آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1375

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1375

1- حسابرس با اجرای روشهای تحلیلی به این نتیجه می‌رسد که نسبت سود ناویژه صاحبکار از 30 درصد سال قبل به 20 درصد در سال جاری کاهش یافته است. حسابرسان کدام کار را باید انجام دهند؟
الف- ارائه نظر مشروط به دلیل ناتوانی صاحبکار در تداوم فعالیت
ب- اصرار در افشاء طی یادداشتهای همراه صورتهای مالی
ج- ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت از لحاظ این کاهش
د- توجه به احتمال وجود اشتباه در صورتهای مالی
2- کدام مورد جزو مراحل حسابرسی نیست؟
الف- اجرای آزمونهای رعایت، محتوی و تکمیل رسیدگی
ب- بررسی سیستم کنترل داخلی
ج- صدور دستورالعمل و روش حسابداری
د- جمع‌آوری اطلاعات، بررسی پرونده دائمی، تشکیل پرونده جاری
3- در رسیدگی به کدام‌یک، اثبات ارزش مورد ندارد؟
الف- وجوه نقد و بانک ب- موجودیهای جنسی
ج- دارایی‌های ثابت د- حسابهای دریافتنی تجاری
4- حسابرس مستقل شرکت سعید، هنگام تطبیق اطلاعات مندرج در پاسخ تاییدیه بانکها با دفاتر شرکت که متوجه می‌شود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل توجه دارد در حسابها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه در گزارش حسابرس منعکس خواهد شد؟
الف- در گزارش نکات ضعف کنترلهای داخلی درجچ خواهد شد.
ب- در صورتی که شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حسابها خودداری کند، موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرس انعکاس یافته و اظهارنظر مشروط خواهد شد.
ج- درج به صورت بند شرط و عدم اظهارنظر
د- در یادداشتهای همراه صورتهای مالی به عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، درج خواهد شد.
5- یک گزارش حسابرسی مبول، معمولاً کدام مطلب را به صراحت بیان نمی‌کند؟
الف- انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری
ب- رعایت شدن استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
ج- رضایت‌بخش بودن ساختار کنترل داخلی صاحبکار
د- موضوع رسیدگی حسابرسی
6- با ایجاد کدام مورد توسط صاحبکار، اجرای روشهای تحلیلی حسابرسان تسهیل می‌شود؟
الف- استفاده صاحبکار از یک سیستم حسابداری صنعتی استاندارد که تهیه گزارشهای انحرافات را ممکن می‌سازد.
ب- تفکیک موجودیهای ناباب پیش از شمارش موجودیها
ج- رفع ضعفهای با اهمیت در سیستم کنترل داخلی پیش از شروع حسابرسی
د- کاهش ارزش موجودیها به اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
7- کدام وضع به احتمال زیاد مستلزم برنامه‌ریزی خاص به توسط حسابرسان است؟
الف- برای خرید کلیه موجودی‌ها صدور سفارش خرید ضروری است.
ب- برخی فروشهای شرکت به اشخاص وابسته صورت گرفته باشد.
ج- مدارک ثبت دائمی موجودیها تنها برای اقلام با ارزش بیشتر از 50000 ریال نگهداری شود.
د- موجودیهای انبار از سنگهای قیمتی (جواهرات) تشکیل شده باشد.
8- موسسه حسابرسی آلفا به مدیریت آقای الف، سمت حسابرس و بازرس عملیات سال 1373 شرکت تولیدی تهران را عهده‌دار است. 30% فروش محصولات این شرکت با تخفیف ویژه (بدون توجیه) به شرکتی که یکی از مدیران تولیدی تهران از جمله سهامداران آن است فروخته شده است برخورد حسابرس و بازرس، که دو گزارش جداگانه ارائه می‌دهند با این موضوع چگونه است؟
الف- تنها در گزارش بازر مورد اظهارنظر قرار می‌گیرد.
ب- حسابرس به درج موضوع فوق در نامه مدیریت اکتفا می‌نماید.
