آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1384

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1384

1- کدام‌یک از موارد ذیل به احتمال بسیار کم از هدف‌های سیستم کنترل داخلی محسوب می‌شود؟
الف- حفاظت از دارایی‌ها
ب- کشف تقلب‌های مدیریت
ج- تشویق کارکنان به رعایت سیاست‌های مدیریت
د- کنترل دقت و قابلیت اعتماد مدارک حسابداری
2- در مواردی که حسابرس مستقل سقف اعتباری تصویب شده مشتری را با مانده بدهی وی مقایسه می‌کند، شواهدی در مورد کدام‌یک از ادعاهای مدیریت تهیه می‌کند؟
الف- ارزشیابی ب- افشاء مناسب ج- حقوق و تعهدات د- وجود وقوع
3- آزمون انقطاع زمانی فروش، کدام‌یک از اهداف کلی حسابرسی را تامین می‌کند؟
الف- افشاء مناسب ب- ارزشیابی و تخصیص
ج- کامل بودن د- وجود و وقوع
4- کدام‌یک از روشهای حسابرسی، بیشتر احتمال دارد که قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود؟
الف- آزمون معاملات فروش ب- ارسال تاییدیه حساب‌های دریافتنی
ج- پی‌جویی بدهی‌های ثبت نشده د- مشاهده و ارزشیابی موجودی‌های جنسی
5- در یک ساختار کنترل داخلی مناسب، مسئول دایره اعتبارات باید تحت سرپرستی …… فعالیت کند.
الف- مدیر مالی ب- مدیر فروش
ج- مدیر خزانه‌داری د- مدیر خدمات مشتری
6- کدام‌یک از گزینه‌های ذیل، تبیین مناسبی از روشهای تحلیلی است؟
الف- آزمون‌های آماری اطلاعات مالی برای تعیین حجم رسیدگی‌ها و شواهد مورد نیاز
ب- آزمون‌های محتوایی اطلاعات مالی از طریق مطالعه و مقایسه ارتباط بین داده‌ها
ج- نوعی از آزمون‌های خاصی که به کمک آن اشکالات طبقه‌بندی در صورتهای مالی مشخص می‌شود.
7- هدف اصلی و نهایی حسابرس مستقل از شناخت کنترلهای داخلی و ارزیابی ریسک کنترل کدام است؟
الف- رعایت استقلال در حین حسابرسی
ب- کسب اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات مدیریت
ج- برآورد ماهیت، زمان‌بندی و حجم رسیدگی
د- کسب اطمینان از رعایت و عدم انحراف از اصول حسابداری
8- احتمال خطر این‌که حسابرس از حسابرسی انجام شده نتیجه‌گیری نماید که اشتباه یا تحریف با اهمیت در صورتهای مالی مورد حسابرسی وجود ندارد در حالی‌که در واقع این‌گونه نباشد، بیان ریسک ……… است.
الف- عدم کشف ب- ذاتی ج- کنترل د- حسابرسی
9- تعیین سطح اهمیت در خصوص ……… اهمیت چندانی ندارد.
الف- دامنه حسابرسی هر حساب
ب- قابلیت اطمینان مدارک
ج- حدود روش‌هایی که باید اجرا شود.
د- ارزیابی موارد قابل درج در گزارش حسابرس
10- شرکت «سپهر» دستورالعمل مناسبی برای حذف و برکناری دارایی‌های ثابت مشهود ندارد و حسابرسی انجام شده نشان می‌دهد که ایراد دیگری در مورد دارایی‌های ثابت مشهود وجود ندارد، این موضوع ………
الف- ربطی به نامه مدیریت ندارد.
ب- در نامه مدیریت درج می‌گردد.
ج- در گزارش حسابرسی درج می‌گردد.
د- در یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی افشاء می‌شود.
11- رسیدگی حسابرس به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ ……… ادامه می‌یابد.
