دلایل نیاز به خدمات شرکت حسابداری

دلایل نیاز به خدمات شرکت حسابداری
نیازشرکت حسابداری مطابقت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قانون کار قانون تامین اجتماعی وسایر قوانین را بررسی می کند
شرکت  مشاوره در مورد کمبود و ضعف سیستم های کنترل و پردازش تجزیه تحلیل اطلاعات مالی را بررسی می کند
شرکت  روشهای حسابداری در رابطه با معاملات پیچیده را تایید می کند