آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

حسابرسی
آزمون محتوا در رسیدگی به حقوق صاحبان سرمایه در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
آزمون محتوا در pshfvsd
آزمون محتوا در بهای تمام شده کالای فروش رفته در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
حسابرسی فروش

آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

آزمون محتوا در معاملات فروش در حسابرسی

هدف , حصول اطمينان از اينكه :الف) فروش كالا و خدمات در مقابل تحويل كالا و ارائه خدمات در حسابها ثبت شده است .
ب) فروش كالا و خدمات به اشخاص واقعي بوده است .
ج ) كليه فروشها و خدمات ارائه شده در حسابها ثبت شده است .
د ) فروش كالا و خدمات با ارزشهاي صحيح در حسابها ثبت شده و به نحو مناسب طبقه بندي شده است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰

خطر ذاتي ۰

خطر كنترل ۰

خطر بررسي تحليلي ۰

خطر عدم كشف جرئيات آزمون محتوا

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استانداردهاي حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
صورتخلاصه اي فروش بر اساس نوع محصول يا خدمات ارائه شده را اخذ و با اقلام مشابه سال قبل مطابقت داده و مغايرت با اهميت را پيگيري نمائيد .
اش الف – اقلام غير عادي و عمده ثبت شده در حساب فروش را بررسي كنيد.
ب – تعدادي از اقلام ثبت شده در حساب فروش را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد :
وت
اش ۱- مطابقت با فاكتورهاي فروش
اش ۲- مشاهده مجوز مربوط به مصوبات اعتبار مشتري
وت ۳- مطابقت با برگه هاي خروج و حواله هاي انبار ( در مورد فواصل زماني غير عادي تحقيق كنيد ).
وت ۴- كنترل ثبت اقلام در كارت انبار
وت ۵- كنترل ثبت اقلام در كارت حسابداري انبار
اش ۶- مطابقت نرخهاي فروش با ليست مصوب قيمت ها و يا قراردادهاي فروش
اش ۷- كنترل محاسبات فاكتور
وت ۸- مشاهده مجوزهاي مربوط به تخفيفات
اش ۹- كنترل ثبت صحيح در حسابهاي فروش و بدهكاران
پ – تعدادي از اقلام ثبت شده در حساب برگشت از فروش و تخفيفات را انتخاب و رسيدگي هاي زير را انجام دهيد .
وت ۱- مشاهدة مجوزهاي مربوط
وت ۲- مشاهده اعلاميه بستانكار
اش ۳- مطابقت با نرخهاي فروش
وت ۴- مشاهدة رسيد انبار
وت ۵- كنترل ثبت اقلام دركارت انبار
وت ۶- كنترل ثبت اقلام در كارت حسابداري انبار
۷- كنترل ثبت صحيح در حساب بدهكاران
ت – تحقق درآمد
۱- مطمئن شويد كه با توجه به نوع فعاليت شركت درآمد حاصل از فروش كالا يا ارائه خدمات تحقق پيدا كرده است . ۳ ۱۵ تا ۲۰
۲- در مورد خدمات ارائه شده مطمئن شويدكه درآمد خدمات با توجه به ميزان تكميل آن شناسايي شده است ( هزينه ها نيز به همان نسبت شناسايي شده باشد ) . ۳ ۲۱ تا ۲۸

روشهاي تحليلي :
نسبتهاي زير را محاسبه و با اقلام سال قبل مطابقت نمائيد :

