خدمات حسابر سی مشاوره مالیاتی

خدمات حسابرسی مشاور مالیاتی

حسابرسان شما باید قبل از ممیزی شما لیستی از اسناد درخواستی را برای شما تهیه کنند. از این لیست می توانید به مدارک درخواستی  حسابرسی با هماهنگی ومشارکت مشاوره مالیاتی انجام می شود.