آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود در حسابرسی

آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی
آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
قانون
آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
آزمون محتوا

بنا به درخواست حسابرسان اين شركت,موسسه حسابرسي شاهدان خواهشمند است , اطلاعات زير را در رابطه با موجودي كالاي اماني نزد آن شركت / جنابعالي در تاريخ مستقيما

در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات متفاوتی را تجربه خواهید کرد که نظیر ان کم خواهد بود

آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود هدف , حصول اطمینان از اینکه :
الف ) دارائیهای ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه وجود داشته و تحت مالکیت شرکت بوده است .
ب ) دارائیهای ثابت مشهود ( اعم از خریداری یا ایجاد شده توسط شرکت ) بر حسب بهای تمام شده یا ارزیابی در دفاتر ثبت شده و تفکیک هزینه های سرمایه ای و جاری بنحو صحیح انجام شده است .

ج ) کاهش دارائیهای ثابت طی دوره و سود ( زیان ) مربوط به نحوه صحیح ثبت و افشاء شده است .

د ) میزان استهلاک معقول بوده و مبنای محاسبه آن استمراریافته است .
ﻫ ) دارائیهای ثابت به نحو صحیح در صورتهای مالی طبقه بندی و افشاء شده است .

برنامه ریزی:
بررسی احتمال خطر کم متوسط زیاد عطف
خطر حسابرسی ۰
۰
۰

خطر ذاتی ۰
۰
۰

خطر کنترل ۰
۰
۰

خطر بررسی تحلیلی ۰
۰
۰

خطر عدم کشف جزئیات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل میلیون ریال
مبلغ اشتباه مورد انتظار میلیون ریال

میزان شواهد مورد نیاز ۰
۰
۰

بررسی امکان استفاده از سایر روشهای حسابرسی :

تاکید بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ کامل بودن ۰ ارزشیابی ۰ مالکیت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندی ۰

توضیح در مورد میزان رسیدگی و انتخاب نمونه :

میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

نتیجه گیری :
میزان رسیدگی جامعه میزان رسیدگی درصد ریالی درصد تعدادی
میلیون ریال تعداد میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری

اشتباهات کشف شده:
میزان رسیدگی اشتباهات کشف شده اشتباه قابل تحمل
میلیون ریال
میلیون ریال تعداد
اقلام کلیدی
اقلام مشمول نمونه گیری
جمع

تصمیم گیری :
قابل تحمل ۰ رسیدگی خاص ۰ افزایش نمونه ۰ گزارش حسابرسی ۰

خلاصه نکات رسیدگی:

تهیه کننده : ………………………………………………………………………….. بررسی کننده : …………………………………………………………………………..

تاریخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاریخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۱- صورت خلاصه دارائیهای ثابت را به تفکیک سرفصلهای اصلی آن اخذ یا تهیه نمائید.

( صورت خلاصه مزبور باید بنحوی تهیه شده باشد که جمع تغییرات قیمت تمام شده / ارزیابی ، ذخیره استهلاک و ارزش دفتری هر یک از سر فصلهای اصلی دارائیها طی سال را نشان دهد .)
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۲- جهت هریک از سرفصلهای اصلی ، صورت ریز دارائیهای مشمول آن سرفصل را اخذ نمائید. صورت ریز مزبور باید حاوی اطلاعات ذیل در مورد هریک از اقلام دارائیهای ثابت باشد:
الف – مشخصات دارائی
ب- تاریخ خرید / تجدید ارزیابی / شروع بهره برداری
پ- عطف مدارک خرید / تجدید ارزیابی
ت- قیمت تمام شده / تجدید ارزیابی
ث – نرخ و روش استهلاک
ج – ذخیره استهلاک ( در ابتدای سال ، تغییرات طی سال و مانده پایان سال )
چ – ارزش دفتری

۳- جهت اطمینان از صحت صورت ریزهای مندرج در بند ۲ فوق ، کنترلهای اولیه ای را بشرح ذیل انجام دهید :
الف ) جمع عمودی و افقی صورت ریز را کنترل نمائید .

اش ب ) جمع قیمت تمام شده ، ذخیره استهلاک و ارزش دفتری در اول سال مورد رسیدگی را با گزارش مالی هیئت مدیره سال قبل ( گزارش مالی حسابرسی شده ) یا در صورت لزوم با پرونده جاری سال قبل مطابقت نموده و ضمن عطف گذاری اختلافات احتمالی را پیگیری و مشخص نمائید .

