آزمون معـاملات

آزمون معاملات يا حسابرسي دادوستدها رسيدگي به چگونگي انجام و ثبت و ضبط عمليات مالي روزمره موسسه مورد رسيدگي مي‌باشد. اين قسمت از حسابرسي

1-      منظور از آزمون معاملات يا حسابرسي دادوستدها رسيدگي به چگونگي انجام و ثبت و ضبط عمليات مالي روزمره موسسه مورد رسيدگي مي‌باشد. اين قسمت از حسابرسي اكثراً درضمن سال مورد رسيدگي انجام داده مي‌شود تا از تراكم كار حسابرسان درچند ماه بعد از پايان سال مالي كاسته شود، وچون درضمن سال صورت مي‌‌گيرد، بسياري آنرا حسابرسي ضمني مي‌نامند. بعلاوه انجام اين عمليات درضمن سال به موسسه مورد رسيدگي فرصت مي‌دهد كه اصلاحات پيشنهادي را هرچه زودتر به مرحله اجراء درآورده بخصوص اقداماتي را كه نسبت به صورتهاي مالي پايان سال تاثير مي‌گذارند بموقع و با فرصت كافي عملي سازد.

 

2-      بنابراين حسابرس بايد سعي كند كه حتي‌المقدور عمليات حسابرسي و آزمون معاملات را درطي سال (ترجيحاً درنيمه دوم سال) انجام دهد و از لحاظ برنامه‌ريزي  بهتر است موقع انجام اين عمليات سال تا سال ثابت نبوده و هرسال دريك ماه متفاوت صورت گيرد. درموارديكه حسابرسي پس از اتمام سال مالي به حسابرس ارجاع شده است نيز بهتر است عمليات حسابرسي بطور مشخص با حسابرس دادوستدها شروع شده و پس از نتيجه‌گيري كامل اين مرحله، بقيه عمليات دردست گرفته شود.

 

3-            يك نكته اساسي بايد قبل از شروع حسابرسي داد و ستدها روشن شود:

آيا حسابرس مي‌خواهد رسيدگيهاي خود را درمجموع متكي برسيستم كنترل داخلي مستقر درموسسه مورد رسيدگي برنامه‌ريزي كند يا خير؟ لازمه اين تصميم‌گيري آنستكه وجود يا عدم وجود يك سيستم كنترل داخلي و قوت يا ضعف كلي آن مشخص شود. چنانچه يك سيستم كنترل داخلي (يعني يك مجموعه كنترلهاي حساب شده) وجود داشته و درمجموع نسبتاً‌قوي و موثر باشد ، حسابرس ميتواند به اعتماد آن رسيدگيهاي خودرا در يك سطح محدودترـ و طبعاً برگزيده‌ترـ انجام دهد (مثلاً‌ به صورت تست) و بنابراين بخصوص درموارديكه حجم عمليات مالي و حسابداري دستگاه زياد است بمقدار قابل توجهي دروقت صرفه‌جوئي نمايد . درغيراينصورت حسابرس به ناچار نمي‌تواند رسيدگيهاي خود را بطور آزمايشي انجام دهد و ميبايستي مقدار زيادي از عمليات مالي و حسابداري را از طريق آزمون معاملات مورد رسيدگي قراردهد.

 

4-      شناخت سيستم كنترل داخلي مستقر درموسسه مورد رسيدگي مقدمتاً با تكميل يك پرسشنامه كنترل داخلي و همچنين تهيه نمودارها و ياددشتهاي لازم صورت مي‌گيرد. درصورتيكه اين مدارك قبلاً تهيه شده است، حسابرس بايد درهرنوبت رسيدگي آنها را به دقت مطالعه كرده از طريق پرس‌وجو اطلاعات مندرج درآنها را به “روز” درآورد. همچنين درجريان رسيدگيها چنانچه مشاهده گردد كه درمواردي كنترلهاي جديدي ايجاد گرديده و يا دركنترلهاي قبلي تغييراتي داده شده است موارد بايد درمدارك مندرج درپرونده اصلاح شود.

 

5-      درخاتمه هرقسمت از آزمون معاملات و حسابرسي دادوستدها بايستي اين تصميم‌گرفته شود كه آيا يك “سيستم” كنترل داخلي وجود داد يا خيرو سپس ارزيابي نقاط قوت و ضعف آن بعمل آيد. براي اين منظور حسابرس بايد به سئوالات مشخص و از پيش‌طرح‌شده‌اي دراين زمينه جواب دهد تا با يك قضاوت مستقل و حتي‌المقدور علمي ارزيابي خود را بعمل آورد.

 


صفحه : …………W2……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                         دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

 

 

6-       بنابراين مطالب بالا درهر مورد رسيدگي، حسابرس بايستي برنامه آزمون معاملات يا حسابرسي دادوستدها را با توجه به اوضاع و احوال موسسه مورد رسيدگي طرح نمايد . برنامه‌اي كه به پيوست ارائه ميشود بعنوان يك الگو با توجه به اوضاع و احوال احتمالي يك شركت متوسط توليدي تهيه شده است و درمورد هررسيدگي با توجه به شناختي كه از سيستم كنترل داخلي بدست مي‌آيد، نخست بايد سرپرست حسابرسي اين الگو را بررسي نموده و براساس آن برنامه كار خود را تدوين نمايد . دربعضي موارد ممكن است عين اين برنامه را و يا احتمالاً با مقداري كم و زياد كردن بكار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه : …………W3……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي ‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

1

پـرداختهـــا 

 

هــــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است :

 

الف ـ   اينكه كليه پرداختها به اتكاء مدارك مثبته و درقبال خريد كالا يا خدمات و يا تحصيل دارائيها و يا اخذ منابع مالي و غيره صورت مي‌گيرد.

 

ب ـ     اينكه درهرمورد مدارك مثبته بطور مستقل از مقام پرداخت كننده تهيه يا رسيدگي شده و قبل از عمل پرداخت مقام ارشدي اجازه پرداخت داده است (پرداخت با مجوز قبلي است).

 

ج ـ      اينكه پرداخت واقعاً دروجه ذينفع صورت مي‌گيرد و احتمال هرگونه سوء استفاده ازميان برداشته شده است .

 

د ـ      اينكه كليه پرداختها بنحو صحيح طبقه‌بندي شده و درحسابهاي صحيح ثبت مي‌شوند ، و اينكه متقابلاً كليه پرداختهاي ثبت شده با توجه به مشخصات ثبت شده متكي به اسناد مثبته بوده و دررديف پرداختهاي واقعي موسسه مورد رسيدگي مي‌باشند.

 

 

     

 

 

 

صفحه : …………W4……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

رسيدگيهــــا

 

رسيدگي كنيد كه چه كساني درموسسه مورد رسيدگي اجازه تصويب چه نوع پرداختهائي را تا چه ميزان دارند . اگر هرگونه پرداختي نياز به امضاء دو يا چند نفر را دارد مراتب را يادداشت كنيد. كنترل كنيد كه پرونده دائمي حسابرسي دراين مورد به روز آورده شده و نمونه امضاء و نمونه پاراف اين افراد درپرونده درج مي‌باشد.

 

رسيدگي كنيد كه افراد مذكور، طبق اساسنامه يا مصوبات مجامع عمومي اختيار امضاء داشته و مراتب با مفاد آگهي مندرج در روزنامه رسمي تطبيق مي‌نمايد.

 

چنانچه دراسامي اين افراد نسبت به دوره قبلي تغييري داده شده و يا اولين نوبت حسابرسي است، از بانكهاي طرف حساب تائييديه مستقلي اخذ كنيد كه صاحبان امضاء معرفي شده به بانك را نشان دهد. چنانچه تفاوتي مشاهده مي‌شود مورد را پيگيري كنيد.

 

رسيدگي كنيد كه چكها به ترتيب شماره صادر شده و به قيد شماره دركارت يا دفتر معين بانكها ثبت مي‌شوند. رسيدگي كنيد كه چكهاي باطله به نظر مقام ارشدي رسيده و پس از ابطال نگاهداري مي‌شوند.

