آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1377

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1377

1- معمولاً در جریان انبارگردانی، کارتهای مخصوص شمارش که دارای شماره سریال می‌باشند به هر یک از اقلام موجودی الصاق می‌شود. هدف اصلی از انجام چنین عملی توسط یکی از افراد شمارش کننده به شرح زیر بیان شده است:

الف- جلوگیری از قلم افتادن کالایی در شمارش

ب- جلوگیری از شمارش کالای امانی دیگران نزد شرکت

ج- مشخص شدن کالای امانی شرکت نزد دیگران و کالای در راه

د- جلوگیری از شمارش دوباره یک کالا هنگام انبارگردانی

کدام مورد صحیح است؟

الف- الف و ب  ب- ب و ج      ج- ج و د      د- الف و د

2- بدهی است که منظور نمودن مطالبات یک واحد اقتصادی به حساب مطالبات سوخت شده و حف آن از حسابهای دریافتنی، باید با اجازه کتبی مسئولان واحد اقتصادی صورت گیرد. در بحثی که بین همکاران یک سازمان حسابرسی مستقل در این مورد وجود داشت، عقادی ارائه شده است. به نظر شما کدام‌یک از نظرات ابراز شده درست است؟

الف- اجازه کتبی مدیرعامل یا هیأت مدیره واحد اقتصادی ضروری است.

ب- به لحاظ اینکه مسئولیتی مالی است باید با اجازه کتبی مدیر امور مالی باشد.

ج- نظر به اینکه مدیر واحد اعتبارات در جریان کامل وضعیت اعتباری مشتریان می‌باشد، باید با اجازه کتبی ایشان باشد.

د- نظر به اینکه مسئول واحد وصول مطالبات دقیقاً از چگونگی وصول مطالبات شرکت با اطلاع است، باید با اجازه کتبی ایشان صورت پذیرد.

3- مطلوبترین کنترل داخلی که در هنگام تحویل گرفتن کالای خریداری می‌تواند مدنظر قرار گیرد، کدام است؟

الف- تطبیق سفارش خرید با فاکتور دریافتی از فروشنده و گزارش دریافت کالا توسط کارمند حسابداری

ب- تطبیق مقدار و مشخصات کالای تحویلی با سفارش فروش، اسناد حمل کالا و حواله انبار فروشنده، توسط انباردار.

ج- تطبیق مقدار و مشخصات کالای دریافتنی با سفارش خرید، اسناد حمل کالا و فاکتور فروشنده توسط انباردار.

د- تطبیق مدار و مشخصات کالای دریافتی با درخواست خرید، سفارش فروش و رسید دریافتی از مشتری، توسط کارمند تدارکات

4- کدام عبارت به بهترین شکل، بیانگر مقایسه میان برنامه تفصیلی حسابرسی، حسابرس مستقل که به حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت بزرگ اشتغال دارد با برنامه جامع حسابرسی داخلی آن شرکت می‌باشد؟

الف- اساسا برنامه جامع حسابرسی داخلی موسسه صاحبکار مشابه حسابرسی یک حسابرس مستقل است. چرا که هر دو برنامه عمدتاً قسمتهای یکسانی را دربر می‌گیرند.

ب- برنامع حامع حسابرسی داخلی موسسه صاحبکار مفصل‌تر بوده و قسمت‌هایی را در بر می‌گیرد که در برنامه حسابرسی یک حسابرس مستقل دیده نمی‌شود.

ج- برنامه جامع حسابرسی داخلی موسسه صاحبکار، نسبت به برنامه حسابرسی یک حسابرس مستقل از جزئیات کمتری برخوردار بوده و معمولاً قسمتهای کمتری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

د- برنامع جامع حسابرسی داخلی موسسه صاحبکار مفصل‌تر است. هرچند که نسبت به برنامه حسابرسی یک حسابرس مستقل قسمت‌های کمتری را در بر می‌گیرد.

5- کدام بررسی‌ها در هنگام تصمیم‌گیری حسابرس نسبت به پذیرش یا رد یک کار حسابرسی جدید مؤثرتر خواهد بود؟

الف- بررسی این مطلب که آیا ساختار کنترلهای داخلی شرکت به گونه‌ای است که بتوان به اتکاء آن میزان آزمونهای محتوا را کاهشداد.

ب- بررسی این مطلب که آیا در حین انجام رسیدگی‌ها امکان دستیابی به شواهد و مدارک قابل اتکاء برای حسابرسی وجود دارد یا خیر.

ج- کسب اطلاعات از مدیران (به طور مستقیم) در مورد برطرف شدن (یا نشدن) موارد عدم توافق با حسابرسان قبلی شرکت.