اش پ) جمع قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک در پایان سال مورد رسیدگی را با آخرین ترازآزمایشی تهیه شده بوسیله واحد مورد رسیدگی مطابقت داده و اختلافات احتمالی را پیگیری و مشخص نمائید.

اش ت – اطلاعات و ارقام مندرج در صورت ریز را از طریق نمونه گیری با کارتهای اموال یا دفتر اموال مربوط مطابقت دهید .
اش ث – متقابلأ تعدادی از اقلام را از روی کارتهای اموال یا دفتر اموال انتخاب نموده و از صحت درج اطلاعات و ارقام مربوط در صورت ریز دارائیها اطمینان حاصل نمائید .
وت ۱- اگر طی سال ، مشاهده عینی توسط واحد مورد رسیدگی انجام گردیده است ، نتایج حاصله را به انضمام تصمیمات متخذه ، اخذ و ضمن ضبط در پرونده جاری حسابرسی ، در رسیدگی ها مد نظر قرار دهید .

وت ۲- اقلام مندرج در صورت ریز را انتخاب نموده و مورد مشاهده عینی قرار دهید .

وت ۳ – در صورتیکه هر یک از اقلام مندرج در صورت ریز مربوط , به دلائلی در اختیار واحد مورد رسیدگی قرار نداشته است ، ضمن بررسی و توجیه دلائل خروج دارائی مورد نظر ، نسبت به اخذ تائیدیه مناسب از استفاده کنندگان آن دارائی اقدام نموده و از این طریق نسبت به وجود دارائی مزبور اطمینان حاصل نمائید .

وت ۴- در مورد هر یک از سرفصلها تعدادی از اقلام را بدون توجه به صورت ریز مربوط مورد مشاهده عینی قرار داده و در کاربرگ جداگانه ای یادداشت نمائید و سپس از درج این اقلام در صورت ریز مربوط اطمینان حاصل نمائید .
اش ۵- در هنگام مشاهده عینی به سالم و مورد استفاده بودن اقلام توجه داشته باشید و در صورت مشاهده دارائیهای از رده خارج شده یا غیر قابل استفاده ، موارد را مشخص نموده و از انجام تعدیلات لازم بابت این قبیل اقلام ، اطمینان حاصل نمائید .

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
وت ۶ – اطمینان حاصل کنید که کلیه دارائیهای ثابت پلاک کوبی شده اند .
اثبات ارزش :
الف – اضافات :
اش ۱- چنانچه واحد مورد رسیدگی جهت اضافات دارائیهای ثابت طی سال از بودجه سرمایه ای مصوب هیئت مدیره استفاده می کند ، در مورد اضافات دارائیها ، قیمت تمام شده آنها را با بودجه مزبور مقایسه نموده و در مورد مغایرتهای عمده ، توجیهات کافی از مدیران اخذ و مورد بررسی قرار دهید .

اش ۲- چنانچه واحد مورد رسیدگی در سالهای قبل حسابرسی شده است در مورد هر یک از سرفصلهای اصلی ، براساس درصدهای تعیین شده توسط مسئول کار ( مندرج در کار برگی که به همین منظور تهیه میگردد ) ، اضافات دارائیهای ثابت طی سال مورد رسیدگی را انتخاب نموده و بشرح ذیل رسیدگی نمائید :

وت الف ) اطمینان حاصل کنید که قبل از اقدام به خرید یا ایجاد دارائی ثابت جدید ، مجوز لازم کسب گردیده است .

اش ب) در مورد اقلام اضافات دارائیهای ثابت ، از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته لازم ، از تعلق آنها به واحد مورد رسیدگی و صحت محاسبه قیمت تمام شده و رعایت استاندارد های حسابداری ( با توجه به موارد ذیل ) اطمینان حاصل نمائید :

اش ۳- در مورد اقلام خریداری شده ، مطمئن گردید بهای تمام شده دارائی مشتمل بر بهای خرید ، هزینه های خرید ، حمل به داخل و در صورت لزوم هزینه های نصب ، استقرار و آماده سازی باشد .