 

تعداد ………… از پرداختهاي انجام شده در هرماه را انتخاب نموده و با مشخصات كامل دركاربرگي يادداشت كنيد . سپس رسيدگيهاي زير را انجام دهيد:

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : …………W5……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 الف ـ   با مراجعه به اسناد مربوطه، رسيدگي كنيد كه پرداخت متكي به اسناد مثبته و با دستور پرداخت و مجوز صحيح صورت گرفته است .

 

ب –    رسيدگي كنيد كه از گيرنده چك رسيد معتبر اخذ شده است.

 

ج  ـ    درمورد خريد كالا و خدمات ، فاكتورهاي مربوطه را بررسي و اطمينان حاصل كنيد كه:

 

اولاً :  بنام موسسه مورد رسيدگي و مربوط به دوره مورد رسيدگي مي‌باشد.

 

ثانياً: مربوط به كالا يا خدماتي است كه براي كار موسسه مورد رسيدگي ضروري و طبيعي است .

 

ثالثاً:  مندرجات و محتوي اسناد ضميمه ، كالا يا خدمات مربوطه ظاهراً دريافت شده است .

 

رابعاً: كليه تخفيفاتي كه دستگاه محق به دريافت آن بوده كسرگذارده شده و به طور كلي فاكتور از لحاظ محاسبات و قيمتها كنترل شده است .

 

خامساً: فاكتور توسط مدير يا مقام مسئول ارشدي بعنوان تائيد امضاء يا پاراف شده است .

 

 

     

 

 

 

صفحه : …………W6……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

د ـ     درمورد پرداختهاي مربوط به جمع دستمزدها ، جمع ليستهاي حقوق، واريز ماليات حقوق و كسر بيمه‌هاي اجتماعي و ساير كسور، مراتب را با ليستهاي مربوطه تطبيق دهيد و رسيدگي كنيد كه ليستها حاوي امضاء‌هاي مجاز مي‌باشند. (رسيدگيهاي بيشتر دراين مورد تحت عنوان دستمزد و حقوق انجام مي‌گيرد.

 

ه‍ ـ      درمورد پرداخت از يك بانك به بانك ديگر ، نقل و انتقال به حساب بانك ديگر را رديابي كنيد و بررسي كنيد كه انتقال جنبه عادي داشته باشد.

 

و  ـ     درمورد هريك از انواع پرداختهاي فوق ، رسيدگي كنيد كه پرداختها به نحو صحيح تفكيك شده و درحسابهاي صحيح به ثبت رسيده‌اند.

 

علاوه براقلامي كه بشرح بالا مورد رسيدگي قرار گرفته‌اند ، حسابهاي بانكي را به شرح دفاتر و كارتهاي معين مورد مداقه قرار داده و هرگونه اقلام غيرعادي يا جالب توجه و استثنائي را يادداشت كرده و بطور جداگانه مورد بررسي قرار دهيد.

 

درمورد اين اقلام رسيدگي كنيد كه دردفتر كل و حسابهاي معين مربوطه درحسابهاي صحيح به ثبت رسيده‌اند.

 

يكماه را بطور اتفاقي (random) انتخاب نموده و كليه اقلام مندرج درحسابهاي بانكي طبق حسابهاي معين را با صورتحسابهاي مربوطه بانك تطبيق دهيـد.

     

 

 

صفحه : …………W7……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

دقت كنيد كه كليه چكها به ترتيب شماره دركارت يا حساب معين بانك ثبت گرديده و هرگونه شماره جا افتاده را رسيدگي كنيدكه مربوط به چكهاي باطل شده باشد.

 

درمورد ماه انتخابي موردنظر، جمع حسابهاي بانكي را دركارتها يا دفاتر معين مربوطه و همچنين حسابهاي دفتر كل كنترل نمائيد. درمورد همين ماه، چنانچه موسسه مورد رسيدگي خود به عنوان يكي از روشهاي كار مبادرت به تهيه صورتحسابهاي تطبيق بانكي نمي‌نمايد، بشرح مندرج درقسمت مربوطه، صورتهاي تطبيق بانكي تهيه كنيد.

 

صورتهاي تطبيق بانكي

 

چنانچه بعنوان جزئي از روشهاي كار، دستگاه مالي موسسه مورد رسيدگي اقدام به تهيه صورتهاي تطبيق بانكي درفواصل معين (مثلاً ماهانه) مينمايد:

 

الف ـ   رسيدگي كنيد كه صورتهاي تطبيق بانكي بطور مرتب و درفاصله كوتاهي پس از پايان دوره‌هاي تعيين شده تهيه مي‌شوند.

 

ب ـ     رسيدگي كنيد كه صورتهاي تطبيق بانكي توسط يكي از مقامات مسئول و مستقل از قسمت حسابداري مورد مطالعه قرار مي‌گيرند و هرگونه اقلام بازكهنه شده مورد بررسي و سئوال واقع ميشود.

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : …………W8……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ج  ـ    رسيدگي‌كنيد كه صورتهاي تطبيق بانكي براي كليه حسابهاي بانكي (اعم از فعال و غيرفعال) همزمان تهيه شده و همه صورتهاي تهيه شده همزمان به مقام فوق‌الذكر ارائه مي‌شود.

 

د ـ     رسيدگي كنيد كه درهرمورد كه صورت تطبيق بانكي تهيه نشده يا نميشود ، حسابهاي مذكور توسط مقام مسئولي مشخص گرديده و اقدامات مقتضي ديگري دراين زمينه صورت گرفته است .

 

ه‍  ـ      اقلام باز صورتهاي تطبيق بانكي تهيه شده را بطور آزمايشي درماههاي بعد ، رديابي كنيد و بخصوص اقلام كهنه را مشخص و نسبت به آنها رسيدگي كنيد .

 

چنانكه بعنوان جزئي از روشهاي كار، دستگاه مورد رسيدگي اقدام به تهيه صورتهاي تطبيق بانكي بطور مرتب نمي‌نمايد، اولاً‌ “ انجام اين عمل را قوياً” توصيه كنيد و ثانياً‌ اقدامات زير را به عمل آوريد:

 

الف  ـ  درمورد يك ماه بطور انتخابي (غير از ماه آخر سال مالي) كليه حسابهاي بانكي را با صورتحسابهاي بانك قلم به قلم تطبيق داده براي هريك ا زآنها درپايان ماه يك صورت تطبيق بانكي تهيه كنيد.

 

ب ـ     اقلام باز هريك از صورتهاي تطبيق تهيه شده را درماههاي بعد رديابي كنيد و هرگونه اصلاحاتي را كه دراين موارد بعداً‌ دردفاتر به ثبت رسيده است بخصوص كنترل كنيد.

 

     

 

 

صفحه : …………W9……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 ج  ـ    هرگونه اقلام كهنه شده منقول از ماههاي قبل را كه درصورت تطبيق خود را نشان مي‌دهند رسيدگي و برحسب مورد نسبت به آنها يادداشت تهيه كنيد.

 

نتيجه‌گيــري

 

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده درمورد سرفصل پرداختها و تطبيق حسابهاي بانكي، و وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

 

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين موارد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

 

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

صفحه : ….……W10……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

صنــدوق و تنخواه‌گردانهــا

 

هـــدف

 

بطور كلي بعنوان يكي از معيارهاي كنترل داخلي ، دريافت و پرداخت نقدي وجوه درموسسات معمولي بازرگاني/ تجاري بايد به حداقل رسانده شود . وجوه دريافتي بهتر است مستقيماً يا از طريق دريافت چك به حساب بانكي موسسه واريز شده و پرداختها بهتر است حتي‌المقدور به وسيله چك صورت پذيرد. آن مقدار از پرداختها كه بناچار بطور نقدي صورت مي‌پذيرد از طريق تنخواه‌گردانها انجام داده مي‌شود كه درآنصورت بعنوان يكي از نقاط قوت سيستم كنترل داخلي لازم است تنخواه‌گردانها بطور مرتب و درفواصل كوتاه واريز شده و اسناد مربوطه مورد رسيدگي قرارگيرد.

