آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

آزمون محتوا
آزمون محتوا در رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا در pshfvsd
آزمون محتوا در بهای تمام شده کالای فروش رفته در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
حسابرسی فروش

آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

هدف , حصول اطمینان از اینکه حسابرسی فروش :الف) فروش کالا و خدمات در مقابل تحویل کالا و ارائه خدمات در حسابها ثبت شده است .

ب) حسابرسی فروش کالا و خدمات به اشخاص واقعی بوده است .
ج ) کلیه فروشها و خدمات ارائه شده در حسابها ثبت شده است .
د ) فروش کالا و خدمات با ارزشهای صحیح در حسابها ثبت شده و به نحو مناسب طبقه بندی شده است .

برنامه ریزی:
بررسی احتمال خطر کم متوسط زیاد عطف
خطر حسابرسی ۰

خطر ذاتی ۰

خطر کنترل ۰

خطر بررسی تحلیلی ۰

خطر عدم کشف جرئیات آزمون محتوا

مبلغ اشتباه قابل تحمل میلیون ریال
مبلغ اشتباه مورد انتظار میلیون ریال

میزان شواهد مورد نیاز ۰
۰

حسابرسی فروش

بررسی امکان استفاده از سایر روشهای حسابرسی :

تاکید بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ کامل بودن ۰ ارزشیابی ۰ مالکیت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندی ۰

توضیح در مورد میزان رسیدگی و انتخاب نمونه :

میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

نتیجه گیری :
میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

اشتباهات کشف شده:
میزان رسیدگی اشتباهات کشف شده اشتباه قابل تحمل
میلیون ریال
میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری
جمع

تصمیم گیری :
قابل تحمل ۰ رسیدگی خاص ۰ افزایش نمونه ۰ گزارش حسابرسی ۰

خلاصه نکات رسیدگی حسابرسی فروش:

 

تهیه کننده : ………………………………………………………………………….. بررسی کننده : …………………………………………………………………………..

تاریخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاریخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسیدگی استانداردهای حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
صورتخلاصه ای فروش بر اساس نوع محصول یا خدمات ارائه شده را اخذ و با اقلام مشابه سال قبل مطابقت داده و مغایرت با اهمیت را پیگیری نمائید .
اش الف – اقلام غیر عادی و عمده ثبت شده در حساب فروش را بررسی کنید.
ب – تعدادی از اقلام ثبت شده در حساب فروش را انتخاب و رسیدگی های زیر را انجام دهید :

حسابرسی فروش
وت
اش ۱- مطابقت با فاکتورهای فروش
اش ۲- مشاهده مجوز مربوط به مصوبات اعتبار مشتری
وت ۳- مطابقت با برگه های خروج و حواله های انبار ( در مورد فواصل زمانی غیر عادی تحقیق کنید ).
وت ۴- کنترل ثبت اقلام در کارت انبار
وت ۵- کنترل ثبت اقلام در کارت حسابداری انبار
اش ۶- مطابقت نرخهای فروش با لیست مصوب قیمت ها و یا قراردادهای فروش
اش ۷- کنترل محاسبات فاکتور
وت ۸- مشاهده مجوزهای مربوط به تخفیفات
اش ۹- کنترل ثبت صحیح در حسابهای فروش و بدهکاران
پ – تعدادی از اقلام ثبت شده در حساب برگشت از فروش و تخفیفات را انتخاب و رسیدگی های زیر را انجام دهید .
وت ۱- مشاهده مجوزهای مربوط
وت ۲- مشاهده اعلامیه بستانکار
اش ۳- مطابقت با نرخهای فروش
وت ۴- مشاهده رسید انبار
وت ۵- کنترل ثبت اقلام درکارت انبار
وت ۶- کنترل ثبت اقلام در کارت حسابداری انبار
۷- کنترل ثبت صحیح در حساب بدهکاران
ت – تحقق درآمد
۱- مطمئن شوید که با توجه به نوع فعالیت شرکت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات تحقق پیدا کرده است . ۳ ۱۵ تا ۲۰
۲- در مورد خدمات ارائه شده مطمئن شویدکه درآمد خدمات با توجه به میزان تکمیل آن شناسایی شده است ( هزینه ها نیز به همان نسبت شناسایی شده باشد ) . ۳ ۲۱ تا ۲۸

