آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود در حسابرسی

آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی
آزمون محتوا سپرده وپیش پرداختها در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
قانون
آزمون محتوا داراییهای نامشهود در حسابرسی
سپتامبر 30, 2017
آزمون محتوا

بنا به درخواست حسابرسان اين شركت,موسسه حسابرسي شاهدان خواهشمند است , اطلاعات زير را در رابطه با موجودي كالاي اماني نزد آن شركت / جنابعالي در تاريخ مستقيما

در شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره خدمات متفاوتی را تجربه خواهید کرد که نظیر ان کم خواهد بود

آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود هدف , حصول اطمينان از اينكه :
الف ) دارائيهاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه وجود داشته و تحت مالكيت شركت بوده است .
ب ) دارائيهاي ثابت مشهود ( اعم از خريداري يا ايجاد شده توسط شركت ) بر حسب بهاي تمام شده يا ارزيابي در دفاتر ثبت شده و تفكيك هزينه هاي سرمايه اي و جاري بنحو صحيح انجام شده است .
ج ) كاهش دارائيهاي ثابت طي دوره و سود ( زيان ) مربوط به نحوه صحيح ثبت و افشاء شده است .
د ) ميزان استهلاك معقول بوده و مبناي محاسبه آن استمراريافته است .
ﻫ ) دارائيهاي ثابت به نحو صحيح در صورتهاي مالي طبقه بندي و افشاء شده است .

برنامه ريزي:
بررسي احتمال خطر كم متوسط زياد عطف
خطر حسابرسي ۰
۰
۰

خطر ذاتي ۰
۰
۰

خطر كنترل ۰
۰
۰

خطر بررسي تحليلي ۰
۰
۰

خطر عدم كشف جزئيات آزمون محتوا ۰
۰
۰

مبلغ اشتباه قابل تحمل ميليون ريال
مبلغ اشتباه مورد انتظار ميليون ريال

ميزان شواهد مورد نياز ۰
۰
۰

بررسي امكان استفاده از ساير روشهاي حسابرسي :

تاكيد بر اثبات ادعا : وجود و تحقق ۰ كامل بودن ۰ ارزشيابي ۰ مالكيت و حقوق ۰ افشا و طبقه بندي ۰

توضيح در مورد ميزان رسيدگي و انتخاب نمونه :

ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

نتيجه گيري :
ميزان رسيدگي جامعه ميزان رسيدگي درصد ريالي درصد تعدادي
ميليون ريال تعداد ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري

اشتباهات كشف شده:
ميزان رسيدگي اشتباهات كشف شده اشتباه قابل تحمل
ميليون ريال
ميليون ريال تعداد
اقلام كليدي
اقلام مشمول نمونه گيري
جمع

تصميم گيري :
قابل تحمل ۰ رسيدگي خاص ۰ افزايش نمونه ۰ گزارش حسابرسي ۰

خلاصه نكات رسيدگي:

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء : …………………………………………………………………………..