د- کسب اطلاعات در مورد مدیران شرکت صاحبکار از مراجعی نظیر بانکهای طرف حساب و وکلا و مشاورین حقوقی شرکت.

6- برای تشخیص با اهمیت بودن یک اشتباه یا تحریف در صورتهای مالی مورد رسیدگی حسابرس، معیار مناسب‌تر مواردی است که:

الف- آگاهی از آن می‌تواند بر تصمیمات استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی تاثیر بگذارد.

ب- آگاهی از آن موجب تاکید استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی بر تصمیمات قبلی ایشان خواهد بود.

ج- موجب بی‌اعتباری صورتهای مالی خواهد بود.

د- معریف وجود اشتباه در دوره عمل حسابداری و نحوه تنظیم صورتهای مالی باشد.

7- کدام مورد احتمال وجود معاملات با اشخاص وابسته بیشتر متصور می‌باشد؟

الف- انحصاری بودن محصول تولید شرکت مورد رسیدگی

ب- حذف کالاهای از مد افتاده موجود در انبارها، قبل از پایان سال مالی

ج- فروش کالا یا اعطاء تسهیلات با نرخ‌هایی کمتر از نرخ‌های رایج بازار

د- قصور مدیریت واحد مورد رسیدگی در زمینه تکمیل و بهبود کنترل‌های داخلی و رفع نقاط ضعف آن

8- هدف از رسیدگی عملیاتی (ضمنی) توسط حسابرسان مستقل کدام است؟

الف- آزمون رسیدگی محتوا را انجام دهند.

ب- ضمن ارزیابی کنترل‌های داخلی استقرار یافته در شرکت مورد نظر، حدود رسیدگی در مرحله حسابرسی نهایی را تعیین نمایند.

ج- ضمن ارزیابی کنترل‌های داخلی استقرار یافته در شرکت موردنظر، از درستی ترازنامه حصول اطمینان نمایند.

د- فقط از درست بودن اطلاعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی اطمینان حاصل نمایند.

9- در پایان سال 1375، هیأت‌مدیره اقدام به تغییر روش حسابداری درخصوص شناسایی درآمد می‌نماید (روش جدید توجیه ندارد) حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟

الف- به افشاء موضوع در یادداشت‌های پیوست اکتفا و اظهارنظر مقبول ارائه می‌نماید.

ب- به دلیل توجیه نداشتن تغییر روش، اظهارنظر منفی نسبت به صورتهای مالی ارائه می‌شود.

ج- ضمن درج نداشتن توجیه در بند شرط، اثرات ریالی تغییر روش به سود سال را در بند شرط عنوان می‌کند.

د- نداشتن توجیه را محدودیت در رسیدگی تلقی و گزارش به صورت «عدم اظهارنظر» صادر می‌شود.

10- در شرایطی که پاسخ تاییدیه ارسالی برای بدهکاران دریافت نشده باشد و مبلغ بدهکاران در مقایسه با کل دارایی‌ها اساسی نباشد، حسابرسان در موقع صدور گزارش حسابرسی چه می‌کنند؟

الف- به درج پاراگراف توضیحی در گزارش اکتفا می‌کند.

ب- با درج محدودیت در پاراگراف حدود رسیدگی، اظهارنظر مشروط می‌نمایند.

ج- موضوع اهمیت ندارد لذا در گزارش حسابرسی بدون تاثیر است.

د- موضوع مهم است و موجب صدور گزارش با «اظهارنظر منفی» می‌شود.

11- کدام جمله ریسک نوع دوم حسابرسی (B) با بهتر بیان می‌کند؟ در مواردی که صورتهای مالی تصویر منصفانه‌ای منعکس ……… حسابرس گزارش ……… صادر نماید.

الف- می‌کند- مقبول          ب- نمی‌کند- مقبول ج- نمی‌کند- غیرمقبول   د- می‌کند- غیرمقبول

12- در رسیدگی به مانده حسابهای دریافتنی اثبات کدام مورد از اهداف حسابرسی از طریق ارزیابی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول تحقق می‌یابد؟

الف- ارزش     ب- کامل بودن  ج- مالکیت     د- وجود

13- کدام عبارت یک ضعف اصلی را که اغلب در کنترلهای داخلی سیستم‌های کامپیوتری وجود دارد، به بهترین وجه تشریح می‌کند؟

الف- اشتباه‌های مکانیکی دستگاه‌های کامپیوتری بیشتر از اشتباه‌های نیروی انسانی در پردازش دستی است.

