سوالات متداول

برابر ماده ۲۸ و ۲۹ قانون محاسبات عمومی کشور تعریف پیش پرداخت و علی الحساب بشرح زیل بیان شده است :

 ماده ۲۸ _ پیش پرداخت عبارت است از ، پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس حکم و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .

ماده ۲۹ _ علی الحساب عبارت است از ، پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد . در کل علی الحساب در ازای خدماتی که انجام شده پرداخت می گردد ، ولی پیش پرداخت جهت خدماتی که در آینده دریافت خواهد شد پرداخت می گردد .

ذینفع میبایست کتبا وجه ضمانتنامه را مطابق با متن آن از ضامن مطالبه نموده و در ادامه اعلام کند چنانچه ضمانتنامه تا تاریخ مورد درخواست تمدید گردد، از مطالبه وجه ضمانتنامه صرف نظر خواهد کرد.

در صورت دریافت  درخواست مذکور، بانک ضامن می بایست مراتب را جهت اخذ دستور متقاضی مبنی بر موافقت با پرداخت وجه یا تمدید سررسید به وی منعکس نموده و طبق دستور متقاضی نسبت به تمدید یا پرداخت وجه به ذینفع اقدام کند.

توجه گردد که در نامه ذینفع حتما باید مطالبه وجه مطابق با متن ضمانتنامه باشد و چنانچه ذینفع بر خلاف متن ضمانتنامه صرفا خواستار دریافت وجه یا تمدید گردیده و ضمانتنامه هم غیرقابل تمدید باشد، چنین درخواستی می بایست به علت مغایرت با متن ضمانتنامه کان لم یکن اعلام گردد‌.

۱- کنترل سند حقوق و دستمزد

۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه

۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه

۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها

۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی

۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره

۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال

۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها

۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات

۱۱- کنترل حساب سایر ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال

۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه

۱۳- کنترل و تطبیق گزارش های مربوط به صورت معاملات فصلی

۱۴- کنترل وضعیت معافیت ها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید

۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد

۱۶- کنترل حساب سود انباشته و یا زیان سنواتی

پاسخ

به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار ، کارفرما مکلف به بیمه نمودن کارگر از روز اول شروع بکار می باشد و در صورتیکه استنکاف نموده باشد شما می بایستی با مراجعه به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مربوطه و ثبت دادخواست مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقدام نمائید.

هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.

 مخارج آماده‌سازي محل نصب،

 مخارج حمل و نقل اوليه،

 مخارج نصب و مونتاژ،

 مخارج توليد آزمايشي دارايي، پس از کسرخالص عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده (نظيرنمونه‌هاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزات)،

 حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌اي، و

 مخارج سربار عمومي مرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌اي.

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در ایالات متحده آمریکا برای حسابداری قراردادهای پیمانکاری باید از روش “درصد پیشرفت کار” پیروی شود مگر آن که پیمانکار نتواند درآمد یا هزینه ها یا باقیمانده مخارج برای تکمیل پیمان یا میزان پیشرفت کار را پیش بینی کند. هنگامی که پیمانکار نتواند نتیجه پیمان را پیش بینی کند باید روش “کار تکمیل شده” را بکار گیرد. در هر حال، در صورتی که برآورد نتیجه نهایی پیمان عملی نباشد و پیمانکار نسبت به اینکه پیمان به زیان منجر نخواهد شد اطمینان داشته باشد، حسابداری قراردادهای پیمانکاری ممکن است بدون شناسایی سود انجام گیرد.

اما طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۱ (IAS 11) بکارگیری روش “کار تکمیل شده” مجاز نیست. همچنین اگر پیمانکار نتواند نتیجه پیمان را به طور قابل اعتماد پیش بینی کند، درآمد پیمان باید تنها به میزان مخارج انجام شده که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی شود. یعنی حسابداری قراردادهای پیمانکاری باید بدون شناسایی سود انجام گیرد.

طبق دستور العمل شماره: ۲۱۰۱۲/۲۰۰ تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ با موضوع رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی:

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

۱- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

۲- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می باشد.)

۳- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

۴- اقلام مربوط به برگشت هزینه هایی که مودی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

 یعنی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۶ اشخاص حقیقی که موعد مقرر تسلیم آن تا ۳۱ خرداد ۹۷ می باشد بایستی تا ۳۱/ خرداد / ۱۳۹۸ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان شهریور ( ۳۱/ ۶/ ۹۸ ) ابلاغ گردد .

سهامی عام :آزاد است و نمی توان در اساسنامه آن را محدود نمود.

سهامی خاص :آزاد است اما می توان در اساسنامه آن را محدود نمود.

تعاونی : آزاد است اما محدودیت پذیر هم است .

مسوولیت محدود :منوط به موافقت  دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه که دارای اکثریت عددی هم باشند و نقل و انتقال سرمایه منوط به تنظیم سند رسمی است .

تضامنی ، نسبی ،مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی :منوط است به اتفاق اراء اما در مختلط سهامی ، شرکای سهامی در نقل و انتقال سرمایه ی خود آزاد هستند.

بهمراه مثال

اگر برگشت از فروش سال یا سالهای قبل داشته باشیم نمی توانیم به حساب برگشت از فروش ثبت کنیم بلکه بصورت زیر باید ثبت شود :

با فرض اینکه فروش ۱۰۰ ریال و قیمت تمام شده کالا فروش رفته سنواتی برگشت شده ۹۰ ریال ثبت شده باشد .

  تعدیلات سنواتی بد ۱۰۰

         مالیات وعوارض   بد ۹

             حسابهای دریافتنی تجاری  بس  ۱۰۹

  موجودی کالا  بد ۹۰

            تعدیلات سنواتی بس  ۹۰

همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ، فروش یا خدمات آن ها بیش از ۵ میلیارد تومان و یا جمع دارایی های آن ها بیش از ۸ میلیارد تومان باشد ،

 مکلف به ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۶ خواهند بود .

 زمان ارائه ی صورت های مالی یادشده همراه اظهارنامه ی عملکرد ۹۶ ( تا پایان خرداد ۹۷ برای اشخاص حقیقی و تا پایان تیر ۹۷ برای اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به اسفند ۹۶ است) و یا سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه ی اظهارنامه های به شرح فوق می باشد .

 ضمناً در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهند بود .

بر اساس آخرین جلسه هیات مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد چهار فرآیند بروکراسی زائد به ادارات ثبت تفویض شد.

بر اساس این گزارش، تصمیم دوم مربوط به تعاونی ها می شود. ۲۵۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد. این تعاونی‌ها پس از ثبت مکلف بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب‌ کنند. اما از این پس دیگر نیازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغییرات وجود ندارد.

پاسخ :

ترک کار غالبا بابت موارد زیر اتفاق می افتد و درج تاریخ آن در لیست بیمه لازم است:

    ترک کار بیمه شده از کارگاه به اختیار خود

    اخراج بیمه شده توسط کارفرما

    از کار افتادگی یا فوت بیمه شده

    اعزام بیمه شده به خدمت سربازی

و در این موارد باید تاریخ دقیق ترک کار در لیست بیمه ثبت شود. این تاریخ همان تاریخی است که بیمه شده در سر کار خود حاضر نشده است.

مثال: اگر بیمه شده تا امروز (۲۳ فروردین) در کارگاه مشغول به کار بوده و از فردا دیگر مراجعه نکند؛ تاریخ فردا(۲۴ فروردین) تاریخ ترک کار بوده و کارکرد وی نیز ۲۳ روز می باشد.

 اعلام ترک کار صرفا در مهلت مقرر جهت ارسال لیست بیمه (ماهی که ترک اتفاق افتاده است) قابل انجام است.

