آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1386

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1386

1- کدام‌یک از کنترلهای زیر مؤثرترین روش جهت ایجاد اطمینان در رابطه با نگهداری دارایی‌های چرخه سرمایه‌گذاری است؟
الف- خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها تنها با مجوز هیأت مدیره صورت می‌‌پذیرد.
ب- دسترسی مستقیم به اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک فقط به یک مقام مسئول محدود می‌شود.
ج- کارکنانی که معاملات سرمایه‌گذاری را به دفتر کل انتقال می‌دهند مجاز به روزرسانی دفتر معین سرمایه‌گذاری‌ها نیستند.
د- مانده‌های ثبت شده در دفتر معین سرمایه‌گذاری‌ها به طور ادواری با موجودی اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک مقایسه می‌شود.
2- اثبات ارزش در کدام مورد با اهمیت‌تر است؟
الف- نقد و بانک ب- حسابهای پرداختنی تجاری
ج- ذخیره هزینه‌های معوق د- حقوق و دستمزد مطالبه نشده
3- در کدام‌یک از انواع شرایط زیر، بندهای دامنه رسیدگی و اظهارنظر گزارش حسابرسی تعدیل می‌شود؟
الف- محدودیت در دامنه رسیدگی
ب- محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام
ج- محدودیت در دامنه رسیدگی و عدم توافق با مدیریت
د- محدودیت در دامنه رسیدگی و برای تاکید بر مطلب خاص
4- برخی از اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد هیأت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام صحیح نمی‌باشد، حسابرس و بازرس در این‌خصوص در گزارش خود چگونه اظهارنظر می‌نمایند؟
الف- عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به عنوان حسابرس
ب- اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی به عنوان حسابرس
ج- اظهارنظر مردود نسبت به صورتهای مالی به عنوان حسابرس
د- عدم اظهارنظر به گزارش هیأت‌مدیره در ارتباط با وظایف بازرس
5- هدف حسابرس مستقل از برآورد ریسک کنترل، کدام است؟
الف- ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی صاحبکار
ب- تعیین سطح اهمیت برای مقاصد حسابرسی مالی
ج- برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورتهای مالی
د- شناسایی رویدادهای مالی و مانده حسابهایی که ریسک ذاتی بالایی دارند.
6- کدام عامل کمترین اثر را بر کمیت و محتوای کاربرگهای حسابرسی دارد؟
الف- وضعیت و شرایط مدارک حسابداری صاحب کار
ب- محتوای تاییدیه مدیریت
ج- برآورد اولیه از ریسک کنترل
د- نوع اظهارنظر حسابرس
7- اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته (و عمده) در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی حسابرسی شده درج نشده است. اظهارنظر حسابرس چگونه است؟
الف- عدم اظهارنظر ب- اظهارنظر مردود ج- اظهارنظر مشروط د- اظهارنظر مقبول
8- کدام حسابرسی جزءلاینفک حسابرسی مالی است؟
الف- حسابرسی جامع ب- حسابرسی رعایت
ج- حسابرسی عملکرد د- حسابرسی عملیاتی
9- در مواردی که اجزایی از واحد مورد رسیدگی توسط حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود، حسابرس اصلی باید ………
الف- گزارش خود را با تقسیم مسئولیت صادر کند.
ب- گزارش خود را به تنها با مسئولیت خود صادر کند.
ج- موضوع را در دامنه رسیدگی گزارش خود افشا کند.
د- گزارش خود را با اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر و با مسئولیت خود صادر کند.
10- حسابرس شرکت سپهر به این نتیجه رسیده است که در مورد توانایی تداوم فعالیت شرکت برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایر شک و تردید با اهمیتی وجود دارد. در صورت افشای این موضوع در صورتهای مالی شرکت سپهر، گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟
الف- مقبول ب- مشروط
ج- مشروط با تاکید بر مطلب خاص د- مقبول با تاکید بر مطلب خاص
11- حسابرسان باید کدام کار را درباره اشتباهات و تخلفات انجام دهند؟
الف- روشهای جستجوگرانه‌ای را برای کشف اشتباهات و تخلفات با اهمیت موثر بر صورتهای مالی، برنامه‌ریزی کند.