ج- در هر دو گزارش به صورت بند شرط و عدم رعایت مقررات قانون تجارت مطرح می‌شود.
د- فقط در گزارش حسابرس مطرح می‌شود.
9- در رسیدگی به حسابهای سال 1372 شرکت مهروز، حسابرس متوجه می‌شود که سوابق مالی خرید تجهیزات از طریق تعهدات فاینانس (Finance) به دلیل عدم دریافت اعلامیه بانکی در حسابها ثبت نشده و شرکت مقرر داشته است که پس از دریافت اعلامیه واریز اقساط وام تعهدات، نسبت به ثبت تعهدات اقدام شود. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌‌کند؟
الف- روش نقدی شرکت مورد قبول بوده هیچ‌گونه ایراد از نظر حسابرس ندارد.
ب- عدم ثبت بدهی به دلیل عدم اطلاع از نرخ ارز در سنوات آتی به صورت بدهی احتمالی در یادداشتهای پیوست صورت مالی مطرح می‌شود.
ج- موضوع فوق به صورت محدودیت رسیدگی بوده موجب می‌شود که حسابرس قادر به تعیین ارزش دارایی و بدهی نباشد.
د- موضوع عدم ثبت بدهی و دارایی ثابت در جریان به مبالغ صحیح، به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان می‌شود.
10- قابل اتکاترین شواهد حسابرسی عبارت است از:
الف- صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره
ب- صورت جلسات مجامع عمومی
ج- مشاهدات حسابرس
د- نظرات کارشناسان
11- اصلاح اشتباه در به کارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری جزو موارد عدم رعایت ثبات رویه ……… در گزارش حسابرس مستقل درج شود.
الف- بوده، بایستی در بند اظهارنظر ب- بوده لوزمی ندارد
ج- نبوده، لزومی ندارد د- نبوده، ولی باید به صورت مشروط
12- کدام روش، بهترین راه است برای این که حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده در صورت حقوق و دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد؟
الف- بازدید از کارگاه‌ها و تایید هر یک از کارکنان از طریق مطابقت با کارت شناسایی آنان
ب- توزیع چکهای حقوق و دستمزد به توسط شرکت را به طور سرزده نظارت کنند.
ج- رسیدگی به مدارک کارگزینی از لحاظ دقیق و کامل بودن
د- رسیدگی به مطابقت نام کارکنان مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی با مدارک حسابداری
13- حسابرسان چگونه ممکن است به این نتیجه برسند که ذخیره استهلاک، در نظر گرفته نشده است؟
الف- ارزش بیمه شده دارایی‌ها به مراتب بیش از ارزش دفتری آنها باشد.
ب- وجود مقادیر معتنابه از دارایی‌های صددرصد مستهلک شده
ج- وقوع مستمر زیانهای هنگفت روی دارایی‌های کنار گذاشته شده
د- معاوضه متسمر دارایی‌ها به نسبت جدید
15- صاحبکار موسسه حسابرسی «الف» نسبت به ارسال تاییدیه جهت مشتریان امتناع می‌نماید، این موضوع موجب ………‌ است.
الف- تضعیف استقلال رای حسابرس مستقل
ب- صدور گزارش مشروط
ج- صدور گزارش مردود
د- محدودیت در رسیدگی
15- در استاندارد جدید گزارشگری موضوع برنامه‌ریزی کار حسابرسان به کدام صورت عنوان می‌شود؟
الف- در پاراگراف اول به عنوان مسئولیت حسابرسی
ب- در پاراگراف حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی انجام شده
ج- در پاراگراف اظهارنظر
د- در پاراگراف آخر با درج لزوم مطابقت با استانداردهای بین‌المللی
16- حسابرس مستقل شرکت سهامی عام آلفا در رسیدگی به حسابهای سال 1372 متوجه می‌شود که زیان سنواتی از سرمایه فزونی داشته با بررسی گزارشهای هیأت‌مدیره به این نتیجه می‌رسد که تامین زیان از محل سود سنوات آتی امکان ندارد. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟
الف- موضوع مرتبط با اصل تداوم فعالیت بوده که به صورت بند شرط در گزارش حسابرس مطرح و با توجه به اهمیت موضوع اظهارنظر انجام خواهد گرفت.