الف- بررسی کلی ب- انتشار صورتهای مالی
ج- صدور گزارش حسابرسی د- تحویل گزارش حسابرسی به صاحب‌کار
12- کاربرگی که یکی از سرفصل‌های عمده صورت‌های مالی در آن منعکس می‌شود، کاربرگ ……… نام دارد.
الف- اصلی ب- رسیدگی ج- نهایی و رسیدگی د- نکات قابل توجه
13- کدام‌یک از روشهای حسابرسی در آخرین روزهای اجرای عملیات حسابرسی انجام می‌شود؟
الف- دریافت تاییدیه حساب‌ها و اسناد دریافتنی
ب- دریافت تاییدیه حساب‌ها و اسناد پرداختنی
ج- دریافت تاییدیه (گواهینامه) مدیر مالی صاحب کار
د- دریافت تاییدیه (گواهینامه) مدیریت صاحب کار
14- کم‌اهمیت‌ترین نوع شواهد حسابرسی، کدام است؟
الف- صورت‌حساب بانک
ب- کاربرگ‌های محاسبات حسابرس
ج- صورت حساب فروشندگان نسیه
د- صورت‌حساب‌های از پیش شماره شده فروش‌های نسیه
15- اسناد و مدارک که خریدهای نقدی که مبلغ آن نسبت به اقلام صورتهای مالی مورد حسابرسی اساسی است، در اختیار حسابرس قرار نگرفته است، حسابرس در بند دامنه رسیدگی، مورد مذکور را:
الف- استثناء کرده و عدم‌ اظهارنظر ارائه می‌نماید.
ب- استثناء نکرده و نظر مردود ارائه می‌نماید.
ج- استثناء کرده و نظر مشروط ارائه می‌نماید.
د- استثناء نکرده و نظر مشروط ارائه می‌نماید.
16- حسابرس مستقل در خصوص معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته که در یادداشت‌های پیوست افشاء شده است و بعضاً در شرایط عادی تجاری (رعایت مبانی و موازین مشابه با سایر عملیات با دیگر اشخاص) صورت نگرفته چگونه اظهارنظر می‌کند؟
الف- موضوع را از جمله اشکالات کنترل داخلی تلقی نموده و در نامه مدیریت به آن اشاره می‌کند.
ب- موضع را به صورت اشکال اساسی در گزارش حسابرسی از نوع اظهارنظر منفی مطرح می‌سازد.
ج- موضوع (عدم رعایت شرایط عادی) را به صورت بند شرط به صورت محدودیت در رسیدگی در گزارشاز نوع عدم اظهارنظر مطرح می‌نماید.
د- موضوع (عدم رعایت شرایط عادی) را به صورت بند (عدم توافق) در گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط عنوان می‌کند.
7- شرکت تولیدی بهروز موسسه حسابرسی آلفا را به مدیریت آقای الف به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل انتخاب نموده است. گزارس حسابرس و بازرس در پایان سال با امضای چه کسانی خواهد بود؟
الف- امضای آقای بهروز به عنوان بازرس علی‌البدل و امضای موسسه به عنوان بازرس اصلی،
ب- فقط گزارش حسابرس با امضای حسابرس صادر می‌شود.
ج- امضاهای مجاز موسسه حسابرسی آلفا
د- امضای آقای بهروز به تنهایی
18- زیان سنواتی شرکت بتا از سرمایه پرداخت شده فزونی دارد (ماده 141 قانون تجارت) و ضمناً دارایی‌های شرکت شامل اقلامی که از اضافه ارزش برخوردار باشد، نیست و مدیریت برنامه‌ای برای رفع این مشکل ندارد. موسسه حسابرسی آلفا به مدیریت آقای بهروز بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس شرکت می‌باشد. نست به این موضوع در پایان سال چگونه برخورد می‌کند؟
الف- وضعیت زیان و شرایط ماده 141 فقط در گزارش حسابرس مطرح می‌شود.
ب- وضعیت زیان‌دهی شرکت به صورت محدودیت در رسیدگی است و گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر است.