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است:

 

الف ـ   اينكه دريافت و پرداخت صندوق تحت كنترل صحيح بوده و همواره قابل رديابي و رسيدگي بعدي ميباشد.

 

ب  ـ    اينكه وجوه صندوق از لحاظ فيزيكي امن بوده و همواره درحد معقول و كاملاً ضروري نگاهداري مي‌شود. هرگونه وجوه مازاد بر احتياج بايد هرچه زودتربه حساب بانكي موسسه واريز شود.

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W11……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

ج  –    اينكه مدارك حسابداري كه درجريان دريافت و پرداخت‌ها بكارميرود بنحو صحيح تهيه و نگاهداري شده ، و از طريق آنها ميتوان عمليات صندوق را كنترل كرد.

 

د  ـ     درمورد تنخواه‌گردانها ، اينكه اصل وجوه تنخواه با مجوز صحيح بوده و تنخواه بطور مرتب واريز مي‌شود و اسناد مثبته مربوطه مورد رسيدگي قرار ميگيرد.

 

رسيدگيهـــــا

 

رسيدگي كنيد كه برگهاي حسابداري كه مورد استفاده عمليات نقدي است داراي شماره رديف چاپي بوده و دسته‌هاي استفاده نشده آنها تحت كنترل مستقل مي‌باشد. نوع اين كنترل را بررسي و مراتب را يادداشت كنيد. بخصوص مدارك مربوط به رسيدهاي صندوق و دسته رسيدهاي صادره و باقيمانده را رسيدگي و مراتب را دركاربرگي يادداشت كنيد.

 

2 ماه از سال را بطور تصادفي انتخاب كرده و جمعها و نقل‌هاي دفتر صندوق را درآن دوره‌ها كنترل كنيد.

 

تعداد ………… فقره از پرداختهاي صندوق را بطور پراكنده درطي سال مورد رسيدگي انتخاب كرده و ضمن تهيه كاربرگي رسيدگيهاي زير را انجام دهيد:

 

 

 

 

 

     

 

 

صفحه : ….……W12……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

الف ـ   رسيدگي كنيد كه پرداخت براساس مدارك مثبته صورت گرفته است .

 

ب ـ     رسيدگي كنيد كه مدارك مربوطه مورد تائيد مقامي مستقل از پرداخت كننده قرارگرفته و پرداخت داراي مجوز صحيح مي‌باشد.

 

ج  ـ     رسيدگي كنيد كه اقلام پرداختي تحت عنوان صحيح طبقه‌بندي شده و به حساب صحيح منظور شده‌اند.

 

د  ـ     كنترل كنيد كه از دريافت كنندگان وجه رسيد معتبر دريافت شده است.

 

ه‍  ـ     چنانچه هرگونه پرداختي مربوط به تنخواه‌گردان باشد ، اسناد و مدارك مربوطه را به شرح فوق رسيدگي كنيد.

 

درمورد تنخواه‌گردانها، جداولي تهيه كنيد كه كليه تنخواه‌گردانها و ميزان هريك را نشان دهد و اينكه طبق مجوز اوليه بايد همچنان برقرار باشد.

 

رسيدگي كنيد كه تنخواه‌گردانها بطور مرتب واريز ميشوند . چند فقره پرداختي دروجه تنخوا‌ه‌گردان بابت اسناد واريز شده را انتخاب و رسيدگي كنيد كه كليه اسناد ضميمه مستند بوده و پس از تائيد پرداخت شده‌اند . كنترل كنيد كه اين اقلام بعد از پرداخت به نحوي مهر يا علامت ميخورند كه قابل استفاده مجدد نباشند.

 

 

     

 

 

صفحه : ….……W13……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

12

شمارش وجـوه نقـــد

 

دريك تاريخي غيراز بازديد جهت حسابرسي(و يا دراولين فرصت شروع حسابرسي، بدون اطلاع قبلي مسئولين صندوق) به صندوق مراجعه نمائيد و كليه وجوه نقد يا شبه نقد يا قابل تبديل به نقد را به شرح بندهاي زير شمارش كنيد. دقت كنيد كه كليه وجوه بايد همزمان براي شمارش دراختيار حسابرسان بوده و امكان جابجائي وجوه وجود نداشته باشد . دقت كنيد كه شمارش حتماً با حضور متصدي صندوق صورت گيرد.

 

كليه جزئيات وجوه شمارش شده را دركاربرگي يادداشت كنيد و همراه با تاريخ و زمان انجام شمارش به امضاء مسئولين شمارش و همچنين امضاء مسئول صندوق يا تنخواه‌گردانها برسانيد.

 

جمع وجوه شمارش شده را بادفتر صندوق تطبيق دهيد. دقت كنيد كه دفتر تا آخرين روز بطورجوهري نوشته شده باشد و هرگونه تاخير غيرمعقول را جهت گزارش‌دهي يادداشت كنيد. اقلام ثبت نشده آخرين روز را يادداشت كنيد و ثبت بعدي آنها را دردفتر پي‌گيري كنيد .

 

ضمن كنترل ته چك‌هاي حسابهاي بانكي ، رسيدگي كنيد كه آخرين چكهاي صادره جهت صندوق همگي در دفتر صندوق وارد شده باشند.

 

چنانچه جزو موجودي صندوق چك وجود داشته باشد، دقت كنيد كه بنام شركت بوده (نه دروجه حامل) و بدون تاخير به حساب بانك گذارده مي‌شود . فهرستي از اين چكها تهيه كنيد و ماهيت مبادلات تجاري مربوطه را بررسي كنيد.

     

 

 

صفحه : ….……W14……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

چنانچه درجريان شمارش صندوق به وجوه يا چكها يا اوراق قابل تبديل به نقدي برخورد مي‌نمائيد كه جزو موجودي صندوق و دردفتر صندوق به حساب نمي‌آيد، ضمن شمارش آنها و يادداشت و بررسي نمودن جزئيات مربوطه، رسيدگي كنيد كه علت نگاهداري اقلام مذكور در صندوق چيست؟ هرگونه اقلام غيرعادي را با يك مقام ارشد و مسئول موسسه مورد رسيدگي درميان گذارده مراتب را يادداشت كنيد.

 

تنخواه‌گردانهاي اصلي را نيز بهمان صورت فوق (و در صورت امكان همزمان با شمارش وجوه صندوق) شمارش نموده و مراتب را درطي كاربرگي يادداشت كنيد.

 

نتيجه‌گيــري

 

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده درمورد صندوق و تنخواه‌گردانها و شمارش وجوه نقد وپس از وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

 

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي ازاين لحاظ از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

 

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

     

 

 

صفحه : ….……W15……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

دريافتهـــا

 

هـــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است:

 

الف ـ   اينكه كليه وجوه دريافتي موسسه مورد رسيدگي به‌موقع تحت كنترل درآمده و دراسرع وقت به حساب بانكي دستگاه واريز مي‌شود .

 

ب  ـ    اينكه وجوه دريافتي به حساب صحيح منظورشده و متقابلاً كليه مبالغ منظور شده به حسابها به عنوان دريافتي واقعاً‌ دريافت شده و عائد دستگاه شده است .

 

ج  ـ     اينكه درقبال هرگونه زيان ناشي از حوادثي نظير دزدي، آتش‌سوزي و غيره نسبت به وجوه نقديا نقدشدني كه درهرزمان ممكن است درمحل موسسه مورد رسيدگي وجود داشته باشد به ميزان كافي تضمين و يا بيمه وجود دارد.

 

رسيدگيهـــا

 

رسيدگي كنيد كه نحوه دريافت چك‌ها و اسناد (بروات و سفته‌ها) درموسسه مورد رسيدگي طوري است كه اين اقلام بلافاصله بطور مستقل از مراحل و پرسنل بعدي تحت كنترل درمي‌آيند (مثلاً از طريق صدور رسيد يا ثبت دردفتر يادداشت ، دفتر بانك و غيـــره)

     

 

 

 

صفحه : ….……W16……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

و دراسرع وقت بنام موسسه مورد رسيدگي ظهرنويسي و به حساب بانكي مربوطه منظورمي‌شود. هرگونه نقطه ضعف عملي يا احتمالي را كه دراين مورد ملاحظه مي‌كنيد درطي يادداشتي درپرونده منعكس نمائيد.