ب- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از کشف اشتباهات و تخلفاتی که بتوانند آثار با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشند، اطمینان منطقی کسب کند.
ج- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از کشف تخلفاتی که اثر آنها بر صورتهای مالی، با اهمیت است و اشتباهاتی که اثر آنها بر صورتهای مالی با اهمیت یا بی‌اهمیت است، اطمینان منطقی کسب کند.
د- رسیدگی‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که از کشف اشتباهاتی که اثر آنها بر صورتهای مالی، با اهمیت است و تخلفاتی که اثر آنها بر صورتهای مالی با اهمیت یا بی‌اهمیت است، اطمینان منطقی کسب کند.
12- حسابرسان در 15 آذر اجرای عملیات حسابرسی خود را در حسابرسی صورتهای مالی شرکت بلوچ برای سال مالی منتهی به 31 شهریور به پایان رساندند. در اول دی و قبل از انتشار گزارش حسابرسان، واقعه‌ای روی داد که مدیریت و حسابرسان هر دو توافق داشتند که باید در یادداشت‌های توضیحی افشاء شود. حسابرسان رویداد دیگری بعد از پایان اجرای عملیات خود را بررسی نکردند. تاریخ گزارش حسابرسان، کدام است؟
الف- اول دی
ب- 15 آذر
ج- 31 شهریور به استثنای یادداشت که تاریخ آن اول دی است.
د- 15 آذر به استثنای یادداشت که تاریخ آن اول دی است.
13- در مواردی که مدارک ثبت دائمی موجودیها به تعداد و ریال نگهداری می‌شود و سیستم کنترلهای داخلی ضعیف است، حسابرسان احتمالاً درخصوص موجودی مواد و کالا مورد را اعمال می‌کنند؟
الف- آزمونهای مربوط به کشف خریدهای ثبت نشده را در پایان سال، افزایش می‌دهند.
ب- از صاحبکار می‌خواهند که شمارش موجودیها را برای پایان سال مالی برنامه‌ریزی کند.
ج- از صاحبکار خود مصرانه می‌خواهند که اقلام موجودیها را چندین بار در طول سال شمارش کنند.
د- در یک بند توضیحی در گزارش حسابرسی به موضوع ضعف سیستم اشاره می‌نمایند و اظهارنظر مشروط ارائه می‌کنند.
14- تصمیم نهایی اینکه حسابرسان مستقل نسبت به صاحبکاران حسابرسی خود مستقل به نظر می‌رسند، باید توسط کدام مرجع اتخاذ شود؟
الف- جامعه ب- انجمن‌های حرفه‌ای کشورها
ج- کمیته حسابرسی د- صاحبکار
15- با توجه به کدام‌یک از موارد زیر، حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که ذخیره استهلاک کافی در نظر گرفته نشده است؟
الف- معاوضه مستمر دارایی‌های به نسبت نو
ب- وجود مقادیر متنابعی دارایی‌های صددرصد مستهلک شده
ج- وقوع مستمر زیان‌های هنگفت روی دارایی‌های برکنار شده
د- به مراتب بیشتر بودن ارزش بیمه شده دارایی‌ها از ارزش دفتری آنها
16- در کدام‌یک از مرحله (مراحل) زیر، اجرای روشهای تحلیلی پیشنهاد می‌شود؟
الف- آزمودنی‌های محتوا
ب- برنامه‌ریزی و آزمون‌های محتوا
ج- آزمون‌های محتوا و تهیه گزارش
د- برنامه‌ریزی، آزمون‌های محتوا و نتیجه‌گیری نهایی
17- شرکت داراب (سهامی خاص) دارای شرکت‌های تابعه معدودی است که صورتهای مالی آنها توسط حسابرسان گوناگونی رسیدگی می‌شود. موسسه حسابرسی حمید و همکاران مسئولیت اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی تلفیقی را برعهده دارد. حسابرسان شرکتهای فرعی از حسن شهرت و استقلال حرفه‌ای کافی برخوردار می‌باشند. در صورت وجود شروطی در گزارشات حسابرسی شرکتهای فرعی که در حسابهای تلفیقی نیز با اهمیت باشد، مؤسسه حسابرسی حمید و همکاران باید چه نوع گزارشی ارائه دهد؟