ب- روشهای کامپیوتری برای کشف معاملات غیرمجاز کمتر از روشهای کنترل دستی مؤثر است.

ج- کامپیوتر تمام معاملات را یکسان پردازش و ثبت می‌کند.

د- وظایفی که معمولا در سیستم دستی تفکیک می‌شود، در یک سیستم کامپیوتری ادغام می‌گردد.

14- استفاده از روشهای تحلیلی در کدام مراحل توصیه شده است؟

الف- برنامه‌ریزی، جمع‌آوری شواهد و گزارشگری

ب- برنامه‌ریزی، جمع‌آوری شواهد و بررسی کلی

ج- برنامه‌ریزی، بررسی کلی و گزارشگری

د- برنامه‌ریزی، جمع‌آوری شواهد و بررسی کلی

15- برنامه حسابرسی دارایی‌ها به ترتیب شامل کدام مراحل است؟

الف- آزمون کنترل، برآورد مجدد ریسک کنترل، آزمون محتوا و برآورد ریسک کنترل

ب- برآورد ریسک کنترل، برآورد مجدد ریسک کنترل، آزمون کنترل و آزمون محتوا

ج- برآورد ریسک کنترل، آزمون کنترل، برآورد مجدد ریسک کنترل و  آزمون محتوا

د- برآورد ریسک کنترل، آزمون محتوا، برآورد مجدد ریسک کنترل و آزمون کنترل

16- کدام مورد اثربخشی حسابرسی را مورد تردید جدی قرار می‌دهد؟

الف- پذیرش درست                          ب- پذیرش نادرست

ج- رد درست                 د- رد نادرست

17- آزمون انقطاع زمانی (CUT-OFF) در مورد کدام‌یک از اقلام کمترین کاربرد را دارد؟

الف-اثاثه                  ب- خرید

ج- فروش                    د- موجودی‌های جنسی

18- کدام روش حسابرسی قبل از تاریخ ترازنامه قابل اجرا است؟

الف- اثبات کامل بودن بدهی‌ها

ب- اثبات وجود، مالکیت و ارزشیابی موجودیهای جنسی

ج- ارزیابی ریسک کنترل رویدادهای مالی نقدی

د- ارسال تاییدیه بانکی و تاییدیه حسابها و اسناد دریافتنی

19- برنامه حسابرسی کدام‌یک از اقلام شامل اثبات سود حاصل از نگهداشت دارایی است؟

الف- پروژه‌های در جریان تکمیل             ب- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

ج- موجودی مواد و کالا       د- سرمایه‌گذاری‌های سریعاً قابل فروش

20- براساس شواهد جمع‌آوری شده در حین رسیدگی به وجوه نقد، حسابرس مستقلی تصمیم می‌گیرد. سطح اهمیت را از سطح اهمیت تعیین شده در برنامه به میزان قابل توجهی کاهش دهد بنابراین، ریسک حسابرسی وجوه نقد ………

الف- افزایش یافته و شواهد بیشتری باید جمع‌آوری نماید.

ب- افزایش یافته و شواهد کمتری باید جمع‌آوری نماید.

ج- کاهش یافته و شواهد بیشتری باید جمع‌آوری نماید.

د- کاهش یافته و شواهد کمتری باید جمع‌آوری نماید.

21- کدام‌یک از موارد زیر جزءلاینفک حسابرسی مالی است؟

الف- حسابرسی داخلی                       ب- حسابرسی رعایت

ج- حسابرسی عملیاتی                       د- حسابرسی مدیریت

22- کدام‌یک از موارد زیر تحت کنترل حسابرس است؟

الف- ریسک عدم کشف                        ب- ریسک نوع آلفا

ج- ریسک کنترل              د- ریسک ذاتی

23- کدام‌یک از مجموعه رسیدگی‌های ذیل تماماً مربوط به استانداردهای عمومی حسابرسی می‌باشد؟

الف- بررسی امکان تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، بررسی میزان رعایت ثبات رویه توسط واحد مورد رسیدگی، بررسی میزان رعایت اصول حسابداری

ب- بررسی میزان دانش حرفه‌ای حسابرس، بررسی نحوه رعایت استقلال توسط حسابرس، بررسی نحوه اعمال مراقبت‌های تخصصی و حرفه‌ای حسابرس

ج- بررسی تحلیلی بودجه عملیاتی، بررسی میزان رعایت قوانین و مقررات، بررسی میزان رعایت اصول حسابداری

د- استانداردهای عمومی حسابداری ارتباطی به نحوه رسیدگی‌های حسابرسان ندارد.