   در خصوص استراحت پزشکی و بارداری؛ نباید ترک کار در لیست اعلام شود

قسمت دوم تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند،در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد

            دستمزد روزانه یا مبنای کارگر

                                ×

                             % ۴۰      

                              =                  

                    فوق العاده جمعه کاری

مثال ( ۳۷۰٫۴۲۳ × % ۴۰ =  ۱۴۸٫۱۶۹۲ ریال)

برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر تا سه ماه بعد به مودی ابلاغ نمایند.

یعنی اظهارنامه مالیاتی عملکرد  اشخاص حقیقی که موعد مقرر تسلیم آن تا ۳۱ خرداد ۹۷ می باشد بایستی تا ۳۱ خرداد ۹۸ رسیدگی و برگ تشخیص صادر و حداکثر تا پایان شهریور ۹۸ابلاغ گردد .

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  

ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٤٢٠ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ١٠٠٠١٤٢٠ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ.

بیمه کردن کارگران بعد از ۳ماه قانونی نیست. ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پاسخ ابتدا به ساکن و با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری،  مالیات پرداخت شده بابت هزینه‌های برگشتی شرکت تولیدی یا معدنی اقتضاء استرداد مالیات را نمیکند .بلکه پرونده امر باید در مرجعی طرح و رای مقتضی برای آن صادر گردد.

با توجه به انقضای احتمالی مهلت شکایت به دیوان ،طرح موضوع در هیات ۲۵۱مکرر میتواند راهگشا باشد .

قابلیت طرح پرونده در هیات موضوع ماده ۲۱۶ محل تامل ولیکن از طریق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم قطعا در این مرحله غیر ممکن است.

ثبت هنگام دریافت:

اسناد دریافتنی/اسناد موجود درصندوق.    بد

بدهکاران تجاری.    بس

به حساب خواباندن(که دو حالت دارد) :

۱- وصول شدن:

بانک.      بد

اسناد بین راهی.       بس

۲- برگشت خوردن:

بدهکاران تجاری         بد

اسناد دریافتنی.      بس

وقتی که نقد بشه:

وجه نقد.    بد

بدهکاران.       بس

🎓خرج کردن:

بستانکاران.     بد

اسناددریافتنی.      بس

🎓نقدکردن:

وجه نقد.      بد

اسناددریافتنی.       بس

پرداخت ۴ درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، در تعهد کارفرماست نه کارگر . لذا شما تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارید .

۱- هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.

۲-  مخارج آماده‌سازي محل نصب

۳- مخارج حمل و نقل اوليه

۴- مخارج نصب و مونتاژ

۵- مخارج توليد آزمايشي دارايي، پس از کسرخالص عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده (نظيرنمونه‌هاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزات) .

۶- حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌ای .

۷- مخارج سربار عمومي مرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌ای .

 • abandonment of assets
 • واگذاری (کنارگذاری)دارائیها
 • abandonment of operations
 • توقف با تعطیلی عملیات
 • abate
 • تخفیف دادن پایین آوردن 
 • abatement
 • تخفیف دادن کاهش
 • abbreviation
 • مخفف علامت اختصاری اختصار
 • abc analysis
 • طبقه بندی اقلام موجودی براساس ارزش نسبی آنها
 • abc (activity based costing)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • abeyance
 • تعلیق بلا تکلیفی
 • ability to pay theory
 • تنوری قدرت پرداخت
 • ability to service debt
 • قدرت پرداخت (اصل و فرع )بدهی
 • abm ( activity based management)
 • بر مبنای فعالیت مدیریت
 • abnormal earnings
 • سود های غیر عادی سود غیر متعارف
 • abnormal performance index
 • شاخص عملکرد غیر عادی
 • abnormal rate of return
 • نرخ بازده غیر عادی
 • abnormal return
 • بازده غیرمتعارف (غیر عادی)
 • abnormal spoilage
 • ضایعات غیر عادی
  • taxpersia

طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی:

١-  ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد.

٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

٤- بیمه شده طی مدت ٥ سال قبل از ازدواج سابقه ٧٢٠ روز کار و پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

 • بلافاصله کارفرما می بایست نسبت به جمع آوری دفترچه درمانی آن دسته از بیمه شدگان که ترک کار آنان از سوی ایشان اعلام گردیده است به همراه دفترچه های درمانی افراد تبعی آنان اقدام و به شعبه ذیربط تحویل و رسید آن را دریافت نماید.

تقلببه اقدامات عمدی یک یا چندنفر از مدیران،کارکنان یا اشخاص ثالث اطلاق میشود که به ارایه نادرست صورتهای مالی منجر میشود. ویا تحریف یک حقیقت با اهمیت توسط شخصی که میداند مطالبش صحت ندارد.

تقلب دربرگیرنده موارد زیرمیباشد:

۱- سوء استفاده ازداراییها یاسرقت انها

۲- ثبت معاملات بدون مدارک مثبته

۳- بکارگیری رویه های نادرست حسابداری

۴- ارایه نادرست اثارمالی معاملات یا حذف انها از اسنادو مدارک

اشتباهخطاهای سهوی درصورتها ومدارک مالی مانند اشتباه غیرعمدی در استفاده ازاصول حسابداری ، مانند:

۱- اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسنادیا مدارک اولیه حسابداری

۲-بی توجهی به حقایق موجود یا برداشت نادرست از انها

۳- بکارگیری نادرست و سهوی رویه های حسابداری

نوع مقرره : بخشنامه

شماره : ۴۷۷۲۶

تاریخ : ۱۳۷۶/۱۱/۱۱

موضوع : *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت ۵% تکلیفی کسر کند

مواد مرتبط : , ۱۰۴ , قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد ۱۲۹۹۰۰ منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند

علی اکبر عرب مازار

از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی

نوع مقرره : بخشنامه

شماره : ۴۷۷۲۶

تاریخ : ۱۳۷۶/۱۱/۱۱

موضوع : *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت ۵% تکلیفی کسر کند

مواد مرتبط : , ۱۰۴ , قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد ۱۲۹۹۰۰ منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند

علی اکبر عرب مازار

از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی

نوع مقرره : بخشنامه

شماره : ۴۷۷۲۶

تاریخ : ۱۳۷۶/۱۱/۱۱

موضوع : *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت ۵% تکلیفی کسر کند

مواد مرتبط : , ۱۰۴ , قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد ۱۲۹۹۰۰ منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند

علی اکبر عرب مازار

از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی

نوع مقرره : بخشنامه

شماره : ۴۷۷۲۶

تاریخ : ۱۳۷۶/۱۱/۱۱

موضوع : *در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت ۵% تکلیفی کسر کند

مواد مرتبط : , ۱۰۴ , قانون مالیات های مستقیم

نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد ۱۲۹۹۰۰ منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند

علی اکبر عرب مازار

از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی

به تصریح ماده ۵۱ قانون كار، ساعات كار مدت زمانی است كه كارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می دهد . لذا قانوناً اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت كار محسوب نخواهد شد. بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال كارگاه از قبل اوقات مذكور جزء ساعت كار محسوب می گردیده، عرف و رویه مذكور كماكان معتبر خواهد بود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، در این بخشنامه بانک ها نسبت به سپرده گيری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتيب ۳، ۲ و ۴ درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود.

۳ براساس مرحله انتشار

الف) بازار اولیه:

 بازاری است که در آن اوراق برای اولین بار عرضه شده و شرکتها تشکیل سرمایه میدهند.

ب) بازار ثانویه:

بازاری است که در آن اوراق منتشر شده قبلی، دوباره مورد معامله قرار میگیرد.

از جمله وظایف بازار ثانویه: ایجاد نقدشوندگی برای اوراق، ایجاد زمینه برای گسترش مالکیت شرکتها و در آخر این که در این بازار تعیین قیمت اوراق بهادار انجام شده و این قیمت است که میزان کارایی و عملکرد مدیریت شرکت را نشان میدهد.