 

چنانچه عمليات دستگاه، دريافت وجوه نقد متعدد يا زيادي را ايجاب مي‌نمايد، دراين مورد نيز رسيدگي فوق را بطور جداگانه‌اي انجام داده ، بعلاوه اطمينان حاصل كنيد كه روش كار طوري است كه :

 

اولاً:   عمليات مربوط به دريافت وجوه تحت كنترل مي‌باشد.

 

ثانياً:  وجوه دريافتي دراسرع وقت به حساب بانكي موسسه مورد رسيدگي واريز مي‌شود .

 

ثالثاً:  مدارك مربوط به واريزها و تطبيق موجوديهاي نقدي توسط مقام ارشد و مستقلي كنترل مي‌شود.

 

رسيدگي كنيد كه درهرصورت ، تضمين يا بيمه كافي درمقابل احتمال هرگونه زيان ناشي از كسري و يا فقدان يا اختلاس از وجوه دريافتي موسسه اعم از نقدي يا چك و برات و سفته وجود دارد .

 

براي دوره‌ايكه جهت رسيدگي به پرداختها و صورتحسابهاي بانكي انتخاب شده است ، وجوه دريافت شده را از طريق رسيدهاي صادره يا دفتر مذكور در بند 2 و نسخه فيش‌هاي بانكي به صورتحسابهاي بانك رديابي كنيد، دقت كنيد كه تاريخ تحويل به بانك با تاريخ مندرج درمدارك تفاوت زياد نداشته باشد .

     

 

 

 

صفحه : ….……W17……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

رسيدگي كنيد كه كليه دريافتيهاي ثبت شده درطي دوره مذكور متكي به اسناد مثبته ميباشد و طرف حساب را دردفاتر كل و معين رديابي كنيد كه دريافتها به حساب اشخاص صحيح منظور شده باشد.

 

ستون بدهكار دفتر معين بانكها را مورد مداقه قرارداده هرگونه اقلام دريافتي غيرعادي را طي كاربرگي يادداشت نموده و با مراجعه به اسناد مربوطه چگونگي آنها را رسيدگي كنيد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه اقلام دريافتي پراكنده اي را كه از حسابهاي بدهكاران بازرگاني ، ساير بدهكاران و همچنين پيش‌دريافتها استخراج مي‌كنيد نشان دهد. با مراجعه به مدارك مربوطه اطمينان حاصل كنيد كه اين اقلام صحيح بوده و ثبت صحيح آنها را دردفاتر معين بانكها با كارتهاي مربوطه رديابي كنيد.

 

نتيجه‌گيــري

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده درمورد سرفصل دريافتها ، و وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين مورد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

     

 

 

 

صفحه : ….……W18……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

فــــروش

 

هـــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرسي تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است:

 

الف ـ   اينكه كليه اقلام فروش به مقادير و قيمتهاي واقعي فروش به ثبت ميرسند و اگر تخفيفي داده شده طبق مجوز صحيح مي‌باشد.

 

ب  ـ    اينكه اقلام ثبت شده درحساب فروش اقلام واقعي بوده و به مبالغ ثبت شده وصول گرديده و يا قابل وصول مي‌باشند.

 

ج  ـ     اينكه مقادير تحويل شده يا كار انجام شده با مقادير يا كار صورتحساب شده مطابقت داشته و جريان تحويل و تحول تحت كنترل مي‌باشد.

 

د  –     اينكه اقلام واقعاً دردوره مربوط به خود به ثبت مي‌رسند.

 

رسيدگيهــــا

 

كارت يا دفتر معين فروش را اخذ و جمعهاي عمودي و افقي و نقل‌ها را براي ………. ماه بطور انتخابي كنترل كنيد.

 

رسيدگي كنيد كه با توجه به شماره‌هاي پيش‌چاپ شده فاكتور هاي فروش ، كليه فاكتورهــاي صـــادره

     

 

 

 

صفحه : ….……W19……

نام صاحبكار : …. ( سهامی خاص )                                                                                دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درماه‌هاي انتخابي درحساب به ثبت رسيده‌اند و چنانچه شماره‌هائي از قلم افتاده باشد، موضوع را رسيدگي كنيد.

 

ثبت‌هاي دفتر كل را براي ماه‌هاي انتخاب شده چك نمائيد. ضمناً رسيدگي كنيد كه چنانكه حسابهاي فروش تحت عناوين مختلفي طبقه‌بندي شده‌اند، اقلام فروش با توجه به ماهيت فاكتورهاي فروش درحساب صحيح ثبت شده‌اند.

 

تعداد……… قلم از اقلام فروش را بطور پراكنده درطي سال از روي حسابهاي معين فروش انتخاب نموده و با ذكر مشخصات آنها دركاربرگي ، رسيدگيهاي زير را انجام دهيد:

 

الف ـ   با مراجعه به اسناد مربوطه، كنترل كنيد كه فروش براساس اسناد مثبته صحيح بوده و دردوره صحيح به ثبت رسيده است. چنانچه فروش براساس سفارش قبلي انجام شده‌، رسيدگي كنيد كه مندرجات فاكتور فروش با سفارش يا قرارداد منعقده تطبيق مي‌نمايد.

 

ب ـ     قيمتهاي ذكر شده درفاكتورهاي فروش را با ليست مصوب قيمتها كنترل كنيد و چنانچه تفاوتي مشاهده گرديد، كنترل كنيد كه قيمتهاي بكاررفته با تصويب قبلي بوده است.

 

ج  ـ     محاسبات فاكتورهاي فروش را كنترل كنيد و چنانچه مبالغ مندرج در فاكتورها براساس صورتهاي تجزيه و تحليل ضميمه‌ها مي‌باشد ، مندرجات آن صورتها را كنترل كنيد.

     

 

 

 

صفحه : ….……W20……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

د ـ      رسيدگي كنيد كه طرف حساب (ازقبيل تهاتر با پيش‌دريافتها ، مالياتهاي مكسوره و يا حساب بدهكاران تجاري) بدرستي ثبت شده‌ است .

 

ه‍  ـ     چناچه فروشها برحسب نوع يا قسمت يا ناحيه جغرافيائي طبقه‌بندي مي‌شوند رسيدگي كنيد كه اقلام انتخابي درست طبقه‌بندي شده‌اند.

 

و  ـ      با مراجعه به مدارك حسابداري انبار، رسيدگي كنيد كه مقادير فروش رفته بدرستي از حساب كالاهاي مربوطه خارج شده‌اند.

 

برگشت از فروش بعنوان يك عمل روزمره دركشور ما چندان معمول نيست. بنابراين كليه اقلام برگشتي درحسابهاي معين فروش را به نحو زير رسيدگي كنيد:

 

الف ـ   رسيدگي كنيد كه برگشت از فروش داراي مجوز بوده و با توجه به مكاتبات و صورتجلسات مربوطه مبلغ برگشتي صحيح محاسبه شده است .

 

ب  ـ    رسيدگي كنيد كه دركليه حسابهاي مربوطه اثراقلام برگشت از فروش به ثبت رسيده است.

 

ج  ـ    چنانچه هريك از مبالغ برگشت از فروش متكي به محاسباتي ميباشد ، محاسبات مربوطه را كنترل كنيد.

 

د ـ      چنانچه فروشها برحسب نوع يا قسمت يا ناحيه جغرافيائي طبقه‌بندي مي‌شوند، رسيدگي كنيد كه اقلام برگشتي از فروش درحسابها يا جداول صحيح برگشت داده شده‌اند.

 

 

     

 


صفحه : ….……W21……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

ه‍  ـ     چنانچه درقبال رقم برگشتي از فروش، كالائي برگشت شده يا بايستي برگشت ميشده است، رسيدگي كنيد كه به مقدار صحيح دركارت انبار وارد شده است.

