احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

مالیاتی قانون بودجه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

تبصره -۲ بند )ب(- شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷ ، مشمول حكم ماده ) ۴ ( قانون الحاق برخي مواد به

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲ ( ميباشند . تبصره 5 – بند)ل( – اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نميشود . تبصره -۶ بند )الف( – سقف معافيت مالياتي موضوع ماده) ۸۴ ( قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 0۴ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و

اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ) ۲۷۶.000.000 (ر يال تعيين

ميشود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوقالعاده و كارانه به استثناي

تبصرههاي ) ۱ ( و ) ۲ ( ماده ) ۸۶ ( قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده) 5 ( قانون اصلاح

پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به

امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد) ۱0% ( و نسبت

به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد) ۱5% ( و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش

برابر بيست و پنج درصد) ۲5% ( و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد) ۳5% ( تعيين ميشود. ميزان معافيت

مالياتي اشخاص موضوع مواد) 5۷ ( و ) ۱0۱ ( قانون مالياتهاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون

( ۲۱۶.000.000 (ريال تعيين ميشود . احكام ماده ) ۱ ( قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور و تبصره بند)ي( ماده ) ۲۸ ( قانون الحاق برخي مواد به

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲ ( بر حكم بند فوق حاكم است . ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آببهاي شهري،

به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه ) ۱50 (ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانهداري كل

كشور واريز كند. صددرصد) ۱00% ( وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد ) ۷50.000.000.000 ( ريال از

محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفا جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص

مييابد. بيست درصد) ۲0% ( اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد ) ۸0% ( براي آبرساني شرب

روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سهماهه از طريق

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه

استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول

ماليات به نرخ صفر است . ج- دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند معافيتها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي-

خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي

ايران و سازمان امور مالياتي هر ششماه يكبار گزارش اين معافيتها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس

شوراي اسلامي ارائه مينمايد. عملكرد معافيتها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري

اسلامي ايران محسوب خواهد شد . د- عوارض موضوع ماده ) 5 ( قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۳۹۴ / ۸ / ۱0 به ميزان هشت درصد) ۸% )

مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد ) ۱۲.۸00.000.000.000 ( ريال تعيين ميگردد تا پس

از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در

قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي

به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف ميباشند . ه – ( ۲ (محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها ميباشد . و – سازمان امور مالياتي كشور ميتواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش

افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دورههايي

كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي

كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد . ز – مطابق ماده ) ۱۲ ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ۲ ( به هر يك از

وزارتخانههاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري

مشتركين گاز مبلغ دو هزار ) ۲000 ( ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار

( ۱000 (ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶0۱۸5 و ۱۶0۱۸۶ جدول شماره ) 5 ( اين قانون

نزد خزانهداري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي،

مبالغ فوقالذكر معادل پنجاهدرصد) 50% ( خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است . آييننامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمهگر و پرداخت خسارت به

پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران ميرسد .

ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي

۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد) ۱0% ( محاسبه و دريافت نمايد . تبصره -۷ بند )ب(- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق

ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد ) ۶۶ ( تا ) ۶۸ )

قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره ) ۲ ( ماده ) ۴5 ( قانون امور گمركي مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹0 ظرف

مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مينمايد، اقدام كند . ه- به دولت اجازه داده ميشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران)ايدرو( و

توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران)ايميدرو( بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و

معدن و همچنين مطالبات سازمانهاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها

تا سقف چهار هزار » سود سهام « و » ماليات « از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت

ميليارد ) ۴.000.000.000.000 (ريال بهصورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات

نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي)فاينانس( يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت

مناطق كمترتوسعهيافته و محروم اقدام نمايد . تبصره -۱0

الف- شركتهاي بيمهاي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد ) ۲.۷50.000.000.000 (ريال از اصل حق

بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه )پرتفوي( هر يك از شركتها تعيين و به تصويب

شورايعالي بيمه ميرسد بهصورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶0۱۱۱ جدول شماره ) 5 ( اين قانون نزد

خزانهداري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي

انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار ميگيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در

جدول شماره) ۷ ( اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري

اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند بهعنوان هزينه

قابل قبول مالياتي محسوب ميشود . سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان

اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري

اسلامي ايران گزارش نمايند . و- وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بينالمللي كشور در سالهاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و ميشود بهعنوان هزينه قابل قبول

مالياتي تلقي و از ماليات معاف ميباشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر داراييهاي ثابت شركت نيز كه در

همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل ميشود، از پرداخت ماليات معاف ميباشد .

ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده) ۱۴۹ ( قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴ / ۴ / ۳۱

به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود : – ۱ شركتهاي مذكور بايد براساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده) ۱۴۱ ( لايحه قانوني اصلاح

قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ / ۱۲ / ۲۴ شده باشند . – ۲ شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده) ۱۴۱ ( لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

خارج شوند . تبصره ۱۱ – بند )ز( – ماليات ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران

و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجديد ارزيابي به حساب

افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور ميشود

تبصره ۱۹ – بند) ۶ – ) درآمدهاي ناشي از سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركتهاي موضوع

اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزءهاي ) ۱ ( و ) ۲ ( بند )ث( ماده ) ۱۳۲ ( قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده

( ۳۱ ( قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره

550000 برخوردار ميباشد . تبصره ۲۱ – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ و اصلاحات بعدي آن تا زمان

لازمالاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد ميشود . تبصره ۲5 – كليه احكام مندرج در اينقانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است .__

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...