رعایت حداقل مزد، کمتر از مزد قانونی نباشد( ماده ۴۲ )

بیمه کردن کارگران از روز اول (ماده ۱۴۸)

رعایت حداکثرساعت کار در هفته ۴۴ ساعت برای کارگران عادی(ماده ۵۱)

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه(ماده ۴۹ )

رعایت مقررات وضوابط فنی وبهداشت کارتوسط کارگر وکرفرما(ماده ۹۵ وتبصره ۲)

الزام به تعطیل یک روز در هفته(ماده ۶۲ وتبصره ۱)

قانونا نباید تا آخر قرارداد وی را اخراج نمود اما اگر با رضایت وی و یا با رای هیات های تشخیص یا  حل اختلاف این کار صورت پذیرد موارد زیر جزء حق وحقوق وی خواهد بود :

۱-عیدی مطابق با کارکرد

۲-پاداش سالیانه  مطابق با کارکرد

۳-حق بیمه متناسب با کارکرد

۴-حق السعی ایام تعلیق

۵- مبلغ مانده مرخصی

اظهارنامه               ۳۰

تراز و سود و زیان   ۲۰

عدم ارایه دفاتر       ۲۰

رد دفاتر                   ۰

یعنی یک مودی در صورت عدم ارایه دفاتر, ترازو سود وزیان, و اظهارنامه ۷۰ درصد مجموعا جریمه میخوره که ۳۰ درصد آن غیر قابل بخشودگیست

در قانون جدید

عدم تسلیم اظهارنامه ۴۰%

تراز و سود و زیان     ۲۰%

عدم ارایه دفاتر         ۲۰%

رد دفاتر                  ۱۰%

منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد.

بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

(لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

اداره امور مالیاتی استان …….

جناب آقای ………………. رئیس محترم امور مالیاتی

 با سلام و ادب

با توجه به ماده ۲۳۷ ق.م.م و ماده ۳۵ ایین نامه ماده ۲۱۹ قانون مذبور و همچنین بند ۵ دستوالعمل دادرسی مالیاتی بشماره ۱۱۷۳۰۰ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۵۶/۹۴/۲۰۰ مورخه ۰۳/۰۴/۱۳۹۴ خواهشمند است دستور فرمائید رونوشت گزارش رسیدگی مطالبه مالیات شرکت/ اشخاص حقیقی ………………………………. به شماره پرونده ……………. بابت سال ………………………. را تحویل اینجانب / این شرکت نمائید.

پیشاپیش از مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میگردد.

رییس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مسکن مهر پردیس، گفت:

در نظر گرفتن نرخ جدید برای اخذ مالیات از این واحدها از سوی سازمان مالیاتی وجه قانونی ندارد/ایران اکونومیست.

 رييس كل سازمان مالياتي در برنامه متن حاشيه شبکه سه سیما :

از محل شناسایی بیش از ۳۰۰ مودی مشکوک با تراکنش های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم/رسانه مالياتی ايران.

افزایش نرخ مالیات مسکن مهر پردیس وجه قانون ندارد

رضایی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ مالیات ها در مسکن مهر پردیس به مثابه مشکل تراشی برای صاحبان این واحدها است، تصریح کرد: پس از عقد قرارداد اولیه هر نوع افزایش قیمتی در هر حوزه ای ممنوع است.

account

حساب 

account analysis method

روش تجزیه و تحلیل حساب ها

account certification

تصدیق حساب تعیین صحت وسقم حساب

account executive

متصدی حساب

account format

شکل حساب به شکل حساب

account group

گروه حساب

account heading

سرفصل/عنوان حساب

account payable

حساب پرداختنی 

account receivable

حساب دریافتنی 

account title and explanation

عنوان و شرح حساب

account with treasury capital budget

 جاری با خزانه بودجه سرمایه ای 

account with treasury operating budget

جاری با خزانه  بودجه جاری 

accountability

مسئولیت پاسخگویی پاسخگویی

accountable

پاسخگو مسئول 

accountancy

حسابداری(اصطلاح انگلیسی ها)

accountant

حسابدار

۶ = میليون

 ۹ = میليارد

 ۱۲ = بیليون

 ۱۵ = بیليارد

 ۱۸ = تیريليون

 ۲۱ = تیريليارد

 ۲۴ = کیزيليون

 ۲۷ = کیزيليارد

 ۳۰ = سینكليون

 ۳۳ = سینكليارد

 ۳۶ = سيزيليون

 ۳۹ = سيزيليارد

 ۴۲ = سيتليون

 ۴۵ = سيتليارد

 ۴۸ = ويتليون

 ۵۱ = ويتليارد

 ۵۴ = تيفليون

 ۵۷ = تيفليارد

 ۶۰ = ديشليون

 ۶۳ = ديشليارد

انباشت و انتساب بهای حقوق و دستمزد

انباشت بهای حقوق و دستمزد

 کنترل حقوق دستمزد  (  خالص دستمزد تولیدی و غیر تولیدی + بیمه + مالیات )    

 حقوق دستمزد پرداختی( مبلغ خالص دستمزد)  

مالیات پرداختنی  

حق بيمه پرداختي ( مبلغ بيمه سهم کارفرما + سهم کارگر)

افرادی که ایرانی بوده ولیکن در خارج از ایران به فعالیت کسبی و یا ارائه خدمات اشتغال دارند تابع قانون و مقررات مالیاتی کشور مربوطه ( محل اشتغال ) خواهد بود مگر این که این شخص ، کالا و یا خدماتی از کشور مذکور وارد کشور ایران نماید  ، در این صورت برابر قانون  و مقررات مالیاتی ایران اعم از مالیات های مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد مشمول مالیات مربوطه و موضوعه خواهد بود .

 • با داشتن اين مدرك ميتوانيد بدون معادل سازي در بيش از ١٨٠ كشور دنيا مشغول به كار شويد
 • در طول اين مسير از معتبرترين دانشگاههاي انگليسي مدرك ليسانس و فوق ليسانس ميگيريد
 • درآمد نسبتا بالا در ايران و بيش از ١٨٠كشور دنيا
 • با كمترين هزينه مي توانيد٣مدرك معتبر جهاني دريافت كنيد
 • آيا ميداستيد با داشتن مدرك دكتري حسابداري از دانشگاههاي ايران شما فقط ٤ درس از ١٤ درس اين دوره را معاف ميشويد؟
 • و…

ضمنا این اسناد بعضا کپی و بدون تراکنش هست اما مهر داروخانه یا دکتر دارد.

ماده ۱۳۷فقط برای اشخاص حقیقی اعمال میشود و برای اعمال ان مرحله خاصی در قانون پیش بینی نشده و اگر هم قطعی شده باشد مکلف هستند هزینه های مستند را از شما بپذیرند.

از کل مشمول معافیت هستند.

با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد.

 متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد:

  ماده ۶۰ از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

 مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.

بند ۸ بخشنامه   در صورتی که مودی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علیرغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد ، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز شود، مودی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است ؛

 اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیات های حل اختلاف مالیاتی می بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مودی به واسطه ابراز ، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد است.

دارایی ها، منابع اقتصادی هستند که منافع اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در نتیجه با افزایش دارایی ها و یا کاهش بدهی ها شناسایی درآمدها و با کاهش دارایی ها و یا افزایش بدهی ها شناسایی هزینه انجام می پذیرد.

محتمل بودن به معنای این است که امکان وقوع آن از امکان عدم وقوع آن بیش تر باشد.

بهادر احرامیان، عضو اتاق بازرگانی ایران:

برای آنکه سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی تشویق شود، کاهش مالیات یکی از ابزارهای مناسب است.

کاهش مالیات به رونق صنعت کمک می‌کند و باعث جذابیت آن می‌شود.