 

با مراجعه به كارتهاي انبار، تعداد ……… از اقلام صادره بعنوان فروش را بطور پراكنده درطي سال انتخاب كرده و رسيدگي كنيد كه درمورد اقلام مربوطه درهمان دوره فاكتور فروش صادره شده است . فاكتورهاي فروش مربوطه را به حساب فروش و طرف حساب بدهكار رديابي كنيد .

 

چنانكه قسمتي از فروش موسسه مورد رسيدگي ، تحت فاكتور ولي بطور نقدي انجام مي‌شود ، رسيدگي كنيد كه فاكتورهاي فروش نقدي رديف شماره جداگانه داشته و بطور جداگانه قابل كنترل باشند.

 

درصورتيكه موسسه مورد رسيدگي از نرم‌افزار خاصي براي فروش و صدور فاكتور استفاده مي‌نمايد، ويژگيهاي نرم‌افزار رابررسي نموده از كنترلهاي آن مطمئن شويد. چنانچه از سيستم دستي براي صدور فاكتور استفاده مي‌شود، كنترل كنيد كه فاكتورها طبق ضوابط مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي چاپ شده و داراي شماره مسلسل باشد و به رديف صادر شده باشند درغيراينصورت مراتب را با سرپرست حسابرسي مطرح نموده ايرادات را يادداشت كنيد .

 

نتيجه‌گيـــري

 

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده تحت عنوان فروش، و وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي ، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

 

     

 

 

صفحه : ….……W22……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين مورد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W23……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خريــدهـــا

 

هـــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان آنستكه اطمينان حاصل شود كه كليه خريدهاي دستگاه تحت كنترل بوده و بنحو صحيح و با درنظرگرفتن كليه هزينه‌هاي مربوطه در حسابها به ثبت مي‌رسدو هرگونه تخفيفي كه دستگاه محق به دريافت آنست دريافت مي‌شود.

 

رسيدگيهــــا

 

تعداد ……… فاكتور خريدهاي داخلي را بطور پراكنده درطي سال مورد رسيدگي (از روي حسابهاي معين) انتخاب كرده و كاربرگي تهيه كنيد كه مشخصات فاكتورهاي انتخابي و نتيجه رسيدگيهاي زير را نشان دهد.

 

الف ـ    رسيدگي كنيد كه فاكتور بنام موسسه مورد رسيدگي بوده و مربوط به كالا يا خدماتي است كه براي كار موسسه مورد رسيدگي ضروري است .

 

ب  ـ    رسيدگي كنيد كه فاكتور با مفاد فرم سفارش خريد كه توسط مدير يا مقام مسئول ارشدي تائيد گرديده مطابقت داشته باشد.

 

ج  ـ     رسيدگي كنيد كه طبق مدارك پيوست كالاهاي مربوطه بنحو مطلوب و با كيفيت و شرائط خوب دريافت شده و يا خدمات دريافت شده بنحو رضايت‌بخش انجام گرفته و اين مواردتوسط مسئولين امر تائيد شده است.

     

 

 

صفحه : ….……W24……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

د  ـ     درمورد كالاهاي خريداري شده ، مقادير و قيمتهاي واحد را به كارتهاي حسابداري انبار رديابي كنيد.

 

ه‍  ـ     محاسبات فاكتورها راكنترل كنيد.

 

و  ـ     اگر قيمتهاي خريد روي نسخه فرم سفارش عنوان نشده، قيمتهاي بكار رفته در فاكتورها را با ليست قيمتهاي فروشنده و يا مدارك موجود ديگر( ازقبيل مكاتبات) تطبيق دهيد. رسيدگي كنيد كه هرگونه تخفيف متعلقه به حساب آمده است .

 

ز  ـ     رسيدگي كنيد كه فاكتورهاي مذكور از لحاظ طبقه‌بندي حسابها بدرستي تفكيك شده و ثبت مبالغ رادرحسابهاي مربوطه كنترل كنيد.

 

تعداد ……… فقره از خريدهاي خارجي (اعم از اعتبارات باز يا بسته شده) را بطور پراكنده درطي سال مورد رسيدگي از روي كارتها يا دفاتر معين انتخاب و كاربرگي تهيه كنيد كه مشخصات اقلام انتخابي و نتيجه‌رسيدگيهاي زير را نشان دهد.

 

الف ـ    با رسيدگي به پرونده بررسي كنيد كه مبالغ ثبت شده با مدارك و اعلاميه‌هاي بانك از قبيل حواله‌جات ، اعتبارات اسنادي و غيره تطبيق مي‌نمايد.

 

ب ـ     رسيدگي كنيد كه افتتاح اعتبار و همه پرداختهاي بعدي با اخذ استعلام بهاء طبق مقررات داخلي شركت و با اخذ مجوز و مصوبات صحيح انجام گرفته است .

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W25……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 ج  ـ     رسيدگي كنيد كه مبالغ ثبت شده با مدارك مربوطه به ترخيص كالاها از گمرك تطبيق مي‌نمايد.

د  ـ     اطمينان حاصل كنيد كه محاسبات قيمتهاي واحد، شامل كليه هزينه‌ها تا مرحله تحويل كالاها به انبارميباشد.

ه‍  ـ     رسيدگي كنيد كه هرگونه كسري دريافت كالا بطور جداگانه ثبت شده و نسبت به وصول خسارت از بيمه اقدام شده است .

و  ـ      درمورد حسابهائي كه كليه محصولات دريافت شده است، رسيدگي كنيد كه حسابهاي اعتبارات اسنادي بدرستي بسته شده است. دقت كنيد كه نسبت به هزينه‌هائي كه صورتحساب نهائي آنها بدست نرسيده ، ذخيره كافي منظور ميشود.

 

نتيجه‌گيـــري

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام درمورد سرفصل خريدها، وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي ، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين مورد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

     

 

 


صفحه : ….……W26……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

1

 

حقـوق و دستمــزد

 

هـــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است :

 

الف ـ   اينكه كليه افرادي كه نام آنها درليستهاي حقوق قيد ميباشد واقعاً دراستخدام موسسه مورد رسيدگي بوده و درطي دوره مورد نظر براي دستگاه كاركرده‌اند و اينكه متقابلاً ليستهاي حقوق جامع بوده و شامل همه اين نوع افراد مي‌باشد.

 

ب –     اينكه ميزان حقوق‌هاي مندرج در ليستها با مصوبات مربوطه تطبيق داشته و با توجه به ميزان يا مدت كاركرد و كليه مقررات مربوطه، ميزان خالص حقوق پرداختي درست محاسبه شده است.

 

ج  ـ     اينكه مبلغ پرداختي به دست شخص ذينفع رسيده و يا با موافقت او به حساب وي واريز شده و يا طبق دستور شخص او دروجه شخص ثالثي واريز شده است .

 

د ـ      اينكه مبالغ مربوطه از لحاظ تفكيك هزينه بدرستي طبقه‌بندي شده و به حسابهاي صحيح منظور شده است .

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W27……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

رسيدگيهـــا

 

بمنظور برآورده‌ساختن هدفهاي فوق، رسيدگيهاي زير را انجام دهيد . در هر مورد كه نتيجه رسيدگيها حاكي از وجود نقطه ضعف مي‌باشد، درجلو قسمت مربوطه درستون ملاحظات به رنگ قرمز علامت گذارده و يادداشتهاي توضيحي ضميمه پرونده كنيد.

 

درمورد دوره‌ايكه براي رسيدگي به عمليات صندوق و بانك انتخاب شده است ، ليستهاي دستمزد و حقوق را اخذ و :

 

الف ـ    جمع ستونهاي ناخالص ، ماليات ، بيمه ، كسورات ديگر و بالاخره خالص قابل پرداخت را كنترل كنيد.

