تئوری حسابداری به کار گیری روشهای مختلف در حسابداری , اثاری واقعی بر محاسبه و سایر پدیده های اقتصادی به شرح زیر دارد- اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی

تئوری حسابداری
به کار گیری روشهای مختلف در حسابداری , اثاری واقعی بر محاسبه و سایر پدیده های اقتصادی به شرح زیر دارد- اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی