آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1372

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی- 1372

1- ارائه اطلاعات مربو طبه وضعیت شرکت در دوره مالی مورد گزارش و همچنین وضعیت برنامه‌های آتی شرکت به عهده کدام‌یک از افراد ذیل می‌باشد؟

الف- حسابرس مستقل          ب- بازرس قانونی طی گزارش جداگانه

ج- هیأت‌مدیره شرکت          د- حسابرس داخلی شرکت

2- روشهای حسابرسی عبارتند از عملیاتی که حسابرس می‌بایست انجام دهد تا بتواند:

الف- مواد سوءاستفاده و تقلبات را کشف نماید.

ب- پرونده‌های حسابرسی را تکمیل نماید.

ج- اطلاعا، شواهد و مدارک لازم جهت اظهارنظر تخصصی و حرفه‌ای خود را فراهم نماید.

د- نکات ضعف مشاهده شده را به اطلاع سهامداران برساند.

3- کدام‌یک از مجموعه مدارک ذیل شامل مدارک است که می‌بایست در پرونده دائمی حسابرسی بایگانی کرد؟

الف- اساسنامه، خلاصه روشهای عمده حسابداری، ظرفیت اسمی تولید

ب- اساسنامه، صورت ریز بدهکاران، خلاصه روشهای عمده حسابداری

ج- تراز آزمایشی، صورت خلاصه دارایی‌های ثابت در تاریخ ترازنامه، گزارش حسابرسی

د- خلاصه نقاط ضعف کنترلهای داخلی، شرح وظایف، آدرس شرکت

4- ماهیت و محتوای سه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی موسوم به استانداردهای اجرای عملیات در کدام جمله زیر به بهترین نحو خلاصه شده است؟

الف- ضرورت حفظ استقلال رای در تمام مطلب مربوط به حسابرسی

ب- معیارهای برنامه‌ریزی حسابرسی و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و گردآوری شواهد و مدارک.

ج- معایرهایی برای محتوای گزارش حسابرسان درباره صورتهای مالی و مواد افشاء در یادداشتهای پیوست آن.

د- صلاحیت فنی، استقلال و مراقبت حجرفه‌ای اشخاص مجری حسابرسی

5- استاندارد حسابرسی ملزم می‌کند که عبارت «گزارش بیان کند که آیا صورتهای مالی بر طبق اصول متداول حاسبداری تهیه شده است» باید ذکر شود تا یکی از مفاهیم زیر تحقق یابد:

الف- بیان یک حقیقت توسط حسابرسی را

ب- یک اظهارنظر توسط حسابرس را

ج- یک معیار تلویحی از مطلوبیت را

د- یک معیار بی‌طرف از مطابقت را

6- کدام‌یک از مجموعه رسیدگی‌های ذیل کلاً جزو آزمونهای رعایت روش‌ها نمی‌باشد؟

الف- مشاهده مدارکی دال بر انجام کنترل، انجام مجدد کنترل توسط حسابرس، کنترل تسلسل مدارک

ب- کنترل تسلسل مدارک، انجام کنترلهای متقابل د رموارد انتقال اطلاعات، مشاهده دارایی‌ها

ج- اخذ تاییدیه از اشخاص، مشاهده دارایی‌ها، انجام محاسبات کلی در مورد مانده‌ها

د-  اخذ تاییدیه از اشخاص، انجام مجدد کنترل توسط حسابرس، بررسی اسناد و مدارک مربوط به اقلام تشکیل‌دهنده مانده‌ها

7- کدام‌یک از جملات زیر صحیح است؟

الف- جهت درج موارد اشکال مشاهده شده در گزارش حسابرسی، حسابرس نباید به اهمیت نسبی این موارد توجه کند.

ب- در رسیگی‌های اثباتی، میزان اهمیت نسبی ارقام تاثیری بر نحوه انتخاب اقلام توسط حسابرس نخواهد داشت.

ج- در رسیگی‌های عملیاتی، میزان اهمیت نسبی ارقام تاثیری بر نحوه انتخاب اقلام توسط حسابرس نخواهد داشت.

د- در صورت خلاصه نقاط ضعف، تنها مواردی درج می‌گردد که ارقام آن از اهمیت نسبی برخوردار باشد.

8- در کدام‌یک از مراحل ذیل، حسابرس می‌تواند به موارد عدم وجود کنترلهای داخلی در شرکت مورد رسیدگی پی ببرد؟

الف- انجام رسیدگی‌های عملیاتی             ب- ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی

ج- انجام آزمونهای رعایت روشها            د- آزمایش صحت ثبت سیستم

9- حسابرس مستقل در رسیدگی به حسابهای دریافتنی شرکت به کدام‌یک از روشهای زیر عمل می‌نماید؟

الف- مانده حسابهای دریافتنی را با پاسخ تاییدیه دریافتی مطابقت می‌نماید.