نوع ادعا نسبتها سال مورد رسيدگي سال قبل
اش ۱- سود ناويژه هر محصول يا گروه محصول را با سال قبل مقايسه كنيد .
اش ۲- فروش ماهانه را با فروش دوره مشابه سال قبل مقايسه كنيد .
اش ۳- نسبت برگشت از فروش به فروش را با نسبت مشابه سال قبل مقايسه كنيد .
اش ۴- نسبت تخفيفات فروش به فروش را با نسبت مشابه سال قبل مقايسه كنيد .
اش ۵- تعداد كالاي فروش رفته را از صورت گردش كالاي فروش رفته استخراج و حاصلضرب آن را در نرخ متوسط فروش محاسبه و مبلغ بدست آمده را با حساب فروش مطابقت نمائيد
اش ۶- تعداد كالاي برگشتي از فروش را از صورت گردش كالاي فروخته شده استخراج و حاصلضرب آن را در نرخ متوسط فروش محاسبه و مبلغ بدست آمده را با حساب برگشت از فروش مطابقت نمائيد .
اش ۷- نسبت فروش به ظرفيت را محاسبه و با سال قبل مقايسه نموده و از معقول بودن آن اطمينان حاصل كنيد .
اش ۸- نسبت فروش به كل دارائي ها را محاسبه و با سال قبل مقايسه كنيد .
آزمون محتوا فروش انواع آزمون هاي حسابرسي:
۱- آزمون رعايت روش ها:
به کنترل هاي داخلي مربوط مي شود و يکي از مراحل انجام حسابرسي ضمني است . اين ازمون عدم رعايت روش هاي مورد نظر در ارتبات با کنترل هاي داخلي را ازمون مي کند. در واقع ، ازمون رعايت روش ها همان ازمون کنترل ها است.

۲- آزمون محتوا:
آزمون هاي محتوا، در حسابرسي نهايي و براي اثبات مانده حساب بکار مي رود. اين آزمون ها به منظور کسب شواهدي دال بر کامل بودن، صحيح بودن و معتبر بودن ارقام و اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري اجرا مي شود که آزمون جزئيات مانده حسابها و گروه معاملات و آزمون هاي تحليلي مي شود.
۲-۱) آزمون تحليلي:
اين ازمون ها عمدتا شامل بررسي نسبت ها روند هاي عمده مالي و غير مالي و مقايسه انها با نسبت ها و روند هاي سالهاي گذشته.
۲-۲) ازمون جزئيات مانده حساب ها:
جزئيات تک تک حساب ها را بررسي مي کند و جزئه قابل اتکا ترين ازمون هاي محتوا است .
خطر حسابرسي : شامل خطر ذاتي، کنترل و عدم کشف ميباشد .
حسابرس قبل از پزيرش کار حسابرسي، بايد عوامل زير را مورد بررسي قرار دهد :
۱- کسب شناخت مديريت صاحب کار
۲- شناخت ويژگي هاي صنعت
۳- شناخت ويژگي هاي موسسه صاحبکار

کنتــــــرل هـــــــاي داخـــــلي
وسيله اي است که براي حصول اطمينان از انجام مسوليت ها و وظايف مالي اداري و موجب اطمينان از ارقام و آمار حسابداري مي شود. به عبارت ديگر، فرآيند کنترل هاي داخلي مجموعه سياست ها و رويه هايي است که مديريت واحد اقتصادي براي حصول ا طمينان نسبي از اداره امور واحد اقتصادي بگونه اي منظم و اثر بخش به کار مي گيرد.
آزمون محتوا فروش محدوديت هاي کنترلهاي داخلي:
۱) فزوني منافع بر مخارج،
۲) اشتباه در قضاوت توسط حسابرس،
۳) اختلال از سوي کارکنان شرکت،
۴) تباني کارکنان با يکديگر و
۵) دستکاري وميريت
انواع کنترل هاي داخلي:
۱- کنترل هاي اداري”عملياتي”:
خارج از حوزه امور مالي است و تاثير مستقيم بر صورتهاي مالي ندارد.
۲- کنترلهاي حسابداري”مالي”:
جهت حصول اطمينان از شناسايي روي داد هاي مالي، کامل بودن ثبت و ميزان کفايت يا عدم کفايت کنترل هاي داخلي مالي اجرا مي شود.
الف- کنترل پايه:
حداقل کنترل هاي داخلي لازم جهت اطمينان از ثبت صحيح فعاليت هاي مالي صورت مي گيرد.
ب- کنترل هاي انظباطي: جهت حصول اطمينان از حسن اجراي صحيح و به موقع کنترل هاي پايه استقرار ميابد و شامل موارد زير ميگردد که عبارت است از:
– کنترلهاي سرپرستي
– کنترل هاي حفاظتي
– تفکيک وظايف
آزمون محتوا فروش انواع کنترل هاي داخلي را مي توان به گونه ديگري نيز طبقه بندي کرد که عبارت است از:
۱- کنترل هاي پيشگيرانه،
۲- کنترل هاي يابنده،
۳- کنترل هاي اصلاحي،
۴- کنترل هاي دستوري و
۵- کنترل هاي جبراني
از بين اين پنج نوع از طبقه بندي کنترل هاي داخلي سه تاي اولي يعني پيشگيرانه، يابنده و اصلاحي از رخ دادن کارهاي منفي جلوگيري به عمل ما آورند ولي دو نوع کنترل ديگر يعني دستوري و جبراني باعث انجام دادن يک کار مثبت مي گردد.