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۱- صورت خلاصه دارائيهاي ثابت را به تفكيك سرفصلهاي اصلي آن اخذ يا تهيه نمائيد. ( صورت خلاصه مزبور بايد بنحوي تهيه شده باشد كه جمع تغييرات قيمت تمام شده / ارزيابي ، ذخيره استهلاك و ارزش دفتري هر يك از سر فصلهاي اصلي دارائيها طي سال را نشان دهد .)
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۲- جهت هريك از سرفصلهاي اصلي ، صورت ريز دارائيهاي مشمول آن سرفصل را اخذ نمائيد. صورت ريز مزبور بايد حاوي اطلاعات ذيل در مورد هريك از اقلام دارائيهاي ثابت باشد:
الف – مشخصات دارائي
ب- تاريخ خريد / تجديد ارزيابي / شروع بهره برداري
پ- عطف مدارك خريد / تجديد ارزيابي
ت- قيمت تمام شده / تجديد ارزيابي
ث – نرخ و روش استهلاك
ج – ذخيره استهلاك ( در ابتداي سال ، تغييرات طي سال و مانده پايان سال )
چ – ارزش دفتري
۳- جهت اطمينان از صحت صورت ريزهاي مندرج در بند ۲ فوق ، كنترلهاي اوليه اي را بشرح ذيل انجام دهيد :
الف ) جمع عمودي و افقي صورت ريز را كنترل نمائيد .
اش ب ) جمع قيمت تمام شده ، ذخيره استهلاك و ارزش دفتري در اول سال مورد رسيدگي را با گزارش مالي هيئت مديره سال قبل ( گزارش مالي حسابرسي شده ) يا در صورت لزوم با پرونده جاري سال قبل مطابقت نموده و ضمن عطف گذاري اختلافات احتمالي را پيگيري و مشخص نمائيد .
اش پ) جمع قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك در پايان سال مورد رسيدگي را با آخرين ترازآزمايشي تهيه شده بوسيله واحد مورد رسيدگي مطابقت داده و اختلافات احتمالي را پيگيري و مشخص نمائيد.
اش ت – اطلاعات و ارقام مندرج در صورت ريز را از طريق نمونه گيري با كارتهاي اموال يا دفتر اموال مربوط مطابقت دهيد .
اش ث – متقابلأ تعدادي از اقلام را از روي كارتهاي اموال يا دفتر اموال انتخاب نموده و از صحت درج اطلاعات و ارقام مربوط در صورت ريز دارائيها اطمينان حاصل نمائيد .
وت ۱- اگر طي سال ، مشاهده عيني توسط واحد مورد رسيدگي انجام گرديده است ، نتايج حاصله را به انضمام تصميمات متخذه ، اخذ و ضمن ضبط در پرونده جاري حسابرسي ، در رسيدگي ها مد نظر قرار دهيد .
وت ۲- اقلام مندرج در صورت ريز را انتخاب نموده و مورد مشاهده عيني قرار دهيد .
وت ۳ – در صورتيكه هر يك از اقلام مندرج در صورت ريز مربوط , به دلائلي در اختيار واحد مورد رسيدگي قرار نداشته است ، ضمن بررسي و توجيه دلائل خروج دارائي مورد نظر ، نسبت به اخذ تائيديه مناسب از استفاده كنندگان آن دارائي اقدام نموده و از اين طريق نسبت به وجود دارائي مزبور اطمينان حاصل نمائيد .
وت ۴- در مورد هر يك از سرفصلها تعدادي از اقلام را بدون توجه به صورت ريز مربوط مورد مشاهده عيني قرار داده و در كاربرگ جداگانه اي يادداشت نمائيد و سپس از درج اين اقلام در صورت ريز مربوط اطمينان حاصل نمائيد .
اش ۵- در هنگام مشاهده عيني به سالم و مورد استفاده بودن اقلام توجه داشته باشيد و در صورت مشاهده دارائيهاي از رده خارج شده يا غير قابل استفاده ، موارد را مشخص نموده و از انجام تعديلات لازم بابت اين قبيل اقلام ، اطمينان حاصل نمائيد .