الف- مشروط برای شرکتهای اصلی
ب- مقبول و بندهای تاکید مطلب
ج- مشروط به دلیل محدودیت در رسیدگی
د- مشروط حاوی بندهای شرط با اهمیت مزبور
18- شرکت سرمایه‌گذاری الف (سهامی خاص) دارای خالص دارایی‌ها به مبلغ 1200 میلیون ریال در تاریخ ترازنامه (30/12/1383) می‌باشد که شامل 850 میلیون ریال بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در اوراق سهام قابل معامله در بازار می‌باشد. در یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی، رویه شرکت برای انعکاس سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت مطابق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (شماره 15) قید شده است. ارزش دفتری بازار سرمایه‌گذاری‌های فوق‌الذکر در تاریخ 30/12/1383 به ترتیب زیر است:
ارزش دفتری (میلیون ریال) ارزش بازار (میلیون ریال)
سهام شرکت (1) 120 410
سهام شرکت (2) 430 130
سهام شرکت (3) 300 100
850 640

گزارش حسابرسی در مورد سرمایه گذاری‌های فوق‌الذکر چگونه خواهد بود؟
الف- مشروط ب- مردود
ج- مقبول د- مقبول، بند تاکید مطلب
19- عدم شمارش موجودیهای جنسی پایان سال در شرایطی که این موجودیها حدود 20% کل مبلغ ترازنامه را تشکیل داده باشد، موجب می‌شود که حسابرس در صدور گزارش حسابرسی:
الف- با محدودیت رسیدگی رو به رو باشد و گزارش با اظهارنظر مردود صادر کند.
ب- محدودیت رسیدگی تشخیص داده نشود و گزارش با اظهارنظر مقبول صادر کند.
ج- با محدودیت رسیدگی روبه‌رو نباشد و گزارش حاوی اظهارنظر مشروط صادر کند.
د- با محدودیت رسیدگی روبه‌رو نباشد و گزارش مقبول با پاراگراف توضیحی صادر کند.
20- زیان سنواتی شرکت سهامی عام بهروز بیش از 50% سرمایه بوده و از پیامدهای حال شدن بدهی‌ها و ضبط دارایی‌های مورد وثیقه (الزاماً قرارداد) بر صورتهای مالی اطلاعی در دست نیست. حسابرس تأثیر موضوع تداوم فعالیت در صدور گزارش را چگونه مورد توجه قرار می‌دهد؟
الف- محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مردود
ب- محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مشروط
ج- بدون تاثیر و صدور گزارش با اظهارنظر مقبول
د- محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مقبول با پاراگراف توضیحی
21- شرکت تجاری آلفا کل هزینه‌های سال‌های اولیه (مبلغ با اهمیت است) را که در آن دوره فعالیت عمده نشده است تحت عنوان هزینه سنوات آتی به سال بعد انتقال داده است. این موضوع در اظهارنظر حسابرس به صورت:
الف- اظهارنظر مردود است. ب- اظهارنظر مقبول است.
ج- اظهارنظر مشروط است. د- عدم اظهارنظر است.
22- عدم رعایت مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار توسط شرکت سهامی عام آلفا (پذیرفته شده در بوس) موجب می‌شود که حسابرس گزارش حسابرس را چگونه ارائه می‌دهد؟
الف- موارد عدم رعایت صرفا در نامه مدیریت درج شود.
ب- موارد عدم رعایت محدودیت رسیدگی است و اظهارنظر مشروط است.
ج- موارد عدم رعایت محدودیت رسیدگی است و اظهارنظر به صورت عدم اظهارنظر است.
د- موارد عدم رعایت به صورت پاراگراف جداگانه بعد از پاراگراف اظهارنظر حسابرس درج می‌شود.
