برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا

سهام شرکتی
۱۸ حساسیت در سند حقوق و دستمزد
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
فرارمالیاتی
نمونه هایی از شاخصهای فرارمالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی.
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
موجودی مواد وکالا

موجودی مواد وکالا

برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا

 اهداف رسیدگی:

اثبات ارزش
اثبات مالکیت(از طریق بررسی ترم تحویل کالا بر اساس شرایط fob – cif و…..)
اثبات تمامیت (از طریق آزمون انقطاع زمانی cut off)
اثبات وجود
ثبت صحیح حسابداری
طبقه بندی و افشائ مناسب در صورتهای مالی.

 روشهای رسیدگی:

مهمترین هدف حسابرسی موجودی مواد و کالا اثبات ارزش از طریق بررسی ذخیره مورد لزوم کاهش ارزش موجودیهاست.

تراز دفتر معین موجودی مواد و کالا را از شرکت دریافت و کاربرگ اصلی ۴۳۰۰ را تهیه و به کاربرگ تهیه صورتهای مالی (۶۰۲۰)عطف متقابل دهید.
( در این خصوص ضروری است بدلیل اهمیت موضوع، روش قیمت گذاری موجودی مواد و کالا که می بایستی مطابق با خلاصه اهم رویه های حسابداری مندرج در صورتهای مالی باشد در ذیل کاربرگ اصلی توضیح داده شود).
شرح مختصری از سیستم کنترل داخلی در خصوص چرخه موجودی مواد وکالای شرکت را در پروند جاری قرار داده و شرح کامل آن را در پرونده دائم بروز نمائید.
جدول کامل خلاصه گردش موجودی مواد و کالای شرکت را که حاوی اطلاعات مقداری و ریالی زیر باشد را دریافت نمائید:
ردیف- کد کالا- شرح کالا- واحد کالا- موجودی اول دوره- خرید- مصرف / فروش – موجودی کاردکس –(کسری) اضافات- موجودی نهائی که می بایستی جمع کل مبلغ ریالی موجودیها با مانده کاربرگ اصلی انطباق داشته و ضمن پیگیری جهت ثبت صحیح(کسری) اضافات انبارگردانی در دفاتر مالی، نمونه های با اهمیتی از اقلام موجودیها را انتخاب و کنترلهای زیر را اعمال نمائید:

 کنترل محاسبات جهت نحوه قیمت گذاری موجودی پایان دوره براساس افشاء اهم رویه های حسابداری در صورتهای مالی
۲⃣ کنترل موجودی اول دوره با موجودی پایان دوره قبل (مقدار و ریال)
۳⃣ کنترل ستون مقدارمصرف موجودی کالای ساخته شده با مقادیر حساب فروش کالا
۴⃣ کنترل مبلغ ریالی مصرف موجودی کالای ساخته شده با مبلغ ریالی قیمت تمام شده کالای فروش رفته
۵⃣ اعمال سایر کنترلهای مربوطه حسب مورد
پرونده انبار گردانی را مطالعه و نسبت به شمارش صحیح موجودی انبارها اظهار نظر نمائید.
لیست اقلام راکد، فاسد و ناباب را که در زمان انبار گردانی می بایستی توسط حسابرس ناظر بر انبار گردانی دریافت می گردید را به شکل مقداری و ریالی از شرکت دریافت نموده و ضمن انطباق ان با پرونده انبارگردانی نسبت به ثبت صحیح آن در دفاتر مالی اطمینان حاصل نمائید.
آزمون خرید و مصرف مواد و کالا را به شرح زیر انجام دهید :
لیست خرید و مصرف موجودیها را از شرکت اخذ نموده و ضمن انطباق آن با جدول گردش موجودی مواد و کالای مندرج در بند ۳ این برنامه و کنترلهای زیر را حسب مورد اعمال نمائید:

۱⃣ کنترل مجوز خرید/ مصرف
۲⃣ کنترل با آئین نامه معاملات(ضروری است آئین‌نامه معاملات در صورت وجود ، خلاصه گردد ) .
۳⃣ کنترل با اسناد و مدارک مثبته
۴⃣ کنترل محاسبات
۵⃣ کنترل با رسید/ حواله انبار
۶⃣ کنترل درج مهر”سند صادر شد” بر روی ضمائم اسناد
۷⃣ کنترل نحوه قیمت گذاری کالای مصرف شده بر اساس اهم رویه های حسابداری
۸⃣ کنترل صحت ثبت حسابداری
۹⃣ کنترل امضاء مجاز سند حسابدری
مصوبات کمیسیون معاملات جهت سال مالی مورد رسیدگی دریافت و ضمن مطالعه آنها ، موارد با اهمیت را ردیابی نمائید.
آزمون ردیابی ثبت رسیدها و حواله‌های انبار در دفاتر مالی شرکت را به شرح زیر انجام دهید :
در یک کاربرگ ۷ ستوانی تعداد ۱۰ عدد از رسیدها و حواله‌های انبار را در طول سال مالی مورد رسیدگی انتخاب و کنترل نمائید که در دفاتر مالی ثبت شده باشند :
نسبت به بررسی ترم تحویل موجودیهای در راه بر اساس شرایط FOB – CIF و …….از نظر ثبت صحیح آنها در دفاترمالی شرکت اطمینان حاصل نمائید.
بر اساس قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار (L .C .M ) نسبت به کافی بودن ذخیره مورد لزوم کاهش ارزش موجودیها اطمینان حاصل نمائید.
آزمون انقطاع زمانی(CUT OFF) موجودیها را از طریق انتخاب ۵ عدد از آخرین فرم های رسید و حواله های انبار در سال مالی و ۵ عدد از اولین فرم‌های مذکور در سال مالی بعد انجام داده و نسبت به ثبت بموقع موجودیها در دفاترمالی شرکت اظهار نظر نمائید.
نسبت به دریافت تائیدیه کالای امانی ما نزد دیگران اقدام نموده و پس از دریافت تائیدیه مذکور نسبت به ثبت صحیح آن در دفاترمالی شرکت اظهار نظر نمائید.
نسبت به پوشش بیمه ای موجودی مواد و کالای شرکت اطمینان حاصل نمائید. بدین ترتیب

موجودیهای شرکت می بایستی در تاریخ تنظیم گزارش حسابرسان نیز دارای پوشش کافی باشند. (در این خصوص ضروری است بدلیل اهمیت موضوع، نتیجه بررسی در ذیل کاربرگ اصلی موجودی مواد و کالا منعکس گردد).

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است