جدول تسهیم اشتباه قابل تحمل سرفصلها حسابداری

ارقا م به ميليون ريال

نام حساب مانده
واقعي / برآورد درصدنسبت به كل
اهميت
تخصيص يافته توضيحات
دارائيهاي جاري :
• موجودي نقد
• سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
• حسابها و اسناد دريافتني تجاري
• ساير حسابها و اسناد دريافتني
• موجودي مواد و كالا
• سفارشات و پيش پرداختها
جمع دارائيهاي جاري
دارائيهاي غير جاري:
• دارائيهاي ثابت
• دارائيهاي نامشهود
• سرمايه گذاريهاي بلند مدت
• ساير دارائيها
جمع دارائيهاي غير جاري
جمع دارائيها
بدهيهاي جاري :
• حسابها و اسناد پرداختني تجاري
• ساير حسابها و اسناد پرداختني
• پيش دريافتها
• ذخيره ماليات
• سود سهام پيشنهادي و پرداختني
• تسهيلات مالي دريافتي
جمع بدهيهاي جاري
بدهيهاي غير جاري :
• حسابهاو اسناد پرداختني بلند مدت
• تسهيلات مالي بلند مدت
• ذخيره مزاياي پايان خدمت
جمع بدهيهاي غير جاري
جمع بدهيها

ارقا م به ميليون ريال

نام حساب مانده
واقعي / برآورد درصدنسبت به كل
اهميت
تخصيص يافته توضيحات
سود زيان :
• فروش
• بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
• هزينه هاي اداري و تشكيلاتي
جمع اقلام سود و زياني
جمع كل

حداكثر اشتباه قابل تحمل تخصيص يافته به هر حساب معادل 60 % كل اشتباه قابل تحمل

تهيه كننده : ………………………………………………………………………….. بررسي كننده : …………………………………………………………………………..

تاريخ و امضاء : ………………………………………………………………………….. تاريخ و امضاء