در شرایطی که صنعتگران با تحریم و مشکلات متعدد روبه‌رو هستند افزایش نرخ بازده از فعالیت‌های غیر تولیدی می‌کاهد.

کاهش ۵ درصدی مالیات حداقل یک درصد بازده سرمایه را بالا می‌برد.

امیدواریم که مجلس شورای اسلامی با سرعت بیشتری کاهش مالیات را بررسی و تصویب کند.

زمینی كه به قصد استفاده به عنوان انبار ضایعات خریداری شده و ضایعات نیز در آن نگهداری می شود.

سرمایه گذاری در املاک:

 زمینی كه خریداری شده تا پس از تفكیك به قطعات كوچكتر و فروش آنها سود كسب شود.

دارایی های نگهداری شده برای فروش: بخشی از زمین شركت كه پس از جمع آوری ماشین آلات موجود در آن برای فروش آگهی شده و عملیات موجود شركت در آن به صورت كامل متوقف شده.

سایر دارایی ها:

زمینی كه خریداری شده تا در آینده در صورت نیاز به افزایش ظرفیت تولید نسبت به ساخت سوله اقدام و بخشی از كارگاه تولیدی محسوب شود

 نحوه‌ ارائه‌ و طبقه‌بندي‌ اقلام‌ در صورتهاي‌ مالي‌ از يك‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد نبايد تغيير كند مگر در مواردي‌ كه‌:

الف. تغييري‌ عمده‌ در ماهيت‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ يا تجديد نظر در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ حاكي‌ از اين‌ باشد كه‌ تغيير مزبور به‌ ارائه‌ مناسبتر معاملات‌ يا ساير رويدادها منجر شود، يا

ب‌. تغييري‌ در نحوه‌ ارائه‌، به‌ موجب‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ الزامي‌ شود.

 تحصيل‌ يا واگذاري‌ داراييهاي‌ عمده‌ يا تجديدنظر در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ مستلزم‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكلي‌ متفاوت‌ باشد. تنها در شرايطي‌ كه‌ ادامه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكل‌ جديد محتمل‌ باشد يا اينكه‌ منافع‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكل‌ جديد به روشني‌ مشخص‌ باشد، واحد تجاري‌ بايد نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود را تغيير دهد. در صورت‌ ايجاد تغيير در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، واحد تجاري‌ اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ را طبق‌ مندرجات‌ بند ۳۹ اين‌ استاندارد تجديد طبقه‌بندي‌ مي‌كند.

به استثناي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جريانهاي‌ نقدي‌، واحد تجاري‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ خود را برمبناي‌ تعهدي‌ تهيه‌ كند.

 در مبناي‌ تعهدي‌، معاملات‌ و ساير رويدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دريافت‌ يا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسايي‌ و در اسناد و مدارك‌ حسابداري‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ مربوط‌ انعكاس‌ مي‌يابد. بسياري‌ از هزينه‌ها بر مبناي‌ رابطه‌ مستقيم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهاي‌ تحصيل‌شده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌شود (تطابق‌ هزينه‌ و درآمد). در هر صورت‌، كاربرد مفهوم‌ تطابق‌، شناخت‌ اقلامي‌ را در ترازنامه‌ كه‌ با تعريف‌ داراييها يا بدهيها انطباق‌ ندارد، مجاز نمي‌شمرد.

ماده ۳۵۷ قانون تجارت : حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر)معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.

  ‌ماده ۳۷۵ قانون تجارت : در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

  با توجه به اینکه در صورتحسابهای غیر واقعی یکی از طرفهای معامله از نام غیر واقعی جهت مخفی نمودن قعالیت خود استفاده کرده ، عملا“ به حساب خود وبه نام دیگران فعالیت کرده لذا به استناد ماده ۳۵۷ قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مکرر وتبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م می توان مالیات را از صاحب واقعی درامد مطالبه نمود

  و به استناد ماده ۳۷۵ در صورتی که حق العمل کار نتواند طرف واقعی معاملات را مشخص کند خودش خریدار یا فروشنده حسب مورد تلقی ومشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.

 چک وصولی به چکی گفته می‌شود که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهـت وصول، به دلایل ذیل غیر قابل پرداخت است.

۱) امضا مطابقت ندارد.

۲ )نقص امضا داردـ

۳ ) مغایرت تاریخ عددی و حروفی.

۴ ) امضا چک مخدوش است.

۵ ) مندرجات چک مخدوش است.

۶ ) مبلغ حروفی با عددی چک مغایر است.

۷ ) حساب مورد نظر مسدود است.

۸ ) چک با این سری و سریال مسدود است.

۹ ) حساب دارای کسر موجودی است.

۱۰ ) حساب مورد نظر فاقد موجودی

میزان کمک هزینه بارداری، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است (البته با در نظر گرفتن روزهای استراحت , که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود).

نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این صورت است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه (که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده )، با هم جمع می‌شوند و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم میشود

اظهارنامه جایگزین :

زمانی ارسال میکنیم که مهلت تسلیم اظهارنامه به اتمام نرسیده باشد.

اظهارنامه اصلاحی:

 زمانی باید ارسال کرد که مهلت تسلیم اظهارنامه به انتها رسیده باشد( تبصره ۲۲۶)

  ۱. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی ssaa.ir

  ۲. انتخاب گزینه «تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی» از قسمت «خدمات الکترونیکی»

 ۳. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سند) و جستجو

Agenda = دستور كار – جلسه

  Aging = طبقه بندی سنی

  Agreement = توافقنامه- قرارداد

  Alarms = هشدار دهنده‌ها

  Allocate = تخصیص دادن

  Allocated = اختصاص یافته

  Alternatives=  آلترناتیوها – گزینه ها

🔹 Amend= اصلاح كردن

  Amendment=  اصلاحیه

  Amortization=  استهلاك، بازپرداخت

  Amount= مبلغ- مقدار

  Analysis = تحلیل

  Analysis Code = كد تحلیلی

  Annex = ضمیمه- پیوست

  Annexes =  ضمائم- پیوست ها

  Annual = سالانه

  Annual Report = گزارش سالیانه

با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس طرح مالیات بر عایدی املاک اعلام وصول شد.

 متن زیر به عنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد:

 ماده ۶۰ –از ۱ ماه پس از تصویب این ماده، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این ماده خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد.

 مالیات موضوع این ماده در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای انواع نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است و انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات های موضوع این ماده است.

ثبت های اسناد دریافتنی و پرداختنی

چک های دریافتی از دیگران به اسناد دریافتنی نیز معروف است. مشخصات این چک ها از قبیل تاریخ و شماره چک، مبلغ، نام شخصی که چک را داده و بانک و شعبه آن در فرم ثبت چک وارد شده و صدور سند آن به صورت زیر انجام میشود:

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی نزد صندوق

 حسابها و اسناد دریافتنی / بدهکاران تجاری

                                                                     استفاده از تفصیلی شخص

چنانچه چک را به جای مشتری از شخص دیگری گرفته باشیم طرف دوم این سند تغییر میکند.

 ثبت های اسناد دریافتنی و پرداختتی

 پس از مرحله دریافت چک، چند مرحله میتواند وجود داشته باشد:

 ۱)نقد کردن چک: چک دریافت شده را مستقیما به بانک برده و آن را نقد میکنیم. این پول در واقع وارد صندوق شرکت می شود که ثبت سند آن اینگونه است:

موجودی نقد و بانک / صندوق

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی نزد صندوق

چنانچه پول را به حسابمان واریز کنیم یک مرحله صدور سند دیگر نیز لازم است که در آن بانک ما بدهکار و صندوق ما بستانکار می شود.

