نقش مشاورین مالیاتی در هیئت تجدید نظر

نقش وکیل مالیاتی در هیئت تجدید نظر مالیاتی

نقش مشاورین مالیاتی در بررسی اعتراضات مالیاتی در هیئت تجدید نظر اهمیت ویژه ای دارد. مؤدیان برای اینکه در مراجع حل اختلاف بتوانند به شیوه‌ی قانونی و با رعایت مقررات از حقوق خود دفاع کنندنقش مشاور مالیاتی در کسب و کارها به حدی مهم است که با تنظیم درست و دقیق اظهارنامه و پیگیری دعاوی مالیاتی مؤدیان در مراجع توانسته است از خسارت های وارده به کسب و کارها جلوگیری به عمل آید. زمانی که مشاوران اظهار نامه ها را طبق قوانین و مقررات تنظیم کنند مبلغ تعیین شده توسط سازمان کاملاً معقولانه می باشد. ولی در صورتی که سازمان این اظهارنامه ها را رد کند یا مبالغی را بیشتر از حد واقعی تعیین کنند این اعتراضات برای پیگیری به هیئت تجدید نظر مالیاتی ارسال می شود و مشاوران در تمام جلسات حضور پیدا می کنند تا بهترین آرا را برای مؤدیان خود کسب کنند.
تصمیم گیری های که در سازمان مالیاتی گرفته می شود بر طبق اسناد و مدارکی می باشد و اگر کمبودی در این مدارک باشد مؤدیان دچار ضرر می شوند و این اصلاً به نفع کسب و کار نمی باشد ولی مشاوران از ابتدا با قوانین آشنایی دارند و اینکه چه مدارکی را تسلیم کنند آگاهی دارند و می توانند در گرفتن بهترین تصمیم برای مؤدیان نقش به سزایی ایفا کنند.