آئين نامه بند 8 ماده 148 هزینه تبلیغات

د: هزينه هاي بازاريابي و تبليغات و نمايشگاهي:
1- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي توليد کالا يا ارائه خدمات که دوره آتي (قبل از بهره برداري)، عرضه ميشود هزينه مزبور ده سال از تاريخ شروع به فروش يا عرضه خدمات به اقساط مساوي مستهلک خواهد شد.
2- هزينه هاي بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي براي شناساندن و معرفي کالا و همچنين عرضه خدمات که مستقيماً با فعاليت مؤسسه ارتباط دارد.
3- هزينه بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي به منظور صادرات کالا.
انجام خدمات تحقيقاتي، آموزشي، بازاريابي، تبليغات ونمايشگاهي چنانچه توسط اشخاص ديگر براي مؤسسه انجام ميگيرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر ماليات تکليفي باشد پذيرش هزينه آن منوط به کسر و واريز ماليات تکليفي آن به حساب سازمان امور مالياتي کشور (اداره امور مالياتي ذيربط) خواهد بود.