23- 50% از فروش کالای شرکت سهامی عام ایران از طریق شرکت توزیع بهروز (سهامی خاص) در شرایط عادی تجاری انجام می‌شود. معاملات عمده با اشخاص ثالث در یادداشت‌های پیوست افشاء شده است. از نقطه‌نظر صدور گزارش حسابرسی نسبت به این صورتهای مالی:
الف- اظهارنظر مقبول با درج موضوع به صورت پاراگراف توضیحی است.
ب- محدودیت رسیدگی و صدور گزارش به صورت عدم اظهارنظر است.
ج- به دلیل افشا در یادداشت‌ها تأثیری در اظهارنظر حسابرس ندارد.
د- موضوع را به صورت تأکید مطلب قبل از پاراگراف اظهارنظر درج می‌کند.
24- حسابرس در تدوین طرح کلی حسابرسی باید نکاتی را در نظر بگیرد، کدام گزینه جزو آن نکات نمی‌باشد؟
الف- اثر تکنولوژی اطلاعات و اطلاع‌رسانی بر کار حسابرس
ب- مبلغ حق‌الزحمه توافق شده در قرارداد حسابرسی
ج- تعیین میزان اهمیت از لحاظ مقاصد حسابرسی
د- سطح دانش و تجربه مدیریت
25- حسابرس با اجرای روش‌های حسابرسی لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی مناسب و قابل قبول را درباره مانده اول دوره موجودی کالا (با اهمیت در حساب سود و زیان) به دست آورد. در این شرایط گزارش حسابرس حاوی کدام‌یک از اظهارنظرها نخواهد بود؟
الف- نظر مردود ب- نظر مشروط ج- عدم اظهارنظر د- اظهارنظرهای متفاوت
26- در کدام مورد حسابرس از سایر روش‌های حسابرسی برای اثبات وجود حسابهای دریافتنی استفاده می‌کنند؟
الف- مغایرت داشتن پاسخ تاییدیه‌های حسابهای دریافتنی
ب- عدم دریافت پاسخ تاییدیه‌های مثبت
ج- عدم دریافت پاسخ تاییدیه‌های منفی
د- عدم وجود صورت ریز معین
27- آزمون انقطاع زمانی در حسابرسی در کدام‌یک از موارد زیر کاربرد مناسب‌تری دارد؟
الف- دریافت‌ها و پرداخت‌ها ب- درآمدها و هزینه‌ها
ج- بدهکاران و بستانکاران د- خرید و فروش کالا
28- ارسال تاییدیه برای حسابهای دریافتنی و بررسی صحت مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به ترتیب د رمورد اثبات کدام ادعاها می‌باشد؟
الف- وجود- ارزشیابی ب- طبقه‌بندی- وجود
ج- کامل بودن- طبقه‌بندی د- ارزشیابی- کامل بودن
29- در نمونه‌گیری براساس متغیر، کدام‌یک از موارد زیر باید برای برآورد مناسب اندازه نمونه مورد نظر حسابرس در یک وضعیت معین شاخته شده باشد؟
الف- کل مبلغ ریالی جامعه ب- جنبه‌های کیفی اشتباهات
ج- سطح قابل پذیرش جامعه د- ضریب برآوردی اشتباهات در جامعه
30- نرخ فروش محصولات یک کارخانه تولیدی صرفاً توسط مدیرعامل تعیین می‌شود و مصوبه هیأت‌مدیره و چارچوب خاصی برای تعیین نرخ فروش وجود ندارد، اظهارنظر حسابرس چگونه است؟
الف- اظهارنظر مشروط ب- اظهارنظر مردود
ج- اظهارنظر مقبول د- عدم اظهارنظر
مجموعه سؤال‌های حسابرسی- کارشناسی ارشد- رشته حسابداری دانشگاه آزاد 1377 تا 1386
آزمون کارشناسی ارشد- رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی-1377
1- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به شرح زیر می‌باشد:
الف- استانداردهای عمومی، استاندارهای اجرای عملیات
ب- استانداردهای عمومی، استاندارهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری
ج- استانداردهای عمومی، استاندارهای گزارشگری
د- هیچ‌کدام
2- استانداردهای عمومی شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف- 1- حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که دارای صلاحیت و آموزش کافی و لازم به عنوان حسابرس باشد. 2- حسابرس یا حسابرسان بایستی استقلال خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کند. 3- در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه‌ای لازم به عمل آید/
ب- در اجرای رسیدگی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه‌ای لازم به عمل آید.
