قانون بودجه کل کشور

سازمان – منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.
‌بند 2 – برنامه درازمدت – منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی
برای یک دوره دهساله یا طولانی‌تر به عنوان راهنمای‌برنامه‌ریزیهای پنجساله