برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا

موجودی مواد وکالا

برنامه رسیدگی به موجودی مواد وکالا

 اهداف رسيدگي:

اثبات ارزش
اثبات مالکيت(از طريق بررسي ترم تحويل کالا بر اساس شرايط fob – cif و…..)
اثبات تماميت (از طريق آزمون انقطاع زماني cut off)
اثبات وجود
ثبت صحيح حسابداري
طبقه بندي و افشائ مناسب در صورتهاي مالي.

 روشهاي رسيدگي:

مهمترين هدف حسابرسي موجودي مواد و کالا اثبات ارزش از طريق بررسي ذخيره مورد لزوم کاهش ارزش موجوديهاست.

تراز دفتر معين موجودي مواد و کالا را از شرکت دريافت و کاربرگ اصلي 4300 را تهيه و به کاربرگ تهيه صورتهاي مالي (6020)عطف متقابل دهيد.
( در اين خصوص ضروري است بدليل اهميت موضوع، روش قيمت گذاري موجودي مواد و کالا که مي بايستي مطابق با خلاصه اهم رويه هاي حسابداري مندرج در صورتهاي مالي باشد در ذيل کاربرگ اصلي توضيح داده شود).
شرح مختصري از سيستم کنترل داخلي در خصوص چرخه موجودي مواد وکالاي شرکت را در پروند جاري قرار داده و شرح کامل آن را در پرونده دائم بروز نمائيد.
جدول کامل خلاصه گردش موجودي مواد و کالاي شرکت را که حاوي اطلاعات مقداري و ريالي زير باشد را دريافت نمائيد:
رديف- کد کالا- شرح کالا- واحد کالا- موجودي اول دوره- خريد- مصرف / فروش – موجودي کاردکس –(کسري) اضافات- موجودي نهائي که مي بايستي جمع کل مبلغ ريالي موجوديها با مانده کاربرگ اصلي انطباق داشته و ضمن پيگيري جهت ثبت صحيح(کسري) اضافات انبارگرداني در دفاتر مالي، نمونه هاي با اهميتي از اقلام موجوديها را انتخاب و کنترلهاي زير را اعمال نمائيد:

 کنترل محاسبات جهت نحوه قيمت گذاري موجودي پايان دوره براساس افشاء اهم رويه هاي حسابداري در صورتهاي مالي
2⃣ کنترل موجودي اول دوره با موجودي پايان دوره قبل (مقدار و ريال)
3⃣ کنترل ستون مقدارمصرف موجودی کالای ساخته شده با مقادیر حساب فروش کالا
4⃣ کنترل مبلغ ریالی مصرف موجودی کالای ساخته شده با مبلغ ریالی قیمت تمام شده کالای فروش رفته
5⃣ اعمال سایر کنترلهای مربوطه حسب مورد
پرونده انبار گرداني را مطالعه و نسبت به شمارش صحيح موجودي انبارها اظهار نظر نمائيد.
ليست اقلام راکد، فاسد و ناباب را که در زمان انبار گرداني مي بايستي توسط حسابرس ناظر بر انبار گرداني دريافت مي گرديد را به شکل مقداري و ريالي از شرکت دريافت نموده و ضمن انطباق ان با پرونده انبارگرداني نسبت به ثبت صحيح آن در دفاتر مالي اطمينان حاصل نمائيد.
آزمون خريد و مصرف مواد و كالا را به شرح زير انجام دهيد :
ليست خريد و مصرف موجوديها را از شرکت اخذ نموده و ضمن انطباق آن با جدول گردش موجودي مواد و کالاي مندرج در بند 3 اين برنامه و کنترلهاي زير را حسب مورد اعمال نمائيد:

1⃣ کنترل مجوز خريد/ مصرف
2⃣ کنترل با آئين نامه معاملات(ضروري است آئين‌نامه معاملات در صورت وجود ، خلاصه گردد ) .
3⃣ کنترل با اسناد و مدارک مثبته
4⃣ کنترل محاسبات
5⃣ کنترل با رسيد/ حواله انبار
6⃣ کنترل درج مهر”سند صادر شد” بر روي ضمائم اسناد
7⃣ کنترل نحوه قيمت گذاري کالاي مصرف شده بر اساس اهم رويه هاي حسابداري
8⃣ کنترل صحت ثبت حسابداري
9⃣ کنترل امضاء مجاز سند حسابدری
مصوبات کمیسیون معاملات جهت سال مالی مورد رسیدگی دریافت و ضمن مطالعه آنها ، موارد با اهمیت را ردیابی نمائید.
آزمون رديابي ثبت رسيدها و حواله‌هاي انبار در دفاتر مالي شركت را به شرح زير انجام دهيد :
در يك كاربرگ 7 ستواني تعداد 10 عدد از رسيدها و حواله‌هاي انبار را در طول سال مالي مورد رسيدگي انتخاب و كنترل نمائيد كه در دفاتر مالي ثبت شده باشند :
نسبت به بررسي ترم تحويل موجوديهاي در راه بر اساس شرايط FOB – CIF و …….از نظر ثبت صحيح آنها در دفاترمالي شرکت اطمينان حاصل نمائيد.
بر اساس قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار (L .C .M ) نسبت به کافي بودن ذخيره مورد لزوم کاهش ارزش موجوديها اطمينان حاصل نمائيد.
آزمون انقطاع زماني(CUT OFF) موجوديها را از طريق انتخاب 5 عدد از آخرين فرم هاي رسيد و حواله هاي انبار در سال مالي و 5 عدد از اولين فرم‌هاي مذكور در سال مالي بعد انجام داده و نسبت به ثبت بموقع موجوديها در دفاترمالي شرکت اظهار نظر نمائيد.
نسبت به دريافت تائيديه کالاي اماني ما نزد ديگران اقدام نموده و پس از دريافت تائيديه مذکور نسبت به ثبت صحيح آن در دفاترمالي شرکت اظهار نظر نمائيد.
نسبت به پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالاي شرکت اطمينان حاصل نمائيد. بدين ترتيب

موجوديهاي شرکت مي بايستي در تاريخ تنظيم گزارش حسابرسان نيز داراي پوشش کافي باشند. (در اين خصوص ضروري است بدليل اهميت موضوع، نتيجه بررسي در ذيل کاربرگ اصلي موجودي مواد و کالا منعکس گردد).

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

عضویت در خبر نامه

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...