 

ب ـ     جمعها را بطور افقي كنترل كنيد و نقل كليه جمعها را بصورتهاي خلاصه كنترل كنيد و مورد تفكيك ارقام برحسب سرفصلهاي هزينه دقت كنيد كه طبقه‌بندي‌ها صحيح باشد. سپس ثبت مبالغ را در حسابهاي مربوطه رديابي كنيد.

 

تعداد……… درصد از اوراق ليست دستمزد را از ميان ليستهاي فوق‌الذكر انتخاب و مبلغ ناخالص دستمزد افراد را با كارت ساعت يا ساير مدارك موجود كه نحوه محاسبه دستمزد ناخالص را نشان دهد، مقايسه و بررسي كنيد.

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W28……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
5سپس يك كابرگ ستوني تهيه كنيد كه شامل اسامي تعداد …… نفر از كاركنان مندرج در ليستهاي كنترل شده دربند فوق باشد. درمورد دستمزد اين افراد رسيدگيهاي زير را انجام داده و نتيجه را دركاربرگ مذكور منعكس كنيد.

 

الف ـ   اگر دستمزد ساعتي است ، مقدار ساعات كار انجام شده را با كارت ساعت، اوراق حضور و غياب و يا مدارك موجود ديگر مقايسه كنيد. درمورد مرخصي بيماري ، كنترل كنيد كه مجوز صحيح وجود دارد و مورد با مقررات قانون كار تطبيق مي‌نمايد.

 

ب ـ     اگر دستمزد برمبناي مقدار كاركرد محاسبه مي‌شود، مقادير كاركرد (مثلاً‌ قطعه‌كاري) را با گزارشات توليد و يا صورت دستمزدهاي تعيين شده توسط مقام مسئول مقايسه كنيد.

 

ج  ـ     نرخهاي بكار رفته براي محاسبه دستمزدها را از لحاظ صحت با هر گونه مدارك مستقلي كه وجود دارد (مثلاً پرونده‌هاي كارگزيني) مقايسه كنيد . درمورد اضافه‌كاري دقت كنيد كه نرخهاي صحيح بكاربرده شده و درهر صورت مقررات قانون كار رعايت شده باشد .

 

د  ـ      محاسبات مبلغ ناخالص دستمزد و هرگونه كسور قانوني از قبيل ماليات و بيمه را از لحاظ محاسباتي و صحت جمع و تفريق كنترل كنيد.

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W29……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

ه‍  ـ     درمورد كسور ديگر ، رسيدگي كنيد كه با توجه به مدارك مستقل (ازقبيل پرونده‌هاي كارگزيني يا فهرست تائيد شده ديگر) مقدار كسور صحيح مي‌باشد. دقت كنيد كه اين كسور با اجازه شخص مربوطه صورت مي‌گيرد.

 

و  ـ      اگر خالص دستمزد نقداً‌ يا بوسيله چك پرداخت شده است، دقت كنيد كه از افراد رسيد (مثلاً امضاء) اخذ شده باشد و صحت امضاء يا اثر انگشت را از طريق مقايسه با مدارك مستقل ديگري تست كنيد. البته دراين موارد توصيه كنيد كه پرداختها از طريق واريز به حساب بانكي صورت گيرد.

 

ز  ـ     رسيدگي كنيد كه هرنوع علي‌الحساب يا مساعده پرداختي به نحو صحيح كسر شده باشد.

 

درموارديكه دستمزدها بطور نقدي پرداخت مي‌شود، رسيدگي كنيد كه كليه دستمزدهاي مطالبه نشده (بعنوان موارد غيرعادي) بلافاصله به مقام ارشدي تحويل مي‌شود تا پرداخت بعدي آن تحت كنترل مجدد قرارگيرد.

 

چنانچه پرداخت دستمزد بطور نقدي صورت مي‌گيرد،‌دريك تاريخي درطي سال بطور غيره منتظره (با قرار قبلي با مقامات ارشد موسسه مورد رسيدگي ولي بدون اطلاع كارمندان مربوطه) درمحل پرداخت حضور بهم‌رسانده، جريان پرداخت رابررسي و اطمينان حاصل كنيد كه از جهات زير كنترلهائي كه اعمال مي‌شود صحيح و كافي مي‌باشد:

     

 

 

 

صفحه : ….……W30……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

الف ـ    شمارش وجوه (درصورتيكه وجوه شمرده شده درپاكت گذارده مي‌شود همچنين كنترل بعدي پاكات)

 

ب ـ     شناسائي افراد گيرنده وجه

 

ج  ـ     رسيدگي به موارد استثنائي ، مثلاً‌ شكايات

 

تعداد …… پرداخت را درزمينه‌هاي زير:

 

الف ـ    مرخصي‌هاي باحقوق.

ب ـ     خسارات اخراج يا بازخريد سنوات خدمت.

 

انتخاب نموده و با ذكر مشخصات دركاربرگي يادداشت كنيد. سپس رسيدگي كنيد كه با توجه به مدارك مثبته و قرادادها و مكاتبات و غيره اولاً  از لحاظ محاسبه صحيح باشد و ثانياً‌ با مصوبات صحيح و با توجه به مقررات قانوني پرداخت شده باشد .

 

بعنوان يك رسيدگي تحليلي، يك كاربرگ تهيه كنيد كه جمع دستمزدهاي پرداخت شده را درطي سال ماه به ماه نشان دهد(درصورت ضرورت قسمت به قسمت را جداگانه نشان دهيد) و پس از رسيدگي و پرس‌وجو، دلائل هرگونه نوسان قابل توجه را يادداشت كنيد.

 

درمورد كسور دوره رسيدگي ، از طريق مدارك يا حسابهاي مربوطه رسيدگي كنيد كه ضمن تكميل مدارك مربوطه، جمع مبالغ كسر شده دروجه دستگاههاي مربوطه(مثلاً‌ وزارت دارائي، بيمه‌هاي اجتماعي ، يا هرشخص ثالث ديگري، مثلاً شركت تعاوني) واريز شده باشد .

     

 

 

 

صفحه : ….……W31……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

چنانچه براي پرداخت كسور مربوطه، تكميل ليستهاي مخصوصي لازم است (مثلاً‌ ليستهاي بيمه) ليستهاي مربوطه را با ليست رسيدگي شده مقايسه كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه تفاوتي وجود ندارد.

 

درمورد ليستهاي حقوق، تعداد …… برگ از اوراق ليست كنترل شده بشرح بند 3 فوق را انتخاب و با مقايسه مدارك مستقل كه حاكي از حضور و كاركرد افراد باشد (از قبيل دفترحضور و غياب، كارتهاي ساعت، گزارشهاي كار، برگ اوقات كار و غيره) كنترل كنيد كه اسامي مندرج درليست و مدت كاركرد صحيح باشد .

 

سپس يك كاربرگ ستوني تهيه كنيد كه شامل اسامي تعداد…… نفر از كارمندان  مندرج درليستهاي كنترل شده دربند فوق بخصوص شامل عده‌اي از افراد استخدام شده درطي سال، باشد. درمورد حقوق اين افراد رسيدگيهاي زير را انجام داده و نتيجه را دركاربرگ مذكور منعكس كنيد .

 

الف ـ    بامراجعه به مدارك كارگزيني ، رسيدگي كنيد كه اولاً استخدام شخص داراي مجوز و مصوبات لازم بوده و ميزان حقوق مندرج در ليست با آخرين مصوبه يا حكم تطبيق مي‌نمايد.

 

ب ـ     كنترل كنيد كه محاسبات مربوط به ميزان ناخالص حقوق يا مزايا و هرگونه كسور قانوني ازقبيل ماليات و بيمه صحيح انجام شده است.

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W32……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

15

 

 

 

16

ج ـ      درمورد كسور ديگر، رسيدگي كنيد كه با توجه  به مدارك مستقل (از قبيل پرونده‌هاي كارگزيني يا فهرست تائيد شده ديگر) مقدار كسور صحيح مي‌باشد . دقت كنيد كه اين كسور با اجازه شخص مربوطه صورت مي‌گيرد.

 

د  ـ     رسيدگي كنيد كه هرنوع علي‌الحساب يا مساعده پرداختي به نحو صحيح كسر شده باشد.