فرآيند حسابرسي:
۱- برنامه ريزي حسابرسي،
۲- حسابرسي ضمني با هدف کسب شناخت و رسيدگي به سيستو هاي کنترل هاي داخلي،
۳- حسابرسي نهايي با هدف رسيدگي به صورت هاي مالي،
۴- تکميل رسيدگي ها و
۵- گزارشگري
حسابرسي ضمني:
يعني اينکه حسابرس بخشي از رسيدگي هاي خود را ضمن سال مالي و قبل از بستن حسابها انجام دهد.
مراحل انجام حسابرسي ضمني:
۱- کسب شناخت از سيستم کنترل هاي داخلي،
۲- مستند سازي کسب شناخت از سيستم کنترل هاي داخلي،
۳- آزمون محتوا فروش صحت ثبت سيستم: درست است که کنترل هاي داخلي انجام مي شود اما آيا واقعا اين کنترلها باعث کنترل مي شود يا فقط کاغذ بازي است،
۴- ارزيابي سيستم،
۵- برآورد اوليه از خطر کنترل و طراحي آزمون هاي اضافي کنترل،
۶- اجراي آزمون هاي رعايت،
۷- برآورد نهايي خطر کنترل و طراحي آزمون محتوا، و
۸- تدوين نامه مديريت: که محصول نهايي حسابرسي ضوني است.
شواهـــــــد حسابرســــي
کانال هاي جمع آوري شواهد:
به طور کلي راههاي دستيابي به شواهد ميتواند از درون اسناد و مدارک و يا خارج از اسناد و مدارک مي باشد.
طبقه بندي شواهد بر اساس منبع تهيه کنندگي آن
۱- شواهدي که درون واحد مورد رسيدگي تهييه مي شوند:
الف: شواهدي که درون واحد مورد رسيدگي تهييه مي شوند و درون واحد مورد رسيدگي نيز نگه داري مي شوند: حسابرس نسبت به اين گونه شواهد اطمينان نسبي کسب مي نمايد.
ب: شواهدي که درون واحد مورد رسيدگي تهييه مي شوند ولي در خارج از واحد مورد رسيدگي نگهداري مي شوند: حسبرس نسبت به اينگونه شواهد نيز اطمينان نسبي کسب مي نمايد.
۲- آزمون محتوا فروش شواهدي که خارج از واحد مورد رسيدگي تهيه مي شوند:
الف: شواهدي که خارج از واحد مورد رسيدگي تهيه مي شوند ولي در داخل واحد موري رسيدگي نگهداري مي شوند: حسابرس نسبت به اينگونه شواهد نيز اطمينان نسبي کسب مي نمايد.
ب: شواهدي که خارج از واحد مورد رسيدگي تهيه مي شوند و در خارج از واحد مورد رسيدگي نگه داري مي شوند مثل دريافت تادييه از اشخاص ثالث، استفاده از نظر کارشناسان:
حسابرس نسبت به اينگونه شواهد اطمينان کامل کسب مي نمايد.
شواهد حسابرسي را به گونه ديگري طبقه بندي مي کنند که عبارت است از شواهد مستقيم و غير مستقيم: از نظر حسابرس شواهدي که به صورت مستقيم کسب مي شود بهتر از شواهدي است که به صورت غير مستقيم کسب مي شود.


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است