ذخيره مطالبات(عمومي و اختصاصي) بانک­ها و موسسات اعتباري

ذخيره مطالبات(عمومي و اختصاصي) بانک­ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز به شرح زير به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي­شود