آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1381

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی سال تحصیلی 1381

1- عدم ارائه گواهینامه مدیران (Representation Letter) به حسابرس مستقل موجب می‌شود که حسابرس مستقل در هنگام رسیدگی و اظهارنظر به حساب‌های سال مالی مزبور، با محدودیت در رسیدگی ……… مواجه شود و گزارش حسابرسی را به صورت ……… ارائه دهد.
الف- اساسی- عدم اظهارنظر ب- اساسی- اظهارنظر منفی
ج- غیراساسی- اظهارنظر مشروط د- غیراساسی- اظهارنظر مطلوب
2- شرکت سهامی عام خودروسازان که به صورت شرکت اصلی (دارا بودن سهام بیش از 50% در 10 شرکت فرعی و تابعه) است، از تهیه صورت مالی تلفیقی برای سال 1379 خودداری نموده است. حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی سال مزبور چگونه برخورد می‌نماید؟
الف- عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی حائز اهمیت نبوده و موجب صدور گزارش مقبول خواهد شد.
ب- عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی محدودیت اساسی تلقی می‌شود و موجب ارائه گزارش حسابرس به صورت منفی خواهد بود.
ج- عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی از جمله عدم رعایت اصول حسابداری است و موجب ارائه اظهارنظر حسابرس به صورت منفی خواهد بود.
د- عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی از جمله موارد رعایت اصول حسابداری است که به صورت بند شرط در گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط مطرح می‌شود.
3- حسابرس مستقل و بازرس قانونی در هنگام رسیدگی به حساب‌های سال 1379 شرکت سهامی عام بهروز و در هنگام دریافت پاسخ تاییدیه از بانکها متوجه می‌شود که حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری متعلق به شرکت، در رهن دیون شخصی یکی از مدیران است. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می‌کند؟
الف- موضوع اختلاس باعث می‌شود که حسابرس گزارش حسابرسی را به صورت عدم اظهار نظر مطرح نماید.
ب- موضوع از جمله وظایف بازرس قانونی است که در گزارش ایشان مطرح و ارتباطی به گزارش حسابرس مستقل ندارد.
ج- موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرس و همچنین عدم رعایت مفاد قانون تجارت در گزارش بازرس مطرح شود.
د- موضوع اختلاس تلقی شده و موجب می‌شود که حسابرس گزارش خود را به صورت اظهار نظر منفی ارائه دهد و در گزارش بازرس موضوع اختلاس را نیز مطرح سازد.
4- اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا به صورت نسیه و مدارک وصول مطالبات مربوط (که حدود 90% از کل مبلغ فروش سالیانه را تشکیل می‌دهد) در اختیار حسابرس مستقل قرار نگرفته است. حسابرس مستقل در هنگام صدور گزارش حسابرسی، موضوع را محدودیت رسیدگی اساسی تلقی ……… و گزارش حسابرسی را به صورت ……… ارائه می‌دهد.
الف- نمی‌کند- مطلوب ب- نمی‌کند- مشروط
ج- می‌کند- اظهارنظر منفی د- می‌کند- عدم اظهارنظر
5- در مواردی که حسابرسان با محدودیت رسیدگی روبرو هستند و گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر ارائه می‌شود، گزارش حسابرسی مربوطه حاوی کدام بند یا بندها است؟
الف- موضوع محدودیت رسیدگی فقط در بند حدود رسیدگی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
ب- پاراگراف حدود رسیدگی حذف و بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی قبل از بند اظهارنظر درج می‌شود.
ج- علاوه بر سه بند معمول حسابرسی، یک بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی بعد از بند سوم درج می‌شود.
د- علاوه بر سه بند معمول حسابرسی، یک بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی قبل از بند اظهارنظر درج می‌شود.
6- انجام حسابرسی پیش از تاریخ ترازنامه، برای ……… بیشتر امکان‌پذیر است.
الف- سهام سرمایه ب- بدهی‌های ثابت نشده
ج- دارایی‌های ثابت مشهود د- حساب‌های پرداختنی تجاری
7- پس از ارائه گزارش حسابرسی، کدام رویداد با احتمال بیشتر موجب می‌گردد که حسابرس بررسی‌های بیشتری در مورد صورت‌های مالی انجام دهد؟
الف- بدهی احتمالی که در صورتهای مالی حسابرسی شده افشا شده بود، از بین برود.
ب- یک واحد تجاری فرعی به فروش رود که 25% سود خالص تلفیقی ناشی از آن است.
ج- حوادث طبیعی روی دهد که بیمه نشده است و امکان دارد بر تداوم فعالیت صاحبکار اثر گذارد.