ب- مانده حسابهای دریافتنی را با سوابق و مستندات شرکت مطابقت می‌دهد.

ج- ضمن مطابقت مانده بدهی با پاسخ تاییدیه ارسالی، سوابق و مستندات مربوط به حسابهای دریافتنی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

د- مانده حسابهای دریافتنی را با دفاتر شرکت مطابقت می‌دهد.

10- یکی از اهداف آزمون میان‌بر یا انقطاع زمانی (cut-off) خرید کالا چیست؟

الف- حصول اطمینان از اینکه کلیه خریدها دارای مستندات کافی می‌باشند.

ب- حصول اطمینان از اینکه کلیه خرید انجام شده طبق مقررات و آیین‌نامه داخلی خرید شرکت می‌باشند.

ج- حصول اطمینان از اینکه کلیه خرید در حسابها ثبت و این کالا جزو موجودیهای پایان سال منظور شده باشد.

د- حصول اطمینان از اینکه مقدار کالای خریداری شده در کارتکس انبار ثبت شده باشد.

11- مفهوم حسابرسان مستقل با اظهارنظر مقبول کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- صحت و تایید صورتهای مالی شرکت مورد رسیدگی

ب- کفایت کنترلهای داخلی شرکت

ج- اظهارنظر نسبی مقبول نسبت به وضعیت مالی و نتیجه عملیات و تغییرات در وضعیت مالی شرکت مورد رسیدگی

د- رعایت اصول متداول حسابداری

12- در صورتی‌که شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابداری داشته باشد، و موضوع در یادداشت‌های پیوست افشاء شده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را منطقی بداند، در گزارش حسابرسی:

الف- تنها به ذکر موضوع در یادداشتهای پیوست اکتفاء می‌گردد.

ب- در استاندارد گزارشگری به صورت دو پاراگراف موضوع به صورت پاراگراف خبری در پاراگراف میانی گزارش حسابرسی درج می‌شود.

ج- در استاندارد گزارشگری تغییر روش، در بند اظهارنظر بایستی تصریح و تایید شود.

د- دربند اظهارنظر موضوع مورد اشاره قرار گیرد.

13- ضمن مطابقت اطلاعات مندرج در پاسخ تاییدیه دریافتی از بانکهای طرف حساب شرکت با سوابق دفتری حسابرس متوجه می‌شود که سود و کارمزد تسهیلات دریافتی که مبلغ آن قابل توجه است، در حسابهای شرکت منظور نشده است. موضوع به چه صورت توسط حسابرس عنوان خواهد شد؟

الف- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرس عنوان و اظهارنظر، عدم اظهارنظر خواهد شد.

ب- در صورتی‌که مبلغ فوق در حسابهای شرکت منظور نشود، تنها به درج آن در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی و به عنوان وقایع بعد از ترازنامه عنوان خواهد شد.

ج- در صورتی‌که مبلغ فوق در حسابهای شرکت منظور نشود، موضوع به صورت بند شرط در گزارش اظهارنظر مشروط قطعی خواهد بود.

د- موضوع در گزارش نکات ضعف کنترلهای داخلی عنوان خواهد شد.

14- اصلاح اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری:

الف- جزو موارد عدم رعایت ثبات رویه محسوب شده، و می‌بایست در گزارش حسابرس مشروط شود.

ب- جزو موارد عدم رعایت ثبات رویه محسوب نشده، و نیازی به درج آن در گزارش حسابرس نمی‌باشد.

ج- جزو موارد عدم رعایت ثبت رویه محسوب شده، و می‌بایست در گزارش حسابرس تصریح شود.

د- هرچند که جزو موارد رعایت ثبات رویه محسوب نمی‌شود لیکن می‌بایست در گزارش حسابرس صراحتاً قید شود.

15- با توجه به ماهیت و اهمیت موارد اشکال در ذیل، اظهارنظر حسابرس در هر یک از موارد زیر چگونه خواهد بود؟

ماهیت

اهمیت

مورد 1

عدم توافق

بی‌اهمیت

مورد 2

محدودیت در رسیدگی

با اهمیت

مورد 3

عدم توافق

اساسی

مورد 4

ابهام ذاتی

با اهمیت

 

مورد 1

مورد 2

مورد 3

مورد 4

الف-

مشروط

عدم اظهارنظر

مردود

مردود

ب-

مطلوب

مشروط

مردود

مشروط

ج-

مشروط

مشروط

مشروط

مردود

د-

مطلوب

عدم اظهارنظر

مشروط

مشروط

16- در شرایطی که رسیدگی به حسابهای شرکت اصلی توسط موسسه حسابرسی آلفا و رسیدگی به حسابهای شرکت فرعی آن توسط موسسه حسابرسی بتا انجام گردد، و موسسه بتا گزارش حسابرسی با اظهارنظر مقبول ارائه داده است، موسسه آلفا نسبت به صورتهای مالی تلفیقی شرکت اصلی به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید:

الف- چون رسیدگی به حسابهای شرکت فرعی توسط موسسه حسابرسی دیگری انجام گرفته، موضوع به صور بند خبری در گزارش مطرح می‌شود.