ج- وضعیت زیان‌دهی مشمول ماده 141 و ناکافی بودن دارایی‌ها در مقابل بدهی‌ها موجب صدور گزارش با اظهارنظر منفی می‌شود.
د- وضعیت زیان و شرایط ماده 141 در گزارش بازرس مطرح می‌شود، لیکن وضعیت زیان‌دهی و آثار ناشی از آن (درخواست انحلال به درخواست هر ذینفع) موضوع تداوم فعالیت را زیر سوال می‌برد که موجب صدور گزارش حسابرسی با بند شرط خواهد بود.
19- سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت نگهداری نشده است. موسسه حسابرسی سهیل به مدیریت آقای سپهر که به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس شرکت انتخاب شده‌اند، با این موضوع چگونه برخورد می‌نمایند؟
الف- نبودن سهام وثیقه تاثیری در گزارش بازرس و حسابرس ندارد.
ب- نبودن سهام وثیقه فقط در گزارش بازرس قانونی مطرح می‌شود.
ج- نبودن سهام وثیقه بعنوان بند شرط فقط در گزارش حسابرس مطرح می‌شود.
د- نبودن سهام وثیقه بعنوان بند شرط در هر دو گزارش حسابرس و بازرس مطرح می‌شود.
20- اقسام (وام) تسهیلات بلندمدت دریافتی از بانک‌ها که با اهمیت است (به تضمین اموال غیرمنقول کارخانه) توسط شرکت به موقع پرداخت نشده و به موجب قرارداد وام، تاخیر در پرداخت اقساط علاوه بر شمول جریمه می‌تواند موجب صدور حکم اجرایی و توقیف اموال شرکت شود و مدیریت برنامه کافی برای تامین مالی و رفع این مشکل ندارد و موضوع در یادداشت‌‌های همراه در صورتهای مالی به نحو مناسب افشاء شده است. حسابرس نسبت به این موضوع:
الف- با توجه به اصل تداوم فعالیت اظهارنظر از نوع مشروط می‌نماید.
ب- با توجه به اصل تداوم فعالیت اظهارنظر از نوع منفی می‌نماید.
ج- با توجه به اصل تداوم فعالیت اظهارنظر از نوع عدم اظهارنظر می‌نماید.
د- موضوع تاثیری در گزارش حسابرس ندارد و تنها به درج آن در گزارش نقاط ضعف کنترل داخلی (نامه مدیریت) اکتفا می‌کند.
21- هیأت‌مدیره موضوع تغییر روش حسابداری ثبت درآمد از روش تعهدی به روش نقدی را که آثار آن بر صورت‌های مالی با اهمیت است، در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشا نموده است. حسابرس مستقل با این‌ مورد چگونه برخورد می‌نماید؟
الف- تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با اصول حسابداری است به عنوان بند شرط با ذکر مبلغ موثر از آن در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط درج می‌نماید.
ب- تغییر روش را با توجه به موضوعات و دلایل مربوط مطالعه نموده و به این نتیجه می‌رسد که تاثیری بر اظهارنظر حسابرس ندارد.
ج- تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با اصول حسابداری است به عنوان دلیل برای صدور گزارش حسابرسی از نوع عدم اظهارنظر به کار می‌گیرد.
د- تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با اصول حسابداری است به عنوان دلیل برای غلط بودن صورت‌های مالی به کار گرفته و گزارش حسابرسی از نوع اظهارنظر منفی صادر می‌کند.
22- موجودی کالا شرکت آلفا در آخر سال 1382 (که با اهمیت بوده است) مورد شمارش قرار نگرفته و سوابق دفتری ملاک قیمت‌گذاری بوده است. این موضوع عیناً در پایان سال 1381 نیز وجود داشته و حسابرس آن را به عنوان بند شرط در گزارش حسابرسی سال 1381 مطرح نموده است حسابرس مستقل در هنگام صدور گزارش حسابرسی برای سال 1382 چگونه اظهارنظر می‌نماید؟
الف- نسبت به صورتهای مالی سال 1382 اظهارنظر منفی می‌نماید.