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
وت ۶ – اطمينان حاصل كنيد كه كليه دارائيهاي ثابت پلاك كوبي شده اند .
اثبات ارزش :
الف – اضافات :
اش ۱- چنانچه واحد مورد رسيدگي جهت اضافات دارائيهاي ثابت طي سال از بودجه سرمايه اي مصوب هيئت مديره استفاده مي كند ، در مورد اضافات دارائيها ، قيمت تمام شده آنها را با بودجه مزبور مقايسه نموده و در مورد مغايرتهاي عمده ، توجيهات كافي از مديران اخذ و مورد بررسي قرار دهيد .
اش ۲- چنانچه واحد مورد رسيدگي در سالهاي قبل حسابرسي شده است در مورد هر يك از سرفصلهاي اصلي ، براساس درصدهاي تعيين شده توسط مسئول كار ( مندرج در كار برگي كه به همين منظور تهيه ميگردد ) ، اضافات دارائيهاي ثابت طي سال مورد رسيدگي را انتخاب نموده و بشرح ذيل رسيدگي نمائيد :
وت الف ) اطمينان حاصل كنيد كه قبل از اقدام به خريد يا ايجاد دارائي ثابت جديد ، مجوز لازم كسب گرديده است .
اش ب) در مورد اقلام اضافات دارائيهاي ثابت ، از طريق بررسي اسناد و مدارك مثبته لازم ، از تعلق آنها به واحد مورد رسيدگي و صحت محاسبه قيمت تمام شده و رعايت استاندارد هاي حسابداري ( با توجه به موارد ذيل ) اطمينان حاصل نمائيد :
اش ۳- در مورد اقلام خريداري شده ، مطمئن گرديد بهاي تمام شدة دارائي مشتمل بر بهاي خريد ، هزينه هاي خريد ، حمل به داخل و در صورت لزوم هزينه هاي نصب ، استقرار و آماده سازي باشد .
اش ۴- اطمينان حاصل كنيد در مورد دارائيهاي ثابتي كه توسط كاركنان در داخل واحد مورد رسيدگي ساخته شده است ، كليه هزينه هاي مربوط به خريد مواد ، قطعات و لوازم ( تاهنگام شروع
بهره برداري ) ،بعلاوه هزينه هاي مستقيم مربوط به نصب ، استقرار ، آماده سازي و بهره برداري آزمايشي ( حسب مورد ) و همچنين سهم مناسبي از هزينه هاي عمومي و سربار ، بعنوان قيمت تمام شده دارائي مورد نظر به حساب گرفته شده و هيچگونه سودي از اين بابت در بهاي تمام شده دارائي منظور نگرديده است . ۱۱ ۱۴
تا
۱۸
اش ۵- اطمينان حاصل كنيد كه چنانچه دارائيهاي ثابت از طريق پيمانكاران ساخته و تكميل مي گردد ( نظير پروژه هاي ساختماني ، صنعتي و يا تاسيساتي ) قيمت تمام شده مربوط ، مساوي جمع صورت وضعيتهاي تائيد شده ( با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط ) بعلاوه هزينه هاي سرمايه اي كه توسط خود واحد مورد رسيدگي مستقيمأ و در رابطه با دارائي ثابت مورد نظر انجام گرديده ، محاسبه شده است . ۱۱ ۱۴
تا
۱۸
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- چنانچه دارائيهاي ثابت طي سال مورد رسيدگي , مورد تعمير واقع گرديده است ، بهاي تعميرات تنها در صورتي مي تواند بعنوان تعميرات اساسي به قيمت تمام شده اضافه شود كه تعميرات مزبور موجب تغيير در نحوه توليد يا ميزان بازدهي و افزايش عمر مفيد دارائي مورد نظر گرديده باشد . ۱۱ ۲۱ تا
۲۵

اش ۷- چنانچه طبق روش واحد مورد رسيدگي , هزينه هاي سرمايه اي از طريق حساب اموال در جريان تكميل به حساب دارائيهاي ثابت انتقال مي يابد ، صحت انتقال قيمت تمام شده از حساب مزبور ( پس از تكميل قطعي دارائي ثابت ) را كنترل نمائيد . ۱۱ ۲۱ تا
۲۵

اش ۸-صحت ثبت قيمت تمام شده اضافات دارائيهاي ثابت در حسابها و ساير مدارك مربوط ( نظير كارت اموال ) را كنترل نمائيد .
اش ۹- در صورتيكه دارائيهاي ثابت از طريق سفارشات خارجي خريداري شده است برنامه آزمون محتواي سفارشات خارجي را تكميل كنيد .