 

ه‍  ـ     اگر خالص حقوق بوسيله چك پرداخت شده است دقت كنيد كه از افراد ، رسيد اخذ شده باشد (مثلاً بصورت امضاء ليست). البته در اين موارد توصيه كنيد كه پرداختها از طريق واريز به حساب بانكي صورت گيرد.

 

و ـ      پرداخت حقوق كارمندان نبايد بطور نقدي صورت گيرد. معهذا چنانچه اين قاعده رعايت نميشود رسيدگيهاي مندرج در بندهاي 6 و 7 فوق را درمورد حقوق‌ها نيز انجام داده ولي قوياً توصيه كنيد كه حقوقها از طريق واريز به حساب بانكي كارمندان پرداخت شود.

 

رسيدگيهاي مندرج در بندهاي 8 الي 11 فوق را نيز بطور جداگانه درمورد حقوق‌ها انجام دهيد.

 

بطور مستقل ازرسيدگيهاي‌فوق ليست يكماه رابصورت تعاوني انتخاب و وجود فيزيكي تعدادي از پرسنل منعكس درليست شركت را كنترل نمائيد.

 

درصورتيكه شركت مورد رسيدگي از نرم‌افزار حسابداري حقو ق و دستمزد استفاده مي‌نمايد ضمن بررسي امكانات و كنترلها و مشخصات نرم‌افزار مربوطه و يادداشت ويژگيهاي آن، تمامي رسيدگيهاي فوق را به منظور كسب اطمينان از نحوه عمل نرم‌افزار كماكان انجام دهيد.

     

 

صفحه : ….……W33……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

17

نتيجه‌گيـــري

 

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده درمورد سرفصل حقوق و دستمزد و وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي ، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين مورد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W34……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

مالياتهاي تكليفي و كسور بيمه‌هاي اجتماعي

 

هــــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين عنوان بطور خلاصه بشرح زير است:

 

الف ـ    اينكه از پرداختهائي كه طبق مقررات قانوني مشمول كسر مالياتهاي تكليفي و يا بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشند بر حسب مورد كسور لازم بعمل مي‌آيد.

 

ب  ـ    اينكه كسور مربوطه به نحو صحيح محاسبه مي‌شود .

 

ج  ـ     اينكه مبالغي كه كسر مي‌شود طبق مقررات مربوطه و با تهيه مدارك لازم بموقع مقرر به حسابهاي مربوطه دولتي واريز مي‌شود.

 

د  ـ     اينكه برحسب مورد ، مدارك لازم تهيه شده و به ادارات مربوطه تسليم مي‌شود.

 

رسيدگيهــا

 

رسيدگي به محاسبه ماليات و بيمه‌هاي اجتماعي متعلق به حقوق و دستمزدهاي پرداختي تحت آن عنوان انجام مي‌گيرد. دراينجا رسيدگي كنيد كه كليه مزاياي پرداختي به كاركنان از قبيل اقلام زير، كه مشمول ماليات و يا بيمه مي‌باشند اعم از آنكه درليست منظور شده و يا خارج از ليست بعمل مي‌آيد درمحاسبات ماليات حقوق منظور مي‌شوند:

     

 

 

 

صفحه : ….……W35……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

الف ـ    هرگونه حق‌الزحمه يا پاداش علاوه برحقوق.

 

ب  ـ    هرگونه كميسيون

 

ج  ـ     هرگونه پاداش نقدي از قبيل شهريه آموزشي كاركنان يا فرزندان ايشان.

 

رسيدگي كنيد كه از پرداختهاي زير ماليات به نحو صحيح كسر مي‌شود:

 

الف ـ   مال‌الاجاره

 

ب  ـ    هرگونه پرداخت پيمانكاري

 

ج  ـ     هرگونه حق‌الزحمه موضوع ماده 75 قانون مالياتهاي مستقيم

 

د  ـ     هرگونه بهره‌ غيربانكي

 

ه‍  ـ     هرگونه پرداخت بابت كمكهاي فني و خدمات مشاوره و آموزشي

 

رسيدگي كنيد كه مالياتهاي مكسوره بطور مرتب و درمهلت‌هاي قانوني دروجه وزارت دارائي پرداخت مي‌شود و فرمها يا ليستهاي مربوطه تهيه و در مهلت‌هاي قانوني تسليم مي‌گردد.

 

رسيدگي كنيد كه كليه كسور بيمه‌هاي اجتماعي بطور مرتب و درمهلت‌هاي قانوني دروجه حسابهاي مربوطه سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شودو فرمها و ليستهاي مربوطه تهيه و در مهلت‌هاي قانوني تسليم مي‌گردد .

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W36……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

رسيدگي كنيد كه از هرگونه پرداختي كه مشمول ماده 38 قانون تامين اجتماعي باشد، طبق مقررات قانوني مبلغ لازم كسر و تا ارائه مفاصا حساب نگاهداري شده است .

 

درصورتيكه موسسه مسئول انجام حسابرسي مالياتي شركت مورد رسيدگي مي‌باشد، بمنظور اجتناب از دوباره‌كاري يك كپي از نتايج رسيدگيهاي بعمل آمده را درپرونده حسابرسي مالياتي نيز درج نمائيد.

 

نتيجه‌گيـــري

 

آيا درنتيجه‌ رسيدگيهاي فوق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه درموسسه مورد رسيدگي اين امور به نحو رضايت‌بخش انجام مي‌پذيرد؟ چنانچه هرگونه ايرادي مشاهده مي‌شود ، مراتب را جهت گزارش‌دهي يادداشت كنيد.

 

دراين مورد دقت كنيد كه هرگونه تخلف دركسر مالياتهاي تكليفي و بيمه‌هاي اجتماعي و يا تاخير در واريز آنها دروجه حسابهاي مربوطه ، مشمول جرائم مختلف بوده و ممكن است از لحاظ حسابهاي نهائي موسسه مورد رسيدگي حائز نهايت اهميت باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W37……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

 

مدارك انبــار و توليــــد

 

هــــدف

 

هدف از رسيدگيهاي حسابرس تحت اين سرفصل بطور خلاصه بشرح زير است :

 

الف ـ   اينكه ورود و خروج كالا به انبارهاي موسسه مورد رسيدگي و نقل و انتقال بين آنها تحت كنترل بوده و بنحو صحيح و كافي درمدارك مستقلي منعكس مي‌گردد .

 

ب  ـ    اينكه هرگونه ورود و خروج منعكس شده دردفاتر و يا كارتهاي حسابداري ثبت مي‌شود و متقابلاً‌ همه ثبت‌هائي كه دراين مدارك بعمل مي‌آيد متكي به اسناد صادره درمنبع مي‌باشد.

 

ج  ـ     اينكه هرگونه مبالغ ريالي و محاسباتي به نحو صحيح بدست آمده و درحسابهاي صحيح منعكس مي‌گردد.

 

د  ـ     اينكه موجوديها به طور ادواري مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته هرگونه كسري يا زيادي و يا هرگونه خرابي و از بين رفتگي مورد رسيدگي قرار گرفته مدارك مربوط بنحو مقتضي اصلاح مي‌شوند.

 

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W38……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

رسيدگيهــــا

 

رسيدگي كنيد كه درنقطه ورود به محوطه كارخانه و يا انبارها چه نوع كنترلهائي وجود دارد كه بتوان گفت هرگونه ورودو خروج كالا بطور صحيح انعكاس مي‌يابد. رسيدگي كنيد كه اين كنترلها درعمل تا چه اندازه مورد پيروي قرار مي‌گيرند.

 

رسيدگي كنيد كه برگهاي حواله و قبض انبار (يا تحت هرنام ديگري كه وجود دارند) داراي شماره رديف چاپي بوده و درهرزمان فقط يك دسته از آنها مورد استفاده بوده و دسته‌هاي بلااستفاده تحت كنترل مي‌باشد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه تعدادي ورود و خروج كالا را طبق مدارك تهيه شده درمنبع نشان دهد. سپس مراحل مختلف انعكاس اين مدارك را دردفاتر و كارتها و ساير مدارك حسابداري رديابي كنيد.