ب- موضوع از نظر رعایت مفاد قانون تجارت به بازرس مرتبط است و حسابرس به آن توجه نمی‌کند.
ج- موضوع تداوم فعالیت شرکت، در یادداشت پیوست صورتهای مالی درج شود.
د- موضوع به عنوان محدودیت رسیدگی در گزارش درج می‌شود و اظهارنظر حسابرسی منتفی خواهد بود.
17- رعایت اصل استقلال در انتخاب کدام افراد رعایت می‌شود.
الف- اعضای هیأت‌مدیره ب- حسابرسان داخلی
ج- مدیرعامل د- حسابرسان مستقل و بازرس قانونی
18- حسابرس مستقل در رسیدگی به حساب سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها به کدام‌یک از روش رسیدگی به اسناد و مدارک خرید ……… عمل می‌کند.
الف- و بررسی صورتهای مالی شرکتهای سرمایه‌پذیر
ب- و بررسی صورتهای مالی شرک سرمایه‌پذیر و مشاهده اوراق سهام
ج- و سهام مذکور
د- و اخذ تاییدیه از شرکت سرمایه‌پذیر
19- کدام‌یک از شواهد زیر کمترین میزان متقاعدکنندگی را دارد؟
الف- صورت حسابهای ارسالی به توسط بانک برای صاحبکار
ب- مکاتبه بین حسابرس مستقل و فروشندگان مواد و کالا به صاحبکار
ج- مدارکی که به طور مستقیم از خارج از شرکت برای حسابرس مستقل ارسال می‌شود.
د- نسخه‌های فاکتورهای فروش که مورد بررسی حسابرس مستقل قرار گرفته است.
20- به کدام دلیل ممکن است دریافت تاییدیه حسابهای پرداختنی ضروری نباشد؟
الف- احتمال پرداخت نشدن مانده حسابهای پرداختنی در تاریخ ترازنامه تا تکمیل حسابرسی
ب- دریافت تاییدیه دوباره کاری آزمون انقطاع زمانی
ج- وجود احتمالی شواهد خارجی دیگر برای اثبات مانده حسابهای پرداختنی
د- مکاتبه با وکیل حقوقی صاحبکار که همه دعاوی بستانکاران علیه صاحبکار را فاش می‌کند.
21- برای اعمال کنترل داخلی مناسب بر دارایی‌های ثابت، کدام دسته از روشهای زیر را به عنوان روشهای مناسب پیشنهاد می‌شود؟ روش 1- استفاده از دفتر و یا کارت اموال. روش 2- تعمیر دارایی‌های ثابت به توسط افراد متخصص انجام گرفته باشد. روش 3- وجود دستورالعمل مناسب برای تعمیر و نگهداری. روش 4- صورت گرفتن افزایش و کاهش (خرید و فروش) دارایی‌های ثابت با مجوز هیأت مدیره
الف- 1 و 3و 4 ب- 1 و 2 و 3 ج- 2 و 3 و 4 د- 1 و 2 و 4
22- یک موسسه حسابرسی درباره حق‌الزحمه حسابرسی، موازین رفتار حرفه‌ای را در صورتی رعایت نکرده است که حق‌الزحمه برمبنای ……… تعیین می‌شود.
