مالیاتی

نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و هزینه های موسسات خیریه و عام المنفعه:

  نحوه نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد ها و هزینه های موسسات خیریه : . نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد. الف- مرجع نظارت بر درآمد و…

اوراق مشارکت

انتقال بخشی از طرح به ناشر اوراق مشارکت در طول اجرای و پیش از سررسید اوراق مشارکت

انتقال بخشی از طرح به ناشر اوراق مشارکت: در طول اجرای و پیش از سررسید اوراق مشارکت ممکن است بخشی از طرح تکمیل  و توسط ناشر مورد بهره برداری قرار گیرد. از لحاظ حسابهای طرح:»این کار انتقال بخشی از طرح به ناشر محسوب و طبق بند 1-33 متن پیشنهادی باید بخش مورد بهره برداری ارزیابی…

رای شورا

رای شورا 30/4/18431 تودیع بهای ملک

رای شورامالیاتی30/4/18431 *تودیع بهای ملک   شماره: 18431/4/30 تاریخ: 04/11/1368 پیوست:   نامه شماره 2071-5/30-4/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5/7/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت…

رای شورا

رای شورا 30/4/4796 سازمان گسترش و نوسازی

رای شورا مالیاتی30/4/4796 *سازمان گسترش و نوسازی   شماره: 4796/4/30 تاریخ: 29/03/1369 پیوست: نامه شماره 583-5/30- 5/4/68 دفتر فنی مالیاتی درمورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه…