سود علی الحساب ارواق مشارکت

سود علی الحساب ارواق مشارکت

سود علی الحساب ارواق مشارکت

در شرایط انتشار هر نوع اوراق مشارکت نرخ سود علی الحساب و مقاطع پرداخت آن معین میشود و طبق قانون و آیین نامه اجرایی مربوط ناشر مکلف است سودهای علی الحساب تحقق یافته را در سررسیدهای مربوط پرداخت کند. به این منظور ناشر باید وجوه لازم جهت پرداخت سودهای مزبور را در اختیار بانک عامل قرار دهد. سودهای علی الحساب تحقق یافته از لحاظ ناشر هزینه تامین مالی طرح است اما از لحاظ دارندگان اوراق مشارکت مبالغ علی الحسابی است که از سود برآوردی طرح در طول زمان دریافت میدارند . اگر سهم دارندگان اوراق مشارکت از سود قطعی طرح کمتر از سود علی الحساب در یافتی باشد .مابه التفاوت قابل استرداد نیست . ولی در صورتی که سهم آنها از سود قطعی طرح بیشتر از سود علی الحساب دریافتی باشد . تفاوت باید ظرف مدت 5ماه از سررسید اوراق از طرف ناشر و از طریق بانک عامل به تناسب مبلغ اسمی و مدت به دارندگان اوراق پرداخت شود.

طبق بند 1-25متن پیشنهادی در زمانهای مقرر در اوراق مشارکت باید سودهای علی الحساب سررسید شده به حساب سود علی الحساب بدهکار و متقابلا حساب سود علی الحساب پرداختنی بستانکار شود. در حسابهای ناشر مبالغ سود علی الحساب تحقق یافته مالی طرح است که میتواند مستقیما به حساب طرح در دست اجرا منظور و یا در حساب جداگانه ای منظور و در پایان اجرای طرح به این حساب بسته شود.

مثال :»بطوری که گفته شد شرکت الفبا برای طرح در دست اجرا مبلغ 10 میلیارد ریال  اوراق مشارکت با سود علی الحسابی به نرخ 20درصد منتشر کرده که در هر شش ماه 10 درصد آن به دارندگان اوراق باید پرداخت شود. با فرض این که اولین سود سررسید

شده باشد ثبت لازم در حسابها به شرح زیر است:»

حسابهای ناشر

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

 

1000000000

طرح در دست اجرا تامین مالی

1000000000

 

حسابهای پرداختنی

 

حسابهای طرح

بستانکار

بدهکار

عنوان حساب

 

1000000000

سود علی الحساب تحقق یافته

1000000000

 

سود علی الحساب پرداختنی

وجوه لازم سود علی الحساب ممکن است از محل وجوه طرح حسابجاری یا سپرده طرح یا از محل منابع نقدی ناشر تامین و در اختیار بانک عامل گذلرده شود . در صورت عدم تامین وجه به یکی از این دو طریق بانک عامل سودهای مذکور را اساسا پرداخت  و از محل تضامین اخذ شده از ناشر بازیافت مینماید.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

بیمه‌ای به کارفرمایان

مدیریت سود چیست؟

 مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید
با ما در ارتباط باشید