اش ۴- اطمینان حاصل کنید در مورد دارائیهای ثابتی که توسط کارکنان در داخل واحد مورد رسیدگی ساخته شده است ، کلیه هزینه های مربوط به خرید مواد ، قطعات و لوازم ( تاهنگام شروع
بهره برداری ) ،بعلاوه هزینه های مستقیم مربوط به نصب ، استقرار ، آماده سازی و بهره برداری آزمایشی ( حسب مورد ) و همچنین سهم مناسبی از هزینه های عمومی و سربار ، بعنوان قیمت تمام شده دارائی مورد نظر به حساب گرفته شده و هیچگونه سودی از این بابت در بهای تمام شده دارائی منظور نگردیده است . ۱۱ ۱۴
تا
۱۸
اش ۵- اطمینان حاصل کنید که چنانچه دارائیهای ثابت از طریق پیمانکاران ساخته و تکمیل می گردد ( نظیر پروژه های ساختمانی ، صنعتی و یا تاسیساتی ) قیمت تمام شده مربوط ، مساوی جمع صورت وضعیتهای تائید شده ( با توجه به مفاد قراردادهای مربوط ) بعلاوه هزینه های سرمایه ای که توسط خود واحد مورد رسیدگی مستقیمأ و در رابطه با دارائی ثابت مورد نظر انجام گردیده ، محاسبه شده است . ۱۱ ۱۴
تا
۱۸
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- چنانچه دارائیهای ثابت طی سال مورد رسیدگی , مورد تعمیر واقع گردیده است ، بهای تعمیرات تنها در صورتی می تواند بعنوان تعمیرات اساسی به قیمت تمام شده اضافه شود که تعمیرات مزبور موجب تغییر در نحوه تولید یا میزان بازدهی و افزایش عمر مفید دارائی مورد نظر گردیده باشد . ۱۱ ۲۱ تا
۲۵

اش ۷- چنانچه طبق روش واحد مورد رسیدگی , هزینه های سرمایه ای از طریق حساب اموال در جریان تکمیل به حساب دارائیهای ثابت انتقال می یابد ، صحت انتقال قیمت تمام شده از حساب مزبور ( پس از تکمیل قطعی دارائی ثابت ) را کنترل نمائید . ۱۱ ۲۱ تا
۲۵

اش ۸-صحت ثبت قیمت تمام شده اضافات دارائیهای ثابت در حسابها و سایر مدارک مربوط ( نظیر کارت اموال ) را کنترل نمائید .
اش ۹- در صورتیکه دارائیهای ثابت از طریق سفارشات خارجی خریداری شده است برنامه آزمون محتوای سفارشات خارجی را تکمیل کنید .

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
اش ۱۰- چنانچه واحد مورد رسیدگی ، در سالهای قبل مورد حسابرسی واقع نگردیده است ، رسیدگیهای مندرج در بند ۹ فوق را با نظر مسئول کار در مورد اقلام تشکیل دهنده مانده قیمت تمام شده منقول از سال قبل نیز انجام دهید .
ب- کاهش :
اش ۱– درمورد هریک از سرفصلها ، اقلام عمده و تعدادی از اقلام کوچکتر مربوط به کاهش دارائیهای ثابت طی سال مورد رسیدگی ( با نظر مسئول کار ) را انتخاب و بشرح ذیل مورد رسیدگی قرار دهید:

وت الف) دلائل کاهش دارائی و مجوز صادره از جانب مسؤولان ذیصلاح را بررسی نمائید .

وت ب ) با مراجعه به مدارک و مکاتبات واحد مورد رسیدگی , نحوه انجام تشریفات فروش و حذف دارائی را با توجه به آئین نامه ها و مقررات مربوطه بررسی نموده و از رعایت کامل آنها مطمئن شوید.

اش پ) اطمینان حاصل نمائید که حذف قیمت تمام شده و ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت و ثبت سود یا زیان ناشی از آن در حسابها و مدارک مربوط به دارائیهای مزبور بطور صحیح انجام پذیرفته است. ۱۱ ۷۴ تا ۷۸
اش ۲- اطمینان حاصل کنید که در صورت کاهش دائمی در ارزش دارائی ها ذخیره کافی از این بابت در حسابها منظور شده است .

– تجدید ارزیابی :

۳– در صورتیکه دارائیهای ثابت طی سال مورد رسیدگی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است :
وت الف ) دلائل و توجیهات کافی در مورد علت اقدام به تجدید ارزیابی و مصوبه هیئت مدیره را اخذ و بررسی نمائید .