ج- حسابرس یا حسابرسان بایستی استقلال خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.
د- هیچکدام
3- استانداردهای عمومی شامل ……… می‌باشد.
الف- صلاحیت فردی حسابرسان ب- اجرای عملیات حسابرسی
ج- محتوی گزارش حسابرسان د- هیچکدام
4- گزارشگری جدید، گزارش حسابرسان را ……… بند تعیین نموده است.
الف- دو بند ب- چهار بند ج- سه بند د- هیچ‌کدام
5- در گزارش سابرسی موضوع استانداردهای حسابرسی در بند …… و موضوع اصول حسابداری در …… قرار دارد.
الف- اظهارنظر، بند حدود رسیدگی ب- حدود رسیدگی، اظهارنظر
ج- میانی، بند اظهارنظر د- اظهارنظر، بند میانی
6- اجزای ساختار کنترل داخلی در واحدهای اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:
الف- محیط کنترل، سیستم حسابداری، روشهای کنترل
ب- محیط کنترل، سیستم حسابداری
ج- روش‌های کنترل
د- محیط کنترل
7- کلیه کارهای انجام شده توسط حسابرس می‌بایستی به صورت ……… درآید، درغیر این‌صورت بدین معنی خواهد بود که حسابرس …… انجام نداده است.
الف- مکتوب (ثبت و ضبط)، درصدی از کار را
ب- طبقه‌بندی، درصدی از کار را
ج- مکتوب (ثبت و ضبط)، هیچ گونه کاری
د- هیچ‌کدام
8- اظهارنظر حرفه‌ای حسابرسان می‌تواند به صورت‌های زیر ارائه شود:
الف- مقبول، مردود، عدم اظهارنظر ب- مقبول، مشروط، مردود، عدم اظهارنظر
ج- مقبول، مردود د- عدم اظهارنظر، مشروط
9- در اثبات مانده حسابها موارد زیر می‌بایستی مطمع نظر قرار گیرد:
الف- اثبات وجود، اثبات مالکیت، اثبات کامل بودن، مناسب بودن ارزشیابی، صحت محاسبات ریاضی، مناسب بودن نحوه ارائه
ب- اثبات وجود، اثبات مالکیت، اثبات کامل بودن
ج- مناسب بودن ارزشیابی، صحت محاسبات ریاضی، اثبات وجود
د- مناسب بودن ارزشیابی، صحت محاسبات ریاضی، اثبات مالکیت
10- حسابرسی ضمنی می‌تواند ……… انجام شود.
الف- حتماً بایستی در طول دوره مالی انجام شود.
ب- در طول دوره مالی و یا بعد از اتمام دوره مالی
ج- معمولاً در طول دوره مالی یا حداکثر در پایان دوره مالی
د- حتماً می‌بایستی بعد از اتمام دوره مالی انجام شود.
11- در حسابرسی ضمنی ……… مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتیجه آن تهیه و ارائه ……… می‌باشد.
الف- کنترلهای داخلی، نامه مدیریت (نامه کنترل‌های داخلی)
ب- مانده حسا‌بها، گزارش ویژه
ج- کنترلهای داخلی، تاییدیه مدیران
د- هیچ‌کدام
12- اجزاء احتمال خطر حسابرسی در سطح یک حساب به شرح زیر می‌باشد:
الف- خطر ذاتی، خطر عدم کشف ب- خطر ذاتی- خطر کنترل- خطر عدم کشف
ج- خطر عدم کشف- خطر ذاتی د- هیچ‌کدام
13- در بند مقدمه گزارش حسابرسی (گزارشگری جدید) به جای کلمه مورد رسیدگی از واژه ……… استفاده می‌شود.