 

رسيدگي كنيد كه صدور كالا از انبارها طبق مجوز صحيح صورت گرفته و احتمال صدور كالا بدون مجوز صحيح وجود ندارد .

 

رسيدگي كنيد كه درمورد صدور كالا، گيرنده كالا يا مواد، دريافت آنرا طبق مشخصات قيد شده تائيد نموده است.

 

درمورد كالاي وارده، رسيدگي كنيد كه اقلام دريافتي از خارج، از لحاظ كيفيت مورد بازرسي قرار گرفته و فقط پس از تائيد وارد انبار مي‌شود .

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W39……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

رسيدگي كنيد كه درهر ورود مقدار كالاي وارده مورد تائيد انباردار قرارگرفته ضمناً‌ هيچگونه ورود كالائي بدون مجوز قبلي صورت نمي‌گيرد.

 

يكدوره يك ماهه را درطي سال بطور تصادفي انتخاب كرده و رسيدگي كنيد كه كليه حواله‌ها و قبض انبارها طبق شماره رديف چاپي مورد استفاده قرار گرفته و درمدارك مربوطه به ثبت رسيده‌اند. چنانچه هربرگه‌اي باطل شده باشد لاشه باطل شده آنرا ملاحظه كنيد.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه شامل تعدادي اقلام وارده به انبار طبق كارتهاي انبار باشد . صحت ثبت اين اقلام را دركارتهاي حسابداري انبار رديابي كنيد . سپس درمورد همين اقلام رسيدگي كنيد كه قيمت‌‌گذاري كارتهاي حسابداري انبار با توجه به روش حسابداري اخذ شده صحيح صورت گرفته است.

 

يك كاربرگ تهيه كنيد كه شامل تعدادي اقلام صادره از انبار باشد. صحت ثبت اين اقلام را دركارتهاي حسابداري انبار رديابي كنيد و رسيدگي كنيد كه درحساب طرف مربوطه (مثلاً كار درجريان) به قيمت تمام شده صحيح وارد شده‌اند.

 

حساب كاردرجريان را براي يكدوره طي سال مورد بررسي قرارداده ، اقلام مندرج درآنرا با مدارك خلاصه مربوطه از قبيل مواد و كار مستقيم و تسهيم هزينه‌هاي غيرمستقيم رديابي كنيد. اطمينان حاصل نمائيد كه اين نوع مدارك تحت پوشش ساير قسمتهاي برنامه حسابرسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند.

     

 

 


صفحه : ….……W40……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

رسيدگي كنيد كه درحساب كار درجريان و درصورت تجزيه و تحليل ، دركليه صورتهاي مربوطه ، كار و مواد مستقيم برحسب روش احتساب قيمت تمام شده كالاي ساخته شده به حساب صحيح منظور شده و همچنين هزينه‌هاي سربار بنحو صحيح بين مراكز هزينه سرشكن شده درحساب كار درجريان به حساب صحيح منظور شده باشد .

 

چنانچه موجوديهاي جنسي بطور دائمي مورد شمارش قرارمي‌گيرند، رسيدگي كنيد كه هريك از اقلام انبار لااقل يكبار درسال شمارش مي‌شود. طي كاربرگي تعدادي اقلام انبار را بطور واقعي شمارش كرده نتيجه را با مدارك انبار و مدارك حسابداري انبار تطبيق دهيد.

 

چنانكه موجوديهاي جنسي يكبار درسال (مثلاً درآخر سال) شمارش مي‌شود. درآنصورت جهت ملاحظه نتايج حاصل از شمارش موجوديها و انبارگرداني درمحل حضور بهمرسانيده و طبق قسمت مربوطه برنامه حسابرسي نهائي اقدام كنيد .

 

چنانچه موسسه مورد رسيدگي براي كنترل و حسابداري موجودي انبارها از نرم‌افزار كامپيوتري استفاده مي‌نمايد. مشخصات نرم‌افزار مربوطه را يادداشت كرده و ويژگيهاي آنرا بررسي و از نقطه‌‌نظر كنترلهاي داخلي ارزيابي نمائيد. هرگونه موارد يا نقاط ضعف را يادداشت نمائيد و با سرپرست مربوطه مطرح كنيد تا عندالزوم درنحوه رسيدگيها تجديدنظر لازم بعمل آيد.

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W41……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

 

 

15

نتيجه‌گيـــري

 

آيا پيرو رسيدگيهاي انجام شده درمورد هرسرفصل مدارك انبار و توليدو وارسي‌هاي سرپرست حسابرسي ، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه:

 

الف ـ    موسسه مورد رسيدگي دراين مورد از يك سيستم كنترل داخلي برخوردار است ؟

بلي / خيـر

ب ـ     سيستم كنترل داخلي موجود درمجموع آنقدر قوي هست كه از وقوع هرنوع اشكال قابل توجه جلوگيري كند؟

بلي / خيـر

ج  ـ     درصورت منفي بودن پاسخ اخير ، آيا ميتوان اثرات ريالي اشكالات عمده را ارزيابي كرد؟

بلي / خيـر

(دراين مورد يادداشت تهيه كنيد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W42……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

بررسيهاي كلـــي

 

هدف از انجام اين قسمت از برنامه حسابرسي آنستكه اگردرجريان حسابرسي داد و ستدها مطالب و موضوعات يا مسائلي ملاحظه مي‌شود كه نسبت به چگونگي تهيه صورتهاي مالي نهائي و يا محتواي آنها اثرات قابل توجهي خواهند داشت ، اينگونه موارد هرچه زودتر توسط حسابرس بررسي شده و موسسه مورد رسيدگي راهنمائي شود.

 

درطي ملاقاتهاي جداگانه‌اي با مقامات ارشد و مسئول موسسه مورد رسيدگي(درجريان حسابرسي دادوستدها و يا در خاتمه آن) از طريق پرس‌و جو و پيگيري مسموعات ، رسيدگي و يادداشت كنيد كه چه نوع مسائل و موضوعاتي دردستگاه مطرح مي‌باشد كه احتمالاً‌ درتهيه صورتهاي مالي نهائي و يا محتواي آنها موثر خواهند بود .

 

ازمقامات مربوطه سئوال كنيد كه دستگاه چه برخوردي با مسائل و موضوعات مزبور داشته و احتمالاً چه راهنمائي‌هائي مورد لزوم مي‌باشد. دراين مورد دقت كنيد كه هرگونه توصيه از طرف حسابرس بطور كتبي و يا طي گزارش مديريت عنوان شود .

 

صورتهاي مالي سال قبل و گزارشهاي مديريت حاصله از حسابرسي‌هاي نهائي و ضمني مربوط به آن را مطالعه كرده و قلم به قلم بررسي و يادداشت نمائيد كه چه اقداماتي درمورد نكات مطروحه به عمل آمده است .

 

 

     

 

 

 

صفحه : ….……W43……

نام صاحبكار : ( سهامی خاص )                                                                                 دوره مورد رسيدگي : 1393/06/31

رديف

شرح رسيدگيهاعطف به پرونده جاري حسابرسيامضاء رسيدگي‌ كنندهتاريخ تكميل رسيدگيتائيد سرپرستتوضيحات
5

 

 

 

 

 

6

با مراجعه به قسمت “ اقدامات قانوني” دربرنامه حسابرسي صورتهاي مالي ، عمليات مربوطه را در اين تاريخ مي‌توان انجام داد انجام دهيد تا نكاتي كه بايد مطرح گردد هرچه زودتر به اطلاع مقامات موسسه مورد رسيدگي رسانده شود .

 

رسيدگي كنيد كه با توجه به حجم عمليات ، بودجه زماني كه براي حسابرسي نهائي درنظر گرفته شده است و همچنين تركيب پرسنلي مورد نياز مناسب ميباشد. چنانچه احتياج به تجديدنظراحساس مي‌شود، دراين مرحله اقدام كنيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...