اش ب ) مدارک مثبته و مستندات واحد مورد رسیدگی در مورد تجدید ارزیابی را مورد بررسی قرار داده و از ثبت ارزش حاصل از تجدید ارزیابی ( با توجه به اصول مورد قبول حسابداری) در حسابها اطمینان حاصل کنید و نسخه ای از مدارک مزبور را در پرونده دائمی بایگانی نمائید . ۱۱ ۳۳ تا
۵۰
پ )نتایج حاصل از بررسیهای فوق را در نکات قابل توجه درج نمائید .
– استهلاک
اش ۱- در مورد هر یک از سرفصلهای دارائیهای ثابت ، اطمینان حاصل نمائید که نرخها و روشهای مورد عمل جهت محاسبه استهلاک ، مستدل و معقول بوده و به تصویب هیئت مدیره رسیده است
( نرخهای مزبور را با نرخهای ماده ۱۵۱ ق . م . م . مطابقت دهید ) . ۱۱ ۵۱ تا ۶۳

اش ۲- تعدادی از اقلام مندرج در صورت ریز هر یک از سرفصلهای دارائیهای ثابت ( مندرج در بند۱ ) را با نظر مسؤول کار انتخاب و بشرح ذیل مورد رسیدگی قرار دهید :

الف ) با توجه به روش واحد مورد رسیدگی ، محاسبات استهلاک را مجددأ کنترل نمائید.

ب ) از طریق مراجعه به کارت یا دفتر اموال ، از صحت درج استهلاک سال در مدارک مزبور اطمینان حاصل کنید .
اش ۳- جمع استهلاک سال مربوط به هر یک از سر فصلهای دارائیهای ثابت را با محاسبات کلی اثبات نمائید .
اش ۴- در صورتیکه نرخهای مورد عمل جهت محاسبه استهلاک سال مورد رسیدگی نسبت به سال قبل تغییر یافته است ، تأثیر سنواتی این تغییر را که”‌تأثیر تغییر در برآوردهای حسابداری” تلقی میگردد در “ نکات قابل توجه “ درج نمائید . ۱۱ ۶۳

آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۵- در صورتیکه دارائی ها ثابت , مورد تجدید ارزیابی و یا تعمیرات اساسی واقع شده اند دقت نمایید که با توجه به استاندارد ها ، تعدیلات لازم در مورد ذخیره استهلاک به نحو صحیح محاسبه و انجام گردیده است . ۱۱ ۴۹

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- اطمینان حاصل کنید که برای دارائیهای ثابت در جریان تکمیل ، هزینه استهلاک در نظر گرفته نشده و در مورد دارائیهای استفاده نشده ، استهلاک با ضرایب مناسب در حسابها منظور گردیده است . ۱۱ ۵۳

– اثبات مالکیت:

مح ۱- در مورد اقلام انتخاب شده در بند الف -۲ فوق ، چنانچه ماهیت دارائی ها وجود اسناد مالکیت ثبتی و قانونی برای آنرا ایجاب مینماید ( نظیر سند مالکیت برای زمین و وسائط نقلیه ) ، اصل اسناد مالکیت مربوط به هر یک از اقلام انتخاب شده را مورد مشاهده قرار دهید .

مح ۲- تعدادی از اقلام ایجاد شده در سنوات قبل ( مندرج در صورت ریز دارائیهای ثابت ) را با نظر مسئول کار انتخاب و رسیدگیهای مندرج در بند ۱ فوق را در مورد آنها نیز انجام دهید.
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۳- تعدادی از اسناد مالکیت دارائیهای ثابت موجود در واحد رسیدگی در تاریخ ترازنامه را که مشمول رسیدگیهای مندرج در بندهای ۲ و ۱ فوق واقع نگردیده اند انتخاب نموده و از درج دارائی ثابت مربوط در صورت ریز دارائی های ثابت اطمینان حاصل نمائید .

آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۴- در هنگام رسیدگی به اسناد مالکیت دقت داشته باشید که در تاریخ ترازنامه مالکیت دارائی ثابت مربوط متعلق به واحد مورد رسیدگی باشد .

در صورت وجود هر گونه محدودیتی در این رابطه
( از قبیل در رهن بودن و یا مالکیتهای مشروط ) ، موارد را در “ نکات قابل توجه “ درج نمائید .

همچنین بررسی کنید که این محدویتها در صورتهای مالی به نحو صحیح افشاء شده باشد.

مح ۵- چنانچه اسناد مالکیت به دلائل موجهی نزد اشخاص ثالث قرار دارد ، از طریق اخذ تائیدیه از وجود اسناد مالکیت و تعلق دارائی ثابت به واحد مورد رسیدگی در تاریخ ترازنامه اطمینان حاصل نمایید .
مح
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- ضمن بررسی پرونده مکاتبات واحد مورد رسیدگی ، صورتجلسات هیئت مدیره ، نتایج ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی و یا سایر مدارک مشابه موجود اطمینان حاصل نمائید که هر گونه محدودیت و یا سلب مالکیت از واحد مورد رسیدگی در مورد دارائیهای ثابت ، بنحو مطلوب در حسابها و صورتهای مالی منعکس گردیده است .