د- اطلاعات جدیدی در مورد قراردادهای اجازه بلندمدت مربوط به دوره حسابرسی کشف شود که قبلاً افشا نشده بود.
8- گزارش فروش کالاهایی که حمل نشده‌اند و قصور در ثبت فروش کالاهایی که حمل شده‌اند، کدام دسته از ادعاهای مربوط به حسابهای دریافتنی را غیرواقعی نشان می‌دهد؟
الف- مالکیت و کامل بودن ب- مالکیت و ارزشیابی
ج- وجود و ارزشیابی د- وجود و کامل بودن
9- دلیل اینکه ریسک‌های کنترل و ذاتی با ریسک عدم کشف تفاوت دارند، این است که ریسک‌های کنترل و ذاتی:
الف- برای اطلاعات کمّی و کیفی وجود دارند.
ب- مستقل از حسابرسی صورتهای مالی وجود دارند.
ج- از استفاده نادرست روشهای حسابرسی حاصل می‌شوند.
د- براساس افزایش حجم رسیدگی‌های حسابرسی، تغییر می‌نمایند.
10- احتمال خطر کنترل باید در قالب …‌…… ارزیابی شود.
الف- کنترل‌های خاص ب- کنترل عوامل محیطی
ج- ادعاهای مندرج در صورتهای مالی د- انواع تقلب‌های بالقوه
11- در آزمون سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، حسابرس معمولاً برای تعیین منطقی بودن ……، از روش تحلیلی استفاده می‌کنند.
الف- ارزش‌گذاری اوراق بهادار قابل فروش
ب- کامل بودن درآمد ثبت شده سرمایه‌گذاری
ج- طبقه‌بندی پرتقوی سرمایه‌گذاری به جاری و غیرجاری
د- وجود سود و زیان غیرعملیاتی در پرتقوی سرمایه‌گذاری
12- تأثیر وجود ایراد بسیار با اهمیت نسبت اصول پذیرفته شده حسابرسی بر «بند مقدمه» و «اظهارنظر» گزارش حسابرسی، کدام است؟
الف- هیچ- صورتهای مالی را به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
ب- هیچ- صورتهای مالی را به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد.
ج- به استثناء موارد مندرج در زیر- صورتهای مالی را به نحو مطلوب نشان می‌دهد.
د- به استثناء موارد مندرج در زیر- صورتهای مالی را به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد.
13- کدام مورد، از نظر حسابرس مستقل، بیشترین اطمینان را از جهت اینکه هر یک از اسناد خرید فقط یک بار ارائه و پرداخت می‌شود را به وجود می‌آورد؟
الف- خریدی که از طریق صورتحساب فروشنده تایید شده باشد.
ب- خریدی که قبل از انجام خرید، مجوز لازم برای آن دریافت شده باشد.
ج- خریدی که اسناد پرداخت مربوط به آن با مهر پرداخت شده توسط امضاء کننده چک ممهور شده است.
د- خریدی که اسناد پرداخت مربوط به آن با مهر پرداخت شده توسط صادر کننده چک ممهور شود.
14- ردیابی مدارک ارسال کالا به فاکتورهای فروش از پیش‌شماره شده، کدام شواهد را فراهم می‌کند؟
الف- تمام سفارشات مشتریان ارسال شده است.
ب- دوباره کاری در ارسال یا صدور فاکتور شده است.
ج- ارسال کالا به مشتریان به طور کامل فاکتور شده است.
د- تمام فاکتورهای فروش از پیش شماره‌گذاری شده به حساب منظور شده است.
15- برای ارائه گزارش مقبول، حسابرس باید متقاعد شود که:
الف- جمع تحریف‌ها با اهمیت نیست.
ب- مبلغ تحریف معلوم در نامه مدیریت مستند شده است.
ج- مبلغ تحریف معلوم توسط صاحبکار تایید و ثبت شده است.
د- برآورد جمع تحریف احتمالی شامل ثبت‌های تعدیلی است که قبلاً توسط صاحبکار انجام شده است.
16- بخش بسیار با اهمیتی از دارایی‌های ثابت شرکت تحت حسابرسی، از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیست. گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟
الف- مقبول ب- مشروط ج- مردود د- عدم اظهارنظر
17- کدام هدف، هدف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی نمی‌باشد؟
الف- وجود ب- ارزشیابی ج- کامل بودن د- قابلیت اعتماد
18- هدف از انجام رسیدگی به جدول سنی بدهکاران، کدام است؟
الف- اثبات وجود ب- اثبات ارزشیابی ج- اثبات مالکیت د- اثبات کامل بودن
19- اسناد و مدارک و اطلاعات فروش‌های نقدی که مبلغ آن نسبت به اقلام صورتهای مالی مورد رسیدگی، قابل توجه و اساسی است در اختیار حسابرس مستقل قرار نگرفته است. گزارش حسابرس در بند دامنه رسیدگی، مورد مذکور را استثناء ……… و گزارش را به صورت ……… ارائه می‌کند.