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
اش ۱۰- چنانچه واحد مورد رسيدگي ، در سالهاي قبل مورد حسابرسي واقع نگرديده است ، رسيدگيهاي مندرج در بند ۹ فوق را با نظر مسئول كار در مورد اقلام تشكيل دهنده مانده قيمت تمام شده منقول از سال قبل نيز انجام دهيد .
ب- كاهش :
اش ۱– درمورد هريك از سرفصلها ، اقلام عمده و تعدادي از اقلام كوچكتر مربوط به كاهش دارائيهاي ثابت طي سال مورد رسيدگي ( با نظر مسئول كار ) را انتخاب و بشرح ذيل مورد رسيدگي قرار دهيد:
وت الف) دلائل كاهش دارائي و مجوز صادره از جانب مسؤولان ذيصلاح را بررسي نمائيد .
وت ب ) با مراجعه به مدارك و مكاتبات واحد مورد رسيدگي , نحوه انجام تشريفات فروش و حذف دارائي را با توجه به آئين نامه ها و مقررات مربوطه بررسي نموده و از رعايت كامل آنها مطمئن شويد.
اش پ) اطمينان حاصل نمائيد كه حذف قيمت تمام شده و ذخيره استهلاك دارائيهاي ثابت و ثبت سود يا زيان ناشي از آن در حسابها و مدارك مربوط به دارائيهاي مزبور بطور صحيح انجام پذيرفته است. ۱۱ ۷۴ تا ۷۸
اش ۲- اطمينان حاصل كنيد كه در صورت كاهش دائمي در ارزش دارائي ها ذخيره كافي از اين بابت در حسابها منظور شده است .
– تجديد ارزيابي :
۳– در صورتيكه دارائيهاي ثابت طي سال مورد رسيدگي مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته است :
وت الف ) دلائل و توجيهات كافي در مورد علت اقدام به تجديد ارزيابي و مصوبه هيئت مديره را اخذ و بررسي نمائيد .
اش ب ) مدارك مثبته و مستندات واحد مورد رسيدگي در مورد تجديد ارزيابي را مورد بررسي قرار داده و از ثبت ارزش حاصل از تجديد ارزيابي ( با توجه به اصول مورد قبول حسابداري) در حسابها اطمينان حاصل كنيد و نسخه اي از مدارك مزبور را در پرونده دائمي بايگاني نمائيد . ۱۱ ۳۳ تا
۵۰
پ )نتايج حاصل از بررسيهاي فوق را در نكات قابل توجه درج نمائيد .
– استهلاك
اش ۱- در مورد هر يك از سرفصلهاي دارائيهاي ثابت ، اطمينان حاصل نمائيد كه نرخها و روشهاي مورد عمل جهت محاسبه استهلاك ، مستدل و معقول بوده و به تصويب هيئت مديره رسيده است
( نرخهاي مزبور را با نرخهاي ماده ۱۵۱ ق . م . م . مطابقت دهيد ) . ۱۱ ۵۱ تا ۶۳
اش ۲- تعدادي از اقلام مندرج در صورت ريز هر يك از سرفصلهاي دارائيهاي ثابت ( مندرج در بند۱ ) را با نظر مسؤول كار انتخاب و بشرح ذيل مورد رسيدگي قرار دهيد :
الف ) با توجه به روش واحد مورد رسيدگي ، محاسبات استهلاك را مجددأ كنترل نمائيد.
ب ) از طريق مراجعه به كارت يا دفتر اموال ، از صحت درج استهلاك سال در مدارك مزبور اطمينان حاصل كنيد .
اش ۳- جمع استهلاك سال مربوط به هر يك از سر فصلهاي دارائيهاي ثابت را با محاسبات كلي اثبات نمائيد .
اش ۴- در صورتيكه نرخهاي مورد عمل جهت محاسبه استهلاك سال مورد رسيدگي نسبت به سال قبل تغيير يافته است ، تأثير سنواتي اين تغيير را كه”‌تأثير تغيير در برآوردهاي حسابداري” تلقي ميگردد در “ نكات قابل توجه “ درج نمائيد . ۱۱ ۶۳
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۵- در صورتيكه دارائي ها ثابت , مورد تجديد ارزيابي و يا تعميرات اساسي واقع شده اند دقت نماييد كه با توجه به استاندارد ها ، تعديلات لازم در مورد ذخيره استهلاك به نحو صحيح محاسبه و انجام گرديده است . ۱۱ ۴۹

