دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی درارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط ممیزین