روشهای تحلیلی :
نسبتهای زیر را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائید :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسیدگی سال قبل
اش ۱- سود ناویژه هر محصول یا گروه محصول را با سال قبل مقایسه کنید .
اش ۲- فروش ماهانه را با فروش دوره مشابه سال قبل مقایسه کنید .
اش ۳- نسبت برگشت از فروش به فروش را با نسبت مشابه سال قبل مقایسه کنید .
اش ۴- نسبت تخفیفات فروش به فروش را با نسبت مشابه سال قبل مقایسه کنید .
اش ۵- تعداد کالای فروش رفته را از صورت گردش کالای فروش رفته استخراج و حاصلضرب آن را در نرخ متوسط فروش محاسبه و مبلغ بدست آمده را با حساب فروش مطابقت نمائید
اش ۶- تعداد کالای برگشتی از فروش را از صورت گردش کالای فروخته شده استخراج و حاصلضرب آن را در نرخ متوسط فروش محاسبه و مبلغ بدست آمده را با حساب برگشت از فروش مطابقت نمائید .
اش ۷- نسبت فروش به ظرفیت را محاسبه و با سال قبل مقایسه نموده و از معقول بودن آن اطمینان حاصل کنید .
اش ۸- نسبت فروش به کل دارائی ها را محاسبه و با سال قبل مقایسه کنید .

حسابرسی فروش

آزمون محتوا فروش انواع آزمون های حسابرسی:
۱- آزمون رعایت روش ها:
به کنترل های داخلی مربوط می شود و یکی از مراحل انجام حسابرسی ضمنی است . این ازمون عدم رعایت روش های مورد نظر در ارتبات با کنترل های داخلی را ازمون می کند. در واقع ، ازمون رعایت روش ها همان ازمون کنترل ها است.

۲- آزمون محتوا:
آزمون های محتوا، در حسابرسی نهایی و برای اثبات مانده حساب بکار می رود. این آزمون ها به منظور کسب شواهدی دال بر کامل بودن، صحیح بودن و معتبر بودن ارقام و اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری اجرا می شود که آزمون جزئیات مانده حسابها و گروه معاملات و آزمون های تحلیلی می شود.

۲-۱) آزمون تحلیلی حسابرسی فروش :

این ازمون ها عمدتا شامل بررسی نسبت ها روند های عمده مالی و غیر مالی و مقایسه انها با نسبت ها و روند های سالهای گذشته.
۲-۲) ازمون جزئیات مانده حساب ها:
جزئیات تک تک حساب ها را بررسی می کند و جزئه قابل اتکا ترین ازمون های محتوا است .
خطر حسابرسی : شامل خطر ذاتی، کنترل و عدم کشف میباشد .
حسابرس قبل از پزیرش کار حسابرسی، باید عوامل زیر را مورد بررسی قرار دهد :
۱- کسب شناخت مدیریت صاحب کار
۲- شناخت ویژگی های صنعت
۳- شناخت ویژگی های موسسه صاحبکار

کنتــــــرل هـــــــای داخـــــلی
وسیله ای است که برای حصول اطمینان از انجام مسولیت ها و وظایف مالی اداری و موجب اطمینان از ارقام و آمار حسابداری می شود. به عبارت دیگر، فرآیند کنترل های داخلی مجموعه سیاست ها و رویه هایی است که مدیریت واحد اقتصادی برای حصول ا طمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی بگونه ای منظم و اثر بخش به کار می گیرد.
آزمون محتوا فروش محدودیت های کنترلهای داخلی:
۱) فزونی منافع بر مخارج،
۲) اشتباه در قضاوت توسط حسابرس،
۳) اختلال از سوی کارکنان شرکت،
۴) تبانی کارکنان با یکدیگر و
۵) دستکاری ومیریت
انواع کنترل های داخلی:
۱- کنترل های اداری”عملیاتی”:
خارج از حوزه امور مالی است و تاثیر مستقیم بر صورتهای مالی ندارد.
۲- کنترلهای حسابداری”مالی”:
جهت حصول اطمینان از شناسایی روی داد های مالی، کامل بودن ثبت و میزان کفایت یا عدم کفایت کنترل های داخلی مالی اجرا می شود.
الف- کنترل پایه:
حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح فعالیت های مالی صورت می گیرد.
ب- کنترل های انظباطی: جهت حصول اطمینان از حسن اجرای صحیح و به موقع کنترل های پایه استقرار میابد و شامل موارد زیر میگردد که عبارت است از:
– کنترلهای سرپرستی
– کنترل های حفاظتی
– تفکیک وظایف
آزمون محتوا فروش انواع کنترل های داخلی را می توان به گونه دیگری نیز طبقه بندی کرد که عبارت است از:
۱- کنترل های پیشگیرانه،
۲- کنترل های یابنده،
۳- کنترل های اصلاحی،
۴- کنترل های دستوری و
۵- کنترل های جبرانی

