نقش حسابدار در فعالیت تجاری ایفا می کند

خدمات حسابدار

نقش حسابدار وظایف مالی مربوط به جمع آوری ، صحت ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و ارائه فعالیت های مالی ، سازمان یا شرکت را انجام می دهد