ب- به موضوع رسیدگی توسط موسسه بتا در پاراگراف اول حدود رسیدگی اشاره نموده، و در بخش اظهارنظر حسابرسی بتا نیز بیان می‌شود.

ج- موضوع به صورت محدودیت رسیدگی در گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای مالی تلفیقی مطرح می‌شود.

د- موضوع در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی مطرح می‌شود.

17- موسسه حسابرسی آلفا در تاریخ 15/1/1371 به عنوان حسابرس مستقل شرکت برای رسیدگی به حسابهای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1370 شرکت سیم بر انتخاب شده است و نتیجتا در انبارگردانی پایان سال شرکت حضور نداشته است. در محدوده رسیدگی انجام شده و ارائه گزارش حسابرسی، پاسخ تاییدیه‌های ارسالی به اشخاص طرف حساب پیش‌پرداختها و حسابهای دریافتنی به طور کامل دریافت نشده است، ولیکن حسابرس از طریق اعمال سایر روشهای حسابرسی نسبت به مانده موجودی کالا و حسابهای پیش‌پرداخت و حسابهای دریافتنی متقاعد شده است. گزارش حسابرسی موسسه آلفا نسبت به حسابهای سال 1370 شرکت سیم بر به صورت:

الف- ذکر محدودیت رسیدگی با اظهارنظر مشروط

ب- اظهارنظر مقبول

ج- عدم اظهارنظر

د- اظهارنظر منفی

18- در طی سال 1371 شرکت آلفا تعدادی از سایل نقلیه خود را به قیمت مورد توافق به شرکت تولیدی بتا که سهامدار عمده آن آقای محمد می باشد به فروش می‌رساند. آقای محمد از جمله اعضای هیأت‌مدیره شرکت آلفا می‌باشند. موسسه حسابرسی آلفا (به مدیریت آقای الف که بازرس قانونی شرکت می‌باشد) در رسیدگی‌های انجام شده متوجه می‌شوند که قیمت تعیین شده از مبانی منطقی برخوردار نمی‌باشد، ولیکن موضوع به شرح زیر در گزارش مطرح می‌شود:

الف- موضوع مرتبط با ماده 129 قانون تجارت اصلاحی اسفند 1347 بوده، و تنها گزارش بازرسی به طور جداگانه مورد بحث و اظهارنظر قرار می‌‌گیرد.

ب- موضوع‌ تنها به عنوان معاملات موضوع ماده 129 توسط هیأت‌مدیره در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی عنوان می‌شود.

ج- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی عنوان خواهد شد و مضافاً بازرس نظر خود را مبنی بر غیرعادی بودن معامله به اطلاع سهامداران خواهد رسانید.

د- به دلیل اشکال فوق گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر خواهد بود.

19- اسناد و مدارک و اطلاعات لازم درمورد بهای تمام شده دارایی‌های ثابت شرکت مورد رسیدگی که مبلغ آن نسبت به ارقام صورتهای مالی شرکت قبال توجه و اساسی است، در اختیار حسابرس شرکت قرار نگرفته است. در این حالت حسابرس باید:

الف- در بند حدود رسیدگی، مورد مذکور را استثناء کرده و اظهارنظر مشروط ارائه نماید.

ب- در بند حدود رسیدگی، مورد مذکور را استثناء نکرده و اظهارنظر مشروط ارائه نماید.

ج- در بند حدود رسیدگی، مورد مذکور را استثناء کرده و عدم اظهارنظر ارائه نماید.

د- در بند حدود رسیدگی، مورد مذکور را استثناء نکرده و اظهارنظر ارائه نماید.

20- عدم اظهارنظر، در شرایطی ارائه می‌شود که ضمن رسیدگی به حسابها:

الف- موارد ابهام با اهمیتی مشاهده شده باشد.

ب- موارد اساسی عدم رعایت اصول حسابداری مشاهده شده باشد.

ج- در موارد اساسی، محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.

د- موارد با اهمیتی از عدم رعایت اصول حسابداری وجود داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...