ب- حسابرس نمی‌تواند نسبت به صورتهای مالی 1382 اظهارنظر حسابرسی نماید.
ج- موضوع با توجه به اهمیت خالص ارزش موجودیها و عدم تاثیر آن بر ترازنامه تاثیری در نوع اظهارنظر حسابرس ندارد.
د- نسبت به صورت سود و زیان گزارش عدم‌ اظهارنظر ولی نسبت به ترازنامه اظهارنظر مشروط می‌نماید.
23- خط تولید محصولات آرایشی (تولید عمده) شرکت در سال 1382 متوقف بوده و با تغییرات فنی در آن، تبدیل به خط تولید محصولات دارویی شده است. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌نماید؟
الف- موضوع تاثیری در گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرس ندارد.
ب- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی از نوع عدم اظهارنظر مطرح می‌شود.
ج- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی از نوع اظهارنظر مشروط مطرح می‌شود.
24- پاسخ تاییدیه ارسالی برای بدهکاران شرکت که حدود 60% از کل مطالبات را تشکیل می‌دهد (حدود 5% کل دارایی‌ها) واصل نشده است. گزارش حسابرس مستقل حاوی کدام مورد است؟
الف- موضوع به عنوان محدودیت در رسیدگی با اشاره در بند دامنه رسیدگی و یک بند شرط موجب صدور گزارش حاوی اظهارنظر مشروط (با تاثیر احتمالی) می‌شود.
ب- موضوع به عنوان محدودیت در رسیدگی با اشاره در بند دامنه رسیدگی و یک بند شرط موجب صدور گزارش حاوی اظهارنظر منفی می‌شود.
ج- موضوع محدودیت در رسیدگی (اساسی) است و موجب صدور گزارش از نوع عدم اظهارنظر می‌شود.
د- به دلیل عدم تاثیر مبلغ در مقایسه با جمع دارایی‌ها، تاثیری در گزارش حسابرسی ندارد.
25- حسابرس مستقل در ارتباط با معاملات انجام شده بین شرکت و اعضای هیأت‌مدیره که برای آن ضوابط قانونی ماده 129 قانون تجارت رعایت شده است و مضافاً تخفیفات با اهمیت مورد عمل در این معامله عادی نبوده است به شرح زیر اقدام به صدور گزارش می‌نماید:
الف- عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده 129 (ق.ت) موجب صدور گزارش از نوع اظهارنظر منفی می‌شود.
ب- عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده 129 (ق.ت) و تخفیفات غیرعادی هر دو به عنوان بند شرط در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط می‌شود.
ج- عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده 129 (ق.ت) و عملیات غیرعادی محدودیت اساسی است و موجب صدور گزارش از نوع عدم اظهارنظر می‌شود.
د- عدم رعایت ضوابط ماده 129 (ق.ت) از جمله وظایف بازرس قانونی است و لذا حسابرس فقط به موضوع شرایط معامله، تخفیفات غیرعادی را به عنوان بند شرط در گزارش به صورت اظهارنظر مشروط بیان می‌کند.
26- تسهیلام (وام) بلندمدت ارزی دریافتی به نرخ برابری ارز در تاریخ دریافت وام (سال 1378) در حساب‌ها انعکاس دارد. در هنگام تهیه صورت‌های مالی سالی 1382 نرخ برابری ارز تغییر داشته لیکن براساس نرخ ترازنامه تسعیر بدهی صورت نگرفته که مبلغ ریالی آن با اهمیت است. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟
الف- عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش پذیرفته شده (ترازنامه‌ای) موجب می‌شود که حسابرس اظهارنظر از نوع منفی اعلام نماید.
ب- عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش پذیرفته شده (ترازنامه‌ای) موجب محدودیت رسیدگی و به تبع آن صدور گزارش حسابرس از نوع عدم اظهارنظر می‌شود.
ج- عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش ترازنامه‌ای که مطابق با اصول حسابداری است را به عنوان بند شرط و با ذکر مبلغ ریالی موثر ارزی موضوع بر صورت‌های مالی در گزارش اظهارنظر مشروط بیان می‌کند.
د- عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش پذیرفته شده به دلیل اینکه مبلغ آن در مقایسه با کل وام، موثر نمی‌باشد تاثیری در صدور گزارش حسابرسی ندارد.
27- موسسه حسابرسی آلفا برای اولین بار توسط شرکت سحر جهت رسیدگی به صورتهای مالی سال 1382 انتخاب شده است. حسابرس سال قبل موسسه حسابرسی بهروز بوده که از جمله موسسات حسابرسی مشابه با موسسه حسابرسی آلفا و در لیست موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی قرار دارد. حسابرس با این موضوع در گزارش خود چگونه برخورد می‌نماید؟
الف- حسابرس موضوع اینکه صورتهای مالی سال قبل را حسابرس دیگر حسابرسی نموده به عنوان بند شرط در گزارش با اظهارنظر مشروط بیان می‌کند.
ب- حسابرس به دلیل عدم دسترسی به کاربرگهای حسابرسی سنوات قبل، نسبت به صورتهای مالی سال 1382 اظهارنظر نمی‌نماید.
ج- با توجه به اینکه هر دو موسسه تابع یک اصول و قواعد حرفه‌ای هستند، تغییر حسابرس تاثیری در گزارش حسابرسی ندارد.
د- حسابرس موضوع را در بند اول گزارش حسابرسی مورد اشاره قرار می‌دهد.
28- بخش با اهمیتی از پاسخ تایید ارسالی برای بانک‌های طرف حساب با شرکت واصل نشده است، موضوع از نظر حسابرس مستقل:
الف- محدودیت در رسیدگی است که در بند اول به آن اشاره شده و در یک بند به صورت محدودیت در رسیدگی مطرح و گزارش از نوع عدم اظهارنظر است.
ب- محدودیت در رسیدگی است که در بند دوم به آن اشاره شده و در یک بند به صورت بند شرط با تاثیر احتمالی در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط مطرح می‌شود.
ج- محدودیت در رسیدگی غیراساسی است و تنها می‌تواند در گزارش بازرسی قانونی و نامه مدیریت مطرح باشد.
د- محدویدت در رسیدگی غیراساسی است و قابل طرح در گزارش حسابرسی نمی‌باشد.
29- یکی از اقداماتی که حسابرس مستقل درخصوص رسیدگی به اعلام ترازنامه‌ای جهت اثبات مانده حساب‌های دریافتنی انجام می‌دهد. این است که:
الف- به کنترل درج مانده حساب‌های دریافتنی در دفاتر شرکت اکتفا می‌کند.
ب- با ارسال تاییدیه مستقیم توسط حسابرس اقدام به اثبات مانده حساب می‌نماید.
ج- از طریق ارسال تاییدیه توسط شرکت برای اشخاص طرف حساب و بررسی پاسخ‌های واصله برنامه‌ریزی می‌کند.
د- فقط به کنترل وصول این مطالبات در دوره بعد (وقایع بعد از ترازنامه) اکتفا می‌کند.
30- حسابرس مستقل در رسیدگی به اقلام ترازنامه شرکت آلفا در تاریخ 29/12/1383 در ارتباط با اثبات وجود موجودی جنسی و دارایی ثابت چگونه اقدام می‌نماید؟
الف- اکتفا به گزارش شمارش موجودی‌ها که توسط شرکت تهیه شده و بررسی سوابق مالی دارایی ثابت.
ب- نظارت بر شمارش موجودی‌ها در پایان سال و مشاهده عینی دارایی‌های ثابت خریداری شده (طبق برنامه حسابرسی)
ج- شمارش موجودی‌ها در پایان سال و بررسی دارایی‌های ثابت.
د- شمارش موجودی‌ها در پایان سال و بازدید از دارایی‌های ثابت.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...