۲)به حساب خواباندن چک: اگر چک را به جای نقد کردن به حساب خود بخوابانیم این مرحله را برایش ثبت و سند زیر را صادر میکنیم:

 حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی در جریان وصول

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی نزد صندوق

 ۳) واگذاری چک به دیگران: در اینجا چک دریافت شده را بابت بدهی یا مورد دیگری به شخص سوم واگذار کرده و به اصطلاح چک را خرج میکنیم. ثبت سند آن به صورت زیر است:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری / بستانکاران تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی نزد صندوق

به جای ردیف اول میتواند حقوق پرسنل یا جاری شرکا و … ثبت گردد.

 ۴) عودت چک واگذار شده: چنانچه چک به هر دلیلی مانند نداشتن موجودی یا به هم خوردن معامله به صاحبش برگردانده شود این مرحله ثبت می شود و ثبت سند آن درست برعکس مرحله دریافت چک می باشد.

 ۵)  پاس شدن چک: چنانچه چک خوابانده شده به حساب بانک وصول شده و به حساب بانکی واریز گردد مرحله پاس شدن چک ثبت می شود که صدور سند آن به قرار زیر است:

موجودی نقد و بانک / بانکها

تفصیلی بانک

حسابها و اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی در جریان وصول

همه این توضیحات درباره چک های دریافتی بود. چنانچه برای کاری چک توسط شرکت صادر گردد، به آن چک یا اسناد پرداختنی میگویند. برای این نوع چک هم چند مرحله ثبت میشود که عبارت است از:

۶) صدور چک و واگذاری به دیگران: در این مرحله مشخصات چک همانند مرحله قبل وارد سیستم شده و نفری که چک قرار است به او داده شود مشخص می شود. صدور سند بدین گونه است:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری / بستانکاران تجاری

تفصیلی شخص

   حسابها و اسناد پرداختنی تجاری / اسناد پرداختنی تجاری

طرف بدهکار سند با توجه به هدفی که چک را بابت آن داده ایم قابل تغییر است.

 ۷) وصول چک: به محض نقد شدن چک و برداشت وجه آن از حساب بانک توسط مشتری یا دارنده چک، چک وارد مرحله پاس شدن می شود و سند آن اینگونه ثبت میگردد:

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری / اسناد پرداختنی تجاری

  موجودی نقد و بانک / بانکها

   تفصیلی بانک

 ۸) عودت چک: زمانی که به هر دلیلی چک واگذار شده به مشتری برگردانده شود، مرحله عودت چک ثبت شده و سند آن دقیقا عکس مورد ۱ ثبت میگردد.

ذخیره باید در صورت احراز معیارهای زیر شناسایی شود:

واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) دارد که در نتیجه رویدادی در گذشته ایجاد شده است،

خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد، و

مبلغ تعهد به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

گر این شرایط احراز نگردد، هیچ ذخیره‌ای نباید شناسایی شود.

اعلامیه بستانکار بانکی

اعلامیه که از طرف بانک صادر و به مشتری ارسال می شود و نشان از واریز وجه به حساب بانکی مشتری بانک می باشد اعلامیه بستانکار بانکی نام دارد.با صدور این اعلامیه بانک مشتری را به عنوان بستانکار خود شناسایی می کند. از طرفی مشتری بانک بر اساس این اعلامیه موجودی حساب بانک را در دفاتر خود افزایش می دهد یعنی در واقع در قسمت بدهکار حساب بانک ثبت لازم را انجام می دهد.

اعلامیه بدهکار بانکی

زمانی که از حساب موجودی بانک مشتری در بانک وجهی براشت می شود و موجودی حساب مشتری در بانک کاهش می یابد. بانک اعلامیه بدهکار برای مشتری ارسال می کند و مشتری بر اساس اعلامیه بدهکار بانکی حساب موجودی بانک را در دفاتر خود کاهش می دهد یعنی درواقع حساب مذکور را بستانکار می کند.

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و به‌استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه می‌باشد که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی‌شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تأیید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.

جواب سوال شما منفی است هبیت حل اختلاف مالیاتی موظف است فقط و فقط به موارد اعتراضی که طی لایحه از طرف مودی تقدیم هییت شده و یا در مورد نکات اعتراضی که توسط حوزه از رای بدوی صورت گرفته ورودپیدا کند .

حسابداری یک سری روشهایی قراردادی است که توسط کارشناسان و استادان حرفه ای تدوین گردیده و به تدریج مورد قبول قرار گرفته و قابل تغییر و تصحیح است. این کار با نرم افزارهایی که امروز در اختیار حسابداران قرار دارد آسان تر شده است. از جمله مزیت این نرم افزارها شامل:

 صرفه جویی در وقت

 محاسبه و ثبت دقیق اطلاعات مربوط به موجودی کالا ، پرسنل و مشتریان

 کاربری آسان

 ارزیابی و تخمین

حداقل کردن اشتباهات

 گزارش درست

دستورالعمل حساب جاری با ۳ تغییر عمده به‌روزرسانی شد. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، از این پس افتتاح حساب جاری برای افراد دارای سابقه چک برگشتی و دارندگان بدهی جاری ممکن شد.

 علاوه‌بر این، انعطافی در اعطای دسته چک به برخی مشتریان (عمدتا تولیدکنندگان) که دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، پیش‌بینی شده است.

 در تغییر سوم، به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت خواهد شد؛ در‌حالی‌که در گذشته فرصت ۱۰ روزه‌ای برای انتقال اطلاعات وجود داشت.

 ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می رسند ودر اثر عواملی مانند نابابی مواد خام ،  نامرغوبی یا عدم مهارت کارگران ایجاد می شود.

 طبقه بندی ضایعات :

الف)ضایعات عادی    

 ضایعات عادی غیر قابل فروش

ضایعات عادی قابل فروش

ب)ضایعات غیر عادی

ضایعات غیر عادی و غیر قابل فروش

ضایعات غیر عادی و قابل فروش

براساس بخشنامه شماره ۹۵ تمامی بیمه شدگانی که تا قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازی آن‌ها به اتمام رسیده است و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می‌شوند.

 افرادی که بعد از سال ۸۵ خدمت آن‌ها به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی‌شوند و باید نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند.بیمه شدگان می‌توانند برای پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه هر زمانی که تمایل دارند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کنند اما باید توجه داشته باشند که هر چه برای این منظور دیرتر اقدام کنند به دلیل افزایش سطح دستمزدها مبنای کسر حق بیمه میزان مبلغی که باید پرداخت کنند بیشتر خواهد شد.مبنای محاسبه مدت خدمت نظام وظیفه، مدت زمانی است که به عنوان دوره سربازی در کارت پایان خدمت افراد ثبت شده است.البته مدت زمان حضور داوطلبانه در جبهه ها در صورتی که فرد از جانبازان معزز باشد به عنوان سابقه بیمه لحاظ شده و مبلغی از این بابت نباید پرداخت شود.

پول داغ یا Hot Money به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند.

به گزارش ایبِنا، برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن بدنبال بازار دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.

در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانک‌ها با ارائه نرخ‌های بالای سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه می‌باشند. مبالغ بالای این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در بسیاری از مواقع باعث کاهش نرخ بهره بانکی می شود .

به کانال ایده های سرمایه گذاری و تجارت بپیوندید؛

به ارسال کالا توسط آمر ( آمر یعنی ارسال کننده کالا )  برای حق العمل کار ( دریافت کننده کالا) جهت فروش بوسیله حق العمل کار حق العمل کاری گویند، که طی ارسال کالا مالکیت کالا به حق العمل کار منتقل نمی شود.

 حق العمل کار تا زمان فروش کالا یا برگشت آن به آمر نسبت به نگهداری کالا مسئولیت دارد و در قبال کالای فروخته شده حق العمل دریافت می کند.

به همین دلیل به کالای فرستاده شده توسط آمر کالای امانی گویند. همچنین تمام هزینه های انبارداری، حمل و نفل و هرگونه هزینه مربوط تا زمان فروش بر عهده آمر می باشد.

