آئین نامه هیات های تشخیص مالبات تامین اجتماعی

سربار
  • آئین نامه هیات های تشخیص مالبات تامین اجتماعی

  • شورای عالی تامین اجتماعی1373.05.24مصوب نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و ترتیب 1354  قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 45 در اجرای ماده 43 و 42 رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و تشکیل جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد   قانون مذکور به شرح مواد این آییننامه خواهد بود. 44و  – نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسیدگی در هیأت بدوی به شرح زیر 1 ماده خواهد بود:  – پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان، در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد میتواند 1 ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه )  ریال بابت هزینه رسیدگی به واحد اجرائی پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده، به شعبه 6000 درج و مبلغ  جدید درآمد منتفی گردیده است.) 9/1 یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید. (پرداخت هزینه رسیدگی به موجب بخشنامه  – شعب و نمایندگیهای سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفتر نامههای وارده ثبت نموده و ضمن تعیین 2 یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. حضور کارفرما، وکیل یا نماینده وی در  ،1 وقت رسیدگی در ذیل فرم شماره  جدید درآمد منتفی گردیده است.) 9/1 جلسه رسیدگی بلامانع است. (پرداخت هزینه رسیدگی به موجب بخشنامه در صورتی که کارفرما کلاً یا جزئاً ذیحق تشخیص داده شود حقالزحمه رسیدگی به حساب پرداخت حق بیمه وی منظور و یا مسترد خواهد شد. تبصره- کارفرما میتواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در این صورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب میشود. – کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما میتواند توسط وکیل یا نماینده او 2 ماده صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد. به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأتها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.  قانون تأمیناجتماعی خواهد بود. 44 و 43 – ترکیب هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مواد 3 ماده مدت نمایندگی هر یک از اعضا سه سال و معرفی مجدد آنان بلامانع میباشد .دبیر هیأتها را سازمان رأساً تعیین مینماید.

  • – تعداد جلسات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر توسط رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد. 4 ماده – نحوه تشکیلات جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی به شرح زیر خواهد بود. 5 ماده . نفر از اعضاء رسمیت مییابد 4 نفر و هیأتهای تجدیدنظر با حضور حداقل 3 – جلسات هیأتهای بدوی با حضو حداقل 1 مورخ 280 سازمان مکلف است زمان تشکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضا برساند. (این بند به موجب رأی شماره   ق.ت.ا ابطال شده است)43 هیأت عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 1378/7/11 – هر یک از اعضا در صورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیأتهای بدوی به شعبه یا نمایندگیها 2 و در رابطه با هیأتهای تجدیدنظر به دبیر هیأت مربوطه به نحوی اطلاع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیأت میسر باشد.  – در صورت عدم حضور هر یک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواهد شد. 3 – در صورتی که هر یک از اعضا هیأتها سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در 4 جلسات هیأتها خودداری نماید سازمان تقاضای جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.  – عدم حضور غیرموجه هر یک از اعضا هیأتها طبق گزارش دبیر هیأت پس از کسب نظر رئیس هیأت به شعبه یا 5 4 نمایندگی (در مورد هیأتهای بدوی) و اداره هیأتهای تشخیص مطالبات (در مورد هیأتهای تجدیدنظر) با رعایت بند این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.  107 – تصمیمات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضا حاضر نافذ خواهد بود (به موجب دادنامه شماره 6 .) ق.ت.ا ابطال شده است 43 هیأت عمومی دیوان این بند به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 79/3/8مورخ – صورتجلسه رسیدگی و رأی یا قرار صادره باید به امضای کلیه اعضا حاضر در جلسه برسد. در صورتی که رأی یا قرار 7 به اکثریت صادر شود در نسخهای که در سازمان نگهداری میشود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضاء اقلیت با ذکر کلمه اقلیت رأی را امضا خواهند کرد.  – در صورتی که پس از امضا پیشنویس رأی اعضا هیأت تجدیدنظر تغییر کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأی 8 . امضا نماید » علیالاصول « را به جای عضو سابق با ذکر کلمه : – گردش کار پروندهها برای طرح در هیأتها به شرح زیر میباشد 6 ماده – کارفرما میتواند تا قبل از طرح پرونده در هیأتها، مدارک و اسناد خود را به واحد اجرائی ذیربط جهت ضبط در 1 پرونده تسلیم نماید.

  • ، – اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیأت رسیدگی و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف 2 حسب تشخیص سازمان، پرونده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. : – وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگی هیأت بدوی به شرح زیر است 7 ماده . قانون تأمیناجتماعی تبعیت مینماید 45 و 43 – هیأت بدوی از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 1 – هیأت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از 2 استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود. – شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتباً 3 به همراه پرونده مربوطه به هیأت بدوی ارسال نماید.   مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود. ، – هنگام ابلاغ رأی هیأت بدوی بایستی در ورقه ابلاغ رأی 4 – نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر به شرح زیر 8 ماده خواهد بود:  ریال بوده و کارفرما، سازمان و یا هر 1/500/000 – پس از ابلاغ رأی هیأت بدوی در صورتی که مورد مطالبه بیش از 1 » فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی « ، روز از تاریخ ابلاغ رأی 20 دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف  جدید درآمد منتفی 9/1 ضمیمه) را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأی تسلیم نمایند. (به موجب بخشنامه 2 (فرم شماره ) انجام میشود 2 است و صرفاً تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره   ریال بابت 12/000 – در صورتی که اعتراض به رأی هیأی بدوی از سوی کارفرما صورت گرفته باشد کارفرما بایستی 2 “هزینه رسیدگی” در هیأت تجدیدنظر به واحد اجرائی پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت الف و ب فرم  . به واحد مزبور تسلیم نماید 2 شماره – در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً 3  ذکر و قسمت الف فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به 2 در قسمت ب فرم شماره طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.   را جداگانه تکمیل 2 – در صورتی که هم کارفرما و هم سازمان به رأی هیأت بدوی معترض باشند هر یک فرم شماره 4 خواهند نمود.   در سازمان با رعایت تبصره ماده » فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی « – تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان، تاریخ ثبت 5  خواهد بود.1

    • تاریخ ابلاغ رأی به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأی هیأت بدوی خواهد بود. 6 : – وظایف و اختیارات هیأت تجدیدنظر و ترتیب رسیدگی آن به شرح زیر است 9 ماده . قانون تأمیناجتماعی تبعیت مینماید 45 و 44 – هیأت تجدیدنظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد 1 – هیأت تجدیدنظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأی هیأت بدوی و مطالعه و بررسی محتویات پرونده و استماع 2 توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور، مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود. ، ماه از تاریخ ابلاغ 2 – قرارهای صادره توسط هیأت تجدیدنظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف 3 قرار را اجرا و به هیأت مربوطه همراه با پرونده اعاده نماید.   این آییننامه) توسط هیأت مدیره 8  ماده2 و بند 1  ماده1 – تجدیدنظر در میزان هزینه رسیدگی (موضوع بند 10 ماده  جدید درآمد منتفی است) 9/1 انجام خواهد گرفت. (به موجب بخشنامه  – در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان 11 ماده  قانون تأمیناجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط 40 و 39 حق بیمه مربوطه را طبق مواد  بدهی جزئاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود. ، هیأتهای تشخیص مطالبات – آراء صادره توسط هیأتها باید دارای خصوصیات زیر باشد. 12 ماده – رأی هیأتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد. 1 – در مواردی که رأی هیأتها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیأتهای صادرکننده رأی منعکس و هیأتها مکلفند به 2 موضوع رسیدگی نمایند.  – هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سایر اشتباهات بین رخ دهد هیأت میبایست رأی را اصلاح 3 نماید.  – رأی هیأتها باید شامل نکات و موارد زیر باشد: 13 ماده الف- مقدمه رأی:  . – شماره و تاریخ صدور رأی 1 . – نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان 2 ) – نام وکیل یا نماینده کارفرما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگی 3 . – نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن 4

  • . – نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیأت 5 . – مشخصات هیأت صادرکننده رأی 6 . – خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان 7 – شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در 8 دفترنامههای وارده واحد اجرائی. ب- تصمیم هیأت: تصمیم هیأت که در قسمت آخر نوشته میشود باید حاوی نکات زیر باشد: . – تصمیم قطعی در مورد حق بیمه 1 . – تصمیم قطعی در مورد جرائم و خسارات تأخیر 2 : – نحوه ابلاغ آراء هیأتها به شرح زیر است 14 ماده – آراء صادره باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رأی به کارفرما تسلیم و نسخه دوم 1 که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.  – ابلاغ رأی به کارفرما بوسیله مأمور ابلاغ سازمان یا بوسیله نیروهای انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آیین 2 دادرسی مدنی برای ابلاغ حکم محاکم مقرر گردیده است، انجام خواهد گرفت  – در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگی نخواهد شد: 15 ماده  امضا یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد. ، فاقد نام و نام خانوادگی » فرم اعتراض « – در مواردی که 1 – در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد. 2 1373/5/24  ماده و یک تبصره میباشد در دویست و شصت و چهارمین جلسه مورخ 15 این آییننامه که مشتمل بر   از تاریخ ابلاغ این آییننامه به 1354/11/7 شورایعالی تأمین اجتماعی به تصویب رسید و آییننامه مصوب مورخ واحدهای اجرائی سازمان ملغی میگردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...