حسابرسی فروش

از بین این پنج نوع از طبقه بندی کنترل های داخلی سه تای اولی یعنی پیشگیرانه، یابنده و اصلاحی از رخ دادن کارهای منفی جلوگیری به عمل ما آورند ولی دو نوع کنترل دیگر یعنی دستوری و جبرانی باعث انجام دادن یک کار مثبت می گردد.

فرآیند حسابرسی:
۱- برنامه ریزی حسابرسی،
۲- حسابرسی ضمنی با هدف کسب شناخت و رسیدگی به سیستو های کنترل های داخلی،
۳- حسابرسی نهایی با هدف رسیدگی به صورت های مالی،
۴- تکمیل رسیدگی ها و
۵- گزارشگری
حسابرسی ضمنی:
یعنی اینکه حسابرس بخشی از رسیدگی های خود را ضمن سال مالی و قبل از بستن حسابها انجام دهد.
مراحل انجام حسابرسی ضمنی:
۱- کسب شناخت از سیستم کنترل های داخلی،
۲- مستند سازی کسب شناخت از سیستم کنترل های داخلی،
۳- آزمون محتوا فروش صحت ثبت سیستم: درست است که کنترل های داخلی انجام می شود اما آیا واقعا این کنترلها باعث کنترل می شود یا فقط کاغذ بازی است،
۴- ارزیابی سیستم،
۵- برآورد اولیه از خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل،
۶- اجرای آزمون های رعایت،
۷- برآورد نهایی خطر کنترل و طراحی آزمون محتوا، و
۸- تدوین نامه مدیریت: که محصول نهایی حسابرسی ضونی است.
شواهـــــــد حسابرســــی
کانال های جمع آوری شواهد:
به طور کلی راههای دستیابی به شواهد میتواند از درون اسناد و مدارک و یا خارج از اسناد و مدارک می باشد.
طبقه بندی شواهد بر اساس منبع تهیه کنندگی آن
۱- شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند:
الف: شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند و درون واحد مورد رسیدگی نیز نگه داری می شوند: حسابرس نسبت به این گونه شواهد اطمینان نسبی کسب می نماید.
ب: شواهدی که درون واحد مورد رسیدگی تهییه می شوند ولی در خارج از واحد مورد رسیدگی نگهداری می شوند: حسبرس نسبت به اینگونه شواهد نیز اطمینان نسبی کسب می نماید.
۲- آزمون محتوا فروش شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند:
الف: شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند ولی در داخل واحد موری رسیدگی نگهداری می شوند: حسابرس نسبت به اینگونه شواهد نیز اطمینان نسبی کسب می نماید.
ب: شواهدی که خارج از واحد مورد رسیدگی تهیه می شوند و در خارج از واحد مورد رسیدگی نگه داری می شوند مثل دریافت تادییه از اشخاص ثالث، استفاده از نظر کارشناسان:
حسابرس نسبت به اینگونه شواهد اطمینان کامل کسب می نماید.
شواهد حسابرسی را به گونه دیگری طبقه بندی می کنند که عبارت است از شواهد مستقیم و غیر مستقیم: از نظر حسابرس شواهدی که به صورت مستقیم کسب می شود بهتر از شواهدی است که به صورت غیر مستقیم کسب می شود.

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است