 حق العمل کار در پایان هر هفته کارهایی که انجام داده را بصورت صورتحساب فروش گزارش میکند و اجازه فروش نسیه را ندارد و در صورت فروش نسیه باید به آمر اطلاع داده شود که در این مورد ۲ حالت داریم

آمر مطالبات سوخت شده را قبول دارد.

آمر مطالبات سوخت شده را قبول ندارد که در این صورت هرچه مطالبات سوخت می شود به پای حق العمل کار است.

صدور سفته

 دفتر روزنامه خریدار

خرید کالا      بدهکار

اسناد پرداختنی       بستانکار

 دفتر روزنامه فروشنده

اسناد دریافتنی       بدهکار

فروش کالا        بستانکار

 ثبت سفته در مواردی که سفته همراه با بهره باشد

۱حالت اول: بهره متعلق به سفته در سررسید سفته محاسبه و رد و بدل شود.

زمان صدور

صندوق          بدهکار

اسناد پرداختنی            بستانکار

زمان سررسید

اسناد پرداختنی           بدهکار

هزینه بهره              بدهکار

صندوق                بستانکار

۲ حالت دوم: بهره متعلق به سفته هنگام صدور سفته محاسبه و رد و بدل می شود

زمان صدور

صندوق                بدهکار

هزینه بهره               بدهکار

اسناد پرداختنی            بستانکار

زمان سررسید

اسناد پرداختنی            بدهکار

صندوق                  بستانکار

پاسخ…..

بله ،در واقع ۶%مالیات ارزش افزوده شامل۱%مالیات سلامت و ۵%مالیات ارزش افزوده میباشد.

۱مستمر

  الف ) نقدی..شامل حقوق پایه /حقوق ثابت .انواع فوق العاده ها (جذب .مناطق محروم .بدی آب وهوا.سختی کار.تخصص)عائله مندی .اولاد

ب ) غیرنقدی …مسکن /اتومبیل

۲ غیرمستمر…

الف ) نقدی…اضافه کاری.کارت هدیه.معادل ریالی ایاب وذهاب وغذاوسرویس ومهدکودک .کارانه.بهره وری.عیدی.پاداش .ماموریت

ب)  غیرنقدی….بن شهروند.اتکا.رفاه.کارت هدیه

 درصورتیکه عین مزایا به پرسنل پرداخت شوداین مزایا غیرنقدی است .

مثل برنج ‌.گوشت .مسکن .اتومبیل

تعریف نقدی …

حالتی است که معادل ریالی مزایا به پرسنل پرداخت میشودبصورت نقدیا حساب بانکی

۱ بن کارت…..

الف) نقدی..اگرقابلیت نقدشوندگی داشته باشدمثلا دریافت پول ازدستگاه

ب) غیرنقدی …اگرقابلیت نقدشوندگی نداشته باشد.

اگرکارفرما اقدام به تسهیلاتی ازقبیل دادن یک وعده غذای گرم به پرسنل یا سرویس رفت وآمدیا مهدکودک وازاین قبیل مواردبرای پرسنل نمایداین موارددرتعریف حقوق ودستمزد نمی گنجد.

درآمد فعاليتهای ذيل از ماليات معاف می باشد :

▫️كشاورزی

▫️دامپروری

▫️پرورش ماهی

▫️پرورش زنبور عسل

▫️پرورش طيور

▫️ماهيگيری

▫️نوغانداری (پرورش كرم ابريشم)

▫️احياء مراتع و جنگلها

▫️باغداری

  نخيلات ( باغات خرما )

  نکته ١ :  مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩٦-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩٦ وجوه دريافتي اشخاص فوق از بيمه بابت جبران خسارت وارده به فعاليتهاي مشمول معافيت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از ماليات است.

 نکته ٢ :  مطابق بخشنامه شماره ٨٥٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢  شركتهاي دولتی نيز مشمول معافيت ماده ٨١ ميشوند.

 نکته ٣ :  مطابق بخشنامه شماره ٢٦١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١  بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.

  بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ٤- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.

  نکته ٤ :  مطابق رای شورای عالی مالياتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩٦  شركتهای تعاونی توليد روستايی و اتحاديه های  آنها كه فعاليت آنها طبق اساسنامه جزو فعاليتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافيت ماده ١٣٣ می باشند.

ماده ۳۴ قانون کار

کلیه‌ی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند .

برای تشخیص اینکه یک هزینه جزو سربار مستقیم لحاظ شود یا غیر مستقیم من یک مثال میزنم

فرض کنید یک مرکز تولیدی در شرکتتون دارین . شما در این مرکز مواد مستقیم مصرف میکنید ( طبق فرمول یا همان ساختار محصول) – چند پرسنل تولید دارین تو این مرکز که بابت تولید ی که میکنن بهشون دستمزد میدین – حالا خود این دستمزد جای بحث داره !!! یک سری مواد غیر مستقیم هم در تولید این محصول در این مرکز مصرف میشه . هزینه تعمیر و نگهداری ماشین الات این مرکز رو هم مشخص کردین و همچنین سهم استهلاک این ماشین الات رو بدست اوردین

از طرفی یک واحد دیگه در شرکت دارین بنام واحد مکانیک که وقتی ماشین الات شرکت خراب میشه میاد برای رفع نقص اونها که خود این واحد یک سری هزینه داره مثلا دستمزد بچه های مکانیک . شما در نهایت اومدین این هزینه دستمزد مکانیک رو تسهیم کردین و طبق یک مبنای مناسب سهم مرکز تولید یک رو از دستمزد بچه های مکانیک مشخص کردین

مطابق با استاندارد های حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه می بایست در صورتهای مالی گزارش شود.

 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ، رویدادهایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میدهد.

این رویدادها به دو گروه طبقه بندی میشوند :

 رویدادهای تعدیلی: اینگونه رویدادها، مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است.

 رویدادهای غیر تعدیلی: اینگونه رویدادها باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.

۱- خطی  

۲-رسوبی

۳-اهرمی 

بیش از ۶۰ درصد جامعه درآمدشون خطی .(حقوق بگیرها.طبق ضوابط) از اول ماه تا آخر ماه وضعشان مشخص است.

دسته دوم رسوبی ها هستند میزان فعالیتی که انجام میدهند در ابتدای کار زیاد ولی درآمدشان کم است. اما در آینده شان رسوب میکند.

مثل نویسنده ها، کارگردانها، خواننده ها .

دسته سوم استفاده از قانون اهرم هست.

مثل کارخانه دارها وتولید کننده ها که از یک درصد توان صد نفر استفاده میکنند بجای استفاده از ۱۰۰درصدتوان یک نفر

که به آن میگویند قانون اهرم .

(جان پایلوگتی)

جواب سوال شما منفی است هبیت حل اختلاف مالیاتی موظف است فقط و فقط به موارد اعتراضی که طی لایحه از طرف مودی تقدیم هییت شده و یا در مورد نکات اعتراضی که توسط حوزه از رای بدوی صورت گرفته ورودپیدا کند .

