معافیت بیمه سهم کارفرما

معافیت بیمه سهم کارفرما

کليه کارفرمايان کارگاههاي خصوصي و تعاوني داير موضوع ماده 4 قانون کار و ياکارگاههايي که از مراجع رسمي داراي مجوز هستند