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- اطمينان حاصل كنيد كه براي دارائيهاي ثابت در جريان تكميل ، هزينه استهلاك در نظر گرفته نشده و در مورد دارائيهاي استفاده نشده ، استهلاك با ضرايب مناسب در حسابها منظور گرديده است . ۱۱ ۵۳
– اثبات مالكيت:
مح ۱- در مورد اقلام انتخاب شده در بند الف -۲ فوق ، چنانچه ماهيت دارائي ها وجود اسناد مالكيت ثبتي و قانوني براي آنرا ايجاب مينمايد ( نظير سند مالكيت براي زمين و وسائط نقليه ) ، اصل اسناد مالكيت مربوط به هر يك از اقلام انتخاب شده را مورد مشاهده قرار دهيد .
مح ۲- تعدادي از اقلام ايجاد شده در سنوات قبل ( مندرج در صورت ريز دارائيهاي ثابت ) را با نظر مسئول كار انتخاب و رسيدگيهاي مندرج در بند ۱ فوق را در مورد آنها نيز انجام دهيد.
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۳- تعدادي از اسناد مالكيت دارائيهاي ثابت موجود در واحد رسيدگي در تاريخ ترازنامه را كه مشمول رسيدگيهاي مندرج در بندهاي ۲ و ۱ فوق واقع نگرديده اند انتخاب نموده و از درج دارائي ثابت مربوط در صورت ريز دارائي هاي ثابت اطمينان حاصل نمائيد .
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۴- در هنگام رسيدگي به اسناد مالكيت دقت داشته باشيد كه در تاريخ ترازنامه مالكيت دارائي ثابت مربوط متعلق به واحد مورد رسيدگي باشد . در صورت وجود هر گونه محدوديتي در اين رابطه
( از قبيل در رهن بودن و يا مالكيتهاي مشروط ) ، موارد را در “ نكات قابل توجه “ درج نمائيد . همچنين بررسي كنيد كه اين محدويتها در صورتهاي مالي به نحو صحيح افشاء شده باشد.
مح ۵- چنانچه اسناد مالكيت به دلائل موجهي نزد اشخاص ثالث قرار دارد ، از طريق اخذ تائيديه از وجود اسناد مالكيت و تعلق دارائي ثابت به واحد مورد رسيدگي در تاريخ ترازنامه اطمينان حاصل نماييد .
مح
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۶- ضمن بررسي پرونده مكاتبات واحد مورد رسيدگي ، صورتجلسات هيئت مديره ، نتايج ارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي و يا ساير مدارك مشابه موجود اطمينان حاصل نمائيد كه هر گونه محدوديت و يا سلب مالكيت از واحد مورد رسيدگي در مورد دارائيهاي ثابت ، بنحو مطلوب در حسابها و صورتهاي مالي منعكس گرديده است .
– دارائيهاي ثابت در راه / پيش پرداخت خريد دارائيهاي ثابت :
مح ۷- از طريق بررسي حسابهاي سفارشات ( اعم از داخلي يا خارجي ) و يا ساير حسابهاي مشابه ، مبالغ پرداخت شده جهت خريد دارائيهاي ثابت از اين طريق را ( كه دارائي ثابت موضوع آن تا تاريخ ترازنامه به واحد مورد رسيدگي تحويل نشده است ) . مشخص نموده و صورت خلاصه اي از اين قبيل حسابها تهيه نمائيد .
اش ۸- اطمينان حاصل نمائيد كه در مورد اقلام بند ۷ فوق كليه رسيدگي هاي لازم طبق برنامه آزمون محتواي سفارشات خارجي انجام گرديده است .
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهودف ۹- با توجه به شرايط سفارشات ، اين اقلام را به دو سر فصل دارائيهاي ثابت در راه و پيش پرداخت خريد دارائيهاي ثابت تفكيك نمائيد .
ياد آوري :
اف
مح چنانچه باتوجه به شرايط سفارش ، مالكيت دارائيهاي ثابت مورد بحث تا تاريخ ترازنامه به واحد مورد رسيدگي انتقال يافته است . جمع هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ترازنامه بايد تحت عنوان “دارائيهاي ثابت در راه ” و در غير اينصورت تحت عنوان ” پيش پرداخت خريد دارائيهاي ثابت ” در صورتهاي مالي انعكاس يابد .