مثال :

۱️⃣ خرید کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خرید ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 مالیات بر ارزش افزوده خرید ۳۰۰٫۰۰۰

 عوارض ارزش افزوده خرید ۱۵۰٫۰۰۰

                                                               حسابهای پرداختنی تجاری/ بانک ۵٫۴۵۰٫۰۰۰

۲️⃣ فروش کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

حسابهای دریافتنی تجاری ۶٫۵۴۰٫۰۰۰

                                                       مالیات بر ارزش افزوده فروش ۳۶۰٫۰۰۰

                                                      عوارض ارزش افزوده فروش ۱۸۰٫۰۰۰

                                                     فروش کالا ۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مساعده در سایر دریافتنی طبقه بندی میشود

  در زمان پرداخت

مساعده بد ****

          نقد و بانک بس ****

   و از سند حقوق از حقوق پرداختنی کسر میشه

هزینه حقوق دستمزد بد****

هزینه بیمه سهم کارفرما بد*****

                بیمع پرداختنی بس *

                مالیات پرداختنی بس****

                         مساعده بس*******

                     حقوق پرداختنی بس ***

در مواردی ممکن است قبل از اینکه هزینه ای اتفاق بیافتد وجه کل  هزینه برای مدتی بعد بطور یکجا پرداخت شود مثل پرداخت اجاره ۶ ماه آینده دفتر یا محل کار و یا پرداخت حق بیمه یکساله ساختمان که در این موارد چون هنوز هزینه ای اتفاق نیافتاده، مبلغ پرداختی را در حسابی تحت عنوان پیش پرداخت ثبت می کنیم و در زمانی که هزینه اتفاق افتاد یعنی مدت آن سپری شد از این حساب خارج و به حساب هزینه سال منظور میشود.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید.

پیش پرداخت

مثال: آقای محمد در تاریخ ۹۲/۴/۱ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجاره ۱۰ ماهه محل دفتر به وسیله چک پرداخت می نماید.

در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

پیش پرداخت اجاره    ۱۰۰۰۰۰۰۰

بانک                    ۱۰۰۰۰۰۰۰

بابت پرداخت اجاره ۱۰ ماهه

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید.

پیش پرداخت

مثال: آقای محمد در تاریخ ۹۲/۴/۱ مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجاره ۱۰ ماهه محل دفتر به وسیله چک پرداخت می نماید.

در این حالت ثبت زیر در دفتر روزنامه انجام می شود:

پیش پرداخت اجاره    ۱۰۰۰۰۰۰۰

بانک                    ۱۰۰۰۰۰۰۰

بابت پرداخت اجاره ۱۰ ماهه

مساعده در سایر دریافتنی طبقه بندی میشود

  در زمان پرداخت

مساعده بد ****

          نقد و بانک بس ****

   و از سند حقوق از حقوق پرداختنی کسر میشه

هزینه حقوق دستمزد بد****

هزینه بیمه سهم کارفرما بد*****

                بیمع پرداختنی بس *

                مالیات پرداختنی بس****

                         مساعده بس*******

                     حقوق پرداختنی بس ***

 اگر از مبلغ حق الزحمه کسر نمایید و فرض کنید ۱۰۰۰ ریال حق الزحمه پرداخت نمایید و مالیات آن را از شخص کسر نمایید به صورت زیر ثبت می زنید:

 هزینه           ۱۰۰۰

              مالیات تکلیفی پرداختنی   ۳۰

                  بانک ۹۷۰

 اگر حق الزحمه به صورت خالص باشد و مالیات تکلیفی آن را هم خودتان پرداخت نمایید ، هزینه شما افزایش می یابد و ثبت به صورت زیر صادر می شود :

هزینه        ۱۰۳۰

           مالیات تکلیفی پرداختنی  ۳۰

                    بانک             ۱۰۰۰

گاهی تصور می شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهودترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه، عمده فروشیها، شرکتهای حمل و نقل، شرکتهای هواپیمایی، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفاده می گردد. بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و مواد مصرفی، دستمزد پزشک و سایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردند تا بهای تمام شده مشخص شود. یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل و تعیین بهای تمام شده حمل یک کیلو کالا و یکنفر مسافر را دارند

در صورت فروش ۷٫۰۰۰ واحد کالا به مبلغ ۱٫۲۰۰ ریال و به صورت نقدی، ثبت در دفاتر به صورت زیر انجام خواهد شد

دائمی

.موجودی کالا ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

                     وجوه نقد   ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 بابت خرید موجودی کالا

سیستم ادواری:

۱ خرید کالا ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

             ۲ وجوه نقد ۸٫۰۰۰٫۰۰۰

 بابت خرید موجودی کالا

در صورت فروش ۷٫۰۰۰ واحد کالا به مبلغ ۱٫۲۰۰ ریال و به صورت نقدی، ثبت در دفاتر به صورت زیر انجام خواهد شد.

– سیستم دائمی:

۱ وجوه نقد ۸٫۴۰۰٫۰۰۰

               ۲ موجودی کالا۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۳ بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴ فروش ۸٫۴۰۰٫۰۰۰

 بابت فروش موجودی کالا

– سیستم ادواری:

۱ وجوه نقد ۸٫۴۰۰٫۰۰۰

                  ۲ فروش  ۸٫۴۰۰٫۰۰۰

تعداد فروش ۹۰۰۰

قیمت فروش هرواحد ۲۰۰۰ ریال

موجودی کالای ابتدای دوره ۵۰۰۰ واحد

 موجودی کالای پایان دوره ۷۰۰۰ واحد

بهای استاندارد هرواحد ۱۴۰۰ ریال(شامل ۴۰۰ریال مواد مستقیم ۵۰۰ریال دستمزد مستقیم ـ بقیه سربار)

سربارثابت بودجه شده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

تعداد تولید بودجه شده ۱۰۰۰۰ واحد

هزینه متغیر اداری و فروش هر واحد ۲۵۰ ریال

هزینه ثابت اداری و فروش ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

انحراف نامساعد هزینه های متغیر تولید ۸۰۰۰۰۰ ریال

مطلوب است : ۱ـ محاسبه بهای هرواحد محصول به روش جذبی و مستقیم

پاسخ:

نرخ جذب سربار ثابت۳۰۰۰۰۰۰/۱۰۰۰۰ = ۳۰۰                     

نرخ سربار متغیر ۵۰۰ – ۳۰۰ = ۲۰۰                                 

                           مستقیم     جذبی

                          _      _

مواد مستقیم           ۴۰۰         ۴۰۰

دستمزد مستقیم         ۵۰۰         ۵۰۰

سربار متغیر                ۲۰۰         ۲۰۰

سربار ثابت                 ــ          ۳۰۰

       ____        ___

بهای هر واحد           ۱۱۰۰         ۱۴۰۰

قابل ذکر است ، امکان ارسال با ورژن قبلي ممکن نمی‌باشد.

اضافه شدن اقلام معادل ریالی و نرخ برابری ارز مالیات و عوارض ارزش افزوده برای معاملات ارزی و ارزی ریالی در کلیه فهرست‌ها

اضافه شدن گزینه “واردات مربوط به برگشت از صادرات” در فهرست واردات (درج کد اتباع در این حالت اختیاری است)

اضافه شدن قلم اطلاعاتی “توضیحات مربوط به پرداخت ” در فهرست گزارش فعالیت‌های ساخت و پیش فروش املاک.

مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

در خصوص معاملاتی که (اعم ازخریدیا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (۹) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد. این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد. پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.برای ثبت آن باید دقت داشت کارمندی که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

معادله کلی سند حقوق و دستمزد

با توجه به موارد فوق معادله کلی سند حقوق و دستمزد به صورت زیر می باشد.

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

باید توجه داشت که در هر شرکت و سازمانی موارد فوق ممکن است در جزئیات متفاوت باشند.

برای طی شدن مراحل مختلف مثل چک در حال وصول، چک وصول شده، چک وصول نشده و چک برگشتی و چک تعویض شده، آیا باید ثبتی انجام بشه؟

۱- دریافت چك بلند مدت:

اسناد دریافتنی بلند مدت           

       ح. دریافتنی/ پیش دریافت درآمد

۲- خوابانیدن چك به بانك جهت وصول:

اسناد دریافتنی درجریان وصول     

                اسناد دریافتنی بلند مدت             

۳- وصول چك توسط بانك:

بانك                                    

             اسناد دریافتنی درجریان وصول       

۴- چك برگشتی:

ح. دریافتنی                       

             اسناد دریافتنی درجریان وصول       

۵- تعویض چك:

اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت 

              اسناد دریافتنی بلند (كوتاه) مدت

کلیه وجوه نقدی که به افراد(کارکنان) پرداخت می شود باستثنای وجوه پرداختی بابت :

۱️⃣ بازخریدی ایام مرخصی

۲️⃣ کمک عائله مندی

۳️⃣ هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

۴️⃣ حق همسر به کارکنان در موسسات

 مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

۵️⃣  پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری

۶️⃣ کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

۷️⃣ حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

۸️⃣ خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

۹️⃣ حق الزحمه امام جماعت

🔟  حق حضور در جلسات هیات مدیره .

 کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قرارداد های پیمانکاری موضوع ماده ۳۸ ‏قانون تامین اجتماعی که مفاصا حساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق الزحمه

‏تذکر. وجوه پرداختی بابت :

۱️⃣ خرید انواع کالاها، مواد، اجناس ،ماشین آلات ،قطعات و..

۲️⃣ ساخت و تعمیرات انواع وسایل ،ماشین آلات ،قطعات و ..

۳️⃣ طراحی ،جاپ، تبلیغات و فیلمبرداری .

۴️⃣کرایه حمل و نقل ، تاکسی ، آژانس ،لودر، گریدر، تراکتور ، جرتقیل ،سواری ،اتوبوس ،مینی بوس و …

۵️⃣ ترخیص کالا و هزینه های گمرکی .

۶️⃣  حق الوکاله، هزینه های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کار شناسان رسمی دادگستری و ترخیص کاران رسمی گمرکی.

 ‏به موسسات ،شرکتها ،کارگاهها و واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و فنی و اشخاص حقیقی اعم از اینکه با انعقاد قرارداد و یا بدون انعقاد قرارداد باشد و مزد، حقوق ومزابا وحق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مداری ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشگری،بانکها و سایر دستگاهها بوده و مشمول تامین اجتماعی نیستند، مشمول کسرحق بیمه نمی باشد.

۱️⃣  کمک به تشکیل سرمایه: در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه¬یافته¬ای وجود دارد؛ شرکت¬ها می¬توانند وجوه نقد مورد نیاز خود را از طریق بازارهای مالی به نحو آسان¬تر و ارزان¬تر تامین نمایند.

۲️⃣  ایجاد بازار ثانویه(دست دوم) برای معاملات اوراق بهادار: وجود بازارهای مالی برای دارندگان اوراق، این امکان را فراهم می¬کند تا بهتر بتوانند اوراق خود را خرید و فروش کرده و زودتر به پول نقد برسند. در واقع وجود بازار مالی امکان فروش مجدد سهام را به سرمایه¬گذاران می¬دهد.

۳️⃣  تعیین قیمت عادلانه: اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حاکم باشد، قیمت اوراق متناسب با میزان ریسک و بازدهی آنها تعیین شده و در نهایت روند قیمت¬ها به سوی قیمت عادلانه متمایل می¬شود.

به دلیل اینکه در حسابداری، مالیات به عنوان هزینه محسوب می گردد، لذا می بایست مانند سایر هزینه ها مورد شناسایی قرار بگیرد.

با این تفسیر “هزینه مالیات” بر اساس سود حسابداری شناسایی می گردد و تفاوت آن با “ذخیره مالیات” که بر اساس درآمد مشمول مالیات (سود حسابداری بعد از تعدیلات مربوط به الزامات قانون مالیات های مستقیم) محاسبه می گردد؛ به عنوان مالیات انتقالی شناسایی می گردد.

نکته: تفاوتهای ذکر شده در بالا باید از جنس تفاوتهای موقت باشد که بعدا” برگشت داده شود.

کاربرد: موضوع مالیات های انتقالی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲ (IAS 12) و پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۳۵ ایران مطرح شده است.

بهای تمام شده کالای ساخته شده به نوعی شامل موجودی مواد اولیه مصرفی و سربار های ساخت است که طی جدولی تسهیم میشود . این تسهیم اگر به روش ABC باشد بهتر است (بر مبنای فعالیت )در قسمت راست ترازنامه تحت عنوان موجودی کالا با ماهیت دارایی جاری نگهداری می شود.

و وقتی موجودی ابتدای دوره و انتهای دوره را از آن جمع جبری نماییم . بهای تمام شده کالای فروش رفته به دست می. آید

بهای تمام شده کالای فروش رفته جزء دوم در صورتحساب سود و ضرر است. سه جزء اصلی ، شامل موجودی محصول در اول دوره ، بهای تمام شده محصولات خریداری شده و موجودی محصول در آخر دوره در محاسبات هستند.

بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی محصول در آخر دوره ، با یکدیگر دربرگیرنده تمامی کالاهای آماده فروش هستند. نحوه محاسبه بهای تمام شده نیز با در نظر گرفتن مجموع موجودی محصول در اول دوره و بهای تمام شده محصولات خریداری شده می باشد.

هزینه حق تمبر سرمایه (در تاسیس شرکت) یا هزینه حق تمبر افزایش سرمایه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. اما جریمه آن قابل قبول نمی باشد. آیا ثبت سرمایه یک شرکت ناشی از ادغام چند شرکت مشمول حق تمبر است؟ در شرکتهایی که در راستای ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با ادغام چند شرکت تاسیس می شوند، تا سقف سرمایه های شرکت های ادغام شده مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد. طبق بند الف ماده ۱۱۱ قامون مالیات های مستقیم: تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در‌هزار(۱) حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

در تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است : وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت های دولتی و دستگاه هایي كه تمام یا قسمتی از بودجه آن ها بوسیله دولت تامین می شود ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایي كه پرداخت می كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملك پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند .

حال در غیر اینصورت شامل جریمه خواهید شد که به طرز زیر محاسبه می شود : جریمه دیرکرد = مبلغ مالیات * ۲٫۵% * تعداد ماه های تأخیر

در قانون دو نوع قرارداد پیش بینی شده ۱- قرارداد کار کتبی ۲-قرارداد کار شفاهی. وقتی شما قرارداد کتبی منعقد نکرده اید یعنی قرارداد شما از نوع شفاهی است. مزیت قرارداد کتبی این است که اگر به حقوق و مزایای بالاتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار توافق کرده باشید براحتی قابل اثبات است ولی در قرارداد شفاهی قول و قرار شما با کارفرما مازاد بر حداقل های قانون کار قابل اثبات نیست.

اما در خصوص اینکه کارفرما می تواند اخراج کند و یا نمی تواند بحث گسترده ای است. اگر قرارداد کتبی باشد کارفرما براحتی پس از اتمام قرارداد می تواند با تمدید نکردن قرارداد به رابطه کاری پایان دهد و کارگر هم نمی تواند ادعایی داشته باشد ولی قبل از اتمام قرارداد نمی تواند غیرموجه اخراج کند. در قرارداد شفاهی در خصوص اخراج و اینکه مراجع حل اختلاف اداره کار اخراج را موجه یا غیر موجه تشخیص دهند عواملی مانند ماهیت کار و کارگاه، تعداد کارگران کارگاه، شرایط اقتصادی کارگاه و … موثر هستند.

درآمد ابرازی سال ۱۳۹۶ ناشی از فعالیت های تولیدی یک شرکت دولتی مستقر در منطقه کمتر توسعه یافته و دارای پروانه بهره برداری (تاریخ صدور ۱۳۹۵/۷/۱) از مراجع قانونی ذی ربط، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال است که مورد تایید اداره امور مالیاتی می باشد. چند میلیارد ریال از درآمد مزبور مشمول مالیات با نرخ صفر است ؟

۱⃣صفر ۲⃣۷۵ میلیارد ریال ۳⃣۱۵۰ میلیارد ریال ۴⃣۳۰۰ میلیارد ریال

پاسخ : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی “اشخاص حقوقی غیردولتی” در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره ­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

Load More