24- با توجه به مفاد استانداردهای حسابرسی کدام‌‌یک از موارد زیر جزء وظایف حسابرسان مستقل محسوب نمی‌شود؟

الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به کارآیی و اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی

ب- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به میزان رعایت اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی.

ج- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به میزان رعایت قوانین و مقرراتی که دارای تاثیر مالی مندرج در صورتهای مالی می‌باشد.

د- رسیدگی به میزان صحت و تداوم اجرای کنترلهای داخلی وضع شده توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی

25- کدام‌یک از اقلام زیر، ریسک ذاتی بالاتری دارند؟

الف- هزینه توزیع و فروش    ب- هزینه اجاره محل

ج- هزینه استهلاک                          د- هزینه حقوق و دستمزد

26- کدام‌یک از مجموعه روشهای حسابرسی ذیل برای جمع‌آوری شواهد و مدارک مورد نیاز حسابرس جهت اثبات مانده‌های اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات مستقر در محل شرکت مورد رسیدگی، مناسب می‌باشد؟

الف- مشاهده، سندرسی، ردیابی، محاسبه مجدد، تجزیه و تحلیل اطلاعات

ب- سندرسی، ردیابی، اخذ تاییدیه، تجزیه و تحلیل اطلاعات، پرسش از مسئولان شرکت

ج- ردیابی، مشاهده، اخذ تاییدیه، پرسش، محاسبه مجدد

د- پرسش از مسئولان شرکت، ردیابی،اخذ تاییدیه از اشخاص ثالث، محاسبه مجدد، مغایرت معکوس

27- حسابرس زمانی می‌تواند میزان و ماهیت رسیدگی‌های اثباتی مورد مورد نیاز خود در حسابرسی یک شرکت را مشخص نماید که:

الف- پرونده جاری حسابرسی را از هر نظر تکمیل نموده باشد.

ب- جدول زمانبندی ارائه اطلاعات را از شرکت مورد رسیدگی دریافت نموده باشد.

ج- رسیدگی‌های عملیاتی (ضمنی) موردنظر خود را برای کل دوره مورد رسیدگی تعمیم داده و به انحام رسانده باشد.

د- سیستم کنترلهای داخلی شرکت مورد رسیدگی را به طور کامل ارزیابی نموده باشد.

28- چنانچه انتخاب حسابرس بعد از پایان سال مورد رسیدگی انجام پذیرفته و به همین لحاظ امکان نظارت بر شمارش موجودیهای شرکت در پایان دوره مورد رسیدگی برای حسابرس فراهم نگردیده باشد و از طرفی مدیریت واحد مورد رسیدگی با توقف فعالیت خط تولید و گردش انبارها به منظور مشارش موجودیها پس از انتخاب حسابرس نیز موافقت نداشته باشد، حسابرس باید مورد را در گزارش خود:

الف- به عنوان یک مورد عدم توافق با مدیریت واحد مورد رسیدگی درج نماید.

ب- به عنوان یک نقطه ضعف سیستم شرکت درج نموده و نسبت به صورتهای مالی اظهارنظری ارائه ننماید.

ج- به عنوان یک ابهام ذاتی ناشی از ماهیت فعالیت‌های واحد مورد رسیدگی در گزارش درج  و موضوع را در بند اظهارنظر استثناء نماید.

د- بین بند حدود رسیدگی و بند اظهارنظر درج نموده و موضوع را در بند حدود رسیدگی مستثنی نماید.

29- کدام‌یک از روشهای حسابرسی ذیل در اثبات وجود موجودی‌های کالا در تاریخ ترازنامه مطلقا کاربرد نخواهد داشت؟

الف- اخذ تاییدیه           ب- ردیابی     ج- سندرسی  د- محاسبه مجدد

30- کدام‌یک از مجموعه تغییرات ذیل کلا شامل مواردی است که در صورت برخورد با هر یک از آنها حسابرس باید مورد را در گزارش خود به عنوان عدم رعایت یکنواختی مورد تصریح قرار دهد.

الف- تغییر در شکل ارائه صورتهای مالی، تغییر در موضوع فعالیت واحد تجاری، تغییر در برآوردهای حسابداری

ب- تغییر در روشهای حسابداری مورد عمل، تغییر در روشهای حسابداری غیرقابل تفکیک از تغییر در برآوردها، تغییر در موضوع فعالیت واحد تجاری

ج- تغییر در شخصیت گزارشگری واحد تجاری، تغییر در برآوردهای حسابداری، تغییر در شکل ارائه صورتهای مالی.

د- تغییر در شخصیت گزارشگری واحد تجاری، تغییر در روشهای حسابداری مورد عمل، اصلاح اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...