الف- کرده- نظر مشروط ب- نکرده- نظر مشروط
ج- نکرده- نظر رد د- کرده- عدم اظهارنظر
20- مسئولیت حسابرس جانشین در مورد ارتباط گرفتن با حسابرس قبلی، کدام است؟
الف- حسابرس جانشین مسئولیتی در مورد ارتباط با حسابرس قبلی ندارد.
ب- حسابرس جانشین باید با کسب اجازه از صاحبکار قبلی ارتباط بگیرد.
ج- ارتباط حسابرس جانشین با حسابرس قبلی نیازی به اجازه صاحبکار ندارد.
د- در صورت وجود شواهد، حسابرس جانشین مسئولیتی در مورد ارتباط با حسابرس قبلی با اجازه صاحبکار ندارد.
21- تائیدیه حسابها و اسناد دریافتنی کدام‌یک از مجموعه اهداف را تامین نمی‌کند؟
الف- وجود، مالکیت و ارزش
ب- وجود، مالکیت و محاسبات ریاضی
ج- وجود مالکیت و افشاء کافی
د- وجود، مالکیت و نحوه ارائه کل صورتهای مالی
22- در کدام‌یک از بندهای گزارش حسابرسی مقبول، به ترتیب «استانداردهای حسابداری» و «استانداردهای حسابرسی» اشاره می‌شود؟
الف- اظهارنظر- اظهارنظر ب- دامنه‌ رسیدگی- اظهارنظر
ج- اظهارنظر- دامنه رسیدگی د- دامنه رسیدگی- دامنه رسیدگی
23- در کدام‌یک از موارد برای کشف اشتباهات با اهمیت احتمالی در صورتهای مالی مورد رسیدگی، به کار می‌رود؟
الف- روش‌های تحلیلی ب- ارزیابی خطر کنترل
ج- کنترل‌های کامپیوتری د- بررسی کاربرگهای سال قبل
24- کدام آزمون کنترل محسوب نمی‌شود؟
الف- مشاهده رویه‌ها ب- بازبینی مدارک
ج- تایید مانده بانک د- پرس و جو از کارکنان صاحبکار
25- یک حسابرس با مطالعه تراز آزمایشی یک شرکت چگونه تشخیص می‌دهد که روش حسابداری موجودی‌های جنسی شرکت ادواری یا دایمی است؟
الف- از وجود حساب‌ مواد اولیه
ب- از وجود حساب موجودی کالای ساخته شده
ج- از وجود حساب کار در جریان ساخت
د- از روی عدم تغییر موجودی
26- کدام خطر ناشی از آزمون‌های محتوای حسابرسی است؟
الف- کنترل ب- ذاتی ج- حسابرسی د- عدم کشف
27- چنانچه در رسیدگی به صورتهای مالی تلفیقی برای پی‌ریزی بخشی از اظهارنظربه گزارش حسابرسان شرکت فرعی اتکا شود، این موضوع بایستی در کدام بند گزارش به نحو مناسب بیان شود؟
الف- مقدمه و اظهارنظر ب- اظهارنظر و توضیحی
ج- مقدمه و حدود رسیدگی د- حدود رسیدگی و اظهارنظر
28- اخذ تاییدیه از بدهکاران در ارتباط با مانده بدهی آنان، اثبات ……… است.
الف- ارزشگذاری ب- مالکیت حسابهای دریافتنی
ج- وجود ابهام و محدودیت‌های با اهمیت د- وجود ابهام و محدودیت‌های اساسی
29- در چه شرایطی، اظهارنظر حسابرسان در مورد صورتهای مالی در قالب گزارش عدم اظهارنظر بیان می‌شود؟
الف- وجود ابهام اساسی ب- وجود ابهام با اهمیت
ج- وجود ابهام و محدودیت‌های با اهمیت د- وجود ابهام و محدودیت‌های اساسی
30- کنترل داخلی در صورتی تقویت می‌شود که مقادیر خرید سفارش شده با رونوشت سفارش خرید ارسالی به دایره ……… کنترل می‌شود.
الف- خرید کالا ب- دریافت کالا
ج- حسابهای پرداختنی د- و بخشی که درخواستها را وارد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...