الف- وارسی ب- مرور ج- حسابرسی د- هیچکدام
14- خطر ذاتی عبارتست از:
الف- احتمال رخ دادن یک تحریف فاقد اهمیت در سطح یک حساب
ب- احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب پیش از آنکه سیستم کنترلهای داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ج- احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در حساب هزینه‌ها و درآمدها
د- هیچکدام
15- احتمال خطر عدم کشف عبارتست از:
الف- احتمال اینکه روشهای رسیدگی حسابرسان سبب شود به این نتیجه برسند که تحریف با اهمیت در حساب وجود ندارد، در حالیکه حساب موردنظر واقعاً حاوی تحریف با اهمیت است.
ب- احتمال اینکه روش‌های رسیدگی حسابرسان سبب شود که تحریف‌های با اهمیت به سهولت جلوه ننماید.
ج- هر دو مورد فوق صحیح است.
د- هیچکدام
16- در گزارش حسابرسی (گزارشگری جدید) جایگاه بند تاکید (توضیحی) ……… می‌باشد.
الف- قبل از بند اظهارنظر حسابرسی
ب- بعد از بند اظهارنظر حسابرسی
ج- قبل و بعد از بند اظهار نظر حسابرسی حسب سود
د- هیچ‌کدام
17- گزارش حسابرسی می‌تواند ……… ارائه شود.
الف- فقط به صورت کوتاه ب- فقط به صورت بلند (تفصیلی)
ج- معمولاً به صورت کوتاه د- به صورت کوتاه و یا بلند (تفصیلی(
18- حسابرسی جامع شامل ……… می‌باشد.
الف- حسابرسی مالی و حسابرسی عملکرد مدیریت
ب- حسابرسی مالی
ج- حسابرسی عملکرد مدیریت
د- حسابرسی رعایت و حسابرسی نهایی
19- در گزارش حسابرسی (گزارشگری جدید) در بند ……… به جای صورت ……… صورت ……… قرار می‌گیرد.
الف- حدود رسیدگی، تغییرات در وضعیت مالی، گردش وجوه نقد
ب- مقدمه، گردش وجوه نقد، تغییرات در وضعیت مالی
ج- اظهارنظر، گردش وجوه نقد، تغییرات در وضعیت مالی
د- مقدمه، تغییرات در وضعیت مالی، گردش وجوه نقد
20- شناخت کنترل‌های داخلی در واحدهای مورد رسیدگی توسط حسابرسان به صورت …… انجام می‌شود.
الف- پرس و جو ب- پرس‌وجو یا ارائه پرسش‌نامه
ج- ارائه پرسش‌نامه د- هیچ‌کدام

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی- سال تحصیلی 1378
1- مفاهیم اساسی زیر در برنامه‌ریزی حسابرسی دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد:
الف- شواهد حسابرسی
ب- اهمیت و ریسک
ج- خطر حسابرسی
د- خطر حسابرسی و شواهد حسابرسی به صورت توام
2- عوامل موثر بر قضاوت در مورد اهمیت:
الف- 1- اهمیت یک مفهوم نسبی است و نه یک مفهوم مطلق
2- مبانی مورد نیاز برای ارزیابی اهمیت
3- عوامل کیفی موثر بر اهمیت
4- رهنمودهای کمی در مورد اهمیت
ب- 1- اهمیت یک مفهومنسبی است و نه یک مفهوم مطلق
2- مبانی مورد نیاز برای ارزیابی اهمیت
3- عوامل کیفی موثر بر اهمیت
ج- 1- اهمیت یک مفهوم نسبی است و نه یک مفهوم مطلق
2- مبانی مورد نیاز برای ارزیابی اهمیت
د- اهمیت یک مفهوم نسبی است و نه یک مفهوم مطلق
3- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- استانداردهای عمومی، استانداردهای عملیاتی، استانداردهای برنامه‌ریزی حسابرسی
ب- استانداردهای عمومی، استانداردهای عملیاتی، استانداردهای شواهد کافی و شواهد قابل اطمینان
