حقوق

حقوق ومحاسبه حقو ق ودستمزدبر مبنای ماده 24و37قانون کار محسبه می شود ونرخ هر ساعت اضافه کار برابر با 140%هر ساعت کار عادی وساعت کار موظفی220ساعت