– دارائیهای ثابت در راه / پیش پرداخت خرید دارائیهای ثابت :

مح ۷- از طریق بررسی حسابهای سفارشات ( اعم از داخلی یا خارجی ) و یا سایر حسابهای مشابه ، مبالغ پرداخت شده جهت خرید دارائیهای ثابت از این طریق را ( که دارائی ثابت موضوع آن تا تاریخ ترازنامه به واحد مورد رسیدگی تحویل نشده است ) .

مشخص نموده و صورت خلاصه ای از این قبیل حسابها تهیه نمائید .

اش ۸- اطمینان حاصل نمائید که در مورد اقلام بند ۷ فوق کلیه رسیدگی های لازم طبق برنامه آزمون محتوای سفارشات خارجی انجام گردیده است .

آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهودف ۹- با توجه به شرایط سفارشات ، این اقلام را به دو سر فصل دارائیهای ثابت در راه و پیش پرداخت خرید دارائیهای ثابت تفکیک نمائید .
یاد آوری :
اف
مح چنانچه باتوجه به شرایط سفارش ، مالکیت دارائیهای ثابت مورد بحث تا تاریخ ترازنامه به واحد مورد رسیدگی انتقال یافته است .

جمع هزینه های انجام شده تا تاریخ ترازنامه باید تحت عنوان “دارائیهای ثابت در راه ” و در غیر اینصورت تحت عنوان ” پیش پرداخت خرید دارائیهای ثابت ” در صورتهای مالی انعکاس یابد .

نوع ادعا شرح رسیدگی استاندارد حسابداری عطف به کاربرگ امضاء رسیدگی کننده امضای سرپرست
شماره بند

– تعهدات سرمایه ای :

اف ۱- لیستی از هزینه های سرمایه ای که واحد مورد رسیدگی از طریق انعقاد قرارداد متعهد به انجام آن می باشد ولی هنوز انجام نگردیده ، مشتمل بر اطلاعاتی از قبیل تاریخ تصویب ، برآورد هزینه و زمان انجام کار و مشخصات قراردادهای منعقده و میزان کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه را اخذ نمائید.
اآزمون محتوا داراییهای ثابت مشهودف ۲ – صحت اطلاعات مندرج در بند ۱ فوق را از طریق بررسی بودجه سرمایه ای ، مصوبات هیئت مدیره ، پرونده قراردادها و سایر مدارک موجود اثبات نمائید .
– سایر بررسی ها :
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۱ – در مورد تعدیلات مربوط به قیمت تمام شده و ذخائراستهلاک و نقل و انتقالات بین سرفصلهای مختلف دارائیهای ثابت ، اطمینان حاصل نمائید که این موارد به نحو مطلوب تفکیک و افشاء شده باشد .
اف ۲- قیمت تمام شده دارائی هایی را که در تاریخ ترازنامه صد در صد مستهلک شده و معذالک تحت استفاده واحد مورد رسیدگی قرار دارند تعیین و در کاربرگهای مربوط درج نمائید .
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۳- در مواردیکه واحد مورد رسیدگی جهت تحصیل و یا ایجاد دارائیهای ثابت متحمل هزینه هائی از بابت وامهای اخذ شده گردیده است جزئیات آنرا در کاربرگهای مربوط درج نمائید.

در صورتیکه هزینه بهره به حساب دارائی ها منظور شده است اطمینان حاصل کنید که دارائی مشمول تعریف َدارائی واجد شرائط َ بوده است . ۱۳ ۱۰
تا
۲۵
اش
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهوداف ۴- در صورتیکه دارائی های ثابت از طریق اجاره به شرط تملیک و یا سایر اجاره های سرمایه ای تحصیل ویا اجاره داده شده است ، اطمینان حاصل کنید که دارائی ها از نظر مستاجر طبق استانداردهای مربوط منعکس و مستهلک شده است.

در مورد موجر به نحو صحیح تحت سرفصل سرمایه گذاریهای ناخالص منظور شده است ۲۱ ۲۵
تا
۵۱
۵ – اطمینان حاصل کنید که کلیه دارائیهای ثابت دارای پوشش بیمه ای کافی هستند .
۶- در صورتیکه با توجه به اهداف رسیدگی , رسیدگی های دیگری در مورد دارائیهای ثابت لازم به نظر می رسد پس از تصویب مسئول کار در ذیل درج نموده و به اجرا در آورید.

در صورتیکه پس از مطالعه متن بالا نتیجه حاصل نشد میتوانید از خدمات مشاوره ای مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره کمک بگیرید.

 

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.