ج- استانداردهای عمومی، استانداردهای عملیاتی، استانداردهای مراقبت‌های حرفه‌ای و استقلال رای
د- استانداردهای عمومی، استانداردهای عملیاتی، استانداردهای گزارشگری
4- با توجه به متن بیانیه شماره 58، تغییرات انجام شده در گزارشگری جدید می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
الف- 1- عنوان گزارش حسابرسی
2- تعداد بندهای گزارش حسابرسی از 2 بند به 3 بند
3- واژه حسابرسی به جای واژه رسیدگی
ب- 1- تعداد بندهای گزارش حسابرسی از 2 بند به 3 بند
2- تعیین مسئولیت حسابرسان و تعیین مسئولیت مدیران واحدهای اقتصادی
ج- 1- عنوان گزارش حسابرسی
2- تعداد بندهای گزارش حسابرسی از 2 بند به 3 بند
3- واژه حسابرسی به جای واژه حسابرسی
4- صورت گردش وجوه نقد به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی
5- تعیین مسئولیت حسابرسان و تعیین مسئولیت مدیران واحدهای اقصتادی
د- 1- واژه حسابرسی به جای واژه رسیدگی
2- صورت گردش وجوه نقدی به جای صورت تغییرات در وضعیت مالی
5- احتمال خطر حسابرسی در سطح یک حساب دارای اجزاء زیر می‌باشد:
الف- 1- احتمال خطر ذاتی ب- 1- احتمال خطر ذاتی
2- احتمال خطر کنترل 2- احتمال خطر کنترل
3- احتمال خظر عدم کشف
ج- 1- احتمال خطر کنترل د- 1- احتمال خطر ذاتی
2- احتمال خطر عدم کشف 2- احتمال خطر عدم کشف
6- حسابرسی به جای استفاده از یکی از چهار اظهارنظر حرفه‌ای در گزارش‌های حسابرسی، می‌تواند یکی از حالات زیر را حسب مورد انتخاب نماید:
الف- انتخاب 2 اظهارنظر به جای 1 اظهارنظر
ب- انتخاب 3 اظهارنظر به جای 1 اظهارنظر
ج- حسابرس فقط مجاز به انتخاب یکی از انواع اظهارنظر حرفه‌ای می‌باشد.
د- هیچکدام
7- میزان شواهد حسابری با ریسک عدم کشف رابطه ……… دارد.
الف- مستقیم ب- مستقیم و معکوس ج- معکوس د- هیچ‌کدام
8- ریسک عدم کشف ناشی از بررسی‌های تحلیلی با ریسک عدم کشف ناشی از سایر آزمون‌های محتوی رابطه ……… دارد.
الف- مستقیم ب- معکوس ج- مستقیم و معکوس د- هیچ‌کدام
9- با بالا بردن درصد آزمون‌های تحلیلی ……… از سایر آزمون‌های محتوی چشم‌پوشی کرد.
الف- نمی‌توان ب- می‌توان ج- تحت شرایطی می‌توان د- هیچکدام
10- وضع و استقرار سیستم کنترل‌های داخلی در واحدهای اقتصادی از وظایف ……… می‌باشد.
الف- مجمع عمومی ب- واحد مالی
ج- مدیریت واحد اقتصادی د- بازرس و حسابرس
11- نتیجه آزمون رعایت روش‌ها تعیین کننده درصد میزان رسیدگی به ……… می‌باشد.
الف- آزمون شناخت کنترلها ب- آزمونهای محتوی
ج- ارزیابی کنترلها د- هیچ‌کدام
12- با توجه به عوامل:
ریسک عدم کشف DR ریسک ذاتی IR
ریسک قابل پذیرش AAR ریسک کنترل CR
1- AAR=IR+CR+DR 2- DRCR+IR=AAR
3- DR+CRIR=AAR 4- DRCRIR=AAR
13- از چهار عامل IR, AAR, DR و CR دو عامل زیر در ید و اختیار حسابرس نمی‌باشد؟
الف- DR و CR ب- IR و AAR ج- IR و CR د- DR و AAR
14- بندهای شرط گزارش حسابرسان که موجب مشروط شدن گزارش آنها می‌گردد، معمولاً یکی از موارد زیر و یا مجموعی از آنها می‌باشد.