نوع ادعا شرح رسيدگي استاندارد حسابداري عطف به كاربرگ امضاء رسيدگي كننده امضاي سرپرست
شماره بند
– تعهدات سرمايه اي :
اف ۱- ليستي از هزينه هاي سرمايه اي كه واحد مورد رسيدگي از طريق انعقاد قرارداد متعهد به انجام آن مي باشد ولي هنوز انجام نگرديده ، مشتمل بر اطلاعاتي از قبيل تاريخ تصويب ، برآورد هزينه و زمان انجام كار و مشخصات قراردادهاي منعقده و ميزان كار انجام شده تا تاريخ ترازنامه را اخذ نمائيد.
اآزمون محتوا داراییهای ثابت مشهودف ۲ – صحت اطلاعات مندرج در بند ۱ فوق را از طريق بررسي بودجه سرمايه اي ، مصوبات هيئت مديره ، پرونده قراردادها و ساير مدارك موجود اثبات نمائيد .
– ساير بررسي ها :
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۱ – در مورد تعديلات مربوط به قيمت تمام شده و ذخائراستهلاك و نقل و انتقالات بين سرفصلهاي مختلف دارائيهاي ثابت ، اطمينان حاصل نمائيد كه اين موارد به نحو مطلوب تفكيك و افشاء شده باشد .
اف ۲- قيمت تمام شده دارائي هايي را كه در تاريخ ترازنامه صد در صد مستهلك شده و معذالك تحت استفاده واحد مورد رسيدگي قرار دارند تعيين و در كاربرگهاي مربوط درج نمائيد .
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهود ۳- در موارديكه واحد مورد رسيدگي جهت تحصيل و يا ايجاد دارائيهاي ثابت متحمل هزينه هائي از بابت وامهاي اخذ شده گرديده است جزئيات آنرا در كاربرگهاي مربوط درج نمائيد. در صورتيكه هزينه بهره به حساب دارائي ها منظور شده است اطمينان حاصل كنيد كه دارائي مشمول تعريف َدارائي واجد شرائط َ بوده است . ۱۳ ۱۰
تا
۲۵
اش
آزمون محتوا داراییهای ثابت مشهوداف ۴- در صورتيكه دارائي هاي ثابت از طريق اجاره به شرط تمليك و يا ساير اجاره هاي سرمايه اي تحصيل ويا اجاره داده شده است ، اطمينان حاصل كنيد كه دارائي ها از نظر مستاجر طبق استانداردهاي مربوط منعكس و مستهلك شده است. در مورد موجر به نحو صحيح تحت سرفصل سرمايه گذاريهاي ناخالص منظور شده است ۲۱ ۲۵
تا
۵۱
۵ – اطمينان حاصل كنيد كه كليه دارائيهاي ثابت داراي پوشش بيمه اي كافي هستند .
۶- در صورتيكه با توجه به اهداف رسيدگي , رسيدگي هاي ديگري در مورد دارائيهاي ثابت لازم به نظر مي رسد پس از تصويب مسئول كار در ذيل درج نموده و به اجرا در آوريد.

در صورتیکه پس از مطالعه متن بالا نتیجه حاصل نشد میتوانید از خدمات مشاوره ای مالی شرکت حسابداری آرمان پرداز خبره کمک بگیرید.

 


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.