تنظیم صورتهای مالی

25- علاوه بر سندرسی و دریافت تاییدیه کدام روش در مورد رسیدگی به سرمایه‌گذاری در سهام نرخ‌بندی نشده (سهام مذکور در بورس معامله نمی‌شود) صحیح‌تر است؟

الف- بررسی گزارش حسابرسان داخلی سرمایه‌پذیر

ب- بررسی گزارش حسابرسان مستقل سرمایه‌پذیر

ج- بررسی صورتهای مالی سرمایه‌پذیر

د- تحقیقات از مدیران شرکت

26- حسابرس مستقلی برای ارسال تاییدیه، حسابهای دریافتنی را به سه گروه به شرح زیر تقسیم کرده است:

شماره گروه

نوع مطالبات و مشتریان

نوع تاییدیه

1

مطالبات از مشتریان عمده

مثبت

2

مطالبات از مشتریان جزئی

منفی

3

مطالبات از مشتریان جزئی که سررسید آنها منقضی شده

مثبت

حسابرس مذکور برآورده نموده بین 10 درصد تا 90 درصد از تاییدیه‌های ارسالی دریافت شود. به نظر شما ترکیب احتمالی تاییدیه دریافتی به ترتیب گروهها چند درصد خواهد بود؟

الف- ده- پنجاه- نود      ب- پنجاه- نود- ده  ج- نود- ده- پنجاه د- نود- پنجاه- ده

27- برنامه حسابرسی بدهی‌های بلندمدت باید شامل الزام به اجرای کدام مورد باشد؟

الف- اثبات وجود دارندگان اوراق قرضه

ب- پی‌جویی اقلام بستانکار حساب درآمد بهره

ج- رسیدگی به قرارداد ایجاد بدهی

د- رسیدگی و بازبینی معین حسابهای پرداختنی

28- در برخی از موارد، امکان استفاده از تاییدیه حسابهای دریافتنی برای حسابرس وجود ندارد. در این موارد بهترین روش جایگزین کدام است؟

الف- رسیدگی به تقاضاهای تخفیف و حسب مورد حذف حسابهای لاوصول

ب- اجرای روشهای تحلیلی حسابهای دریافتنی و فروش نسیه برای دو سال متوالی

ج- رسیدگی به جدول سنی بدهکاران و جدول زمان‌بندی حسابهای دریافتنی در تاریخ ترازنامه

د- رسیدگی به دریافتهای نقدی بعد از پایان سال مالی

29- هدف کلی از انجام روش رسیدگی «جدول سنی حسابهای دریافتنی را دریافت و صحت ریاضی آن را آزمون کنید» اثبات کدام مورد است؟

الف- ارزشیابی ب- وجود    ج- مالکیت        د- کامل بودن

30- در رسیدگی به حساب ماشین‌آلات در یک کارخانه تولیدی استناد به کدام‌یک از موارد زیر حائز اهمیت است؟

الف- بررسی رعایت مقررات خرید

ب- ثبت عملیات خرید دارایی ثابت در دفتر معین

ج- دفتر اموال و سوابق پلاک کوبی اموال و اسناد و مدارک خرید

د- مصوبات هیأت‌مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...