الف- بندهای عدم توافق و بندهای ابهام ب- بندهای عدم توافق
ج- بندهای ابهام د- بندهای تاکید (توضیحی)
15- در گزارشگری جدید (بیانیه شماره 58) جایگاه بند تأکید (توضیحی) ……… می‌باشد.
الف- قبل از بند اظهارنظر ب- بعد از بند اظهارنظر
ج- قبل و یا بعد از بند اظهارنظر د- هیچ‌کدام
16- گزارش حسابرسان می‌تواند به صورت ……… تهیه و ارائه گردد.
الف- کوتاه ب- تفصیلی ج- کوتاه و یا تفصیلی د- هیچ‌کدام
17- حسابرس می‌تواند به صورت حسابرسی ……… و حسابرسی ……… مطرح باشد.
الف- مالی و مالیاتی ب- مالیاتی و عملکرد مدیریت
ج- کوتاه و تفصیلی د- مالی و عملکرد مدیریت
18- در مواقعی که هم شرایط مردود نمودن گزارش حسابرسی و هم شرایط عدم اظهارنظر در مورد گزارش حسابرسی وجود داشته باشد، حسابرس ……… ارائه می‌نماید.
الف- گزارش خود را با انتخاب عدم اظهارنظر
ب- گزارش خود را با انتخاب اظهارنظر مردود
ج- در مورد انتخاب اظهارنظر مردود و عدم اظهار نظر متخیر بوده، پس بنابراین به میل خود یکی از آنها را انتخاب می‌کند.
د- هیچکدام
19- ابهام در حسابرسی به ……… و ……… تقسیم می‌شود.
الف- ابهام ذاتی و محدودیت در رسیدگی ب- ابهام ذاتی و خطر ذاتی
ج- ابهام ذاتی و خطر کنترل د- هیچ‌کدام
20- حسابرس با عدم دریافت پاسخ تاییدیه‌های ارسالی به صورت ……… برخورد می‌نماید.
الف- عدم توافق
ب- محدودیت در رسیدگی و عدم توافق به صورت توأم
ج- محدودیت در رسیدگی
د- هیچکدام
21- در گزارش حسابرس در بند اظهارنظر معمولاً ابتداء بندهای ……… و بعداً بندهای ……… درج می‌گردد.
الف- ابهام، عدم توافق ب- عدم توافق، ابهام
ج- عدم توافق، تاکید د- هیچ‌کدام
22- در حسابرسی ضمنی کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی مورد …… و …… قرار گرفته و سپس نتیجه کار به صورت …… ارائه می‌گردد.
الف- شناسایی، ثبت، نامه مدیریت ب- ثبت، ارزیابی، گزارش حسابی
ج- شاسایی، ثبت، ارزیابی، نامه مدیریت د- هیچ‌کدام
23- در حسابرسی ……… موضوع ……… مطمح نظر می‌باشد.
الف- نهایی، اثبات اقلام
ب- مالیاتی، مالیات
ج- ضمنی، بررسی کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی
د- هیچ‌کدام
24- در نحوه کلی در حسابرس مبنی بر ریسک (خطر) موارد زیر مطمح نظر می‌باشد.
الف- اهمیت، ریسک حسابرسی، خطر کنترل، خطر ذاتی
ب- اهمیت، ریسک حسابرسی، خطر کنترل، خطر ذاتی، خطر عدم کشف
ج- اهمیت، ریسک حسابرسی، خطر کنترل
د- اهمیت، ریسک حسابرسی، خطر عدم کشف
25- امروزه حسابرسان به عوامل زیر توجه خاصی دارند:
الف- به دست آوردن کاملترین شواهد فارغ از تحمیل هر گونه هزینه سنگین حسابرسی و یا به عبارتی به دست آوردن شواهد مورد نیاز با صرف هر میزان هزینه و وقت
ب- به دست آوردن شواهد با استفاده از کامپیوتر
ج- پایین آوردن هزینه حسابرسی، کوتاه نمودن زمان حسابرسی، به دست آوردن کاملترین شواهد
د- هیچ‌کدام

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...