الف- اوقات صرف شده ب- حق‌الزحمه حسابرس قبلی
ج- قطعیت درآمد مشمول مالیات د- نوع کار
23- کدام مجموعه رسیدگی‌ها، کلا جزو آزمونهای رعایت روشها نیست؟
الف- اخذ تاییدیه از اشخاص، کنترل مجدد توسط حسابرس مستقل
ب- اخذ تاییدیهاز اشخاص، انجام دادن محاسبات کلی در مورد مانده حسابها و مشاهده دارایی‌ها
ج- کنترل تسلسل مدارک، انجام دادن کنترلهای متقابل در مورد انتقال اطلاعات
د- مشاهده مدارکی دال بر انجام گرفتن کنترل، انجام مجدد کنترل به توسط حسابرس مستقل و کنترل تسلسل مدارک
24- حسابرسی مستقلی حسابرسی صورتهای مالی سال 1373 شرکت سهیل را پذیرفت و عملیات حسابرسی را در 30 آذرماه 1373 شروع کرد. شرکت سهیل صورتهای مالی 1373 را در 17 اردیبهشت ماه 1374 به حسابرس مستقل داد. عملیات حسابرسی در 10 خرداد ماه 1374 خاتمه یافت و گزارش حسابرسی در 16 خرداد ماه 1374 صادر گشت. تاییدیه مدیریت شرکت سهیل کدام تاریخ باید صادر شود:
الف- 10 خرداد 74 ب- 16 خرداد 74
ج- 17 اردیبهشت 74 د- 29 اسفند 73
25- شرکت ایران برای رسیدگی به حسابهای سال 1372 خود، موسسه حسابرسی آلفا را انتخاب کرده در حالی که سنوات قبل حسابرس مستقل دیگری این وظیفه را عهده‌دار بوده است. حسابرسی قبلی به حسابهای سال 1371 گزارش با اظهارنظر مشروط ارائه داده است. حسابرس آلفا در بررسی حسابهای سال 1372 متوجه می‌شود که موارد مشروط سالهای قبل کلا رفع شده است. در شرایطی که اظهارنظر حسابرس نسبت به حسابهای دو سال ارائه شود:
الف- چون موضوع در سال 1372 رفع شده است در گزارش جدید عنوان نمی‌شود.
ب- در گزارش حسابرس سال 1372 موضوع مجدداً عنوان می‌شود.
ج- در پاراگراف حدود رسیدگی به موارد مشروط سال قبل که در سال 1372 رفع شده است باید اشاره کرد.
د- موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی درج می‌شود.
26- حسابرسان مستقل برای گردآوری شواهد مربوط به مانده طبق صورتحساب بانک به هنگام تهیه صورت مغایرات بانک، تمام موارد را به استثنای کدام مورد رسیدگی می‌کنند؟
الف- تاییدیه بانک
ب- دفتر کل
ج- صورتحساب مقطعی بانک
د- صورتحساب بانک به تاریخ پایان سال مالی
27- در انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی انتخاب نمونه بستگی دارد به:
الف- استانداردهای حسابرسی ب- روشهای مالی شرکت مورد رسیدگی
ج- رهنمودهای حسابرسی د- کفایت کنترلهای داخلی
28- بهترین دلیل برای اینکه حسابرسان موظف‌اند به معاملات اشخاص وابسته رسیدگی کنند کدام است؟
الف- احتمال متفاوت بودن محتوای معاملات با شکل آنها
ب- این معاملات نوعی تقلب مدیران است.
ج- غیرقانونی بودن این معاملات
د- کنار گذاشتن این معاملات به عنوان یکی از مراحل تهیه صورتهای مالی تلفیقی
29- کدام موضوع صرفاً در گزارش بازرس درج می‌شود؟
الف- عدم شماره‌گذاری فاکتورهای فروش به صورت چاپی
ب- عدم رعایت موازین قانون در باب مالیاتهای تکلیفی
ج- عدم افشای معاملات موضوع ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت به توسط هیأت مدیره
د- عدم توافق نسبت به نحوه ارائه اقلام غیرمترقبه در صورتهای مالی
30- استفاده از آزمون انقطاع زمانی (out-off) در مورد فاکتورهای فروش صادر شده، تکمیل کننده کار رسیدگی و اثبات کدام حسابها یا حساب است؟
الف- دریافتنی تجاری ب- برگشت از فروش
ج- تخفیفات نقدی فروش د- وجوه نقد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...