خدمات شرکت حسابداری

خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری
خدمات حسابرسی در شرکت حسابداری
حسابرسی مالی عمدتا حاوی حسابرسان قانونی است. وظایف اصلی شرکت حسابداری  عبارتند از: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی تخصصی، به عنوان مثال، طرح های تقسیم یا برنامه های ادغام، و همچنین خدمات مربوطه از قبیل ارزیابی مالی یا ارزیابی شرکت. ما این بخش را ایجاد کرده ایم تا به شما در مورد آنچه حسابرسان قانونی انجام می دهند بیشتر بدانید، در چه شرایطی شرکت حسابداری  باید و در چه شرایطی ممکن است و باید از کمک آنها استفاده کنند. در این بخش شرکت حسابداری ما قصد داریم در میان موارد دیگر جنبه های حسابرسی مالی که برای کسب و کار شما مهم هستند را توضیح دهیم، مقررات قابل اجرا را روشن کنیم